Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου

Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011.

Αριθμ. 14403/1.8.2011
Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011
(ΦΕΚ Β’ 1702/1.8.2011)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως αυτό ισχύει

β) του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 116)

γ) του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 102)

δ) των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

στ) του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152)

ζ) του Α.Ν. 1092/1938 «Περί Τύπου», όπως ισχύει

η) του ν. 1178/1981 «Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατάξεων»

θ) του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191), όπως ισχύει

ι) της υπ’ αριθμ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 712), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17279/2.9.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1252) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11387/Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 712) και κατάργηση της υπ’ αριθμ. 23726/Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1674)»

ια) του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145)

ιβ) της υπ’ αριθμ. Υ353/8.07.2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄ 1603)

ιγ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

2. Την ανάγκη εξορθολογισμού και αρτιότερης οργάνωσης του συστήματος διανομής των εντύπων

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011.

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992, όπως ισχύει, εμπίπτουν:

α) οι ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007,

β) οι εβδομαδιαίες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007,

γ) εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.),

δ) άλλες εφημερίδες και περιοδικά οι ιδιοκτήτες των οποίων δύνανται να είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), και ειδικότερα, εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο χρονικό όριο περιοδικότητας το μήνα για τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά, και κυκλοφορούν ανελλιπώς τουλάχιστον επί μια διετία, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κατ’ επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα.

2. Για την υπαγωγή εφημερίδας ή περιοδικού των περιπτώσεων γ και δ στα ειδικά τιμολόγια διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 712), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 17279/2.9.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1252) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11387/Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 712), και κατάργηση της υπ’ αριθμ. 23726/Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1674)».

3. Οι ιδιοκτήτες των εντύπων της περίπτωσης δ καλούνται εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη των εντύπων τους στο καθεστώς των ειδικών τιμολογίων διακίνησης κι επιθυμούν την ένταξή τους στο καθεστώς αυτό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας − Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε την υποβολή και να διενεργήσουν τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει, επιπλέον των κυρώσεων του άρθρου 8 ν. 1599/1986, τη διαγραφή του εντύπου από τον πίνακα των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης.

4. Η διαγραφή εφημερίδας από τον πίνακα των δικαιούχων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 κατόπιν ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών της ΓΓΕ−ΓΓΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ίδιου νόμου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή της εφημερίδας από τους πίνακες των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης.

Αντιστρόφως, η ένταξη εφημερίδας στον πίνακα των δικαιούχων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας λόγω αποκλεισμού της εφημερίδας από τον πίνακα των δικαιούχων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ένταξή της στον πίνακα των δικαιούχων και στο αντίστοιχο για την κατηγορία της ειδικό τιμολόγιο διακίνησης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕ−ΓΓΕ γνωστοποιούν στο τοπικό κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ., μέσω του οποίου διακινείται η εφημερίδα, τη διαγραφή της από τους πίνακες των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης ή, αντιστρόφως, την ένταξή της στον εν λόγω πίνακα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …