Νόμος 2084/1992: Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Ακολουθούν οι βασικές αρχές και οι γενικές ρυθμίσεις του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α/07.10.1992), σχετικά με την Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης το 1992. Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος με αρχές γενικής εφαρμογής για όλους τους εργαζόμενους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας – κοινωνική ασφάλιση από 1-1-1993 (νέοι ασφαλισμένοι). Οι αρχές είναι ενιαίες για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων).

1. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του νέου συστήματος (αφορούν τους νέους ασφαλισμένους):

 • Καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι (μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι) εκτός από τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και το ΝΑΤ.
 • Τριμερής χρηματοδότηση για σύνταξη κα ασθένεια με την εξής αναλογία:
  – Ασφαλισμένος 2/9
  – Εργοδότης 4/9
  – Κράτος 3/9
 • Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται ,πλην του χρόνου πραγματικής απασχόλησης:
  – ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
  – ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
  – ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας μέχρι 200 ημέρες σε κάθε περίπτωση
  – ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι δύο ετών
 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος:
  Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

  Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων και υπαγόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ):
  Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων και υπαγόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ)

  Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων και υπαγόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ)

 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για εργαζόμενους σε στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, υποθαλλάσιες εργασίες, ορυχεία, δίκτυα και σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ και υποθαλλάσια
  Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για εργαζόμενους σε στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, υποθαλλάσιες εργασίες, ορυχεία, δίκτυα και σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ και υποθαλλάσια

  Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για εργαζόμενους σε στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, υποθαλλάσιες εργασίες, ορυχεία, δίκτυα και σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ και υποθαλλάσια

 • Τρόπος υπολογισμού κύριας σύνταξης: 1,714% Χ μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές Χ έτη ασφάλισης
  Μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μισθωτών ασφαλισμένων στους φορείς κύριας ασφάλισης μισθωτών:
  Σύνολο αποδοχών ασφαλισμένου κατά την τελευταία πριν την αίτηση συνταξιοδότησης 5ετία(χωρίς τον υπολογισμό δώρων εορτών και επιδόματος αδείας) / μήνες απασχόλησης ασφαλισμένου κατά την ίδια 5ετία.

 • Συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα ή ανίκανα προς βιοποριστική εργασία παιδιά:
  Συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα ή ανίκανα προς βιοποριστική εργασία παιδιά

  Συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα ή ανίκανα προς βιοποριστική εργασία παιδιά

  Συντάξεις αναπηρίας

  Συντάξεις αναπηρίας

 • Υποχρεωτική ασφάλιση σε ένα φορέα κύριας και σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τους υγειονομικούς και μηχανικούς που υπάγονται στο ΤΣΑΥ και στο ΤΣΜΕΔΕ αντίστοιχα.
  Ο ασφαλισμένος, αν το επιθυμεί, δικαιούται να ασφαλίζεται σε περισσότερους από ένα φορέα. Στην περίπτωση όμως αυτή οφείλει να καταβάλλει για την ασφάλισή του στο δεύτερο φορέα το σύνολο των εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη και Κράτους.

2. Γενικές ρυθμίσεις

 • Θέσπιση μεταβατικών διατάξεων για τους παλαιούς ασφαλισμένους (υπαχθέντες στην ασφάλιση πριν από την 1-1-1993), ώστε η μετάβαση από το παλαιό στο νέο σύστημα να γίνει ομαλά και να εναρμονισθούν τα δύο συστήματα
 • Σύσταση Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ):
  Σκοπός του είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για τους ασθενέστερους οικονομικά φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Πόροι του ΛΑΦΚΑ είναι
  α) ποσά από κοινωνικούς πόρους
  β) εφάπαξ εισφορά 10% από τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα Ελλάδας χρηματικά διαθέσιμα των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν κοινωνικούς πόρους.
 • Καθιέρωση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης εξόφλησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεών για να θεωρούνται τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία. Σκοπός του μέτρου είναι η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και, επομένως, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών οργανισμών.
 • Καθιέρωση υποχρέωσης των ασφαλιστικών οργανισμών να προβαίνουν στη σύνταξη αναλογιστικών μελετών ανά πενταετία, προκειμένου να τίθεται σε υγιείς βάσεις η σχέση εισφορών- παροχών και να μη διαταράσσεται μακροχρόνια η οικονομική τους κατάσταση (άρθρο 11 ν.2084/92).

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …