ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 108: Γνωστοποίηση διατάξεων Ν. 3863/2010 σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος Νέων ασφαλισμένων

Εγκύκλιο με θέμα τη γνωστοποίηση διατάξεων Ν. 3863/2010 σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος Νέων ασφαλισμένων εξέδωσε ο Ο.Α.Ε.Ε.

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 108/22.12.2010
Γνωστοποίηση διατάξεων Ν. 3863/2010 σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος Νέων ασφαλισμένων
Αθήνα , 22 / 12 / 2010
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 21/125478

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ – Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. : 210 5274375, -386
FAX : 210 5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 108

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων Ν. 3863/2010 σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος Νέων ασφαλισμένων

Με την εγκύκλιο 103/10 της υπηρεσίας μας γνωστοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις αρθρ. 10 Ν. 3863/2010 σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος ασφαλισμένων πριν την 1-1-1993.

Με την παρούσα εγκύκλιο, γνωστοποιούνται οι ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου, οι αναφερόμενες στη συνταξιοδότηση γήρατος των Νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με το αρ. Φ.10035/οικ.19717/1127/30-11-2010 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου.

1) ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Οι διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 10 του νέου Νόμου προβλέπουν ότι ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993 σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης.

Επομένως, οι Νέοι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θα θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης.

Για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε ομοειδή φορέα, δηλαδή σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Επειδή η σχετική διάταξη δεν προβαίνει σε καμία διάκριση, στον απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο συνυπολογίζεται και κάθε άλλος χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται με την κείμενη νομοθεσία ως χρόνος ασφάλισης.

2) ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Το όριο ηλικίας το οριζόμενο από τις διατάξεις της παρ. 6 αρθρ. 24 Ν. 2084/1992 για τη συνταξιοδότηση γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 55ο, ανακαθορίζεται από 1-1-2013 στο 65ο σύμφωνα με την παρ. 17ε του αρθρ. 10.

Επομένως με τις διατάξεις της συγκεκριμένης παραγράφου καταργούνται από 1-1-2013 οι ευμενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των μητέρων με ανήλικα τέκνα και ταυτίζονται πλέον με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Νέους ασφαλισμένους δηλαδή συμπληρωμένο το 65 ο έτος και 15 έτη ασφάλισης . Για την κατανόηση και σωστή εφαρμογή των παραπάνω, κρίνουμε σκόπιμες τις παρακάτω διευκρινήσεις:

– Η διάταξη αρθρ. 24 Ν. 2084/1992 περί συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικα τέκνα (55 ετών και 20ετής ασφάλιση) όπως είναι εύλογο, δεν έχει τύχει εφαρμογής μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι η 20ετής ασφάλιση Νέων ασφαλισμένων θα συμπληρωθεί κατά πρώτον από 1-1-2013.

– Κατά τα έτη 2011, 2012 θα είναι δυνατή η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, με τη συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου πλασματικού χρόνου , και ηλικία 55 ετών.

– Από 1-1-2013 η συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων καταργείται.

Με την ίδια παράγραφο του άρθρου 10, το όριο ηλικίας το οριζόμενο από τις διατάξεις της παρ. 7 αρθρ. 144 Ν. 3655/2008 για μειωμένη σύνταξη γήρατος μητέρων με ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 50ο, ανακαθορίζεται από 1-1-2013 στο 60ο.

Επομένως με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργούνται από 1-1-2013 οι ευμενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των μητέρων με ανήλικα τέκνα και για μειωμένη σύνταξη και ταυτίζονται πλέον με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Νέους ασφαλισμένους δηλαδή συμπληρωμένο το 60 ο έτος και 15 έτη ασφάλισης με ποσόν σύνταξης μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα ηλικίας που υπολείπεται από την έναρξη της συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας.

Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω αναφερόμενα εφαρμόζονται και στους χήρους πατέρες ανήλικων τέκνων.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων ή χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων έχουν ως εξής:

ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή ΧΗΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ 2011 55 20
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ 2012 55 20
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ 2013 65 15 (ως οι λοιποί νέοι ασφαλισμένοι)
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ(ΚΑΤΑ 1/200 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ 2011 50 20
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ(ΚΑΤΑ 1/200 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ 2012 50 20
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ(ΚΑΤΑ 1/200 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ 2013 60 15 (ως οι λοιποί νέοι ασφαλισμένοι)

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι κατά την συνταξιοδότηση μητέρων ή χήρων πατέρων με ανήλικα τέκνα θα πρέπει η ανηλικότητα να συντρέχει κατά το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών ασφάλισης.

Με την παρ. 17στ του ίδιου άρθρου καταργούνται από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 15-7-2010, οι ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων με τρία ή περισσότερα παιδιά, όπως αυτές ίσχυαν σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 24 παρ. 7 Ν. 2084/1992.

Εξάλλου, καθώς οι ειδικές προϋποθέσεις για την κατηγορία αυτή των νέων ασφαλισμένων προέβλεπαν 20ετή χρόνο ασφάλισης, η καταργούμενη διάταξη δεν έχει εφαρμοστεί ως σήμερα.

3) ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 αρθρ. 24 Ν. 2084/1992, οι Νέες ασφαλισμένες – μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, άγαμων παιδιών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:
– Με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση
– Με συμπληρωμένο το 50ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση, για λήψη σύνταξης μειωμένης κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών.

Με την παρ. 17ε του αρθρ. 10 του νέου Νόμου, οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανίκανων τέκνων.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ

Δεν θίγονται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις και παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Νέων ασφαλισμένων:
1) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών βάσει άρθρου 24 Ν. 2084/1992
2) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών βάσει άρθρου 24 Ν. 2084/1992, για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 για κάθε μήνα υπολειπόμενο του 65ου έτους της ηλικίας
3) 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας για συζύγους ή μητέρες – πατέρες αναπήρων βάσει αρθρ. 5 Ν. 3232/2004, όπως ισχύει σήμερα
4) 15 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, για άτομα που φέρουν συγκεκριμένης μορφής αναπηρία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις Ν. 612/1977 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …