Στην τελική ευθεία οι δράσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ΜΜΕ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία εισέρχονται πλέον τα δύο σημαντικότερα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) που αφορούν την ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για τις δράσεις 2.2.2 και 2.2.3, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου. Η δράση 2.2.2. αποσκοπεί στον «ποιοτικό εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο», ενώ η δράση 2.2.3 περιλαμβάνει την ενίσχυση «επιχειρηματικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων όλων των κλάδων».

Το ποσοστό επιδότησης για την πρώτη δράση μπορεί να ανέλθει έως και το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ενώ για τη δεύτερη δράση έως το 40%. Σημειώνεται ότι και για τα δύο προγράμματα ισχύει ο κανόνας de minimis.

Δράση 2.2.2.

Η συγκεκριμένη δράση «κλείνει» τον κύκλο με σημαντική αύξηση του ποσοστού επιδότησης και του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Ειδικότερα, το ποσοστό της επιδότησης όσων επιχειρήσεων ενταχθούν στο πρόγραμμα θα ανέρχεται στο 50% (έναντι 40% που ίσχυε), ενώ ο επιδοτούμενος συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί πλέον -υπό προϋποθέσεις- να ανέρχεται στις 100.000 ευρώ για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις (έναντι 75.000 ευρώ) και στις 160.000 ευρώ για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (έναντι 117.388 ευρώ). Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου. Ο επενδυτής, με την υπογραφή της σύμβασης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή έως 40% της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής ενίσχυσης, καταθέτοντας ισόποση εγγυητική επιστολή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να έχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

* Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

* Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

* Κάμπινγκ Δ’ κατηγορίας.

* Ξενοδοχεία Δ’ και Ε’ κατηγορίας.

* Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

* Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις.

* Ξενοδοχεία και κάμπινγκ τάξης Γ’ ή και ανώτερης της Γ’, αλλά με ορισμένους περιορισμούς.

Υψος επενδυτικού σχεδίου

Α. Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επένδυσης προς ενίσχυση για μεμονωμένες επιχειρήσεις: 75.000 ευρώ. Ειδικά για προτεινόμενες επενδύσεις που περιλαμβάνουν ενέργειες που ανήκουν τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες: * Κατηγορία 5: «Εργα εξοικονόμησης και υποκατάστασης της συμβατικής πρωτογενούς ενέργειας και εξοικονόμησης ύδατος»,

* Κατηγορία 6: «Εργα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας πελατών και προσωπικού».

* Κατηγορία 7: «Εργα διαμόρφωσης χώρων για προσβασιμότητα από Ατομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)»,

και οι οποίες καλύπτουν αθροιστικά τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού, θα δοθεί BONUS στο ποσό χρηματοδότησης και έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης για ενίσχυση από το πρόγραμμα επένδυσης μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 100.000 ευρώ, συνολικά.

Β. Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επένδυσης προς ενίσχυση για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις: 117.388,11 ευρώ.

Ειδικά για προτεινόμενες επενδύσεις που περιλαμβάνουν ενέργειες, όπως αυτές της προηγούμενης παραγράφου, και οι οποίες καλύπτουν αθροιστικά τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού, θα δοθεί BONUS στο ποσό χρηματοδότησης και, έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης για ενίσχυση από το πρόγραμμα επένδυσης μπορεί να ανέρθει στο ποσό των 160.000,00 ευρώ, συνολικά.

Γ. Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης: 2.348 ευρώ ανά κλίνη, προκειμένου για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα και ανά τρεις θέσεις, προκειμένου για κάμπινγκ.

Επισημαίνεται ότι, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ισχύει ο κανόνας de minimis. Επομένως, ο επιχειρηματίας, που διαθέτει περισσότερα από ένα ειδικά σήματα του ΕΟΤ και θα υποβάλει χωριστές αιτήσεις συμμετοχής για κάθε σήμα, δεν επιτρέπεται να εισπράξει αθροιστικά σε περίοδο 3 ετών ενισχύσεις που θα υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις, που υπέβαλαν πρόταση σε προηγούμενους κύκλους αξιολόγησης, δικαιούνται να υποβάλουν νέα πρόταση, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υποβάλουν το ίδιο επενδυτικό σχέδιο με αυτό το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί από την προηγούμενη συμμετοχή τους. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, που χορηγείται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 100.000 ευρώ σε περίοδο 3 ετών (Κανόνας de minimis).

Δράση 2.2.3.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, επιχειρείται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του τουριστικού τομέα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν μία ή περισσότερες ενέργειες που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα, με στόχο την υλοποίηση προτάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για ένταξη στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη το στοιχείο αυτό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να έχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

* Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία)

* Camping

* Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα

* Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ)

* Επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων Ι.Χ.

* Ναυλομεσιτικά γραφεία

* Επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες τουλάχιστον πέντε (5) επαγγελματικών σκαφών αναψυχής του Ν. 2743/99, καθώς και επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων δυναμικότητας μέχρι 50 επιβατών (εξαιρουμένου του πληρώματος).

* Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (επιχειρήσεις εκμετάλλευσης γκολφ, μαρινών, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, ιαματικών πηγών κ.λπ.).

* Καταστήματα τουριστικών ειδών, εφόσον διαθέτουν ειδικό σήμα ΕΟΤ.

* Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

* Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις.

Επισημαίνεται ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύει ο κανόνας de minimis. Επομένως, ο επιχειρηματίας που διαθέτει περισσότερα από ένα ειδικά σήματα και θα υποβάλει χωριστές αιτήσεις συμμετοχής για κάθε σήμα, δεν επιτρέπεται να εισπράξει αθροιστικά σε περίοδο 3 ετών ενισχύσεις που θα υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων του σχετικού πίνακα. Δεν απαιτείται οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να ανήκουν στην ίδια κατηγορία, ωστόσο, στην περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τότε η καθεμία από αυτές θα πρέπει να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Περιορισμοί:

Σε μία πρόταση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή περισσότερων από δύο επιχειρήσεων εάν αυτές:

* ανήκουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, ή

* ανήκουν κατά πλειοψηφία σε άτομα με α’ βαθμό συγγένειας με αυτό το φυσικό πρόσωπο, ή

* είναι θυγατρικές εταιρείες μιας συμμετέχουσας εταιρείας, ή

* ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών μιας συμμετέχουσας εταιρείας.

Πλέον του αριθμητικού περιορισμού (δύο), οι επιχειρήσεις με τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην προτεινόμενη επένδυση με συνολικό ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 40% επί του συνολικού προϋπολογισμού της κοινής πρότασης.

Η πρόταση κάθε υποψήφιου επενδυτή (ή ομάδας συνεργαζόμενων επενδυτών) θα πρέπει να αποτελεί ένα σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής του. Για το σκοπό αυτό, η πρόταση θα πρέπει να περιγράφει και να τεκμηριώνει τα παρακάτω:

* Ανάγκες της επιχείρησης.

* Στόχοι για την ανάπτυξη της επιχείρησης, σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

* Σκοπιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης – Αναμενόμενες επιπτώσεις από την υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης.

* Αναλυτικά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προτεινόμενης επένδυσης.

Ολα τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στο Εντυπο Υποβολής της Πρότασης, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο επενδυτή ή την ομάδα συνεργαζόμενων επενδυτών.

Ανώτατο όριο προϋπολογισμού

Σε περίπτωση υποβολής προτάσεων από μεμονωμένες επιχειρήσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός μιας ενισχυόμενης πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 58.700 ευρώ, ενώ, σε περίπτωση υποβολής προτάσεων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός μιας ενισχυόμενης πρότασης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να υπερβαίνει τα 58.700 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενα με τον αριθμό των συνεργαζόμενων -στην πρόταση αυτή- επιχειρήσεων.

Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης θα πρέπει να είναι μικρότερος του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τα τρία τελευταία έτη.

Στην περίπτωση συνεργαζομένων επιχειρήσεων, ο μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των μέγιστων ανά επιχείρηση επιχορηγούμενων προϋπολογισμών, όπως αυτοί προκύπτουν με βάση τον προηγούμενο κανόνα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν, να προτείνουν και να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, αλλά στην περίπτωση αυτή η χρηματοδοτική ενίσχυση θα υπολογιστεί επί των ως άνω καθοριζόμενων ανωτάτων ορίων.

Διάρκεια υλοποίησης πρότασης

Η υλοποίηση κάθε επένδυσης, η οποία θα εγκριθεί στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης (ή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων) και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εγκεκριμένη επένδυση δεν ολοκληρωθεί εντός του καθοριζόμενου χρόνου (12 μήνες), είναι δυνατόν να δοθεί τρίμηνη παράταση, εφόσον οι λόγοι της καθυστέρησης είναι αντικειμενικοί και εύλογοι.

Ειδικές προϋποθέσεις

1. Κάθε μεμονωμένη επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, κατ’ ανώτατο όριο μία (1) πρόταση.

2. Για την υποβολή προτάσεων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, απαιτείται δήλωση συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων (υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86). Σε περίπτωση έγκρισης της προτεινόμενης επένδυσης και προ της υπογραφής της σύμβασης με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, απαιτείται η υποβολή ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας, υπογεγραμμένου από όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Κάθε επιλέξιμη τουριστική επιχείρηση (σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση), προκειμένου να τύχει της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, θα πρέπει να υφίσταται και να λειτουργεί ως τουριστική επιχείρηση τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους την υποχρέωση αυτή. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της 5ετίας μετά την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης, η επιχείρηση παύσει να λειτουργεί, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσόν της ενίσχυσης εντόκως.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Παρασκευή, 5 Μαϊου 2006 07:00

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …