Ο.Α.Ε.Ε.: Νέα διαδικασία διαπίστωσης – βεβαίωσης αναπηρίας

Με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 δίνονται οδηγίες για τη νέα διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανόμενου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφαλίστων για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας, από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Το κείμενο της εγκυκλίου:

ΘΕΜΑ: «ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ- ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 41/16.9.2011
Νέα διαδικασία διαπίστωσης – βεβαίωσης αναπηρίας
Αθήνα, 16/09/2011
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/2/73920

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ, ΤΗΛ: 2105274375, FAX: 2105220504

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3996/2011 από 1/1/2011 δημιουργήθηκε Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) υπαγόμενο στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων συμπεριλαμβανόμενου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφαλίστων για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών επιτροπών είναι:

Α) ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.

Β) ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜΕΑ

Γ) ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Δεδομένου ότι από 1/9/2011 καταργήθηκαν όλες οι άλλες επιτροπές που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις υγειονομικές επιτροπές που αναφέρονται στην παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.3863/2010, πλέον η πιστοποίηση της πάθησης, ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια της θα γίνεται μέσω του ΚΕΠΑ, η δε διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά περίπτωση είναι η ακόλουθη:

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ) Ή ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του Οργανισμού, η αίτηση (σε έντυπο του Οργανισμού) υποβάλλεται στο περιφερειακό τμήμα του τόπου επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου.

Με την κατάθεση του αιτήματος και σε όποιες περιπτώσεις είναι εφικτό (πχ άνευ διακοπής του επαγγέλματος ή με πρόσφατη διακοπή) θα συμπληρώνεται άμεσα και θα παραδίδεται στον ασφαλισμένο το O.A.E.E παραπεμπτικό (σχ .υπόδειγμα) καθώς και τα σχετικά έντυπα ( αίτηση αξιολόγησης στο ΚΕΠΑ, οδηγίες για τη συμπλήρωση της καθώς και διευθύνσεις ΚΕΠΑ). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να δοθεί άμεσα το παραπεμπτικό (πχ παλιά διακοπή) αυτό θα αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας του ασφαλισμένου με συνημμένα όλα τα προαναφερθέντα έντυπα. Αντίγραφα του παραπεμπτικού θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου καθώς και σε ξεχωριστό κλασέρ.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει την Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ μετά το πέρας της διαδικασίας στην αρμόδια Δ/νση ή Τμήμα του Οργανισμού, από όπου προέρχεται το παραπεμπτικό.

Στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί από την αρχική αίτηση έως την κατάθεση της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ από τον ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να γίνονται εκ μέρους της υπηρεσίας όσες ενέργειες είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση της υπόθεσης, όπως έκδοση πιστοποιητικού χρόνου ασφάλισης, αλληλογραφία με άλλους φορείς για χρόνο ασφάλισης, αλληλογραφία για υποβολή δικαιολογητικών κ.α.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΒΥΕ

Δικαίωμα ένστασης για επανεξέταση στη Β/θμια υγειονομική επιτροπή έχουν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων όσο και οι ασφαλισμένοι, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Όλοι οι παραπάνω υποβάλλουν ένσταση σε ένα από τα σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕΠΑ, πλην όμως προκειμένου αυτή να εξεταστεί θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι, οι οποίοι θα αναφέρονται με σαφήνεια στο κείμενο της ένστασης.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ως γνωστό, προκειμένου για παράταση παροχής (αναπηρίας, θανάτου, επιδομάτων) αυτή διενεργείται από υπάλληλο του τμήματος Συντάξεων της Περ/κης Δ/νσης του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου.

Με τη νέα διαδικασία ο υπάλληλος που θα χειρίζεται αυτές τις υποθέσεις, πριν τη λήξη της παροχής θα πρέπει να συμπληρώνει και να αποστέλλει στη διεύθυνση κατοικίας του συνταξιούχου το παραπεμπτικό καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα προκειμένου να απευθύνονται στο ΚΕΠΑ για αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας τους.

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α)ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΑΥΕ

Αιτήματα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, τα οποία παραπέμφθηκαν και εκκρεμούν για εξέταση από τις Α/θμιες Υγειονομικές επιτροπές καθώς και περιπτώσεις που εξετάστηκαν και ζητήθηκαν πρόσθετες εξετάσεις, θα πρέπει με ευθύνη των γραμματέων των επιτροπών να επιστραφούν στις Δ/νσεις ή τα τμήματα του οργανισμού που προήλθαν, τα παραπεμπτικά και όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά των ασφαλισμένων.

Με τη σειρά τους οι αρμόδιοι υπάλληλοι μετά την παραλαβή των παραπάνω υποθέσεων θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, ανάλογα με τις περιπτώσεις (αρχική διαπίστωση, χορήγηση επιδομάτων, παρατάσεις) στέλνοντας στον ασφαλισμένο ή το συνταξιούχο εκτός του νέου παραπεμπτικού και όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί για την εξέταση του.

Β)ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΒΥΕ

Προσφυγές ασφαλισμένων ή συνταξιούχων που έχουν ασκηθεί κατά αποφάσεων των ΑΥΕ καθώς και περιπτώσεις προσφυγών που έχουν ασκηθεί από τον Οργανισμό, θα πρέπει να διαβιβάζονται με ευθύνη των γραμματέων των επιτροπών στις Δ/νσεις ή τα τμήματα του οργανισμού που προήλθαν, με συνημμένα όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τους προσφεύγοντες.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι μετά την παραλαβή των παραπάνω υποθέσεων, θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία που προαναφέρθηκε ανάλογα με τις περιπτώσεις (αρχική διαπίστωση, χορήγηση επιδομάτων, παρατάσεις) και ταυτόχρονα να επιστρέφουν στους ενδιαφερομένους τα ιατρικά τους δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν εξαρχής από την αρμόδια ΑΥΕ του ΚΕΠΑ και στη συνέχεια αν συντρέχουν λόγοι από τη Β/θμια επιτροπή.

Γ)ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Αιτήσεις για τις οποίες ως την παραλαβή της παρούσας δεν έχει γίνει παραπομπή στη ΑΥΕ, θα επεξεργάζονται με τη νέα διαδικασία και θα πρέπει να επιστρέφονται στους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους τα ιατρικά δικαιολογητικά που έχουν συνυποβάλλει.

Ολοκληρώνοντας, για τη νέα διαδικασία διαπίστωσης της αναπηρίας, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

– στο εξής δεν θα πρέπει να παραλαμβάνεται από τον Οργανισμό κανένα ιατρικό δικαιολογητικό από τους ενδιαφερόμενους. Αυτά θα κατατίθενται μόνο στις υπηρεσίες ΚΕΠΑ.

– Πολίτες που ζητούν να καθοριστεί το ποσοστό αναπηρίας τους για οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της συνταξιοδότησης ή της χορήγησης επιδομάτων από τον Οργανισμό (πχ μειωμένα εισιτήρια, χαρακτηρισμός ΑΜΕΑ, μείωση φορολογίας) θα πρέπει να απευθύνονται μόνοι τους στις υπηρεσίες ΚΕΠΑ, αναλαμβάνοντας το κόστος εξέτασης το οποίο ανέχεται σε 46,14 ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν θα χορηγείται παραπεμπτικό από τον Οργανισμό.

– Ο Οργανισμός υποχρεούται να δέχεται γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ που προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι ή οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν εξεταστεί χωρίς παραπομπή από την υπηρεσία και έχουν πληρώσει οι ίδιοι το κόστος εξέτασης.

– Σε περιπτώσεις που απαιτείται συγκεκριμένο ποσοστό ανατομοφυσιολογηικής βλάβης (πχ για αναγνώριση στρατού για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος), μετά την κατάθεση της σχετικής γνωμάτευσης ΚΕΠΑ από τον ενδιαφερόμενο θα γίνεται αλληλογραφία προς το ΚΕΠΑ και θα ζητείται η γνωστοποίηση του εν λόγω ποσοστού.

– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά και να εξετάζονται από το ΚΕΠΑ της επιλογής τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …