Προγράμματα για 5.000 γυναίκες και 12.650 νέους επαγγελματίες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Παρεμβάσεις υπέρ 5.000 γυναικών και νέα Προγράμματα Επιχορήγησης 12.650 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) για το έτος 2005, προβλέπονται με αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Πάνος Παναγιωτόπουλος.

Τα νέα προγράμματα, τα πρώτα μιας σειράς καινοτόμων δράσεων που θα ακολουθήσουν για την τρέχουσα χρονιά, για πρώτη φορά διαμορφώθηκαν με βάση κριτήρια κλαδικά, γεωγραφικά και πληθυσμιακά, προκειμένου να είναι περισσότερο αποτελεσματικά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του περιορισμού της γραφειοκρατίας, αποφασίσθηκε η διαδικασία υπαγωγής των ανέργων να γίνεται με την υποβολή μόνο μίας αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

Αναλυτικότερα, τα νέα προγράμματα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών καθώς και το πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Θέσεων Εργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για τις γυναίκες, ανά φάση υλοποίησης στην οποία βρίσκονται μέχρι σήμερα, έχουν ως εξής:

1) Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Γυναικών για την επιχορήγηση Α) 1.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Β) 2.500 Νέων Θέσεων Εργασίας και Γ) 1.500 θέσεων απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας («stage»).

Α) Επιδότηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών: Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν άνεργες γυναίκες, ηλικίας 18 έως 64 ετών, οι οποίες ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Επωφελούμενες του προγράμματος θα είναι 1.000 άνεργες γυναίκες, εγγεγραμμένες στον Ο.Α.Ε.Δ., που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους, για τις οποίες έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και που έχουν συμμετάσχει στα Σχέδια Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 9.000 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 3.000 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε 2 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα αυτό οι γυναίκες μπορούν να δημιουργήσουν επιχείρηση στο χώρο της κατοικίας τους, εάν είναι μητέρες παιδιού σε προσχολική ηλικία ή φροντίζουν συγγενικά άτομα με σημαντικό βαθμό αναπηρίας.

Β) Επιδότηση δημιουργίας 2.500 Νέων Θέσεων Εργασίας: Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν άνεργες γυναίκες, ηλικίας από 18 μέχρι 64 ετών. Επωφελούμενες θα είναι 2.500 άνεργες γυναίκες που έχουν συμμετάσχει στα Σχέδια Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

Η διάρκεια της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζεται σε 12 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης της άνεργης ανέρχεται στο ποσό των 18,50 ευρώ. Σε περίπτωση που μισθωτός απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω κάθε ημέρα, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει: α) να είναι άνεργες και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης, γ) να προσκομίζουν βεβαίωση ότι έχουν ωφεληθεί από τα Σχέδια Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Ε.Π.

«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και δ) να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Ελληνίδες ομογενείς με δικαίωμα μόνιμης παραμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα ή γυναίκες που έχουν χαρακτηριστεί ως θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας.

Γ) Δημιουργία 1.500 θέσεων Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (stage): Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να υπαχθούν άνεργες γυναίκες, ηλικίας 18 έως 50 ετών, που έχουν συμμετάσχει σε Σχέδια Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

Οι θέσεις του προγράμματος ανέρχονται σε 1.500 και η διάρκειά του είναι 9 μήνες. Η ημερήσια αποζημίωση των ασκουμένων ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ ανά ημέρα μικτά, το οποίο θα καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. Από το παραπάνω ποσό παρακρατείται ποσοστό 7,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κίνδυνο ατυχήματος.

Για το σύνολο των δράσεων υπέρ των γυναικών, οι ενδιαφερόμενες άνεργες καθώς και οι επιχειρήσεις (για το πρόγραμμα επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας) μπορούν να παραλάβουν πληροφοριακό έντυπο από τις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα 3 προγράμματα υπέρ των γυναικών θα πρέπει να υποβληθεί από τη Δευτέρα 21 Μαρτίου μέχρι να εξαντληθούν οι θέσεις και το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2006, στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ – ΤΥ) του Ο.Α.Ε.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καθώς και στο διαδίκτυο ( www.oaed.gr ).

Πολιτισμός – Περιβάλλον

Με άλλη υπουργική απόφαση θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) 6.450 ανέργων στους τομείς Πολιτισμού και Περιβάλλοντος: Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν άνεργοι και άνεργες ηλικίας 18 έως 64 ετών για τους οποίους έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους, η οποία θα πρέπει να έχει γίνει μετά την εξατομικευμένη προσέγγιση και υποχρεωτικά μετά την 1η Μαΐου 2004.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους για το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη ξεκινήσει (από 10 Δεκεμβρίου 2004) και θα ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων.

ΠΕΠ

Επίσης, προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών για 4.500 ανέργους, τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.): Τα συγκεκριμένα προγράμματα περιλαμβάνονται σε σχέδια των ΟΤΑ που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και περιλαμβάνουν μια σειρά Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων.

Σκοπός των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων είναι η τοπική ανάπτυξη σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Οι περιοχές αυτές έχουν επακριβώς καθοριστεί στα αντίστοιχα Σχέδια.

Τα προγράμματα Ν.Ε.Ε. των Π.Ε.Π. θα αρχίσουν σταδιακά να υλοποιούνται, ύστερα από την έκδοση της απαιτούμενης για κάθε πρόγραμμα -λόγω της διαδικασίας- Κοινής Υπουργικής Απόφασης και μετά την ενεργοποίηση των Σχεδίων Δράσης των ΟΤΑ, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πάντως, να υπαχθούν εφόσον έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και υποχρεωτικά μετά την υπαγωγή τους στα Σχέδια Δράσης των ΟΤΑ.

Κοινωνία της Πληροφορίας

Τέλος, θα εφαρμοσθεί και ένα πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ): Το πρόγραμμα αυτό αφορά 1.700 ανέργους ηλικίας 18 έως 64 ετών που θα ανοίξουν επιχειρήσεις υποστήριξης, παροχής υπηρεσιών, εμπορίας κλπ. στους τομείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων, ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, εμπορία υπολογιστών και αναλωσίμων, υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων, κλπ.

Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος και θα μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Νοεμβρίου 2004.

Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να γίνει και η προκήρυξη του προγράμματος «ομπρέλα» για τις νέες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

ΑΡΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2005 07:00

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …