Όροι για τη λειτουργία του προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας

Μια ακόμη κοινή υπουργική απόφαση (αυτή τη φορά) που προσπαθεί να καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το ύψος χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, τον τρόπο που μπορούν να συνάπτονται οι συμβάσεις και τη διαδικασία της παρακολούθησης και της πληρωμής των εταιρειών που θα έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας των συνταξιούχων.

Ακόμη δεν ξεκίνησε το πρόγραμμα και μας γέμισαν νομικά κείμενα για το πρόγραμμα. Ας ελπίσουμε πως εκτός από το νομικό και διαχειριστικό πρόβλημα του προγράμματος θα βρεθεί κάποιος τρόπος να παρέχονται οι υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας στους ίδιους τους ασφαλισμένους. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.80000/οικ.16011/1709/5.10.2012
(ΦΕΚ 2717/8-10-2012)
ΘΕΜΑ: Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89).

3. Την από 14.6.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 135/Α΄/14.6.2012.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.80000/8786/1078/11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1240) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για την υλοποίηση προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.7479/1557/10.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1565) κοινής υπουργικής απόφασης «Δημιουργία ειδικού κωδικού μεταφοράς πόρων από το Λογαριασμό Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) « Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 48/2012 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2105) περί Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

10. Την υπ’ αριθμ. ΑΑΥ Μ1781/1.10.2012 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και το υπ’ αριθμ. Γ23/324/3.10.2012 συμπληρωματικό έγγραφο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

11. Την προτεραιότητα ενίσχυσης των ηλικιωμένων και ανάπηρων συνταξιούχων για την κάλυψη αναγκών κατ’ οίκον φροντίδας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0677 του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στον οποίο μεταφέρεται από το ΑΚΑΓΕ ποσό έως τριάντα πέντε (35) εκατομμύρια ευρώ καθώς και από την προβλεπόμενη της παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89) εισφορά,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Για την υλοποίηση του Προγράμματος «κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 138, μέρος Β του Ν. 4052/2012 ορίζουμε με την παρούσα τους όρους, το ύψος χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα για τη σύναψη και παρακολούθηση των συμβάσεων μεταξύ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και των παρόχων.

Άρθρο 1
Δημιουργία Μητρώου παρόχων

1. Για την υλοποίηση του Προγράμματος «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ δημιουργείται και τηρείται Μητρώο παρόχων. Με τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο παρόχους το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συμβάσεις με τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ` οίκον βοήθειας στα πρόσωπα που εντάσσονται στο πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων κατά τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Φ.80000/8786/1078/11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1240) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Στο Μητρώο παρόχων δύνανται να ενταχθούν:

α) επιχειρήσεις Δήμων των άρθρων 103 και 107 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87),

β) επιχειρήσεις Περιφερειών των άρθρων 194 και 198 του Ν. 3852/2010,

γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

δ) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό κοινωνικής φροντίδας ή υγείας κατά τις καταστατικές τους διατάξεις,

ε) αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό,

στ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), και εφόσον όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο παρόχων του Προγράμματος Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων, και συγκεκριμένα:

α) Παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας ή φροντίδας ή υγείας ή πρόνοιας ή άλλες συναφείς προς τα ανωτέρω υπηρεσίες κατά το ισχύον καταστατικό τους.

β) Απασχολούν κατ’ ελάχιστον τρία άτομα προσωπικό, ένα άτομο ανά ειδικότητα όπως ορίζονται κατωτέρω:

Έναν (1) τουλάχιστον Κοινωνικό/ή Λειτουργό (πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος) ή Ψυχολόγο ΑΕΙ ή πτυχιούχο ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης.

Έναν (1) τουλάχιστον Νοσηλευτή/τρια (με άδεια άσκησης επαγγέλματος και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ [πιστοποιημένο από ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ] ή Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος) ή Επισκέπτη Υγείας (ΤΕΙ).

Έναν (1) τουλάχιστον Οικογενειακό/ή Βοηθό.

3. Οι πάροχοι πέραν των βασικών ειδικοτήτων της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να απασχολούν και άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες του Ιατρού, Βοηθού Νοσηλευτή, Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή, κ.λπ., ώστε να μπορούν να παρέχουν και συμπληρωτικές υπηρεσίες.

Άρθρο 2
Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένταξης στο Μητρώο παρόχων

1. Για την ένταξη στο Μητρώο παρόχων και τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Κατά την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος για την ένταξη στο Μητρώο παρόχων, η σχετική αίτηση υποβάλλεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ η οποία αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και ανακοινώνεται με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Στη συνέχεια η διαδικασία παραμένει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφερόμενων.

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την γεωγραφική περιοχή, επιπέδου Καλλικρατικού Δήμου, στην οποία μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες κατ οίκον Φροντίδας. Επίσης δηλώνουν και τυχόν άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις πέραν της έδρας στις οποίες δραστηριοποιούνται και με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι πάροχοι αποστέλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, μετά από έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης και η ένταξη στο Μητρώο παρόχων του Προγράμματος.

2. Τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο παρόχων είναι:

Στοιχεία της Επιχείρησης του παρόχου: Α.Φ.Μ. − Αριθμός Μητρώου Εργοδότη ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (Α.Μ.Ε.) – Επωνυμία − Νομική μορφή − Διεύθυνση έδρας και Παραρτημάτων, στοιχεία επικοινωνίας:τηλέφωνο – Fax − Email, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου

Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού

Στοιχεία Ωφελούμενων στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες από τον πάροχο.

3. Οι ενταγμένοι στο Μητρώο παρόχων, εφόσον υπογράψουν με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σύμβαση παροχής των υπηρεσιών του Προγράμματος, οφείλουν να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή που γίνεται στα στοιχεία τους που τηρούνται στο Μητρώο και να ενημερώνουν το Τμήμα παρόχων της Διεύθυνσης Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά για την ένταξη στο Μητρώο παρόχων

Οι πάροχοι μετά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αποστέλλουν στη Διεύθυνση Κατ’ οίκον Φροντίδας τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο του καταστατικού ή της συστατικής πράξης και ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή ανακοίνωση στην αρμόδια Νομαρχία όπου κατά νόμο προβλέπεται δημοσίευση.

2. Αντίγραφα των μέχρι τη στιγμή της αίτησης τροποποιήσεων του καταστατικού ή της συστατικής πράξης και τα σχετικά ΦΕΚ όπου υπάρχουν.

3. Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας/επιτηδεύματος σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων και ετερερόρυθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

4. Πρακτικό αρμόδιου διοικητικού οργάνου για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου

5. Αντίγραφο ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για:
• Μη διακοπή άσκησης δραστηριότητας
• Μη λύση επιχείρησης
• Μη πτώχευσης
• Απουσίας διαδικασίας εκκαθάρισης ή ανάλογης κατάστασης/αναγκαστικής διαχείρισης
• Μη ύπαρξης αδικημάτων από τον νόμιμο εκπρόσωπο

7. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προσκομίζουν την πιστοποίηση ένταξης στο γενικό Μητρώο κοινωνικής οικονομίας του Υπουργείου εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνονται:
• ότι η επιχείρηση είναι ενήμερη για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τους
οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
• ότι όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αίτησης,
• οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους ασφαλίζεται το προσωπικό όπως και οι υπεύθυνοι της επιχείρησης.

9. Συμβάσεις εργασίας, Αναγγελίες πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και Πίνακας προσωπικού θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ.

Άρθρο 4
Σύναψη σύμβασης

1. Το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συμβάσεις με τους ενταγμένους στο Μητρώο παρόχους με τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας στα πρόσωπα που εντάσσονται στο πρόγραμμα «κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων». Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της έδρας του παρόχου.

2. Σε περίπτωση Παρόχου που διατηρεί περισσότερες της μιας επαγγελματικές εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, υπογράφεται ξεχωριστή σύμβαση για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση στο Υποκατάστημα ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, που υπάγεται η κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.

3. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της και ανανεώνεται αυτοδίκαια για ίσο κάθε φορά χρόνο εφόσον ο πάροχος πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων ένταξης του στο Μητρώο παρόχων που καθορίζονται από την παρούσα και δεν καταγγελθεί από οποιονδήποτε από του συμβαλλόμενους τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της.

4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) πρακτικό αρμόδιου διοικητικού οργάνου για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότησής του να υπογράψει τη σύμβαση.

β) Φορολογική ενημερότητα/ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

γ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου νόμιμου εκπροσώπου.

δ) Τροποποιήσεις καταστατικού ή συστατικής πράξης μετά την υποβολή της αίτησης (εφόσον υπάρχουν) και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου περί μη μεταβολής στοιχείων του καταστατικού ή της συστατικής πράξης της επιχείρησης.

ε) Πιστοποιητικό, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

Άρθρο 5
Διαδικασία σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας Παρόχου με ωφελούμενο και έναρξη Παροχής Υπηρεσιών

1. Με την υπογραφή της σύμβασης χορηγείται στον πάροχο ειδικός κωδικός (κλειδάριθμος) με τον οποίο αποκτά πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ για εγγραφή στο λογαριασμό του των ωφελούμενων που θα τον επιλέξουν, καθώς και την υποβολή ηλεκτρονικά στοιχείων για την πληρωμή του.

2. O ωφελούμενος επιλέγει πάροχο από κατάλογο παρόχων της περιοχής του που του γνωστοποιείται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Μεταξύ του ωφελούμενου και του παρόχου συνάπτεται συμφωνητικό συνεργασίας για το είδος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν καθώς και τον τρόπο παροχής τους. Αντίγραφο του συμφωνητικού συνεργασίας προσκομίζεται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την πρώτη υποβολή των δικαιολογητικών πληρωμής του παρόχου. Η παροχή των υπηρεσιών πιστοποιείται με τήρηση εντύπου καταγραφής των επισκέψεων που υπογράφεται από τον ωφελούμενο.

3. Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας ο πάροχος καταχωρεί τον ωφελούμενο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στο λογαριασμό του και παράλληλα τον δεσμεύει ώστε να μην μπορεί να επιλέξει άλλο πάροχο.

4. Παροχή υπηρεσιών για ωφελούμενο δεν γίνεται δεκτή πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του ωφελούμενου σε λογαριασμό Παρόχου.

5. Ο ωφελούμενος δύναται να διακόψει τη συνεργασία του με τον συγκεκριμένο πάροχο μετά από καταγγελία του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας, η οποία κοινοποιείται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στην οποία αναφέρονται οι λόγοι διακοπής της συνεργασίας. Ο πάροχος υποχρεούται να καταχωρήσει τη σχετική μεταβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες η διακοπή γίνεται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Άρθρο 6
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

1. Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες φροντίδας κάθε ωφελούμενου, όπως ενδεικτικά περιγράφονται κατωτέρω:

α) Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης, όπως αξιολόγηση και ιεράρχηση κοινωνικών αναγκών, ατομική κοινωνική στήριξη, ενημέρωση των ωφελούμενων για τα δικαιώματα τους και υποστήριξη της επαφής τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής προστασίας, διευκόλυνση ή συνοδεία των ωφελούμενων για τη συμμετοχή τους σε θρησκευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

β) Υπηρεσίες Νοσηλευτικής Φροντίδας όπως μέτρηση ζωτικών οργάνων ήτοι αιμοληψία, μέτρηση πίεσης, μέτρηση σακχάρου, μέτρηση σφυγμών, αλλαγή και τοποθέτηση ουροκαθετήρα αιμοληψία/μεταφορά αίματος και ούρων στο νοσοκομείο, ενεσοθεραπεία, περιποίηση τραυμάτων, πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων, παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής, χορήγηση φαρμάκων, πρώτες βοήθειες επίσκεψη στο γιατρό για συνταγογράφηση, κ.λπ.

γ) Υπηρεσίες Οικιακής Βοήθειας όπως διατήρηση της υγιεινής και της καθαριότητα της οικίας, ψώνια, φροντίδα εξωτερικής εμφάνισης και ατομικής υγιεινής ήτοι πλύσιμο, ντύσιμο, κόψιμο νυχιών, προετοιμασία γευμάτων, αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, πληρωμή λογαριασμών κ.λπ.

2. Οι υπηρεσίες παρέχονται για δέκα (10) ώρες μηνιαίως με συχνότητα δύο (2) επισκέψεων τουλάχιστον ανά εβδομάδα και ελάχιστο χρόνο ανά επίσκεψη τριάντα (30) λεπτά σε περίπτωση περισσότερων των δύο (2) επισκέψεων. Ο αριθμός των επισκέψεων ανά εβδομάδα καθορίζεται στη συμφωνία παρόχου ωφελούμενου ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου.

3. Η αμοιβή του παρόχου ανά ωφελούμενο για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται σε εκατό (100) € μηνιαίως.

Η αμοιβή ανά ωφελούμενο υπολογίζεται με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία και παραστατικά.

4. Ο Κοινωνικός λειτουργός ή ο νοσηλευτής υποχρεούται να συντάσσει μηνιαία έκθεση για κάθε ωφελούμενο, στην οποία περιλαμβάνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες, η καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του ωφελούμενου, η προσαρμογή ή η εξατομίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η αναγκαιότητα συνέχισης του προγράμματος.

5. Ο πάροχος ή το προσωπικό του απαγορεύεται να ζητά ή εισπράττει οποιαδήποτε αμοιβή από τον ωφελούμενο ή μέλος της οικογένειάς του.

Άρθρο 7
Έλεγχος − Παρακολούθηση − Πληρωμή του παρόχου

1. Ο πάροχος σε μηνιαία βάση καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ απολογιστικά στοιχεία της παροχής των υπηρεσιών ανά ωφελούμενο.

2. Η πληρωμή του παρόχου γίνεται από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στο οποίο έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Για την πληρωμή του ο πάροχος υποβάλλει στο τέλος κάθε τριμήνου ηλεκτρονικά στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία των υπηρεσιών που παρείχε σε κάθε ωφελούμενο, με βάση τα οποία υπολογίζεται η αμοιβή του, που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη περίοδο. Επίσης υποβάλλει τα υπογεγραμμένα από τους ωφελούμενους στοιχεία που πιστοποιούν την παροχή των υπηρεσιών του.

3. Η εξόφληση του τιμήματος γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής και ύστερα από έλεγχο και έγκριση των αρμόδιων οργάνων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

4. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, δια των αρμοδίων οργάνων του δύναται να διενεργεί τακτικούς και έκτακτους επιτοπίους ελέγχους, να ελέγχει και να προβαίνει στην διασταύρωση όλων των τηρούμενων στοιχείων από τους παρόχους και τους ωφελούμενους.

5. Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πάροχο την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που ενδέχεται να προκύψουν μετά τη διενέργεια από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, επιτόπιων ή μη, προληπτικών ή κατασταλτικών και μετά τη διαπίστωση της σχετικής υπαιτιότητας του παρόχου.

Άρθρο 8
Ευθύνη − Λοιπές Υποχρεώσεις του παρόχου

1. Ο πάροχος οφείλει να απασχολεί, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασής του με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ το κατάλληλο προσωπικό σε αριθμό, σύνθεση, καταλληλότητα και εξειδίκευση που απαιτείται για την άρτια παροχή των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, ελέγχοντας αν διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά προσόντα και τίτλους σπουδών που απαιτούνται από την παρούσα απόφαση. Οι τίτλοι σπουδών και τα λοιπά στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτούνται τηρούνται στην επιχείρηση του παρόχου καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης και είναι διαθέσιμα στα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ οποτεδήποτε ζητηθούν σε τακτικό ή έκτακτο έλεγχό του.

2. Ο πάροχος μπορεί να αντικαθιστά το προσωπικό του που σχετίζεται με το Πρόγραμμα από άτομα ισοδύναμων τυπικών προσόντων διασφαλίζοντας όμως τη συνεχή κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

3. Ο πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού το οποίο θα παράσχει υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και για τη διασφάλιση ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται πάντα από το προσωπικό αυτό με τήρηση όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

4. Ο πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του και τους συνεργάτες του που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του Προγράμματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας.

5. Ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων, τους οποίους εξυπηρετεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή του καθώς και για την διακοπή της συνεργασίας με ωφελούμενο μετά από πρωτοβουλία του ωφελούμενου.

6. Ο πάροχος ευθύνεται αποκλειστικά για τις υπηρεσίες που παρέχει στο πλαίσιο του Προγράμματος μέσω του προσωπικού του καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους ή ζημίες που προκλήθηκαν κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Ο πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ωφελούμενο για κάθε ζημία που θα υποστεί, εφόσον αυτή προκληθεί αποδειγμένα από υπαιτιότητα του παρόχου και του προσωπικού του.

7. Στην περίπτωση που ή το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εναχθεί ή αναγκαστεί να καταβάλλει προς οποιονδήποτε αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως από παράβαση της σύμβασης από τον πάροχο ή το προσωπικό του και των συνεργατών του που σχετίζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος, τότε το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ έχει δικαίωμα να προσεπικαλέσει στη δίκη τον πάροχο και να ζητήσει από τον πάροχο κάθε ποσό που τυχόν θα του ζητηθεί να καταβάλλει ή έχει καταβληθεί και κάθε άλλο ποσό, δαπάνη, ή ζημία που θα υποστεί από την αιτία αυτή.

8. Ο πάροχος έχει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιεί σε κανέναν τρίτο πληροφορίες ή έγγραφα που αποτελούν προσωπικά δεδομένα των Ωφελούμενων (π.χ. θέματα υγείας, οικογενειακής κατάστασης, κ.λπ.) και που περιέρχονται σε γνώση του κατά την παροχή υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Κυρώσεις

1. Η παράβαση εκ μέρους του παρόχου των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη σύμβαση που θα υπογράφει αποτελεί λόγο επιβολής κατ’ αυτού των κατωτέρω κυρώσεων:

α) Γραπτή σύσταση.

β) Οριστική καταγγελία της σύμβασης.

γ) Ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 20% του αιτούμενου από τον πάροχο ποσού για τις υπηρεσίες του προηγούμενου μηνός.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται μεμονωμένα ή σωρευτικά, ανάλογα με την συχνότητα και τη σοβαρότητα της παράβασης, με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Άρθρο 10

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι διαπραγματεύσεις της καθημερινής ζωής

Η ζωή κάτω από συνθήκες μιας σοβαρής τετραπληγίας ή ενδεχομένως και μιας υψηλής παραπληγίας είναι άθροισμα και διαδοχή μικρών ή μεγαλύτερων διαπραγματεύσεων. Συχνά ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε …

ΚΕΠΑ: Τα μνημονιακά ΚΤΕΟ ανθρώπων

Για να γράψω αυτό το κείμενο πληκτρολογώ με το αριστερό μου χέρι μόνο, όπως έχω μάθει να κάνω εδώ και 5 χρόνια, όταν το δεξί σταμάτησε εντελώς να λειτουργεί εξ αιτίας της σκλήρυνσης κατά πλάκας με την …

Μετρώντας ολημερίς κεραμίδια

Έχουμε ένα άθλιο σύστημα υγείας, που καταδικάζει ολικά ανάπηρους ανθρώπους να είναι ολημερίς καθηλωμένοι σ’ ένα κρεβάτι χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας. …

Oικογένειες φιλοξενίας ατόμων με άνοια

Φροντίδα ασθενών με άνοια στο σπίτι ακόμη κι αν δεν πρόκειται για συγγενείς; Για κάποιους είναι αδιανόητο. Άλλοι πάλι πρόθυμα δέχονται να τους φροντίσουν. Ο Κλάους Νιλ εργάζεται στη Διακονία της …

Οι ΑμεΑ οικότροφοι της βελγικής πόλης Geel

Για πολλούς αιώνες μια μικρή, ήσυχη πόλη του Βελγίου χρησιμοποιεί μερικές πολύ ιδιαίτερες μεθόδους για τη θεραπεία των ψυχικά αρρώστων. Οι κάτοικοι της βελγικής αυτής πόλης φιλοξενούν εδώ και …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ρομποτικοί βοηθοί της Google

Λίγες μέρες μετά την υπόσχεση της Amazon ότι θα προσφέρει στο μέλλον υπηρεσία παράδοσης προϊόντων με drone, οι New York Times αποκαλύπτουν ότι η Google αναπτύσσει ρομποτικούς εργάτες και κούριερ θα …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Αυτοδιαχειριζόμενες μονάδες συγκατοίκησης Reloaded!

Όταν το 1985 βρέθηκα ως νέος τετραπληγικός από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισα και το πρόβλημα της προσπελάσιμης στέγης και της υποστήριξης από επαγγελματίες βοηθούς. Τότε ως νέος καταλάβαινα πως λύση …

Πώς να κάνετε προσβάσιμη την κουζίνα σας [video]

Μας αρέσει το μαγείρεμα, μας αρέσουν οι στυλάτες κουζίνες, αλλά χρειαζόμαστε και λειτουργικότητα στο χώρο όταν κάνουμε τα πάντα από το ύψος του αναπηρικού μας καθίσματος. Βρήκαμε λοιπόν τον τρόπο! …