Προθέσεις καί θεραπευτικά μέσα από κανονισμό ασθενείας του ΙΚΑ

Αρθρον 28: 1. Πρός αποκατάστασιν τής υγείας τών δικαιούχων παροχών ή τής επαγγελματικής ικανότητός των ή πρός ανακούφισιν νοσηράς καταστάσεως παρέχονται υπό τού Ιδρύματος:

α) Ειδικά θεραπευτικά μέσα, οίον βηματοδόται, πλαστικά μοσχεύματα αγγείων, τεχνηταί βαλβίδες, κ.λ.π.
β) Θεραπευτικά μέσα καί όργανα παροδικής χρήσεως, οίον συσκευαί εισπνοών, ηλεκτρισμού, θερμού αέρος, θερμογόνοι συσκευαί ή φιάλαι, κ.λ.π.
γ) Αναγκαίαι προθέσεις, οίον ακουστικά βαρηκοίας, μηχανήματα ομιλίας κ.λ.π.
δ) Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα καί πάσης φύσεως ορθοπεδικά είδη, οίον, κηλεπίδεσμοι, ομφαλεπίδεσμοι, ζώναι, ελαστικαί περικνημίδες επιγονατίδες, επιστραγάλια, τεχνητά μέλη, τροχήλατα αμαξίδια, βακτήριαι κ.λ.π.

2. Θεραπευτικά μέσα περί ών τό στοιχείον β’ τής προηγουμένης παραγράφου παρέχονται επί δανεισμώ υπό τού Ιδρύματος κατά τά δι’αποφάσεως τού Διοικητικού οριζόμενα, εφ’ όσον τούτο κέκτηται τοιαύτα ή εφ’ όσον έχει εξασφαλίσει διά συμβάσεως μετά προμηθευτών τόν είς τούς ησφαλισμένους δανεισμόν τοιούτων ειδών.

3. Επί νοσηλείας ησφαλισμένων είς συμβεβλημένα μετά τού Ιδρύματος θεραπευτήρια είναι δυνατή κατόπιν συμφωνίας ή χορήγησις τών περί ών τά εδάφια α, γ καί δ τής παραγράφου 1 θεραπευτικών μέσων, προθέσεων καί τών πάσης φύσεως ορθοπεδικών ειδών παρά τών ιδίων τών θεραπευτηρίων μετά προηγουμένην έγκρισιν τού αρμοδίου ελεγκτού τού Ιδρύματος.
Εξαιρουμένης τής περιπτώσεως καθ’ ήν τό συμβεβλημένον θεραπευτήριον είς ό νοσηλεύεται ό ησφαλισμένος κέκτηται τά περί ών ανωτέρω είδη, τούτο δύναται, κατόπιν συμφωνίας ωσαύτως μετά τού Ιδρύματος, νά προμηθεύεται τά μέν βοηθητικά θεραπευτικά μέσα καί ορθοπεδικά είδη έκ τών κατά τόπους εργαστηρίων τού Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων ή τών μετ’ αυτού συνεργαζομένων Ορθοπεδικών Εργαστηρίων Αναπήρων Πολέμου καί έν ελλείψει τοιούτων εργαστηρίων ή αδυναμίας τούτων να χορηγήσωσι τά αναγκαία είδη, εκ τού ελευθέρου εμπορίου, τά δέ λοιπά θεραπευτικά μέσα εκ τού ελευθέρου εμπορίου.

4. Επί ησφαλισμένων ή νοσηλευομένων, τά περί ών ή παράγραφος 1 βοηθητικά θεραπευτικά μέσα, αί αναγκαίαι προθέσεις καί τά ορθοπεδικά είδη παρέχονται παρά τών προμηθευτών μεθ’ ών τό Ιδρυμα έχει συμβληθή, προτιμωμένων πάντως, τών Εργαστηρίων τού Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων καί τών μετ’ αυτού συνεργαζομένων Ορθοπεδικών Εργαστηρίων Αναπήρων Πολέμου.
Δι’ αποφάσεων τού Διοικ. Συμβουλίου τού Ιδρύματος ορίζονται είδη, έκ τών περί ών τό εδάφιον δ’ τής παραγράφου 1 τού παρόντος άρθρου, ή προμήθεια τών οποίων είναι δυνατή έκ τού ελευθέρου εμπορίου, απ’ ευθείας παρά τών δικαιούχων, αποδιδομένου αυτοίς τού καταβληθέντος ποσού μέχρι τού συμβατικού διά τό είδος ποσού, ελλείψει δέ συμβάσεως, μέχρι τής τιμής τού κρατικού εργοστασίου. Διά είδη μή κατασκευαζόμενα στό Κρατικόν Εργοστάσιον, ώς καί δι’ όσα εξ’ αυτών δέν υφίσταται σύμβασις προμηθείας, τό ανώτερον όριον αποδοτέου κατ’ είδος ποσού ορίζεται δι’ αποφάσεως τού Διοικ. Συμβουλίου τού Ιδρύματος.

5. Η χορήγησις ειδών περί ών ή προηγουμένη παράγραφος, ενεργείται κατόπιν γνωματεύσεως τού θεράποντος ιατρού τής αντιστοίχου ειδικότητος μετ’ έγκρισιν τής αρμοδίου ελεγκτού.
Δι’ αποφάσεως τού Διευθυντού μετά γνώμην τού Δ/θμίου Υγειονομικής Επιτροπής, είς ήν δέον νά συμμετέχη καί ιατρός τής αντιστοίχου ειδικότητος, εγκρίνεται ή χορήγησις μή συνήθων ειδών, οριζομένων δι’ αποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου.
Τό άρθρ. 28 ετροποποιήθη ώς άνω διά τής υπ’ αριθ.416/3140 τής 2/10 Σεπτ.1976 (ΦΕΚ Β’1122) αποφ. Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …