ΟΕΕ: Προϋποθέσεις & δικαιούχοι χορήγησης παροχών για το 2010

Oι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2010 από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), είναι οι εξής:

1) Όσοι δικαιούχοι έλαβαν Δ.Κ.Τ. ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια Κρουαζιέρας έτους 2009 δεν δικαιούνται να λάβουν Δ.Κ.Τ. ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια κρουαζιέρας έτους 2010.

Δικαιούνται όμως να λάβουν από τις λοιπές παροχές του μικτού προγράμματος έτους 2010 εναλλακτικά και ανά υποκατηγορία.

ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκδρομικά εισιτήρια χειμερινού εκδρομικού προγράμματος και Δελτία αγοράς βιβλίων
Ή
Εκδρομικά εισιτήρια εαρινού εκδρομικού προγράμματος και Δελτία αγοράς βιβλίων
Ή
Εκδρομικά εισιτήρια φθινοπωρινού προγράμματος και Δέλτα αγοράς βιβλίων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Δελτία Αγοράς Βιβλίων δικαιούνται παιδιά – προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων, ηλικίας άνω των 4 ετών (έτος γεν. από και το 2006) και Δ.Κ.Τ, εκδρομικά εισιτήρια, εισιτήρια Κρουαζιέρας 2010, παιδιά άνω των 5 ετών (έτος γεν. από και το 2005).

Επιπλέον και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη από όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες παροχές, οι δικαιούχοι δύναται να λάβουν:

1. Δελτία θεάματος χειμερινής περιόδου 2009 -2010
2. Δελτία θεάματος θερινής περιόδου 2010
3. Δελτία θεάματος για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
4. Εισιτήρια για θερινό κινηματογράφο
5. Εισιτήρια για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κλπ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Τα δελτία θεάματος για τις παιδικές σκηνές δικαιούνται παιδιά – προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων, ηλικίας από τριών (3) (έτος γεν. από καί το 2007) έως και δέκα (10) ετών (έτος γεν. από καί το 2000) με τον συνοδό τους.

Σημειώνεται ότι:

α. Οι καταβάλλοντες εισφορές υπέρ του Οργανισμού πολύτεκνοι, οι οποίοι προστατεύουν 4 παιδιά και άνω, καθώς και αυτοί οι οποίοι προστατεύουν 3 παιδιά, δικαιούνται ή Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτηρίων εκδρομικού προγράμματος θερινής περιόδου, ή εισιτηρίων Κρουαζιέρας έτους 2010 ανεξάρτητα αν έλαβαν κάποια από αυτές τις παροχές το έτος 2009.

β. Τα ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον (67% και άνω), δικαιούνται Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2010 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, ανεξάρτητα αν έλαβαν Δ.Κ.Τ. το έτος 2009 και δεν δικαιούνται εισιτήρια του θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2010.

Το προστατευόμενο μέλος δικαιούχου των παροχών του Οργανισμού (έμμεσα ασφαλισμένο), που είναι ΑμεΑ, δικαιούται Δ.Κ.Τ. 2010 για το ίδιο και για τον άμεσα ασφαλισμένο αυτού ως συνοδό , εφόσον προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

Διευκρινίζεται, ότι κάθε δικαιούχος παροχών του Οργανισμού, που έχει προστατευόμενο μέλος ΑμεΑ, δικαιούται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτήρια θερινής περιόδου ή εισιτήρια κρουαζιέρας τη μία χρονιά για το σύνολο των μελών της οικογένειάς του και την άλλη χρονιά μόνο ΔΚΤ για το προστατευόμενο μέλος αυτού ΑμεΑ και τον ίδιο ως συνοδό, εφόσον προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Δικαιούχοι των παροχών του Οργανισμού κάθε χρόνο(όπως ορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού π.χ. ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ) με προστατευόμενο μέλος, που είναι ΑμεΑ, δεν δικαιούνται επιπλέον Δ.Κ.Τ. για το μέλος αυτό.

Ειδικότερα για τα Άτομα με Αναπηρίες χορηγείται Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού για το συνοδό τους μόνο στη περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

γ. Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Ο.Ε.Ε.) και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών δικαιούνται ή δελτίων κοινωνικού τουρισμού 2010 ή εισιτηρίων θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2010 ή εισιτηρίων κρουαζιέρας 2010, ανεξάρτητα αν έλαβαν το έτος 2009 κάποια εκ των ως άνω παροχών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

α) Οι εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2009.

β) Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή (50) πενήντα ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2009.

γ) Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, εφ’ όσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2009.

δ) Οι άγαμες μητέρες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας εφ’ όσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2009.

ε) Οι μονογονεϊκές οικογένειες στις οποίες υπάρχει μόνο ένας γονέας όπως χήρες, χήροι, άγαμοι πατέρες, περιπτώσεις αφάνειας (όχι διαζευγμένοι ή εν διατάσει) που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας εφ’ όσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2009.

στ) Οι συνταξιούχοι:

– Όσοι πριν συνταξιοδοτηθούν, (δηλ. το τελευταίο πριν την συνταξιοδότηση τους διάστημα) ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, για τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας.

– Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.

Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας. Για αυτούς απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της ανεργίας.

ζ) ‘Ατομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον και άνω, εφ’ όσον τούτο προκύπτει από Γνωματεύσεις Α’/ βαθμίων ή Β/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών φορέων τους (Τραπεζών, ΙΚΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ), οι οποίες προσδιορίζουν παθήσεις ή βλάβες ή νόσους που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ποσοστού 67%.

Όσα άτομα με αναπηρία δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον ΕΟΤ ή τον ΟΓΑ δεν δικαιούνται την παροχή αυτή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.
Τα ως άνω ΑμεΑ δικαιούνται Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ανεξάρτητα αν έλαβαν Δ.Κ.Τ το έτος 2009 και δεν δικαιούνται εισιτήρια του θερινού εκδρομικού προγράμματος ή κρουαζιέρας έτους 2010.

Στην περίπτωση που το προστατευόμενο μέλος μιας οικογένειας είναι ΑμεΑ δικαιούται ΔΚΤ μόνο για το ίδιο και για τον συνοδό του, εφόσον προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

Σημειώνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων, όπως προκύπτει από το βιβλιάριο του ασφαλιστικού φορέα, δικαιούνται των παροχών μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους, ή του 24ου εφόσον είναι άνεργοι, ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή.

η) Οι υπάλληλοι του Ο.Τ.Ε. μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 68 του Ν. 2676/99 και του αριθμ. 19467/ 6-3-2001 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

θ) Οι συνταξιούχοι του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» ως εξής;

– Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και 20/3/88.

– Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 21/3/88 και μετά και εφ’ όσον δεν επέλεξαν την υπαγωγή τους στην ασφαλιστική κάλυψη του Δημοσίου.

ι) Οι υπάλληλοι του Ο.Σ.Ε. μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 2671/98

ια) Οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ, μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 26 του Ν. 2668/98.

ιβ) Οι εργαζόμενοι στον ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης.

ιγ) Οι ορκωτοί λογιστές που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας .

ιδ) Οι Συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ), που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι τις 31/12/1977 και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2006 και μετά.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού άλλων φορέων ΟΓΑ – ΕΟΤ δεν δικαιούται ΔΚΤ από τον ΟΕΕ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι κίνδυνοι όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς με το αναπηρικό σου κάθισμα [Video]

Όταν είσαι ανταποκριτής του BBC αναγκάζεσαι να ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο – το να πετάς, όμως, με αναπηρικό κάθισμα είναι μερικές φορές πιο δύσκολο απ’ όσο πρέπει. Όταν είσαι υποχρεωμένος να πετάς …

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, και Εκδρομών του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2012

Έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχει πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, και Εκδρομών του ΟΓΑ/ΛΑΕ, για …

Προσβασιμότητα: ούτε τα αυτονόητα

Zugspitze: Η «κορυφή της Γερμανίας». Μια βουνοκορφή 2964 μέτρα ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας στις Βαυαρικές Άλπεις. Ένα μέρος μαγικό όπου μπροστά σου απλώνεται μια θάλασσα βουνών σε τέσσερις …

Θεραπευτικός Τουρισμός έτους 2011

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού 2011. Σημειώνεται …

ΙΚΑ: Μέχρι 27 Ιουνίου η εγγραφή στις κατασκηνώσεις

Μέχρι την 27η Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι-ασφαλισμένοι του ΙΚΑ να εγγραφούν στις κατασκηνώσεις του κρατικού Προγράμματος για το καλοκαίρι του 2011. Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων …

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ τριγυρίζει…

Από αυτή τη σελίδα θα σας παίρνουμε μαζί μας στα στέκια που ανακαλύπτουμε τριγυρίζοντας στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας! Θέλουμε να διαπιστώσουμε πού και πώς οι επισκέπτες και οι καταναλωτές που …