Νομοσχέδιο για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για προσωπικούς βοηθούς

Με νομοσχέδιο προτείνεται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για προσωπικούς βοηθούς από 20% σε 35% το λιγότερο. Διαβάστε το νομοσχέδιο και το σχολιασμό των πολιτών κατά τη διαβούλευση.

Νέο νομοσχέδιο για το εργόσημο έχει κατατεθεί προς τη διαβούλευση και σύντομα προς ψήφιση από την βουλή. Όπως είναι πλέον της μόδας οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται από 20% σε 30%. Όμως φαίνεται πως η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% δεν ήταν αρκετή για να γεμίσει τα αχόρταγα κρατικά ταμεία. Με αυτό το νομοσχέδιο ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών δεν γίνεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για το 2012 (όπως συνηθίζεται) αλλά με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε το 2011. Διαβάστε το σχετικό άρθρο και τα σχόλια των πολιτών για την διαβούλευση για να καταλάβετε το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει.

Το νομοσχέδιο για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των προσωπικών βοηθών των ΑμεΑ και της νοσηλείας στο σπίτι

Τα άρθρα 20 και 21 του ν. 3863/2010 (115Α), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (Α170), αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 20
Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων
1. Στις ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού υπάγονται υποχρεωτικά:
Α. Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:
α οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί),
β. οι κηπουρικές εργασίες,
γ. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών , νηπίων και βρεφών,
δ. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,
ε. oι υπηρεσίες που παρέχονται από συμμετέχοντες σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΔ),
στ. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας)

ζ. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,
η. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων,
θ. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)
Β. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.
Γ. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλύεται κάθε ζήτημα περί υπαγωγής ή εξαίρεσης συγκεκριμένης μορφής απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3.Η καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων από κάθε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις ή φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) που αναλογούν και η απόδοση τους υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επιταγής.
β. Μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
γ. Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
δ. Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 4 παράγραφος 3 του ν.3862/2010 (Α΄ 113).
Το ειδικό εργόσημο δύναται να διατίθεται στον εργοδότη με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των ΦΚΑ, από τις συνεργαζόμενες με τους φορείς τράπεζες και τα υποκαταστήματα τους, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Στο τέλος κάθε έτους ο ΦΚΑ στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο.
4. Η διαδικασία που τηρείται για την καταβολή και την είσπραξη της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων, καθώς και για την παρακράτηση και απόδοση των εισφορών στους οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα αναγραφόμενα στο εργόσημο στοιχεία, το ποσό των εισφορών που αναλογούν στην αμοιβή, την είσπραξη και απόδοσή τους στους οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του εργοσήμου, καθώς και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων.
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 14913/343/Φ10034/1.7.2011 (ΦΕΚ 1586, Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 21
Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), τ. ΟΕΚ
1. Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου των προσώπων της παρ. 1 περ. Α΄ και Β΄ του προηγούμενου άρθρου, υπολογίζονται σε ποσοστό 30% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής το ποσοστό αυτό δύναται να αυξομειώνεται, προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε κοινωνικές, ασφαλιστικές και οικονομικές συνθήκες.
Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας & Μητρότητας, στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) για επικουρική ασφάλιση, καθώς και στον τ. ΟΕΚ (εισφορά εργαζόμενου). Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών είναι τα ακόλουθα: 17,34% για τον κλάδο σύνταξης, 5,60% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος, 1% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα, 5,20% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και 0,86% για τον τ. ΟΕΚ.
2. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Αυτές οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ημέρες ασφάλισης ανά έτος. Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν κατά τα ανωτέρω ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου. Η διάταξη της παρούσης παραγράφου ισχύει από 1.1.2013.
3. Στα πρόσωπα των περ. Α΄ και Β΄ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου προκειμένου: α. να τύχουν των παροχών ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο α΄ του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58, Α΄),
β. να δικαιωθούν επίδομα ασθένειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκαν με το ν.δ. 2691/1954 και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 148 παρ. 2 του ν.3655/2008,
γ. να δικαιωθούν επίδομα μητρότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του α.ν. 1846/1951, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.1539/1985, το άρθρο 35 παρ. 1 του ν.2676/1999 και το άρθρο 11 του ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286, Α΄).
4. Κάθε ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την υπαγωγή των προσώπων της παραγράφου 1 περίπτωση Α΄ και Β΄ του προηγούμενου άρθρου στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και του τ. ΟΕΚ ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων.
5. Για τα πρόσωπα της παρ. 1 περ. Α΄ και Β΄ του προηγούμενου άρθρου, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205, Α΄) επανέρχονται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία κατάργησής τους. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με το καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαγόμενους στο ανωτέρω καθεστώς.»

Σχόλια

20 Φεβρουαρίου 2013, 16:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρώ επιβεβλημένο για τη βιωσιμότητα των ταμείων την αύξηση από 20 σε 30 % των εισοφορών επί του εργόσημου. Όμως δεν είναι δυνατόν να «δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.», όπως πλέον τροποποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3863/2010 σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μία άδικη, άστοχη και στεβλή τροποποίηση. Διότι η προηγούμενη αναφορά του νόμου προέβλεπε για να υπολογίζονται τα ημερομίσθια να διαιρείται το ποσό των εισφορών «με το ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε». Αυτό έδινε τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να προσαρμόζεται αυτόματα ο αριθμός των ενσήμων που δικαιούται με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Πώς είναι δυνατόν όταν έχουν καταρρακωθεί όλοι οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα, κάποιος εργαζόμενος σε κατ’ οίκον απασχόληση να ζητήσει τα 990 ευρώ το μήνα που θα απαιτούνται με βάση την καινούρια νομοθεσία για να έχει πλήρη συνταξιοδοτική κάλυψη; Ελπίζω να διορθωθεί το λάθος και ο νόμος στο σημείο αυτό να διατυπωθεί ως εξής: «δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.» Διαφορετικά καταδικάζετε την ομάδα εργαζομένων σε κατ’ οίκον απασχόληση σε εργασία χωρίς ανάλογη των άλλων εργαζομένων συνταξιοδοτική κάλυψη. Ένας τέτοιος νόμος δε θα μπορούσε να σταθεί στα δικαστήρια.


20 Φεβρουαρίου 2013, 19:28 | ΒΛΑΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οι οικιακοί βοηθοί συνήθως εργάζονται 25 ημέρες με μέση αμοιβή 650-8οο Ευρώ ανά μήνα.
Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δικαιώνονται κατά μ.ο τις πραγματικές 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα.

Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που χρειάζεται να διαβάσετε πάρα πολύ προσεκτικά!

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο
1. Και αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά +10%
2. Και θεσπίζεται ως ημερομίσθιο αναφοράς για αναγωγή σε ημέρες ασφάλισης το Η.Α.Ε της 31 Δεκαμβρίου 2011 (33,57 Ευρώ /ημ) και όχι το εκάστοτε ισχύον της 31/12 του προηγούμενου έτους,ήτοι το 26,18 Ευρώ/ημ. της ΕΓΣΣΕ που ισχύει.
3.Και καταργείται ο ισχύον διπλασιασμός των ημερών ασφάλισης που προκύπτει από την διαίρεση των δύο ασφαλιστικών εισφορών,εργόσημου και Η.Α.Ε με αποτέλεσμα ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές να μειώνονται οι ημέρες ασφάλισης και να αποκλείνουν σημαντικά από τις πραγματικές των παρεχομένων 25.
Παράδειγμα.Σήμερα
Εργόσημο 750 €χ20%=150€ Ασφαλιστικές εισφορές
Η.Α.Ε 33,57€χ35,40%=11,88
150/11,88=12,63
12,63 χ2=25,25 ημέρ.ασφάλισης
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο

Εργόσημο 750 € χ30%=225 € Ασφαλιστικές εισφορές(=+75 €)
Διατήρηση Η.Α.Ε 33,57€ χ35,40%=11,88
225/11,88=18,94 ημέρες ασφάλισης ,
ήτοι 6 ημέρες λιγότερες το μήνα και συνολικά 72 ημέρες το χρόνο.

Για να ασφαλισθεί για 25 ημέρες πρέπει το εργόσημο να είναι 990 Ευρώ,ήτοιεξωπραγματική αμοιβή υπό τις παρούσες συνθήκες και συνεπώς ενώ εργάζεται 25 ημέρες θα ασφαλίζεται μόνο για 19 ημέρες το μήνα.

Η διόρθωση της αδικίας επέρχεται με την διατήρηση της διάταξης ότι για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31/12 του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ.

ήτοι Εργόσημο 750 € χ30%=225 € Ασφαλιστικές εισφορές
Η.Α.Ε 26,18 χ 35,40%=9,27
225/9,27=24,27 ημέρες ασφάλισης.


20 Φεβρουαρίου 2013, 20:38 | Ergosimo
Το Η.Α.Ε. το 2011 ήταν 33,57 Ευρώ ενώ το Η.Α.Ε. το 2012 ήταν 26,18 Ευρώ. Σύμφωνα με την τωρινή νομοθεσία οι κρατήσεις υπολογίζονται με βάση το Η.Α.Ε στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Μήπως θα έπρεπε να διορθωθεί η σχετική παράγραφος, γιατί σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα υποβάλλετε ένας εργαζόμενος με εργόσημο χρειάζεται για πλήρη μηνιαία ασφάλιση μικτό μισθό 990 Ευρώ ανά μήνα και θα λαμβάνει καθαρά 693 Ευρώ, δηλαδή κρατήσεις ΙΚΑ 297 Ευρώ ανά μήνα.
Αυξάνετε το ποσοστό των εισφορών από 20% σε 30%, μειώνετε τις ημέρες ασφάλισης ανά μήνα από 30 σε 25, ακυρώνετε το διπλασιασμό των ημερών ασφάλισης), αλλά γιατί κρατάτε στους υπολογισμούς το Η.Α.Ε του 2011 33,57Ευρώ ενώ το Η.Α.Ε. και αντιστοίχως τα υπόλοιπα ημερομίσθια έχουν πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα (26,18 Ευρώ);
Επίσης δεν αναφέρετε τι θα γίνει με αυτούς που έχουν ήδη εξαργυρώσει εργόσημα μέσα στο 2013 σύμφωνα με την τωρινή νομοθεσία (κρατήσεις 20%) και έκαναν τους υπολογισμούς με βάση το Η.Α.Ε. στις 31 Δεκεμβρίου του 2012 σύμφωνα με την τωρινή νομοθεσία.


21 Φεβρουαρίου 2013, 12:05 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
Αναφορικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στο εργόσημο θα ήθελα να επισημάνω τα εξής ζητήματα:
1. Πως γίνεται όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να αμείβονται με νέο ημερομίσθιο που ισχύει από το 2012 και ειδικά μόνο για αυτούς που αμείβονται με εργόσημο να ισχύσει το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη στις 31/12/2011?
2. Αν και το εργόσημο περιγράφεται ως αμοιβή περιστασιακά απασχολούμενων, εντάσσονται σε αυτό και κατηγορίες εργαζομένων που εργάζονται πλήρως και αποκλειστικά σε ένα εργοδότη (π.χ. φύλαξη παιδιών/ηλικιωμένων). Στην περίπτωση αυτή για να ασφαλιστεί ο εργαζόμενος με 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα (πλήρης ασφάλιση)θα πρέπει να παίρνει μικτό μισθό €990 (αν δεν κάνω λάθος το συγκεκριμένο ποσό ουδεμία σχέση έχει με το ισχύοντα βασικό μισθό). Άρα ο εργαζόμενος με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε ένα εργοδότη και μικτές αποδοχές στα πλαίσια του ισχύοντος μικτού βασικού μισθού π.χ. €680 θα φαίνεται ότι εργάστηκε και θα ασφαλιστεί για το μισό μήνα περίπου (17 ημέρες αντί για 25). Αυτό τι σημαίνει άραγε, ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να δουλέψει διπλά για να εξασφαλίσει την πλήρη του ασφάλιση μέσα στο μήνα ή ότι ο εργοδότης θα πρέπει να αυξήσει το μικτό μισθό που του δίνει ώστε να τον ασφαλίσει για αυτό ακριβώς που του παρέχει (πλήρη απασχόληση)?
3. Πως είναι δυνατόν να ισχύσει η διάταξη αναδρομικά από την 1.1.2013 αφού έχουν ήδη πληρωθεί εργαζόμενοι με εργόσημο για τον Ιανουάριο και τον Φεβρούριο και φυσικά οι κρατήσεις έχουν γίνει με το παλιό καθεστώς (20%)? Μήπως θα ζητηθεί από όσους εξαργύσωσαν εργόσημα να πληρώσουν τη διαφορά από το 20% στο 30%?


21 Φεβρουαρίου 2013, 14:36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Επαναλαμβάνω το σχόλιο μου, διότι δε βλέπω ακόμα δημοσιευμένο το προηγούμενο: Προτείνω το άρθρο 21 του ν. 3863/2010, το οποίο τροποποιείται με το άρθρο 74 του παρόντος νομοσχεδίου να διαμορφωθεί ως εξής στην παράγραφο 2: «Τα πρόσωπα των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.» Ο υπολογισμός με βάση το ημερομίσθιο της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011 που εισηγείται το παρόν άρθρο είναι άδικος για τους ασφαλισμένους που αμοίβονται με εργόσημο και κατά συνέπεια αντισυνταγματικός, διότι για όλους τους άλλους εργαζομένους ισχύουν τα μειωμένα ημερομίσθια του 2012 και οι αντίστοιχες μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Είναι εκτός πραγματικότητας αγοράς να ζητάει κάποιος κατ’ οίκον απασχολούμενος να πληρώνεται με 990 ευρώ μεικτά, ώστε να έχει πλήρη συνταξιοδοτική κάλυψη, όταν οι ελάχιστοι μισθοί του ιδιωτικού τομέα έχουν διαμορφωθεί στα γνωστά επίπεδα. Στην πραγματικότητα καταδικάζονται οι ασφαλισμένοι αυτοί στην υποασφάλιση. Κάτι τέτοιο δε μπορεί να σταθεί στα δικαστήρια.


ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η Παραολυμπιακή γιορτή του Σότσι

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Χειμερινών Παραολυμπιακών, στο Σότσι, Ρώσοι αθλητές θα μετάσχουν σε όλα τα αγωνίσματα. Απαντες τονίζουν ότι οι επιτυχίες αυτών των αθλητών, είναι δυνατές μόνο όταν η …

Η Μέρκελ… καθιστή

Η εμφάνιση της ΄Αγκελα Μέρκελ στη συνεδρίαση για το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης είχε μια ιδιαιτερότητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία θα γίνει η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων με την καγκελάριο …

Σάο Πάολο: Η πρώτη πάσα, από παράλυτο έφηβο

Κάπως έτσι θα δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Το βέβαιο όμως είναι ότι η κορυφαία στιγμή του Παγκοσμίου δεν θα γραφτεί από τον Ρονάλντο ή τον Ρούνεϊ, αλλά από έναν παράλυτο …

Η Μέρκελ απτόητη από τον τραυματισμό

Οι πατερίτσες δεν εμπόδισαν την Αγκελα Μέρκελ να υποδεχθεί χθες στην καγκελαρία παιδιά από όλη τη Γερμανία που της έψαλαν τα κάλαντα, ενώ ο τραυματισμός της δεν θα σταθεί εμπόδιο ούτε στην παρουσία …

Κλινήρης αλλά παρούσα στα σημαντικά μίτινγκ

Η είδηση του τραυματισμού της καγκελαρίου κατά τις χειμερινές διακοπές της αποτελεί ακόμη πρώτο θέμα. Το ερώτημα που θέτουν αναλυτές είναι σε ποιο βαθμό αυτό επηρεάζει τις κυβερνητικές της …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Εκκωφαντική βουβαμάρα από τους φορείς των ΑμεΑ

Δικαιολογημένες απορίες συνδικαλιστών για την αδιαφορία των συνδικαλιστών. Ούτε ένας συνδικαλιστικός σύλλογος αναπήρων δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΕΟΠΥΥ και στο ΕΣΥ; Σάλος από …

Prosthetic Limbs Offer a Sense of Touch

The sense of touch allows us to process data about our everyday world. Without it, we might have to visually calculate how wide to stretch our fingers each time we reached for the phone or how much …