Παροχή λουτροθεραπείας – Θεραπευτικός Τουρισμός έτους 2008

Α) Οδηγίες προς τους γιατρούς θεραπευτές και μέλη Υγειονομικών Επιτροπών Λουτροθεραπείας:
Ενόψει της έναρξης της λουτρικής περιόδου έτους 2008, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Οι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας ή Π.Υ.Υ. των Υπ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να προχωρήσουν στη συγκρότηση της ΑΥΕ λουτροθεραπείας για το χρονικό διάστημα από 1/6/2008 έως 31/10/2008, η λειτουργία της οποίας θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής με τη λουτροθεραπεία εγκυκλίου και του πίνακα των λουτροπηγών από την Δ/νση Παροχών. Μονάδες των οποίων οι Υγειονομικές Επιτροπές εξετάζουν μεγάλο αριθμό συνταξιούχων μπορούν να συγκροτήσουν περισσότερα του ενός κλιμάκια ΑΥΕ λουτροθεραπείας.
Σχετικά με τις προϋποθέσεις έγκρισης λουτροθεραπείας από τις Α/θμιες Υγειονομικές επιτροπές ισχύουν οι οδηγίες πού έχουν δοθεί με το αριθ. Π50/8/540/24-04-2007 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης μας.

Όσον αφορά στο Θεραπευτικό Τουρισμό, οι δικαιούχοι του Προγράμματος , προκειμένου να εφοδιασθούν με δελτίο Θ.Τ. θα προμηθεύονται παραπεμπτικό από τον θεράποντα γιατρό (ειδικότητας παθολόγου, ορθοπεδικού, νευρολόγου, οικογενειακού γιατρού, γενικής ιατρικής κ.λ.π.). Τα παραπεμπτικά αυτά οι θεράποντες γιατροί δύνανται να εκδίδουν από ΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
Γνωματεύσεις για ποσιθεραπεία δεν χορηγούνται.

Β] Οδηγίες προς τους αρμόδιους υπαλλήλους (διοικητικούς, κοινωνικούς Λειτουργούς κ.λ.π.) που διανέμουν τα δελτία Θ.Τ. έτους 2008.
Οι χαμηλοσυνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων που υπάγονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Παροχών Ασθένειας των οποίων το καθαρό δηλωθέν ετήσιο ατομικό εισόδημα, του δικαιούχου, από κάθε πηγή, (βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας) δεν υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ, και με την προϋπόθεση ότι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 32.000 ευρώ, μπορούν και φέτος να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού (Θ.Τ.) με ορισμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν και οι συνταξιούχοι οι οποίοι κρίθηκαν από την αρμόδια ΑΥΕ ότι δικαιούνται λουτροθεραπείας, οπότε έχουν το δικαίωμα επιλογής μεταξύ της λήψης του επιδόματος λουτροθεραπείας ή του προγράμματος Θ.Τ., καθώς και όσοι συνταξιούχοι έχουν απλά προμηθευτεί γνωμάτευση θεραπευτή γιατρού, στην οποία θα αναφέρεται «χρήζει λουτροθεραπείας με το πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού» ή απλά « χρήζει λουτροθεραπείας ».

Οι δικαιούχοι που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα Θ.Τ. δεν δικαιούνται να λάβουν συγχρόνως και το επίδομα λουτροθεραπείας, όπως και ασφ/νοι που λαμβάνουν το επίδομα λουτροθεραπείας δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα του Θ.Τ. (ως δικαιούχοι ή ως συνοδοί).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Θ.Τ)

(ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Νέες οδηγίες)

Ο συνταξιούχος που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμεί να λάβει δελτίο Θ.Τ. προσέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία Παροχών ή στην Κοινωνική Λειτουργό ( όπου υπηρετεί ), του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του, προσκομίζοντας:

– Τη γνωμάτευση γιατρού

– Το βιβλιάριο ασθενείας του δικαιούχου και του συνοδού

– Την αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου και του συνοδού

– Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας από το οποίο θα προκύπτει ότι το καθαρό ατομικό εισόδημα του δικαιούχου από κάθε πηγή είναι μέχρι 16.000 ευρώ και με την προϋπόθεση ότι το δηλωθέν οικογενειακό δεν υπερβαίνει τις 32.000 ευρώ.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου σε σχετική λίστα και συγχρόνως τον ενημερώνει για την ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης από την οποία θα αναδειχθούν οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση του προγράμματος Θ.Τ. για το έτος 2008.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η « 19η ΜΑΪΟΥ 2008 » .
Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις των δικαιούχων που αιτούνται και συνοδού μέλους ( και είναι οι περισσότερες ), στον κλήρο θα αναγράφεται η φράση « 2 δελτία » επομένως για κάθε δικαιούχο θα υπολογίζονται 2 δελτία.
Οι κληρωθέντες δικαιούχοι στη συνέχεια αφού τακτοποιήσουν την κράτηση του δωματίου θα προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο προσκομίζοντας την απόδειξη αποστολής της προκαταβολής.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συμπληρώνει τα στοιχεία του συνταξιούχου στο δελτίο ,κρατά το πρώτο στέλεχος ( λευκή σελίδα ) επισυνάπτοντας τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά για το αρχείο και σφραγίζει το βιβλιάριο ασθενείας ως εξής:
«ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΙΘ…………… ΔΕΛΤΙΟ Θ.Τ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008»
Κατά τον ίδιο τρόπο συμπληρώνεται και σφραγίζεται το δελτίο του συνοδού μέλους.

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις των ζευγαριών που είναι και οι δυο δικαιούχοι δεν δικαιούνται συνοδών.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

Φέτος το Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενέκρινε με την αριθ. 35/6/20-3-08 απόφαση του Δ.Σ, ειδική ημερήσια αποζημίωση ύψους 18 ευρώ για τους δικαιούχους (όχι για τα συνοδά μέλη), για 17 ημέρες με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχειακό κατάλυμα 15 διανυκτερεύσεις.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης λιγότερων διανυκτερεύσεων ο δικαιούχος θα εισπράττει: 18 ευρώ Χ τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
Το ποσό της ειδικής επιδότησης χορηγείται στον δικαιούχο μετά την επιστροφή του από τη λουτροθεραπεία και αφού προσκομίσει:

1. Το ροζ στέλεχος του δελτίου όπου αναγράφεται ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ και όπου υπάρχει η ένδειξη «να προσκομισθεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς είσπραξη του ποσού των 18 ευρώ ημερησίως». Το στέλεχος αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από τον προϊστάμενο του υδροθεραπευτηρίου ή τον υπεύθυνο υπάλληλο του ιδιωτικού θεραπευτηρίου για τον αριθμό των λούσεων που πραγματοποιήθηκαν.

2. Τα εισιτήρια των λούσεων που πραγματοποίησε ο δικαιούχος, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν συνεχή αρίθμηση.

Επισημαίνουμε ότι θα γίνονται δεκτές λούσεις που πραγματοποιούνται και σε ιδιωτικά υδροθεραπευτήρια ανεξάρτητα εάν στην ίδια λουτρόπολη λειτουργεί θεραπευτήριο του ΕΟΤ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ Θ.Τ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λ.π.

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος η διαδικασία διάθεσης των Δελτίων Θεραπευτικού Τουρισμού μέσω των Σωματείων κ.λ.π. είναι η εξής:
Τα δελτία αφού διατεθούν στους δικαιούχους και τα συνοδά μέλη τους, συμπληρωμένα σε όλα στα στοιχεία τους από τους υπεύθυνους των Σωματείων, θα προσκομιστούν από τους δικαιούχους αυτοπροσώπως στον αρμόδιο υπάλληλο του Υποκαταστήματος της περιοχής τους, ο οποίος αφού ελέγξει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τη γνωμάτευση γιατρού και το εκκαθαριστικό της εφορίας) θα σφραγίσει και θα υπογράψει το δελτίο, θα κρατήσει το λευκό (πρώτο) στέλεχος με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και θα παραδώσει στον δικαιούχο το δελτίο, σφραγίζοντας το βιβλιάριο ασθενείας.

Η διαδικασία χορήγησης της ειδικής επιδότησης και για τα δελτία αυτά, μετά την επιστροφή του δικαιούχου από τη λουτροπηγή, είναι η ίδια, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Η ίδια διαδικασία επίσης θα ακολουθηθεί και για τα δελτία που θα χορηγηθούν από τη Δ/νση Αναπηρίας & Κ.Ε.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος:

Α) Δεν πραγματοποίησε καθόλου λούσεις:
Δεν δικαιούται ούτε επιδότησης ούτε παραμονής στο ξενοδοχείο με αυτό το πρόγραμμα. Το υποκατάστημα αναφέρει αμέσως τα πλήρη στοιχεία του συνταξιούχου, το νούμερο του δελτίου Θ.Τ. και το ξενοδοχείο που έμεινε, στη Δ/νση Αναπηρίας & Κ.Ε. της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Πραγματοποίησε λιγότερες των δέκα πέντε (15) λούσεων:
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χορηγεί την ειδική επιδότηση για όσες μέρες μόνο πραγματοποίησε ο δικαιούχος λούσεις.

Η ενημέρωση των ασφαλισμένων για το φετινό πρόγραμμα Θ.Τ. θα γίνει με πληροφοριακό πολυγραφημένο έντυπο που θα διανεμηθεί από τη Διεύθυνση Αναπηρίας στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του οποίου το περιεχόμενο να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υποκαταστημάτων που θα χορηγήσουν φέτος τα δελτία.
Τέλος επισημαίνουμε ότι τα Υποκαταστήματα πρέπει να επιστρέψουν τα αδιάθετα δελτία στη Δ/νση Αναπηρίας το αργότερο μέχρι 31/7/2008 ώστε να διατεθούν αυτά εγκαίρως σε Μονάδες στις οποίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση από συνταξιούχους.-
Με ευθύνη των Δ/ντών να αναρτηθεί ανακοίνωση του Προγράμματος σε εμφανές σημείο καθώς και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης των δικαιούχων του προγράμματος Θ.Τ. 2008.

Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρμόδιοι για την εκτέλεση του προγράμματος Θ.Τ 2008, υπάλληλοι του Ιδρύματος.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ευεργετική επίδραση της Θεραπευτικής Ιππασίας σε άτομα με κινητικά ελλείμματα

Η Θεραπευτική Ιππασία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου με κινητικά ελλείμματα στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και …

Ινδία: Εξαλείφθηκε η πολιομυελίτιδα

Η εξάλειψη της πολιομυελίτιδας είναι γεγονός για την Ινδία, αφού πέρασαν τρία χρόνια χωρίς κρούσμα της ασθένειας. Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν τη Δευτέρα από τότε που αναφέρθηκε το τελευταίο κρούσμα …

Πλύσεις στην ουροδόχο κύστη – Είναι ασφαλείς;

Προσοχή: Το συγκεκριμένο κείμενο περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι ιατρικές και γι' αυτό πριν εφαρμόσετε οτιδήποτε στην πράξη, θα πρέπει πρώτα να ρωτήσετε κάποιο εξειδικευμένο ιατρό. Οι πλύσεις στην …

Η Helixderm θα κυκλοφορήσει πάλι!

Πολλοί άνθρωποι με παραπληγίες, τετραπληγίες και διαβήτη χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια τη Helixderm, μια αλοιφή αμιγώς ελληνική, που εφευρέθηκε από τον ομότιμο καθηγητή του Α.Π.Θ. Βασίλη …

Αποτελούν τα βλαστοκύτταρα μελλοντική θεραπεία για τις κακώσεις νωτιαίου μυελού;

Οι Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν όντως κάνει πρόοδο στην προσπάθεια για αναζήτηση θεραπείας για την παράλυση που προκαλούν οι κακώσεις νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ), πειραματιζόμενοι σε κλινικές δοκιμές με χρήση …