ΝΟΜΟΣ / 2725 / 1999

Άρθρο: 29
Ημ/νία: 09.10.2001
Ημ.Υπογραφής: 17.06.1999

Τίτλος Άρθρου: Αθλητισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες
Λήμματα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ,ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Σχόλια: – Το εντός ” ” πρώτο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν. 2947/01 (Α 228) και ισχύει από 9.10.2001 – Η εντός ” ” παρ. 4 και το εντός ” ” εδάφιο της ίδιας παραγράφου μετά τη φράφη “από τη δημοσίευση του νόμου αυτού” αντικαταστάθηκε και προστέθηκε αντιστοίχως με τις παρ. 3 και 4 του άρθ. 18 του Ν. 2947/01 (Α 228), ισχύουν δε από 9.10.2001 – Η εντός ” ” παρ. 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθ. 18 του Ν. 2947/01 (Α 228) και ισχύει από 9.10.2001

Κείμενο Άρθρου

1. Ο αθλητισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) είναι ένας
ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους.

2. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των Α.Μ.Ε.Α. ιδρύονται σωματεία και
ομοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος νόμου και, με την
επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από τις
διατάξεις του τμήματος Α’ του παρόντος νόμου.

3. “Ειδικότερα, για να χορηγηθεί η Ειδική Αθλητική αναγνώριση σε
Σωματείο Α.ΜΕ.Α., πρέπει αυτό να έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Α.ΜΕ.Α. την τελευταία διετία και ο συνολικός αριθμός των
αθλητών του να μην είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15) “.
Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός
των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό
τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από
τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των
μελών του Δ.Σ. του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από
πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9).

4. Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας Α.Μ.Ε.Α., απαιτούνται αποφάσεις
των γενικών συνελεύσεων ή των διοικητικών συμβουλίων πέντε (5)
τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων Α.Μ.Ε.Α.. Ο
αριθμός των μελών του Δ.Σ. της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι
μικρότερος από επτά (7) και μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα,
για να αναγνωρισθεί ως αθλητική μία ομοσπονδία αθλητικών σωματείων
Α.Μ.Ε.Α., πρέπει να υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκησή της η σχετική
αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία. Με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ι.Ρ.C.), αναγνωρίζονται πέντε (5) αθλητικές
ομοσπονδίες Α.Μ.Ε.Α.. Οι ομοσπονδίες αυτές συνιστούν συνομοσπονδία με
την επωνυμία “Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή”, με έδρα την Αθήνα, η
οποία εκπροσωπεί τη Χώρα μας στην Ι.Ρ.C.. Στη συνομοσπονδία
εκπροσωπούνται ισότιμα οι πιο πάνω ομοσπονδίες. Χρονικό διάστημα για
την ίδρυση των ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας ορίζεται οκτάμηνο από
τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Για το διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη λήξη του
οκταμήνου, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού,
συγκροτείται ενδεκαμελής προσωρινή Επιτροπή που εκπροσωπεί τη Χώρα μας
στην Ι.Ρ.C.. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν πέντε (5) μέλη από την
Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Π.Α.Ο.Μ. –
Α.Μ.Ε.Α.), τέσσερα (4) μέλη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κινητικά
Αναπήρων (Π.Α.Ο.Κ.Α.) και δύο (2) μέλη από την Ομοσπονδία Σωματείων
Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.). Τα μέλη της Επιτροπής
υποδεικνύονται από τις ομοσπονδίες του προηγούμενου εδαφίου. Αν
παρέλθει το ως άνω οκτάμηνο, χωρίς να 9υσταθούν οι πέντε (5)
ομοσπονδίες του πρώτου ε5αφιου και η συνομοσπονδία, με απόφαση του
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, αίρεται η αθλητική αναγνώριση των
ομοσπονδιών του πέμπτου εδαφίου και συγκροτείται Επιτροπή από έντεκα
(11) μέλη για την εκπροσώπηση της χώρας μας στην Ι.Ρ.C..

5. Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη δύναμη αθλητών
αθλητικού σωματείου Α.Μ.Ε.Α.. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως
αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που
συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν
ενεργεία αθλητές:
α) να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να εκλέγονται στη
διοίκησή τους,
β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους τις γενικές συνελεύσεις
αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας.
Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε
διοικητικά όργανα της ένωσης ή της ομοσπονδίας, καθώς και σε
οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη γενική
συνέλευση στην οποία συμμετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ.
αθλητικής ομοσπονδίας Α.Μ.Ε.Α. εκπίπτουν από μέλη της διοίκησής της από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και τη θέση τους καταλαμβάνει το
αναπληρωματικό μέλος.

7. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή Α.Μ.Ε.Α. επιτρέπεται μόνο
στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31 του παρόντος. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης
του επαγγέλματος του προπονητή Α.Μ.Ε.Α., απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή
ισότιμης σχολής του εξωτερικού. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ως
αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η
θέση σε παγκόσμιους αγώνες επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του
προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή της παρ. 4 του άρθρου
31 του παρόντος.

8. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες Α.Μ.Ε.Α. ορίζονται διαιτητές και
κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά
σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας Α.Μ.Ε.Α..

“9. Α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την ονομασία
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ” (Ε.ΠΕ.). Στην ολομέλεια της διοίκησης
της Ε.Π.Ε. μετέχουν δέκα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής
Oμoσπoνδίας Ατόμων με Αναπηρίες, εκπροσωπώντας ισότιμα τις κατηγορίες
αναπηριών όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή
(I.P,C.) καθώς και:
– ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.),
– ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
– τρεις Παραολυμπιονίκες, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού,
– τέσσερις προσωπικότητες κύρους, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού.
Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακή, Επιτροπής
εκλέγει, μεταξύ των μελών της, επταμελή εκτελεστική επιτροπή, στην
οποία υποχρεωτικά εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που
καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.).
Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:
α) Η ΕΞ.Π.Ε. εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.
β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις για όλα τα
ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό Α.ΜΕ.Α.
γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Εθνικό
Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού ή κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των
εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να
εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών
αθλητών.
δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων
Α.ΜΕ.Α., με κάθε πρόσφορο μέσο. ε) φροντίζει για την καλή προετοιμασία
των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες.
στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής Αθλητικής
Ομοσπονδίας Α.ΜΕ.Α. και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης
στις κατηγορίες αναπηριών.
ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων
Α.ΜΕ.Α.
Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργείου
Πολιτισμού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση,
τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των
αποφάσεων, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα
προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη
διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα
σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Π.Ε.
Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση
προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση
γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη
του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Β. Η Επιτροπή με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”, που
συστήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999, συνεχίζει να
ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”, που ιδρύεται με το εδάφιο
Α’ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του
εδαφίου Α’ της παρούσας παραγράφου ασκούνται σε όλη τους την έκταση από
την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 μέχρι την έναρξη
λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”. Η ως άνω
επιτροπή μεριμνά για την απρόσκοπτη ίδρυση της Εθνικής Αθλητικής
Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Η Επιτροπή αυτή καταργείται με την
έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής του εδαφίου
Α’ της παρούσας παραγράφου.”

10. Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του
αθλητισμού των Α.Μ.Ε.Α., τα οποία δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
παρόντος νόμου.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η Παραολυμπιακή γιορτή του Σότσι

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Χειμερινών Παραολυμπιακών, στο Σότσι, Ρώσοι αθλητές θα μετάσχουν σε όλα τα αγωνίσματα. Απαντες τονίζουν ότι οι επιτυχίες αυτών των αθλητών, είναι δυνατές μόνο όταν η …

Η Μέρκελ… καθιστή

Η εμφάνιση της ΄Αγκελα Μέρκελ στη συνεδρίαση για το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης είχε μια ιδιαιτερότητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία θα γίνει η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων με την καγκελάριο …

Σάο Πάολο: Η πρώτη πάσα, από παράλυτο έφηβο

Κάπως έτσι θα δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Το βέβαιο όμως είναι ότι η κορυφαία στιγμή του Παγκοσμίου δεν θα γραφτεί από τον Ρονάλντο ή τον Ρούνεϊ, αλλά από έναν παράλυτο …

Η Μέρκελ απτόητη από τον τραυματισμό

Οι πατερίτσες δεν εμπόδισαν την Αγκελα Μέρκελ να υποδεχθεί χθες στην καγκελαρία παιδιά από όλη τη Γερμανία που της έψαλαν τα κάλαντα, ενώ ο τραυματισμός της δεν θα σταθεί εμπόδιο ούτε στην παρουσία …

Κλινήρης αλλά παρούσα στα σημαντικά μίτινγκ

Η είδηση του τραυματισμού της καγκελαρίου κατά τις χειμερινές διακοπές της αποτελεί ακόμη πρώτο θέμα. Το ερώτημα που θέτουν αναλυτές είναι σε ποιο βαθμό αυτό επηρεάζει τις κυβερνητικές της …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Εκκωφαντική βουβαμάρα από τους φορείς των ΑμεΑ

Δικαιολογημένες απορίες συνδικαλιστών για την αδιαφορία των συνδικαλιστών. Ούτε ένας συνδικαλιστικός σύλλογος αναπήρων δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΕΟΠΥΥ και στο ΕΣΥ; Σάλος από …

Prosthetic Limbs Offer a Sense of Touch

The sense of touch allows us to process data about our everyday world. Without it, we might have to visually calculate how wide to stretch our fingers each time we reached for the phone or how much …