Προσπελάσιμες συγκοινωνίες

Η εργοθεραπεία βασίζεται στην πίστη ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν και να δώσουν νόημα στη ζωή τους με την ανεξάρτητη απασχόληση τους σε δραστηριότητες και εργασίες.

Ωστόσο, η ανεξαρτησία ενός ατόμου περιορίζεται χωρίς την ύπαρξη προσπελάσιμης και προσιτής συγκοινωνίας. Για αυτό το λόγο, ο σύλλογος Καναδών εργοθεραπευτών παρουσίασε μια έκθεση στην Εθνική Υπηρεσία Συγκοινωνιών του Καναδά, με την οποία υποστηρίζει τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των συγκοινωνιών του Καναδά.

Η περίληψη των θέσεων της έκθεσης

Ο Σ.Ε.Κ. πιστεύει ότι η προσπέλαση στα μέσα συγκοινωνίας είναι δικαίωμα κάθε καναδού πολίτη και θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα για όλους.
Προτείνει, την ανάπτυξη προγράμματος για την απομάκρυνση όλων των περιβαλλοντικών εμποδίων.
Ο Σ.Ε.Κ. ζητά την εκπόνηση σχεδίου που θα επιτρέπει το σταδιακό προγραμματισμό μετατροπών καθώς οι εταιρίες ανανεώνουν τα λεωφορεία και τους σταθμούς τους.
Η ολοκλήρωση της προσπελασιμότητας θα επιτευχθεί σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, που θα θεωρηθούν λογικά και από αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών, αλλά και από τους χρήστες των υπηρεσιών.
Οι παρούσες υπηρεσίες λεωφορείων του Καναδά εξαιτίας του σχεδιασμού τους συντηρούν ένα “περιβάλλον παραγωγής αναπήρων”. Οποιοσδήποτε δεν έχει το μέσο ύψος, βάρος και ικανότητες αντιμετωπίζει εμπόδια που καθιστούν δύσκολη τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών μαζικών μεταφορών, τις οποίες έχουν κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιούν.
Η εργοθεραπεύτρια Mary Law αναφέρει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας συναντούν περιβαλλοντικούς περιορισμούς που εμποδίζουν την ενεργό συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή της κοινότητάς τους. Υπάρχουν θεμελιώδεις ανισότητες στη συμμετοχή και είναι ανάγκη να γίνει μια προσχεδιασμένη προσπάθεια να περιοριστούν τα “περιβάλλοντα παραγωγής αναπήρων”. Το κτιστό περιβάλλον, όπου περιλαμβάνονται τα σχολεία, πεζοδρόμια, αεροδρόμια, σταθμοί λεωφορείων κ.λ.π. είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στη δημιουργία εμποδίων για όλη την κοινωνια, αλλα κυρίως για τα άτομα με αναπηρίες και της τρίτης ηλικίας. Ο νόμος θεωρεί ότι η κτιστή κοινωνία έχει σχεδιαστεί στην κλίμακα του ανδρός (όχι για τη γυναίκα) ο οποίος βρίσκεται στην ακμή της ζωής του και των φυσικών του ικανοτήτων.
Ο Σ.Ε.Κ. προτείνει το σχέδιο για να τεθούν κριτήρια προσπελασιμότητας. Αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν συστατικά μιας υπηρεσίας χωρίς εμπόδια για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους αναπηρίας. Αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στους διάφορους τύπους συγκοινωνιών στις δημοτικές, επαρχιακές και εθνικές κυβερνήσεις του Καναδά.

Τα συστατικά των υπηρεσιών χωρίς φραγμούς.

Τα συστατικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την παροχή ενός σχεδιασμού χωρίς εμπόδια για τις υπηρεσίες λεωφορείων του Καναδά, έχουν ταξινομηθεί σε 10 κύριες κατηγορίες για να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα άτομα όταν χρησιμοποιούν το σύστημα συγκοινωνιών.
Αυτά περιλαμβάνουν περιορισμένη κινητικότητα εξαιτίας της αδυναμίας μυών, περιορισμένης κινητικότητας συνδέσμων στην κάμψη των ισχύων, του γονάτου, του αγκώνα, περιορισμένης ακοής ή όρασης και περιορισμένης ικανότητας ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών οδηγιών και κατευθύνσεων.

Ποιός χρειάζεται προσπελάσιμες συγκοινωνίες;

Τα δημογραφικά στοιχεία του Καναδά δείχνουν ότι σήμερα τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν το 11,2% του συνολικού πληθυσμού. Αυτός ο πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί με τη γήρανση του πληθυσμού (Συγκοινωνίες Καναδά 1988).
Ο οργανισμός Οικονομικής ανάπτυξης προβλέπει ότι το έτος 2030 τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω θα είναι περισσότερα από τα εξαρτώμενα άτομα της ηλικίας κάτω των 15 ετών (Στατιστική Υπηρεσία 1991). Αυτή η στατιστική έχει επιπτώσεις στο μέλλον των υπηρεσιών λεωφορείων και δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα οικονομικά συμφέρον να ξεκινήσει ένα σχέδιο προσπελασιμότητας για όλους στον Καναδά τώρα.

Υπάρχουσα υποστήριξη για προσπελάσιμες υπηρεσίες

Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός σχεδίου χωρίς εμπόδια στη βιομηχανία λεωφορίων του Καναδά. Αυτό ξεκάθαρα ορίζεται στη μελέτη που δημοσιεύτηκε με τίτλο “Συγκοινωνίες και άνθρωποι με αναπηρίες-ένα Καναδικό προφίλ, Transport Canada 1988”.
Η Εθνική Υπηρεσία Συγκοινωνιών του Καναδά έχει προχωρήσει αρκετά στη διαδικάσία έρευνας, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη με θέμα “Έκθεση για την Προσπελασιμότητα στη βιομηχανία Λεωφορείων (Hickling Corporation 1992)”.
O Σ.Ε.Κ. προτείνει αυτή τη στρατηγική και είναι πρόθυμος να παρέχει κάθε βοήθεια και υποστήριξη για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ή για τη μελέτη με στόχο τον ορισμό εθνικών κριτηρίων προσπελασιμότητας.

Μια λειτουργική προσπελάσιμη υπηρεσία

Ο Σ.Ε.Κ. γνωρίζει το πρόγραμμα πιλότος για προσπελάσιμα λεωφορεία που λαμβάνει χώρα στο Κitchener. Από πληροφορίες φαίνεται πως το πρόγραμμα γίνεται αποδεκτό από τους χρήστες του. Η δημοσιότητα που αφορά το σχέδιο δεν έχει φθάσει ακόμα σε όλους όσους χρειάζονται τις υπηρεσίες. Είναι ανάγκη να γίνει η ενσωμάτωσή του στα τοπικά συστήματα συγκοινωνιών. Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ χρήσιμο και θα παρέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να προχωρήσει ο σχεδιασμός πλήρως προσπελάσιμων και ενσωματωμένων συγκοινωνιών. Ο Σ.Ε.Κ. επικροτεί αυτή την πρωτοβουλία.

Συμπεράσματα

Η έρευνα για την προσπελασιμότητα είναι πολύ χρήσιμη για το μέλλον του Καναδά. Ο Σ.Ε.Κ. πιστεύει ότι οι Καναδοί θα ωφεληθούν αν πραγματοποιηθεί. Επιπλέον ο Καναδάς ως χώρα θα έχει συμβάλλει στην προώθηση υγειών προτύπων ζωής για τους πολίτες.

Περιληπτικά ο Σ.Ε.Κ. πιστεύει ότι:

Η προσπελασιμότητα των λεωφορείων είναι δικαίωμα κάθε καναδού πολίτη.
Η προσπελασιμότητα των λεωφορείων είναι απαραίτητη για την ποιότητα ζωής όλων των καναδών συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Η Εθνική Υπηρεσία Συγκοινωνιών του Καναδά θα πρέπει να αναπτύξει σχέδιο για την εφαρμογή ενός σχεδιασμού για λεωφορεία χωρίς εμπόδια στον Καναδά.
Δεδομένης της ήδη υπάρχουσας εμπειρίας είναι εφικτή η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου στον Καναδά μέχρι το έτος 2000. Τα μέλη του Σ.Ε.Κ. είναι πρόθυμα να παρέχουν συμβουλές στις τοπικές κοινότητες και κυβερνήσεις για να βοηθήσουν στην υλοποίηση του δικαιώματος πλήρως προσπελάσιμων μηχανοκίνητων λεωφορείων.

Της Anne Strickland από το Abilities, Winter 1992, Νο 13. Μετάφραση της Αφροδίτης Μπάκα.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …