ΟΑΕΕ: Συνταξιοδότηση γονέων – συζύγων αναπήρων

Ο ΟΑΕΕ γνωστοποίησε με εγκύκλιό του (αρ. 16, αρ.πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/3/21388) τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4052/2012 σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων ή αδελφών αναπήρων. Συγκεκριμένα, δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 37 παρ. 1 του ν. 3996/2011 περί συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 4/8/2011.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΣΧΕΤ: το αρθρ. 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012)

Αθήνα, 20/03/2012
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/3/21388, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 16

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ, ΤΗΛ. 2105274375, ΦΑΞ. 2105220504

Με την εγκύκλιο 56/2011 της Υπηρεσίας μας, γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ. 37 του Ν. 3996/5-8-2011 σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων ή αδελφών αναπήρων και δόθηκαν διευκρινήσεις για το χειρισμό τους.

Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι οι νέες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δηλαδή 05/08/2011.

Με τις πρόσφατες διατάξεις της παρ. στ του άρθρου 138 του Ν.4052/2012, η παρ. στ του άρθρου 37 του Ν.3996/2011 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:
«Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 4.08.2011. Απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν βάσει της παρ.1 του άρθρου 37 του ν.3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 4.08.2011 ανακαλούνται αυτοδίκαια και τα σχετικά αιτήματα επανακρίνονται με βάση το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς.»

Τα τμήμα συντάξεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού με την παραλαβή της
παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται να αναζητήσουν αιτήματα συνταξιοδότησης γονέων ή συζύγων
αναπήρων που έχουν υποβληθεί έως 4/08/2011 και έχουν απορριφθεί ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα και
να εξετάσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση το προϊσχύον καθεστώς όπως
έχει αναλυτικά γνωστοποιηθεί με τις σχετικές εγκυκλίους (50/07, 46/08, 41/09 και 4/2010), με έναρξη
συνταξιοδότησης την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …