Προσπελασιμότητα: Αλλάζει ο ΓΟΚ;

Αγαπητή Αναπηρία Τώρα. 1. Πληροφορούμαστε όσοι είμαστε μέσα στη αναπηρία και μετέχουμε στο σχεδιασμό γύρω από αυτήν γενικότερα, ότι επίκειται μετατροπή του άρθρου του Οικοδομικού Κανονισμού που υποχρεώνει την κατασκευή ράμπας και ανελκυστήρα κατάλληλων προδιαγραφών, έτσι ξαφνικά και με δυσμενές περιεχόμενο!!!

Το σημερινό άρθρο του Γ.Ο.Κ. είναι το ακόλουθο: Νόμος 1577 της 18.12.1985 (ΦΕΚ 210 Α’) άρθρο 29 παράγραφος 5.
α. Στα κτίρια του δημοσίου τομέα, των ΝΠΔΔ, των κοινωφελών οργανισμών και κτίρια γραφείων, με περισσότερους από έναν ορόφους, επιβάλλεται η ύπαρξη ανελκυστήρα. Στα παρακάτω κτίρια, καθώς και στα κτίρια με χρήση κατοικίας, στα οποία είναι υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, επιβάλλεται η σύνδεση της στάθμης ότι πεζοδρομίου με της στάθμης του ανελκυστήρα με επίπεδο κλίσης μέχρι και 6% και ελάχιστον πλάτους 1,30 μ., ώστε να είναι δυνατή η προσπέλαση σε αυτά ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σε όλα τα υπόψη κτίρια ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας πρέπει να έχει ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις πλάτους – μήκους και ελεύθερου ανοίγματος πόρτας 1.10μ. 1,40μ. και 0,80μ. αντίστοιχα. Ο χώρος μεταξύ της πόρτας του ανελκυστήρα αυτού και του απέναντι τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον πλάτος 1,50μ. (βλ. εγκ 12 και 113, άρθρ. 26 παρ 5)
β. Κατά τη διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και των κοινής χρήσης χώρων των κτιρίων, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε οι χώροι αυτοί να είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι παραπάνω χώροι πρέπει να διαθέτουν διαδρόμους με ομαλό δάπεδο, κατασκευασμένο από συμπαγές μη ολισθηρό υλικό πλάτους τουλάχιστον 1,30μ. και κλίσης μέχρι και 6%
2.
2,1 Αντί αυτού η επιτροπή εργασίας για την αναμόρφωση του ΓΟΚ πρότεινε την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ανωτέρω εδαφίου με το ακόλουθο.. “5. Με τις κατά το άρθρο 26 του παρόντος νόμου αποφάσεις, προκειμένου για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, δύναται για ορισμένες χρήσεις κτιρίων, ανάλογα με το ανάγλυφο του εδάφους ή την έκταση που καταλαμβάνουν οι χρήσεις αυτές στο κτίριο, να ορίζονται διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την κατασκευή και τις διαστάσεις ανελκυστήρα, τη διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων και των κοινής χρήσης υπαιθρίων χώρων και ακινήτων”.
2.2 Το ανωτέρω έχει κοινοποιηθεί τόσο στο σύλλογο αρχιτεκτόνων και σε παράσταση του συλλόγου παραπληγικών έγινε συζήτηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ πάνω σε αυτό. Άρα είναι και με ανακλητό σαν πρώτη πρόταση εκ μέρους τους και δημοσιοποιήσιμο.
3. Κριτική στο προτεινόμενο:
3,1. Όλη η παράγραφος κρίνεται από το δύναται και όχι το υποχρεούται που θα ήταν και το σωστό. Αφήνει δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια του μελλοντικού διευκρινιστή, έναντι ΟΛΩΝ.!
3,2. Το τωρινό εδάφιο είναι σαφέστατο δεν επιδέχεται της παραμικρής παρερμηνείας και αν και καταστρατηγείται η ράμπα όμως όλες οι οικοδομές από 1985 και δώθε έχουν ανελκυστήρα 1.40μ., επί 1,10μ. Στο αν κτίζονται κτίρια μη προσπελάσιμα με την υπάρχουσα νομοθεσία είναι ευθύνη της πολιτείας για πλημελή εφαρμογή του νόμου και δικής μας από πλευράς αναπηρικού κινήματος που δεν καταγγέλλουμε και δεν προχωρούμε τουλάχιστον στην υποβολή μηνυτήριων αναφορών.
3,3 Πράγματι τίθεται θέμα στο εξής: ο ΓΟΚ είναι ένας πολεοδομικός νόμος εκφράζει αρχές και δεν μπορεί να γεμίζει με κανονικές διατάξεις του πόσο τα εκατό και με διαστάσεις ανελκυστήρα. Λοιπόν μήπως είμαστε άδικοι και υπερβολικοί; ΟΧΙ διότι α) Θα μπορούσε το προτεινόμενο εδάφιο να είναι το ίδιο σαφές όπως και το υπάρχον και να αναφέρει ξεκάθαρα ότι μπορεί να ορίζονται συμπληρωματικές διατάξεις για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. β) Το προτεινόμενο εδάφιο παραπέμπει σε αποφάσεις του άρθρου 26, δηλαδή υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν και θα κανονίσουν τις λεπτομέρειες όπως οι διαστάσεις κ.τ.λ. Όμως από το 1985 ΔΕΝ έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για όποιο θέμα στο ΓΟΚ, αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα γ) Δηλαδή αντί να πούμε καταργείται λέμε θα εκδοθούν και θα κανονίσουν τις λεπτομέρειες.
3.4 Επειδή λοιπόν οι συντάκτες νόμων και κατά την ελληνική γραμματεία κατέχουν όταν θέλουν, και ικανότατοι είναι όταν θέλουν να φτιάξουν φοροεισπραχτικά και απαγορευτικά μέτρα και διευθυντές υπουργείων για δεκαετίες είναι κατά τη γνώμη μας γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική πραγματικότα, καταλήγει κανείς αντικειμενικά στο συμπέρασμα ότι υπάρχει καθαρή πρόθεση κατάργησης της προσπέλασης. Αν και δεν υπάρχει τότε ο συντάκτης του νόμου είναι τουλάχιστον αφελής και αγνοεί τα πάντα γύρω από το θέμα, που είναι το ίδιο εγκληματική παράλειψη.
4. Η συμμετοχή των χρηστών
Μπορεί να είναι θέματα αισθητικής αρκετά ζητήματα που ρυθμίζει η νομοθεσία γύρω από το χώρο και άλλα τόσα θέματα ασφαλείας, όμως δε φαίνεται να κατανοεί το Υ.ΠΕ,ΧΩ,ΔΕ, ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες που από τις ρυθμίσεις στο χώρο δεν εξαρτάται μόνο η αισθητική τους παιδεία αλλά Η ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ Η ΥΠΑΡΞΗ. Γι’ αυτό θα έπρεπε να είναι θεσμοθετημένη η συμμετοχή των φορέων των ΑμΕΑ στην προσπαρασκευή και στη γνωμοδότηση σε όλες τις ρυθμίσεις γύρω από τα θέματα χώρου και πόσο μάλλον σε θέματα που άπτονται της προσπέλασης και μετακίνησης. Συμπέρασμα δεν υπάρχουμε σαν κανονικοί εταίροι και σαν φορείς. (Οι προσωπικές συμμετοχές είναι αποτέλεσμα συγκυρίας και προσωπικών αγώνων και δεν είναι θέση πολιτείας.)
Χρονικά των ενεργειών μέχρι τώρα του αναπηρικού χώρου γύρω από το θέμα
5.1 Διαπροσωπική πλάγια ενημέρωση από το σύλλογο αρχιτεκτόνων του στυλ “ετοιμάζουν αλλαγή στον ΓΟΚ και σας καταργούν την προσπέλαση”. “Έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή”.
5.2 Στα χέρια του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών και του γράφοντος το νέο προτεινόμενο εδάφιο.
5.3 Άμεσα ζητά το προεδρείο του συλλόγου ακρόαση από το γενικό γραμματέα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Κο Βουλγαρη. Έμμεση παραπομπή στις καλένδες. Ακαριαία παράσταση του προεδρείου και του γράφοντος στο γραφείο του μετά πάροδο εξήντα λεπτών. Αρχική άρνηση να μας δεχτεί. Διαμαρτυρίες σε αρκετά ντεσιμπέλ. Συνεργασία στο γραφείο του και με τους συντάκτες του νόμου. Αρνητική τοποθέτηση εκ μέρους μας για την προτεινόμενη τροποποίηση αντιπρόταση για ένα ξεκάθαρο συμπαγές άρθρο χωρίς παρερμηνείες. Προσωρινή συμφωνία ώστε να δούμε αντιπρότασή τους.
5,5 Αποστολή εκ μέρους του συλλόγου επιστολής όπου καθίσταται σαφές ότι θα δεχτούμε τροποποίηση όπου θα είμαστε συμμέτοχοι φορείς, γραφείο μελετών και Υπουργείο Πρόνοιας. ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ.
5.6 Η ΕΣΑΕΑ παίρνει απόφαση και καλύπτει πλήρως το σύλλογο για το ζήτημα.
75.7 Στον πολιτιστικό Όμιλο Παραπληγικών και κινητικά Αναπήρων έχουν γίνει έξαλλοι. Κάνουν φωτορεπορτάζ μη προσπελάσιμων κτιρίων και στο θέμα αφιερώνουν το υπό έκδοση τεύχος της εφημερίδας τους “Ισοτιμία”.
5.8 Το προεδρείο του Συλλόγου Παραπληγικών και με εκπρόσωπο της ΕΣΑΕΑ έχουν συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Κώστα Γείτονα όπου αν και εκτός αρμοδιότητος του (έχει τα δημόσια έργα και όχι τα πολεοδομικά ζητήματα μέσα στην κατανομή αρμοδιοτήτων του στο υπουργείο του) είναι έμπρακτα ευασθητοποιημένος στα προβλήματα του χώρου. Δηλώνει άγνοια για την επικείμενη τροποποίηση και κατάπληξή του. Δεν είναι η τροποποίηση το μόνο θέμα της συνάντησης αλλά επιδίδεται αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις και απαιτήσεις γύρω από τη προσπέλαση και μετακίνηση. (Άρα η πολιτική ηγεσία γνωρίζει). Πληροφόρηση εκ μέρους του υπουργού, ότι το μετρό της Αθήνας και το νέο Αεροδρόμιο των Σπάτων θα εξυπηρετούν πλήρως άτομα με ειδικές ανάγκες και μάλιστα το τελευταίο βάσει των αυστηρών Αμερικάνικων προδιαγραφών που καλύπτουν και τις αισθητηριακές αναπηρίες.!!!
6. Επίλογος – Θέση
Φαίνεται ότι αποτελεί μια τάση στον τόπο μας αυτή την στιγμή να επιβιώνουν οι πιο πολύμορφες αντιθέσεις. Έτσι δίπλα στις μεγάλες γέφυρες και στα προγράμματα δισεκατομμυρίων για την κοινωνική ενσωμάτωση βλέπεις ανάπηρους ζητιάνους και οδηγούς να οδηγούν -α-ν-τ-ί-θ-ε-τ-α- στην αριστερή λωρίδα λεωφόρων (αυτόπτης μάρτυς). Εξ αντικειμένου η πρόσβαση είναι μια αλυσίδα της οποίας και ένας κρίκος να σπάσει, καταρέει όλο το εποικοδόμημα. Διαλέξτε όποιον κρίκο θέλετε. Το μέσο μεταφοράς, το πεζοδρόμιο, την είσοδο, τον ανελκυστήρσ, το διάδρομο του κτιρίου. Κάποιοι διάλεξαν αρκετούς κρίκους με την προτεινόμενη αλλαγή του νόμου. Οι πληροφορίες μας λένε ότι οργανωμένα συμφέροντα εργολάβων πιέζουν ώστε να μην υπάρχει η υποχρέωση κατασκευής σωστών διαστάσεων ανελκυστήρων και ραμπών. (Αν δεν υπάρχει δόλος επαναλαμβάνω είναι εγκληματικό να αγνοείς πως έχουν τα πράγματα. Ένας νόμος είναι κοινωνικό εργαλείο και δεν τον καθαρογράφεις για να είναι μια καθώς πρέπει έκθεση ιδεών) Υπόγεια δηλαδή οι μηχανισμοί που αφάνισαν και αφανίζουν τον ελληνικό χώρο και τις πόλεις μας στον οικονομίστικη εκμετάλλευση ενός τετραγωνικού με τον τρόπο τους εισβάλλουν στα δικά μας στην κυριολεξία καθηλώνοντας μας. Ερώτημα, μπορούν όταν η Ευρωπαϊκή κοινότητα προωθεί μια νομοθεσία πλήρους προσπέλασης όταν λαμβάνεται πρόνοια σε άλλα έργα να καταργήσουν την υποχρεωτική δυνατότητα πρόσβασης στα κτίρια.
Προσωπική άποψη ΝΑΙ, διότι αδυναμία οργάνωσης του ελληνικού κράτους (υποτίθεται ότι θεωρούμε αγαθές τις διαθέσεις του) το να μη γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η αριστερά, δίδει τα περιθώρια να υπάρξουν κενά νομοθεσίας και να δημιουργηθεί απροσπέλαστο περιβάλλον. ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΑΣ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΥΝ. ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ. ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΦΛΟ ΒΑΔΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΦΟ. Η νομοθεσία πρέπει να ένα σαφής, χωρίς τις παρερμηνείες και προπάντων να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ.
Ξέρετε μάλλον τους φέρνουμε αντιμέτωπους με το πόσο οι ίδιοι σέβονται το χώρο όταν οι πολεοδομικές αρχές αδυνατούν να περιφρουρήσουν την προσπέλαση ή σε εμπορικά κέντρα κατασκευάζοντας ράμπες που για να τις ανέβεις πρέπει η αναπηρικό κάθισμα σου να είναι KAWASAKI χιλιάρα.
Τελειώνοντας πιστεύω ότι οι μηχανισμοί που έριξαν άδεια για να πιάσουν γεμάτα θα πρέπει να ψάξουν και για τα ίδια τα δίκτυά τους. Επεξεργαστείτε το υλικό που σας αποστέλλω θέλω τη δική σας άποψη δεν ξέρω αν κάποια πληροφόρηση έχετε γύρω από το θέμα. Ξέρω ότι έχετε ικανότητα επεξεργασίας, προσθέσετε τη δική σας εργασία γιατί νομίζω ότι πρέπει να λάβει γνώση κάθε συνάδελφος.
β.
Συμπληρωματικά με την είδηση που αναφέρεται στο 5,8, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Λ. Μεσογείων 191-193, 11525 ΑΘΗΝΑ τηλ 6873470, fax 6726126) γνωστοποίησης ότι θα υπάρχουν διευκολύνσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, συγκεκριμένα από διαγραμμίσεις στις κλίμακες, προσπελάσιμα καθίσματα στην αποβάθρα μέχρι και ανελκυστήρες ΑμΕΑ σε όλους τους σταθμούς. Ζητήστε να σας αποστείλουν υλικό)
γ.
Στις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προώθηση ενιαίας κάρτας στάθμευσης για όλους τους αναπήρους οδηγούς. Το θέμα συζητείται στα πλαίσια του HELIOSII, Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι όλο και περισσότεροι οδηγοί με αναπηρία ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα είτε με το δικό τους όχημα είτε ενοικιάζουν άλλο στο χώρο που ταξιδεύουν . Τίθεται λοιπόν η ανάγκη μιας ενιαίας κάρτας στάθμευσης που θα αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες μέλη και θα δίνει έτσι κάποια πλεονεκτήματα της τοπικής νομοθεσίας σε κάθε οδηγό με αναπηρία.
Σας χαιρετώ, συναδελφικά

Από καλό φίλο αρχιτέκτονα, πήραμε την παρακάτω επιστολή-άρθρο. Δημοσιεύουμε το πλήρες κείμενο χωρίς περικοπές.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …