Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βου­λής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β'

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΥΛΗΣ 6933/4926/2008 – ΦΕΚ 126/Α’/2.7.2008

Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βου­λής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 118 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβου­λευτικό) σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’ – ΦΕΚ 51 Α/10.4.1997).

2. Την από 17 Ιουνίου 2008 πρόταση του Προέδρου της Βουλής.

3. Την από 23 Ιουνίου 2008 έκθεση της επί του Κανο­νισμού της Βουλής Επιτροπής.

4. Την κατά ΡΟΓ συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2008 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων κατά την οποία ψηφίσθηκε η από 17 Ιουνίου 2008 πρό­ταση του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινο­βουλευτικό και Μέρος Β’)».

Παραγγέλλουμε

τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’).

Α. Μέρος Κοινοβουλευτικό

Αρθρο 1

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 η φράση «πέντε Αντιπροέδρους» αντικαθίσταται από τη φράση «επτά Αντιπροέδρους» και στο τέλος της παραγράφου προστί­θεται η φράση «όπως ειδικότερα ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από τα μέλη του Προεδρείου, οι πρώτος, δεύτερος και τρίτος Αντιπρόεδροι, δύο Κοσμήτορες και τέσσερις Γραμματείς προέρχονται από την πρώτη σε δύναμη Κοι­νοβουλευτική Ομάδα. Ο τέταρτος Αντιπρόεδρος, ένας Κοσμήτορας και ένας Γραμματέας προέρχονται από την πρώτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολί­τευσης. Ο πέμπτος Αντιπρόεδρος και ένας Γραμματέας προέρχονται από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευ­τική Ομάδα της Αντιπολίτευσης. Ο έκτος Αντιπρόεδρος προέρχεται από την τρίτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης. Ο έβδομος Αντιπρόεδρος προέρχεται από την τέταρτη σε δύναμη Κοινοβουλευ­τική Ομάδα της Αντιπολίτευσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέταρτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης, η θέση του έβδομου Αντιπροέδρου δεν πληρούται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τρίτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομά­δα της Αντιπολίτευσης, η θέση του έκτου Αντιπροέδρου δεν πληρούται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης, ο πέμπτος Αντιπρόεδρος και ένας Γραμματέας προ­έρχονται από την πρώτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης.»

Αρθρο 2

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται οι πρώτος (Α’), δεύτερος (Β’) και τρίτος (Γ’) Αντιπρόεδροι, στη δεύτερη οι τέταρτος (Δ’), πέμπτος (Ε’), έκτος (ΣΤ’) και έβδομος (Ζ’) Αντιπρόεδροι, στην τρίτη οι Κοσμήτορες και στην τέταρτη οι Γραμματείς».

Αρθρο 3

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 31 προστί­θεται η φράση:

«, χωρίς να θίγεται, σε κάθε επιτροπή, η απόλυτη πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή.».

Αρθρο 4

1. Ο τίτλος του άρθρου 31Α αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολο­γισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους»

2. Το άρθρο 31Α αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 31Α

Ο Πρόεδρος της Βουλής συνιστά επιτροπή του απο­λογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κρά­τους, η οποία λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και υποστηρίζεται στο έργο της από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από 13 μέλη της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υπο­θέσεων. Η επιτροπή εξετάζει τον απολογισμό και το γενικό ισολογισμό του Κράτους καθώς και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους.

Μία φορά ανά τετράμηνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, και διαβιβάζει στην επιτροπή διά του Προέδρου της Βουλής την ανά μήνα πραγματοποίηση των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού.

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρ­θρου 31 και των άρθρων 33 έως και 41 εφαρμόζονται αναλόγως.»

Αρθρο 5

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Καθεμία από τις διαρκείς επιτροπές επεξεργά­ζεται και εξετάζει και, με τους περιορισμούς της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 72 του Συντάγματος, μπορεί να συζητεί και να ψηφίζει τα νομοσχέδια και τις προ­τάσεις νόμων αρμοδιότητας των εξής υπουργείων: α) η επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων: των υπουρ­γείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολι­τισμού, β) η επιτροπή εθνικής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων: των υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας και Μακεδονίας – Θράκης, γ) η επιτροπή οι­κονομικών υποθέσεων: των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, δ) η επιτροπή κοινωνικών υποθέ­σεων: των υπουργείων Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ε) η επιτροπή δημό­σιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης: των υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, καθώς και των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στ) η επιτροπή παραγωγής και εμπορίου: των υπουρ­γείων Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουριστικής Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 καταργείται και οι παράγραφοι 6 και 7 αναριθμούνται σε 5 και 6, αντι­στοίχως.

3. Στο άρθρο 32 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Η διαρκής επιτροπή εθνικής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων μπορεί να καλεί διά του Υπουργού Εξωτε­ρικών σε ακρόαση τους πρέσβεις της Χώρας, μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τη μετάθεσή τους σε πρεσβείες του εξωτερικού ή σε διεθνείς οργα­νισμούς, για την ενημέρωση των μελών της επί θεμάτων της νέας αρμοδιότητας και αποστολής τους.

Η επιτροπή μπορεί, επίσης, να καλεί, διά του Υπουρ­γού Εξωτερικών, σε ακρόαση τους πρέσβεις της Χώρας μία φορά ανά έτος κατά τη διάρκεια της θητείας τους, για την ενημέρωση των μελών της επί θεμάτων που αφορούν στην προώθηση της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων της Χώρας με τις Χώρες στις οποίες είναι δι­απιστευμένοι ή επί θεμάτων που αφορούν στις σχέσεις της Χώρας με τους οργανισμούς στους οποίους είναι διαπιστευμένοι.

Για την κλήση σε ακρόαση εφαρμόζεται αναλόγως το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής δεν είναι δημόσιες και κατά τις ενώπιόν της ακροάσεις εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 41Α , πλην του τελευταίου εδαφίου της.»

4. Στο άρθρο 32 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Στη διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων συ­νιστάται υποεπιτροπή για τη μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, η οποία αποτελείται από το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των Βουλευτών της επιτροπής.

Αντικείμενο της υποεπιτροπής αυτής είναι η μελέτη του κοινωνικού προβλήματος των ναρκωτικών, η υπο­βολή προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του στο στάδιο της πρόληψης, καθώς και της επανέ­νταξης των ατόμων στις κοινωνικές δομές.

Οι προτάσεις της υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Βου­λής στους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς.

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ορίζεται ο αριθμός των συνεδριάσεων της υποεπιτροπής μέχρι του οποίου εφαρμόζεται το άρθρο 37 παράγραφος 2 του Κανονισμού.»

Αρθρο 6

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι Υπουργοί οφείλουν να ενημερώνουν με δική τους πρωτοβουλία τη διαρκή επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς τους τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε Σύνοδο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41Α.»

2. Στο άρθρο 36 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Ο Υπουργός ή και ο αρμόδιος Υφυπουργός οφεί­λουν να ενημερώνουν την αρμόδια διαρκή επιτροπή για την πρόθεσή τους να καταθέσουν νομοσχέδιο, περιγρά­φοντας το γενικό πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβου­λίας και καταθέτοντας, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ενημερωτικό σημείωμα επί των θεμάτων που ρυθμίζονται. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση και τα μέλη της επιτροπής μπορούν να καθορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου της.

Ο Υπουργός οφείλει, όταν και εφόσον θέτει προσχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση, να το υποβάλει, κατά προ­τεραιότητα, στη Βουλή. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει το προσχέδιο νόμου στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη Β’ σύνοδο της ΙΒ’ περιόδου της Βουλής μετά από απόφαση του Προέδρου της.»

Αρθρο 7

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι Υπουργοί, ή και οι αρμόδιοι Υφυπουργοί, παρί­στανται στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις των διαρκών επιτροπών, όταν συζητούνται σχέδια ή προτάσεις νόμων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι Υπουργοί ή και οι αρμόδιοι Υφυπουργοί μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των διαρκών επιτροπών, είτε με ίδια πρωτοβουλία είτε εφόσον τους ζητηθεί.»

Αρθρο 8

Στο άρθρο 38 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, αποδεδειγ­μένα, η παρουσία στις διαρκείς επιτροπές των εξωκοι­νοβουλευτικών προσώπων, μετά από απόφαση της επι­τροπής, μπορεί να απαντούν στις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής μέσω υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει μετά από απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με την οποία κα­θορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγού­μενου εδαφίου.»

Αρθρο 9

Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 καταργείται, με τη σχετική αναρίθμηση.

Αρθρο 10

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41Α η φράση «μέλη της Κυβερνήσεως ή Υφυπουργούς» αντικαθίσταται από τη φράση «Υπουργούς ή και τους αρμόδιους Υφυπουργούς».

Αρθρο 11

1. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 43Α αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μόνιμη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιω­μάτων του ανθρώπου».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 43Α προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:

«η) Μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρα­γράφου 2 του άρθρου 43Α αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην ίδια επιτροπή ανήκει η άσκηση του, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, κοι­νοβουλευτικού έλεγχου επί των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Επίσης, στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας ανήκει ο κοινοβουλευτικός έλεγ­χος για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

Η Κυβέρνηση οφείλει, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα της επιτροπής, να ενημερώνει την επιτροπή για τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π., εκτός αν συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους οποίους ο αρμόδιος Υπουργός εκθέτει στην επιτροπή. Η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση και τον Διοικητή της Ε.Υ.Π., παρουσία του αρμόδιου Υπουργού.

Οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π. είναι απόρρητες και τα μέλη της δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Η επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει τα πορίσματα του ελέγχου της, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την, κατά τα ανωτέρω, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.»

4. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Αντικείμενο της επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι:

αα) Η μελέτη, η έρευνα και η διατύπωση προτάσεων με σκοπό την προώθηση στην εκπαίδευση, στην οικογένεια και στους άλλους κοινωνικούς θεσμούς της αρχής της ισότητας των φύλων, ιδίως σε θέματα απασχόλησης, σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων του αν­θρώπου και κάθε άλλη ενέργεια που συμβάλλει στην κατοχύρωση και εφαρμογή της αρχής αυτής από τη Διοίκηση και τους, εν γένει, δημόσιους φορείς, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 116 του Συντάγματος.

ββ) Η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλη­μάτων της νεολαίας, η υποβολή συναφών προτάσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προς κάθε αρμόδιο φορέα, η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας με τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα που απασχολούν τους νέους, η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, καθώς και η αξιο­λόγηση των απόψεων που διατυπώνονται στις συνόδους της Βουλής των Εφήβων και η προώθησή τους στους αρμόδιους Υπουργούς.

Στη μόνιμη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιω­μάτων του ανθρώπου συνιστάται υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, στην οποία μετέ­χει ένας Βουλευτής από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα της αντιπολίτευσης, λαμβανομένης υπόψη, ως προς τη συμμετοχή της πρώτης σε δύναμη Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της παραγράφου 5 του άρθρου 31.

Αντικείμενο της υποεπιτροπής αυτής είναι η καταγρα­φή και η μελέτη των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, η κατοχύρωση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα αγαθά της κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτισμού και της ζωής και η υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και βελτίωση του ισχύοντος θε­σμικού πλαισίου. Οι προτάσεις της υποεπιτροπής υπο­βάλλονται στην επιτροπή και διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής στη διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων και τους αρμόδιους Υπουργούς.»

5. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στην ειδική μόνιμη επιτροπή περιφερειών συνιστάται υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών, η οποία αποτελείται από το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των Βουλευτών της επιτροπής.

Αντικείμενο της υποεπιτροπής είναι η μελέτη των προβλημάτων των περιοχών αυτών, η υποβολή προ­τάσεων για τη βιώσιμη οικονομική τους ανάπτυξη, την προστασία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής παράδο­σης, η παρακολούθηση των κανονιστικών πράξεων του κοινού νομοθέτη και της διοίκησης για την εναρμόνισή τους με τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και ειδικότερα η επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των μόνιμων μειονε­κτημάτων στα δίκτυα των συγκοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης και των στερεών και υγρών αποβλήτων, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μικρών και των οικογενειακών επιχειρήσεων, των προβλημάτων υγείας, εκπαίδευσης, του πρωτογενούς και δευτερογε­νούς τομέα ανάπτυξης και του τουρισμού.

Οι προτάσεις της υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Βου­λής στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες διαρκείς επιτρο­πές, στους αρμόδιους Υπουργούς και τους αρμόδιους φορείς.»

6. Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στη μόνιμη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος συνιστάται υποεπιτροπή υδατικών πόρων, η οποία αποτελείται από το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των Βουλευτών της επιτροπής.

Αντικείμενο της υποεπιτροπής υδατικών πόρων είναι η διαρκής παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποτύπωση της κατάστασης των υδατικών πόρων της Χώρας, η διερεύνηση και εκτίμηση ζητημάτων που σχετίζονται με την επάρκειά τους και η υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Οι προτάσεις της υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και διαβι­βάζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής στις αρμόδιες διαρκείς επιτροπές, στους αρμόδιους Υπουργούς και τους αρμόδιους φορείς.»

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 43Α προστίθεται περίπτωση η’, ως εξής:

«η) Αντικείμενο της επιτροπής οδικής ασφάλειας είναι η διερεύνηση των αιτίων των τροχαίων ατυχημάτων και η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους Υπουργούς για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ασφαλέστερης διακίνησης προσώπων και προϊόντων.»

8. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 43Α η φράση «ισότητας και δικαιωμάτων του ανθρώπου» αντικαθίσταται από τη φράση «ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου».

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 43Α προστίθεται ως τέταρτο εδάφιο, το εξής:

«Η επιτροπή οδικής ασφάλειας αποτελείται από το ένα εικοστό (1/20) του όλου αριθμού των Βουλευτών.»

10. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 4 του άρθρου 43Α γίνονται πέμπτο και έκτο και αντι­καθίστανται ως εξής:

«Οι ειδικές μόνιμες επιτροπές συγκροτούνται κατ’ αναλογία της δύναμης των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και λαμβάνεται πρόνοια να συμμετέχει σε αυτές ένας, τουλάχιστον, Βουλευτής από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ειδικότερα, στην επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δι­καιωμάτων του ανθρώπου συμμετέχουν, κατά το δυνα­τόν, σε ίση αναλογία γυναίκες και άνδρες Βουλευτές.»

11. Στο τέλος του ενάτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 43Α μετά τη λέξη «συνεδριάσεις» προστί­θεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ορίζεται ο αριθμός των συνεδριάσεων των υποεπιτροπών μέχρι του οποίου εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 2 του Κα­νονισμού.»

Αρθρο 12

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις των επιτροπών αυτών μπορούν, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι Ελληνες Ευρωβουλευτές, εφόσον σε αυτές συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την αποστολή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 31 του Κανονισμού εφαρμόζονται αναλόγως και στις επιτροπές του παρόντος άρθρου.»

Αρθρο 13

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 49Α και στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του ίδιου άρ­θρου, η φράση «Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας» αντικαθίσταται από τη φράση «Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ­θρου 49Α η φράση «της Δημοσίας Επιχειρήσεως, της Τραπέζης ή του Οργανισμού Κοινής Ωφελείας» αντικα­θίσταται από τη φράση «της Δημοσίας Επιχειρήσεως, της Τραπέζης, του Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5α του άρθρου 49Α οι λέξεις «ενός (1) έτους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έξι (6) μηνών».

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5α και στην παράγραφο 5β, η φράση «Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιχειρή­σεων, Τραπεζών, Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 49Α αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Τράπεζες, οι Οργανι­σμοί Κοινής Ωφελείας και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφά­λισης επί των οποίων εφαρμόζεται το παρόν άρθρο είναι αποκλειστικώς οι εξής:

α. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε. Α.Ε.)

β. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευ­σης

γ. Αττικό Μετρό Α.Ε.

δ. Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.) ε. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.) στ. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) ζ. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

(Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.) η. ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.

θ. Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)

ι. Ελληνικά Ταχυδρομεία (Ε.Λ.ΤΑ. Α.Ε.)

ια. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β. Α.Ε.)

ιβ. Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

ιγ. Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητι­κών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)

ιδ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)

ιε. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μα­ζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.)

ιστ. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

ιζ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ιη. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)

ιθ. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Τυχερών Παιχνιδιών

κ. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)

κα. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

κβ. Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.)

κγ. Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

κδ. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

κε. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.ΥΔ.Α.Θ. Α.Ε.)

κστ. Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.)

κζ. Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πει­ραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)

κη. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

κθ. Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)

λ. Ολυμπιακές Αερογραμμές (Ο.Α. Α.Ε.)

λα. Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες (Ο.Α.Υ. Α.Ε.)

λβ. Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)

λγ. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

λδ. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ. Α.Ε.)

λε. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελμα­τιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

λστ. Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαί­δευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ»

λζ. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)

λη. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

λθ. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

μ. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)

μα. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)

μβ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι­χειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

μγ. Ταμείο Ενιαίας Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.)

μδ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλ­λήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

με. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.)

μστ. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

μζ. Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)

μη. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρία (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.)

μθ. ΤΡΑΜ Α.Ε.

ν. Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..

5. Στο άρθρο 49Α προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Το παρόν άρθρο, εξαιρουμένης της Τραπέζης της Ελλάδος, δεν εφαρμόζεται στις αναφερόμενες στην παράγραφο 6 ανώνυμες εταιρείες, εφόσον η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό τους κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου αυτού που κατέχουν νομικά πρό­σωπα δημοσίου δικαίου, μειωθεί σε ποσοστό κάτω του 50%, ή εφόσον η διοίκησή τους δεν ορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο.»

Αρθρο 14

Μετά το άρθρο 49Α προστίθεται άρθρο 49Β, ως εξής:

«Αρθρο 49Β

Η επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Ορ­γανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καλεί σε ακρόαση τους Προέ­δρους ή και τους Διευθύνοντες Συμβούλους εταιρειών, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ανέρχεται σε πο­σοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και τους Προέδρους οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η διοίκηση ορίζεται από το Δημόσιο.»

Αρθρο 15

Μετά το άρθρο 49Β προστίθεται άρθρο 49Γ, ως εξής:

«Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας

Αρθρο 49Γ

1. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτού­νται, μετά από έγγραφη αίτηση των Βουλευτών, Κοινο­βουλευτικές Ομάδες Φιλίας στις οποίες μετέχουν, κατά το δυνατόν, Βουλευτές από όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες.

2. Το Προεδρείο των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλί­ας αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα και συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Βουλής λαμβανομένης υπόψη της αριθμητικής δύναμης των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

3. Αντικείμενο των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας είναι η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας σε διεθνές διμερές επίπεδο, καθώς και η προβολή και προώθηση των θέσεων της Χώρας σε εθνικά και διεθνή θέματα.

4. Για τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας εφαρμό­ζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 49.»

Αρθρο 16

Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν Δευ­τέρα από ώρα 14.00, Τρίτη πρωί και μέχρι ώρα 18.00, Τετάρτη απόγευμα και Πέμπτη από ώρα 15.00 έως 19.00, εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο Πρόεδρος της Βουλής.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη Β’ σύνοδο της ΙΒ’ περιόδου της Βουλής μετά από απόφαση του Προέδρου της.»

Αρθρο 17

Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής αρχί­ζουν τη Δευτέρα και την Τρίτη ώρα 18.00, την Τετάρτη ώρα 10.00, την Πέμπτη ώρα 9.30 και την Παρασκευή ώρα 10.00.»

Αρθρο 18

Μετά το άρθρο 62 προστίθεται άρθρο 62Α, ως εξής:

«Ομιλίες Αρχηγών Κρατών, Προέδρων Κυβερνήσεων και προσωπικοτήτων στη Βουλή

Αρθρο 62Α

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Βουλής, γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων και απόφαση της Ολο­μέλειας μπορούν να απευθύνονται στη Βουλή Αρχηγοί Κρατών, Πρόεδροι Κυβερνήσεων και προσωπικότητες διεθνούς κύρους.»

Αρθρο 19

Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 66, η λέξη «οκτώ (8)» αντικαθίσταται από τη λέξη «επτά (7)».

Αρθρο 20

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 82 προστί­θεται εδάφιο, ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο, χωρίς δικαίωμα ψήφου εάν δεν είναι μέλη της επιτροπής, οι αναπληρωτές των Προέ­δρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97.»

Αρθρο 21

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 85 προστί­θεται εδάφιο ως εξής:

«Τα νομοσχέδια, με τα οποία γίνεται εναρμόνιση ευ­ρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων με το εθνικό δίκαιο, κατατίθενται συνοδευόμενα από στοιχεία που διευκο­λύνουν τη συζήτησή τους.»

Αρθρο 22

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 89 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να συγκαλεί σε κοινή συνεδρίαση δύο ή περισσότερες συναρμόδιες διαρκείς επιτροπές ή διαρκείς επιτροπές με άλλες επιτροπές ή υποεπιτροπές.»

Αρθρο 23

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 97 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην καταρχήν συζήτηση νομοσχεδίου ή πρότα­σης νόμου η διάρκεια των αγορεύσεων δεν μπορεί να υπερβεί:

α) τα επτά (7) λεπτά της ώρας για τους Βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. β) τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές και τα δώδεκα (12) λεπτά της ώρας για τους αναπληρωτές εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 97 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η διάρκεια αγόρευσης των Προέδρων των Κοινοβουλευ­τικών Ομάδων δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας και των Υπουργών τα δέκα (10) λεπτά της ώρας.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 97 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η διάρκεια αγόρευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας για τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων , οι οποίες έχουν δύναμη τουλάχιστον ίση με το ένα έκτο (1/6) του όλου αριθμού των Βουλευτών, και τα δεκαοκτώ (18) λεπτά της ώρας για τους αρμόδιους Υπουργούς. Εάν ζητήσει το λόγο Υφυπουργός του ίδιου Υπουργείου, δικαιούται το μισό χρόνο ομιλίας του αρμόδιου Υπουργού.»

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρ­θρου 97 η λέξη «πέντε (5)» αντικαθίσταται από τη λέξη «τρία (3)».

5. Στο άρθρο 97 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Εάν έχει προηγηθεί αγόρευση Προέδρου Κοινο­βουλευτικής Ομάδας και τον διαδεχθεί αναπληρωτής του, ο αναπληρωτής δικαιούται να δευτερολογήσει για έξι (6) λεπτά της ώρας και να τριτολογήσει για τρία (3) λεπτά της ώρας.»

6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 17 η λέξη «πέντε (5)» αντικαθίσταται από τη λέξη «τρία (3)».

Αρθρο 24

Η παράγραφος 5 του άρθρου 99 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και στους Υπουργούς επιτρέπεται η δευτερολογία για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά της ώρας.»

Αρθρο 25

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 108 η φράση «και 9 εδάφιο πρώτο» αντικαθίσταται από τη φράση «, 9 εδάφιο πρώτο και 13».

Αρθρο 26

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 124 προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέμπτο, ως εξής:

«Τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς και οι γραπτές απαντήσεις σε αυτά, μπορεί να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου.»

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 124 και μετά τις λέξεις «των άρθρων 125 παρ. 6» προστίθενται οι λέξεις «, 126 παρ. 5,».

Αρθρο 27

1. Ο τίτλος του άρθρου 128Β αντικαθίσταται ως εξής:

«Συζητήσεις στις επιτροπές με πρωτοβουλία βουλευ­τών».

2. Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο του άρθρου 128Β αντικαθίστανται ως εξής:

«Κατά τη διεξαγωγή νομοθετικού έργου σε διαρκή επιτροπή, μπορεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32, να διεξάγεται συζήτηση, με πρωτοβουλία Βουλευτών, για ένα ή δύο θέματα γενικότερης σημασίας ή ενδιαφέ­ροντος της αρμοδιότητας του υπουργείου του οποίου νομοσχέδιο συζητείται ή στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συζητούμενη πρόταση νόμου. Η συζήτηση διεξάγεται στην αρχή της συνεδρίασης που διατίθεται για τη συζήτηση των άρθρων και δεν μπορεί να διαρ­κέσει περισσότερο από μιάμιση ώρα.»

3. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 128Β, μετά τις λέξεις «Η επιλογή των θεμάτων» προστίθενται οι λέξεις «, όταν είναι περισσότερα του ενός,».

Αρθρο 28

1. Ο τίτλος του άρθρου 132Α αντικαθίσταται ως εξής:

«Συζητήσεις στην Ολομέλεια με πρωτοβουλία Βου­λευτών».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 132Α αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να αποφασί­σει, μία συνεδρίαση νομοθετικού έργου της επόμενης εβδομάδας να διατεθεί για τη συζήτηση θεμάτων της παραγράφου 1, εφόσον έχει ψηφισθεί από την Ολομέ­λεια της Βουλής κατά την προηγούμενη εβδομάδα ένα τουλάχιστον νομοσχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Συντάγματος.»

Αρθρο 29

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 135 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επερωτήσεις που καταθέτουν Βουλευτές σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 134 για μη επαρκή απάντηση σε ερώτηση ή για μη κατάθεση ή μη εμπρό­θεσμη κατάθεση εγγράφων από τους αρμόδιους Υπουρ­γούς, παραπέμπονται στη Διάσκεψη των Προέδρων.»

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 135 οι λέξεις «τουλάχιστο μία φορά» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τρεις φορές».

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ­θρου 135 οι λέξεις «είκοσι πέντε (25)» αντικαθίστανται από τη λέξη «είκοσι (20)».

Αρθρο 30

1. Το άρθρο 138Α αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 138Α

1. Κάθε ανεξάρτητη αρχή, συνταγματικά κατοχυρω­μένη ή συσταθείσα με νόμο, υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων για το έργο της κατά το προηγούμενο έτος. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει την έκθεση στη μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας ή στην αρμόδια διαρκή επιτροπή ή και σε επιτροπή συνιστώμενη, κατά περίπτωση, από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

2. Κάθε ανεξάρτητη αρχή μπορεί να υποβάλλει ειδικές εκθέσεις για θέματα της αρμοδιότητάς της, οι οποίες διαβιβάζονται στις οικείες επιτροπές κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

3. Για την ενημέρωση της Βουλής η αρμόδια, κατά την παράγραφο 1, επιτροπή μπορεί να παραγγέλλει στις ανεξάρτητες αρχές τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων σε υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος. Την παραγγελία αυτή διαβιβάζει στις ανεξάρτητες αρχές ο Πρόεδρος της Βουλής.

4. Η μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, η αρ­μόδια διαρκής επιτροπή και η τυχόν συνιστώμενη κατά την παράγραφο 1 επιτροπή υποβάλλουν στον Πρόεδρο της Βουλής τα πορίσματα των συζητήσεών τους για το έργο κάθε ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος τα αποστέλλει στον αρμόδιο Υπουργό και την ελεγχόμενη αρχή. Στο πόρισμα περιλαμβάνεται και η γνώμη της μειοψηφίας. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 43Α εφαρμόζεται αναλόγως.

5. Για την ακρόαση των Προέδρων ή μελών ανεξάρ­τητων αρχών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 38 και των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 41Α.

6. Η μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας ή η αρμόδια διαρκής επιτροπή ή η κατά περίπτωση συνι­στώμενη αρμόδια επιτροπή επεξεργάζεται τις διαπι­στώσεις και προτάσεις των υποβαλλόμενων ετήσιων ή ειδικών εκθέσεων και μπορεί να εφαρμόζει τη δι­αδικασία ακροάσεων των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 41Α, πλην του τελευταίου εδαφίου της παρα­γράφου 6. Μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων, η επιτροπή μπορεί να συντάσσει έκθεση εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 41Α.»

Αρθρο 31

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου142Α αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Όταν οι ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνη­σης ενώπιον της Βουλής γίνονται από τον Πρωθυπουρ­γό, οι αναπληρωτές εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων δεν μπορούν να λάβουν το λόγο, με την επιφύ­λαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου.»

2. Στο άρθρο 142Α προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Η Κυβέρνηση, επίσης, ενημερώνει τη Βουλή δια των Υπουργών για σοβαρά θέματα της αρμοδιότητάς τους. Ο χρόνος αγόρευσης των Υπουργών δεν μπορεί να υπερ­βαίνει τα δέκα (10) λεπτά της ώρας, των δε αναπληρωτών – εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων τα πέ­ντε (5) λεπτά της ώρας. Η δευτερολογία των Υπουργών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας, των δε αναπληρωτών – εκπροσώπων των Κοινοβουλευ­τικών Ομάδων τα τρία (3) λεπτά της ώρας.».

Αρθρο 32

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 143, μετά τους αριθμούς «945/1979» προ­στίθενται οι λέξεις «, όπως ισχύει».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 143 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η συζήτηση αρχίζει με την αγόρευση του Πρωθυ­πουργού, μετά την οποία ακολουθούν οι αγορεύσεις των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, καθώς και ενός ή δύο Υπουργών, και ολοκληρώνεται, χωρίς να διεξαχθεί ψηφοφορία, σε μία συνεδρίαση.

Η διάρκεια της αγόρευσης του Πρωθυπουργού είναι είκοσι πέντε (25) λεπτά της ώρας, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των Προέδρων των άλλων Κοινοβουλευτικών Ομάδων είκοσι (20) λεπτά της ώρας και των Υπουργών δέκα (10) λεπτά της ώρας. Ο χρόνος αγόρευσης εκείνου που προκαλεί τη συζήτηση προσαυξάνεται κατά πέντε (5) λεπτά της ώρας.

Δικαίωμα δευτερολογίας έχουν για δεκαπέντε (15) λε­πτά της ώρας ο Πρωθυπουργός και για δέκα (10) λεπτά της ώρας οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και οι Υπουργοί. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να τριτολογήσει για πέντε (5) λεπτά της ώρας. Ο χρόνος ομιλί­ας Υπουργού που παρεμβαίνει στο στάδιο των κύριων αγορεύσεων ή των δευτερολογιών, πριν ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις ή οι δευτερολογίες των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, περιορίζεται στο ήμισυ του χρόνου που δικαιούται.»

Αρθρο 33

Η παράγραφος 3 του άρθρου 160 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής υπάγε­ται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής. Ο Πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου ασκεί την επιστημονική εποπτεία επί των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών, της διεύθυνσης της βιβλιοθήκης της Βουλής και της διεύθυνσης πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.»

Αρθρο 34

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 165 προστί­θεται η φράση «και της επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους».

Αρθρο 35

α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 123 η λέξη «πενήντα (50)» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριάντα πέντε (35)».

Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 123 η λέξη «σαράντα (40)» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριάντα (30)».

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 135 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια της ομιλίας του βουλευτή που υπογράφει πρώτος είναι δέκα (10) λεπτά της ώρας, των αμέσως επόμενων τεσσάρων, πέντε (5) λεπτά της ώρας για τον καθένα και των δύο αμέσως επόμενων, τρία (3) λεπτά της ώρας για τον καθένα.»

Αρθρο 36

Μεταβατική Διάταξη

Με την έναρξη της Β’ συνόδου της ΙΒ’ περιόδου της Βουλής, η Βουλή θα εκλέξει τους έκτο και έβδομο Αντι­προέδρους της, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού της Βουλής.

Β. Μέρος Β’

Αρθρο 37

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 75 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η απόσπαση με πλήρη ή μερική απασχόληση: α) στην Προεδρία της Δημοκρα­τίας και στα Γραφεία του Προέδρου της Κυβέρνησης, μέχρι και τεσσάρων (4) υπαλλήλων, κατά περίπτωση, με εξαίρεση τους υπαλλήλους που είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων και β) στα Γραφεία των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Αντιπολίτευσης, στα Γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, στο Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, μέχρι και δύο (2) υπαλλήλων, κατά περίπτωση, με εξαίρεση τους υπαλλήλους που είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων.»

Αρθρο 38

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 76 προστί­θεται εδάφιο, ως εξής:

«Για τους προϊσταμένους των Γραφείων της περί­πτωσης ΣΤ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος έχει εφαρμογή η παράγραφος 1 περίπτωση αϊ του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει.»

Αρθρο 39

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της δεύτερης πα­ραγράφου 4 του άρθρου 114 Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως προστέ­θηκε με την παράγραφο Δ4 του άρθρου 14 της απόφα­σης 6483/6.12.2001 της Ολομέλειας της Βουλής «για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής» και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της απόφασης 6573/4060/18.6.2003 της Ολομέλειας της Βουλής «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής», προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται αναλόγως για τους μετακλητούς και απεσπασμένους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στη Βουλή κατά το χρόνο λήξης των εργασιών της ΙΑ’ περιόδου της Βουλής καθώς και για τους υπαλλήλους, απεσπασμένους και μετακλητούς, που υπηρετούν στη Βουλή κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος ή και κατά το χρόνο λήξης των εργασιών της ΙΒ’ περιόδου της Βουλής, ανεξάρτητα από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται και το χρόνο υπηρεσίας τους στη Βουλή. Η σχετική αίτηση των ανωτέρω υπο­βάλλεται το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από τη λήξη των εργασιών της ΙΒ’ περιόδου της Βουλής.»

Αρθρο 40

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους δια­τάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …