Ο.Α.Ε.Ε.: Κοινοποίηση διατάξεων ν. 3863/2010 και ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων

Με την εγκύκλιο 48/3.10.2011 του ΟΑΕΕ, αναλύονται οι κοινοποιούμενες διατάξεις σχετικά με την απασχόληση των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, τις επιπτώσεις στη συνταξιοδότηση ανάλογα με την ηλικία, το είδος και το ύψος της χορηγούμενης σύνταξης, και το είδος της απασχόλησης. Γίνεται ειδική αναφορά στους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και στους συζύγους, γονείς και αδελφούς αναπήρων.

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.3863/2010 ΚΑΙ Ν.3996/2011 ΠΕΡΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 48/3.10.2011
Κοινοποίηση διατάξεων ν. 3863/2010 και ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων
Αθήνα, 3/10/2011
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/5/77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΗΛ: 2105274386, FAX: 2105220504

Με το αρ.Φ.80000/20685/1190/9.11.2010 έγγραφο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας οι διατάξεις του αρθρ. 16 Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 τεύχος Α΄) με τις οποίες αντικαθίσταται το αρθρ. 63 Ν. 2676/1999 περί απασχόλησης συνταξιούχων (σχετική η εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 31/11 των Διευθύνσεων Ασφάλισης και Εσόδων κατά το σκέλος που αφορά την υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού των συνταξιούχων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης).

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις αρθρ. 42 Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 τεύχος Α΄) αντικαθίσταται μέρος των διατάξεων του προηγούμενου νόμου.

Με την παρούσα εγκύκλιο αναλύονται οι κοινοποιούμενες διατάξεις, κατά το σκέλος που αφορά την απασχόληση των συνταξιούχων του φορέα μας, δηλαδή τις επιπτώσεις στη συνταξιοδότηση ανάλογα με την ηλικία, το είδος και το ύψος της χορηγούμενης σύνταξης, και το είδος της απασχόλησης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1)Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ, λόγω γήρατος (παρ. 1.1 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010)

α) ηλικίας μικρότερης των 55 ετών

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, προβλέπεται αναστολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.

Επομένως για την κατηγορία αυτή των συνταξιούχων του Οργανισμού δεν επέρχεται καμία μεταβολή σε σχέση με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη διάταξη του αρθρ. 63 Ν. 2676/1999 και είτε αναλάβουν εργασία υπαγόμενη σε άλλο φορέα κύρια ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ, είτε επανασκήσουν δραστηριότητα O.A.E.E υπαγόμενη στην ασφάλιση του Οργανισμού, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση.

Κατά συνέπεια, ως ασφαλισμένοι πλέον, υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω του μειωμένου ορίου ηλικίας, η συγκεκριμένη διάταξη έχει εφαρμογή μόνο στις παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων λόγω γήρατος του Οργανισμού οι οποίοι ενδέχεται να έχουν συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία μικρότερη των 55 ετών:

– Με 37 έτη ασφάλισης, βάσει αρθρ. 16 Ν. 3232/2004
– Με 25 έτη ασφάλισης, βάσει αρθρ. 5 Ν. 3232/2004 όπως ισχύει σήμερα, ως σύζυγοι ή μητέρες – πατέρες ή αδελφοί αναπήρων

β) ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών

Ι. Ανάληψη μισθωτής εργασίας

Στην περίπτωση αυτή δεν αναστέλλεται μεν η καταβολή της σύνταξης, πλην όμως επέρχεται ο παρακάτω περιορισμός:

Αν το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή το άθροισμα αυτών – εφόσον η σύνταξη προέρχεται από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης – υπερβαίνει τα τριάντα (30) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τότε το υπερβαίνον το όριο αυτό ποσόν της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Την 31-12-2009 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανερχόταν σε 33.03 Ευρώ, οπότε από την εφαρμογή των διατάξεων (15-7-2010) και μέχρι την αναπροσαρμογή του ημερομισθίου, η σύνταξη θα περιορίζεται εάν αυτή υπερβαίνει τα 990.90 Ευρώ μηνιαίως μεικτά.

Το όριο του 30πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια, για κάθε τέκνο του συνταξιούχου που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο απασχολούμενος έχει ένα ανήλικο τέκνο, το ποσόν της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή το άθροισμα αυτών που υπερβαίνει τα 36 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου 2009, δηλαδή τα 1.189,08 Ευρώ καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Εάν ο συνταξιούχος λαμβάνει και άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ο περιορισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται στη μεγαλύτερη από αυτές και εφόσον το ποσόν δεν επαρκεί, το υπόλοιπο περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ως προς το ύψος κύρια σύνταξη κ.ο.κ.

Επισημαίνουμε ότι κατά τον υπολογισμό του παραπάνω εισοδηματικού κριτηρίου:

– δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική σύνταξη λαμβάνεται όμως κάθε κύρια σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και

– δεν λαμβάνεται υπόψη η σύνταξη λόγω θανάτου η οποία εμπίπτει στους ειδικούς όρους αρθρ. 62 Ν. 2676/1999 όπως τροποποιήθηκαν από αρθρ. 13 Ν. 3863/2010

Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ή στα οργανικά ποσά, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία και σε περίπτωση που το ποσό της οργανικής σύνταξης ή των οργανικών συντάξεων υπερβαίνουν το κατά περίπτωση εισοδηματικό κριτήριο, περικόπτεται αναλόγως.

Διευκρινίζουμε ότι λόγω του ηλικιακού κριτηρίου, σε περίπτωση που ο συνταξιούχος του Οργανισμού αναλάβει εργασία σε ηλικία μικρότερη των 55 ετών και συνεχίζει και μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τότε η σύνταξη θα ανασταλεί αρχικά και θα επαναχορηγηθεί από τον επόμενο μήνα συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, με τους περιορισμούς του ποσού που προαναφέρθηκαν.

ΙΙ. Ανάληψη καθηκόντων βάσει Ν. 3833/2010 ( παρ. 2 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010)

Στους περιορισμούς των απασχολούμενων ως μισθωτοί, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη από τον Οργανισμό, υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 2 αρθρ. 2 Ν. 3833/2010 δηλαδή αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., διοικητές , υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων κλπ.

Με τα πρόσωπα αυτά εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα επιλεγόμενα για το αξίωμα του < < συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης>> βάσει αρθρ. 77 Ν. 3852/2010.

ΙΙΙ. Άσκηση επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ( παρ. 3 αρθρ. 42 Ν. 3996/2011)

Εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τη διάταξη οι καταστατικές διατάξεις των φορέων που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.

Επειδή όντως οι καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ (αρθρ. 32 Π.Δ. 258/2005) προβλέπουν την αναστολή της σύνταξης γήρατος για όσο διάστημα ο συνταξιούχος αναλάβει την άσκηση επαγγέλματος που υπάγεται στη ασφάλιση του ΟΑΕΕ, αυτές παραμένουν σε εφαρμογή.

ΙV. Άσκηση επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ (παρ. 1.2 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010)

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος ηλικίας μεγαλύτερης του 55ου έτους που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων προβλέπεται συνέχιση της συνταξιοδότησης, με περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος αυτών, που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Επομένως, για το έτος 2010, και μέχρι την αναπροσαρμογή του η.α.ε., το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης σύνταξης ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.981,80 Ευρώ (60 χ 33.03 ) περικόπτεται (ολόκληρο και όχι ποσοστό αυτού).

Για τον καθορισμό του εισοδηματικού κριτηρίου, ως προς το είδος των συντάξεων που λαμβάνονται υπόψη, ισχύουν οι διευκρινήσεις της προηγούμενης παραγράφου.

Το όριο του 60πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια, για κάθε τέκνο του συνταξιούχου που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Εάν ο συνταξιούχος λαμβάνει και άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ο περιορισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται στη μεγαλύτερη από αυτές και εφόσον το ποσό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ως προς το ύψος κύρια σύνταξη κ.ο.κ.

Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ή στα οργανικά ποσά, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία και σε περίπτωση που το ποσό της οργανικής σύνταξης ή των οργανικών συντάξεων υπερβαίνουν το κατά περίπτωση εισοδηματικό κριτήριο, περικόπτεται αναλόγως.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ (παρ. 1 αρθρ. 42 Ν. 3996/2011)

Οι περιορισμοί οι οποίοι προαναφέρθηκαν δεν έχουν εφαρμογή:

α) για τους συνταξιούχους Ν. 612/1977 όπως ισχύει,

β) για τους συνταξιούχους γήρατος που λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα Ν. 1140/1981 όπως ισχύει, είτε από το φορέα μας είτε από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης

Η συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, δεν αναστέλλεται ούτε μειώνεται σε περίπτωση ανάληψης είτε μισθωτής απασχόλησης είτε επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ.

Καθίσταται λοιπόν εφικτή, για πρώτη φορά η υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού, παράλληλα με τη συνταξιοδότηση από το φορέα, χωρίς περιορισμό στη σύνταξη. Τονίζουμε ωστόσο ότι πρόκειται για εκ νέου άσκηση επαγγέλματος, μετά τη συνταξιοδότηση και όχι συνταξιοδότηση άνευ διακοπής.

2) Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ, λόγω αναπηρίας

Ι. Ανάληψη μισθωτής απασχόλησης (παρ. 1. 4 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010)

Για την κατηγορία αυτή των συνταξιούχων δεν επέρχεται τροποποίηση και εξακολουθεί να ισχύει το εισοδηματικό κριτήριο του Ν. 2676/1999, αρθρ. 63 σύμφωνα με το οποίο η σύνταξη διακόπτεται εάν από την απασχόλησή του ο συνταξιούχος κερδίζει, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας του περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής. (Σχετική η αρ. 35 2009 Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ)

Εφιστούμε την προσοχή στο ότι η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας διακόπτεται όταν συντρέξει η παραπάνω προϋπόθεση και δεν αναστέλλεται όπως συμβαίνει στη σύνταξη γήρατος.

ΙΙ. Άσκηση επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (παρ. 3 αρθρ. 42 Ν. 3996/2011)

Εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τη διάταξη οι καταστατικές διατάξεις των φορέων που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.

Επειδή όντως οι καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ ( αρθρ. 32 Π.Δ. 258/2005) προβλέπουν την διακοπή της σύνταξης αναπηρίας από τον μήνα άσκησης επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του φορέα, αυτές παραμένουν σε εφαρμογή.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ (αρθρ. 42 Ν. 3996/2011)

Οι περιορισμοί οι οποίοι προαναφέρθηκαν δεν έχουν εφαρμογή για τους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα Ν. 1140/1981 όπως ισχύει, είτε από το φορέα μας είτε από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, όπως αναφέρθηκε και για τους συνταξιούχους γήρατος.

Η συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών δεν διακόπτεται σε περίπτωση ανάληψης είτε μισθωτής απασχόλησης είτε επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ.

Καθίσταται λοιπόν εφικτή, και για τα πρόσωπα αυτά, για πρώτη φορά η εκ νέου υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού, παράλληλα με τη συνταξιοδότηση από το φορέα, χωρίς περιορισμό.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ( παρ. 1.3 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010 )

Ο συνταξιούχος του Οργανισμού ο οποίος ασφαλίζεται μετά τη συνταξιοδότησή του σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, όποια κι αν ήταν η ηλικία κατά την οποία συνταξιοδοτήθηκε και ανεξάρτητα από το εάν η καταβολή της σύνταξής του είχε ανασταλεί ή όχι, μπορεί μετά την οριστική διακοπή του επαγγέλματος, να χρησιμοποιήσει τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης:

είτε για θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο φορέας ασφάλισης είναι διαφορετικός από τον φορέα συνταξιοδότησης

είτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Σε περίπτωση που συνταξιούχος του ΟΑΕΕ ασφαλιστεί και μετά τη συνταξιοδότησή του στον ΟΑΕΕ ή σε άλλο Οργανισμό κύριας ασφάλισης, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης θα γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, εάν πρόκειται για άλλο Οργανισμό, το ποσό όμως που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, στις οποίες κατέβαλε τις εισφορές του στον ΟΑΕΕ για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη αρθρ. 32 παρ. 3 Π.Δ. 258/2005, ο χρόνος που πραγματοποιείται στην ασφάλιση του Οργανισμού από ήδη συνταξιούχο λόγω γήρατος κατά τη διάρκεια αναστολής της σύνταξής του, προσμετράται στη σύνταξη εφόσον είναι μεγαλύτερος από ένα έτος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (παρ. 1.5 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010)

Οι συνταξιούχοι του Οργανισμού λόγω γήρατος ή αναπηρίας οι οποίοι τυχόν απασχολούνται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, υποχρεούνται να γνωρίσουν την απασχόλησή τους στο αρμόδιο Τμήμα συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, το είδος της σύνταξης ή το είδος της απασχόλησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, μετά την διαπίστωση της απασχόλησης, ο Οργανισμός θα προβεί σε καταλογισμό του ποσού των συντάξεων που έχουν χορηγηθεί επιβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

Το καταλογιζόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο μηνιαίων συντάξεων, ακόμη κι αν το διάστημα της απασχόλησης είναι μικρότερο.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ (παρ. 2 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010 & αρθρ. 42 Ν. 3996/2011)

Οι ρυθμίσεις περί απασχόλησης συνταξιούχων ισχύουν για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου, δηλαδή από 15-7-2010 .

Οι διατάξεις αρθρ. 63 Ν. 2676/1999 εξακολουθούν να ισχύουν έως 31-12-2012 για όσους συνταξιούχους έχουν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (15-7-2010), και από 1-1-2013 θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αφού πλέον καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

– Επομένως, για όσους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ εργάζονταν ή αυτοαπασχολούνταν πριν τη δημοσίευση του νόμου, ισχύουν έως 31-12-2012 τα οριζόμενα στις διατάξεις αρθρ. 63 Ν. 2676/1999, ως προς την καταβολή της σύνταξής τους και τους σχετικούς περιορισμούς, ενώ από 1-1-2013 θα διέπονται και οι συνταξιούχοι αυτοί από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αφού κάθε αντίθετη διάταξη πλέον καταργείται.

– Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ λόγω γήρατος οι οποίοι απασχολούνται ως μισθωτοί και η μηνιαία μεικτή σύνταξή τους υπερβαίνει το όριο των 733, 68 Ευρώ, θα εξακολουθήσουν να υφίστανται τους περιορισμούς του ποσού της σύνταξης βάσει αρθρ. 63 Ν. 2676/1999 έως 31-12-2012 και από 1-1-2013 θα εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1β) της παρούσας εγκυκλίου.

– Οι συνταξιούχοι οι οποίοι τυχόν ασκούν εκ νέου επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Οργανισμού πριν την 15-7-2010 θα έχουν προσαύξηση του ποσού σύνταξης, υπολογιζόμενη βάσει των καταστατικών διατάξεων (ποσοστό 2% των ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος) για το διάστημα από την έναρξη της αναστολής έως την 31-12-2012 και βάσει των νέων διατάξεων (1,714% επί των ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος) από 1-1-2013.

– Οι συνταξιούχοι οι οποίοι τυχόν ασκήσουν εκ νέου επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Οργανισμού μετά την 15-7-2010 θα έχουν προσαύξηση του ποσού σύνταξης υπολογιζόμενης βάσει των νέων διατάξεων εξαρχής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Έστω συνταξιούχος του Οργανισμού με ποσόν μηνιαίας σύνταξης 1.000 Ευρώ, επανεγγράφεται στα μητρώα ασφαλισμένων από 1-9-2010 λόγω άσκησης επαγγέλματος, οπότε και αναστέλλεται η συνταξιοδότησή του, και για ένα έτος και έξι μήνες.

Έχοντας υπαχθεί για το διάστημα αυτό στην Π06 α/κ, η προσαύξηση στη σύνταξη θα υπολογιστεί ως εξής:

Συντελεστής έτους: 1577,93χ 1,714% = 27,05
Προσαύξηση: 18 μήνες χ 27,05 /12 = 40,57

Η σύνταξη που έχει ανασταλεί θα επαναχορηγηθεί, με αναπροσαρμογή του ποσού των 1.000,00 ευρώ ως σήμερα και προσαύξηση κατά 40,57 ευρώ.

2. Έστω, ο ίδιος συνταξιούχος ασκεί εκ νέου επάγγελμα από 1-1-2010 έως 30-9-2011.

Η προσαύξηση του ποσού σύνταξης θα υπολογιστεί ως ποσοστό 2% επί των ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος απασχόλησης, δηλαδή:

Συντελεστής έτους: 1.577,93 χ2% = 31,56
Προσαύξηση: 21μήνες χ 31,56 /12= 55,23

Η σύνταξη που έχει ανασταλεί θα επαναχορηγηθεί, με αναπροσαρμογή του ποσού των 1.000,00 ευρώ ως σήμερα και προσαύξηση κατά 55,23 ευρώ.

3. Έστω, ο ίδιος συνταξιούχος ασκεί εκ νέου επάγγελμα από 1-1-2010 έως 31-12-2013.

Α) Διάστημα από 1-1-2010 έως 31-12-2012
Προσαύξηση: 3 έτη χ 31,56 = 94,68

Β) Διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2013
Προσαύξηση: 1 έτος χ 27,05 = 27,05

Συνολική προσαύξηση : 94,68 + 27,05 = 121,73

Η σύνταξη που έχει ανασταλεί θα επαναχορηγηθεί, με αναπροσαρμογή του ποσού των 1.000,00 ευρώ έως την επαναχορήγηση και προσαύξηση κατά 121,73 ευρώ.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ( παρ.1. 6 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010)

α) συνταξιούχοι λόγω θανάτου δεν καταλαμβάνονται από τους περιορισμούς των κοινοποιούμενων διατάξεων, δεδομένου ότι η απασχόληση τους και οι επερχόμενοι περιορισμοί στη σύνταξη ρυθμίζονται από τις διατάξεις αρθρ.62 Ν. 2676/1999, όπως ισχύει σήμερα

β) οι πολύτεκνοι εφόσον ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ακολουθούν τις διατάξεις αρθρ. 32 Π.Δ. 258/2005 περί αναστολής – διακοπής της σύνταξης και μόνον αυτές.

γ) τα πρόσωπα στα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71 και 575/72 καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας επίσης ακολουθούν τις διατάξεις αρθρ. 32 Π.Δ. 258/2005 περί αναστολής – διακοπής της σύνταξης και μόνον αυτές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …