Παύει η αρμοδιότητα της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής να προσαυξάνει το ποσοστό αναπηρίας

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 3996/2011 (εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 67/8.9.2011), σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από τις αρμοδιότητες των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με την προσαύξηση ποσοστού αναπηρίας για ενστάσεις μετά τις 5/8/2011. Στο εξής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφεύγουν κατά της απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας 60 ημερών. Αναλυτικά:

Αθήνα, 8/9/2011
Αριθ. Πρωτ. Σ32/9, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 67

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241), Πληροφορίες: Π. Δάβου, Τηλ: 2105215189, FAX: 2105230046, e-mail: diefpar@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011, σύμφωνα με την οποία παύει από 5/8/2011 η αρμοδιότητα της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής να προσαυξάνει το ποσοστό αναπηρίας που χορηγείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές.»
ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 17/1992.

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 170/τ. Α’/ 5.8.2011 ) και μετά το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.20574/1076/6.9.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή του:

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 12 του ν. 1976/1991 (εγκ. 17/92) ορίστηκε ότι το ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται σε ιατρικά κριτήρια μπορεί να αυξηθεί από τα ασφαλιστικά όργανα μέχρι 17 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο αριθμός των 17 ποσοστιαίων μονάδων είναι δεσμευτικός για τα ασφαλιστικά όργανα(Δ/ντή – Τ.Δ.Ε. – Διοικητικό Πρωτοδικείο – Εφετείο), μόνο ως προς την αύξηση του ποσοστού της ιατρικής αναπηρίας που καθορίζεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές, όχι όμως και για τη μείωση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 77 § 9 Ν. 3996/2011

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, προστίθεται εδάφιο στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθ. 7 του ν.δ/τος 3710/1957, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 2676/1999, με το οποίο ορίζεται ότι εξαιρείται από τις αρμοδιότητες των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ η εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με την προσαύξηση ποσοστού αναπηρίας, σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παρ. 5 του άρθ. 28 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ 5/8/2011

Από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλαδή από την 5/8/2011 και μετά, δε θα εξετάζονται από τις Τ.Δ.Ε. ενστάσεις κατά αποφάσεων Διευθυντών σχετικών με το ανωτέρω θέμα.

Για τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί ενστάσεις ενώπιον της Τ.Δ.Ε. από 5/8/2011 και μετά, θα πρέπει άμεσα να ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι με συστημένη πρόσκληση για την αλλαγή της νομοθεσίας και για τη δυνατότητα προσφυγής τους κατά της συνταξιοδοτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός της τασσόμενης προθεσμίας των 60 ημερών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 4/8/20111

Περιπτώσεις ενστάσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3996/2011, δηλαδή μέχρι και την 4/8/2011, για λόγους χρηστής διοίκησης και μη διατάραξης της σχέσης εμπιστοσύνης που πρέπει να υφίσταται μεταξύ διοικούμενου και Διοίκησης, θα εξακολουθήσουν να εισάγονται στις Τ.Δ.Ε. προς εκδίκαση.

Δεδομένου δε ότι, από την κοινοποιούμενη διάταξη προβλέπεται ρητά η κατάργηση της αρμοδιότητας μόνο από τις Τ.Δ.Ε., ευνόητο είναι ότι η αρμοδιότητα αυτή παραμένει στους Διευθυντές, οι οποίοι μετά την οριστικοποίηση της γνωμάτευσης και πριν από την έκδοση της απόφασης, μπορούν να κάνουν ασφαλιστική κρίση – πάνω στο σώμα της γνωμάτευσης – χορηγώντας αυξημένο ποσοστό (μέχρι 17 μονάδες), με βάση το οποίο θα εκδίδεται η απόφαση συνταξιοδότησης.

Εξυπακούεται βέβαια ότι, η ασφαλιστική κρίση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο μετά από συνεκτίμηση των κοινωνικών κριτηρίων ή των κριτηρίων αγοράς εργασίας, ώστε να ικανοποιούνται όσοι πραγματικά είναι δικαιούχοι.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης θα πρέπει οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων να φροντίσουν ΑΜΕΣΑ ώστε:

α) να διαγραφεί από τις αποφάσεις παράτασης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος η ένδειξη ότι κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας ενώπιον της Τ.Δ.Ε. εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης και

β) να αντικατασταθεί με την ένδειξη “κατά της απόφασης μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης”

γ) στις αποφάσεις χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας να συμπληρωθεί στη σημείωση για την δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας: “… εκτός από το αίτημα για αύξηση του ποσοστού αναπηρίας, για το οποίο θα πρέπει να προσφύγετε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης.”

δ) να τοποθετηθεί στα Γραφεία Διοικητικών Μέσων Θεραπείας, στη Γραμματεία Συντάξεων, στα Τμήματα Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων και σε όποιο άλλο σημείο αυτοί κρίνουν, ευδιάκριτη επιγραφή ότι από 5-8-2011 και μετά δεν είναι δυνατή η αύξηση του ποσοστού αναπηρίας από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή.

Τέλος, ενημερώνουμε τους Διευθυντές των Υποκαταστημάτων, ότι εφεξής θα πρέπει να αποστέλλουν για κάθε μήνα και μέχρι τις 5 του επομένου, στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης Γραμματείας της Διοίκησης, στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμών περιπτώσεων που θα εκδικαστούν από τις Τ.Δ.Ε. με θέμα την αύξηση του ποσοστού αναπηρίας, καθώς και των περιπτώσεων για τις οποίες οι ίδιοι – ασκώντας το σχετικό δικαίωμα – θα καθορίσουν ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας, προκειμένου στη συνέχεια να ενημερώνεται το Τμήμα Στατιστικών Στοιχείων και Κατάρτισης Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …