Θεραπευτικός Τουρισμός έτους 2011

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού 2011. Σημειώνεται πως οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας εξαιρούνται του κριτηρίου της ηλικίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ 21/16-6-2011
Α Π Ο Φ Α Σ Η 129

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
β) Των άρθρων 16, 17 και 31 του Α.Ν. 1846/51.
γ) Των άρθρων 1 και 2 του Κανονισμού Λουτροθεραπείας.
δ) Του άρθρου 30 § 8 του Ν. 1759/88.
ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22-2-37).
2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ36/16/657/14-6-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας με θέμα: «Θεραπευτικός Τουρισμός έτους 2011».
3.Την πρόταση του Προέδρου Δ.Σ. – Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου, σχετικά με: 1) Την αύξηση του αριθμού των δελτίων συμμετοχής των ατόμων χαμηλοσυνταξιούχων στο πρόγραμμα Θ.Τ. από 20.000 σε 23.000 καθώς και του ετήσιου συνολικού ατομικού καθαρού εισοδήματος του δικαιούχου από 8.500 € σε 10.000 €, με την προϋπόθεση ότι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δε θα υπερβαίνει τις 20.000 € αντί 17.000 € που αναφέρεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας. 2) Την αύξηση του αριθμού των ημερών διαμονής από 12 (10 διανυκτερεύσεις + 2 ημέρες μετακίνηση) σε 14 (12 διανυκτερεύσεις + 2 ημέρες μετακίνηση).
4. Τις απόψεις των μελών.
5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου Δ.Σ. – Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλην των κ.κ. Θ. Κακαβά, Δ. Κουμπούρη, Ν. Χατζόπουλου, Ι. Δούκα, Δ. Μπαζίγου, Π. Τσαραμπουλίδη και Γ. Κωνσταντόπουλου, οι οποίοι μειοψήφησαν.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Για το έτος 2011:

 1. Την έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού 23.000 ατόμων χαμηλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων που τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ηλικίας άνω των 60 ετών για τις γυναίκες και άνω των 65 για τους άνδρες, με ετήσιο συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα του δικαιούχου από οποιαδήποτε πηγή μέχρι 10.000 ΕΥΡΩ, που θα βεβαιώνεται από το εκκαθαριστικό της Εφορίας και με την προϋπόθεση ότι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ΕΥΡΩ.
 2. Κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να λάβει και δεύτερο δελτίο συνοδού εφόσον υπάρχει διαθέσιμο στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία της 18-7-2011 που θα γίνει η διανομή από τα αρμόδια Υποκαταστήματα στους δικαιούχους. Η διάθεση των δελτίων θεραπευτικού τουρισμού για τους συνοδούς θα γίνει με την ίδια διαδικασία των εισοδηματικών κριτηρίων που περιγράφονται στην παρ. 4 της παρούσης.
 3. Το ύψος της ειδικής επιδότησης στα δικαιούχα μέλη (όχι στους συνοδούς) ορίζεται σε 18 ΕΥΡΩ ημερησίως για 14 ημέρες (12 διανυκτερεύσεις συν (2) δύο ημέρες μετακίνησης), που θα εισπράττει ο δικαιούχος, βάσει του αντιγράφου του Δελτίου του Θεραπευτικού Τουρισμού που θα προσκομίζει μετά το τέλος της λουτροθεραπείας του, στο οικείο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 4. Το σύνολο των δελτίων θα διανεμηθεί στα κατά τόπους υποκαταστήματα ποσοστιαία, σύμφωνα με τον αριθμό ασφαλισμένων που ανήκουν σε αυτά.
  Τα δελτία θα διανεμηθούν μόνο μέσω των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος και θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:
  Από κοινοποιήσεως της σχετικής εγκυκλίου για τον Θεραπευτικό Τουρισμό 2011 και μέχρι 15-7-2011 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ασφαλισμένων στο Τμήμα Παροχών των Υποκαταστημάτων που ανήκει ασφαλιστικά ο συνταξιούχος. Την 18-7-2011 θα γίνει διανομή των δελτίων στους ασφαλισμένους ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, με καθαρά εισοδηματικό κριτήριο ξεκινώντας από το χαμηλότερο εισόδημα και μέχρις εξαντλήσεως των δελτίων.
  Σε περίπτωση ύπαρξης ισόποσων εισοδημάτων για τη χορήγηση δελτίου θεραπευτικού τουρισμού θα διενεργείται Δημόσια κλήρωση με ευθύνη του Διευθυντή της ασφαλιστικής Μονάδας.
  Τα δελτία θα διανεμηθούν από τα Τμήματα Παροχών της Κύριας Ασφάλισης που ανήκει ο κάθε ασφαλισμένος.
  Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μεμονωμένα από τους ασφαλισμένους ή συγκεντρωτικά από Σωματεία με λίστες, με επισυναπτόμενα τα επικυρωμένα αντίγραφα εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος έτους 2010 για κάθε αιτούντα. Οι λίστες που θα υποβάλλουν τα σωματεία στο Τμήμα Παροχών του αρμόδιου Υποκαταστήματος, θα αφορούν ασφαλισμένους που ανήκουν στο συγκεκριμένο Υποκατάστημα. (Σχέδιο του εντύπου που θα χρησιμοποιήσουν τα Σωματεία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο).

 5. Τη σύναψη διμερών συμβάσεων μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συμβεβλημένων με το πρόγραμμα Θ.Τ. ξενοδοχείων.
 6. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 2, 3, 4 και 5 αστέρων και επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων/διαμερισμάτων 3, 4 και 5 κλειδιών που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
  α) Βρίσκονται εντός των λουτροπόλεων της χώρας μας, στις οποίες λειτουργούν Υδροθεραπευτήρια είτε του ΕΟΤ είτε Δημοτικά ή Κοινοτικά ανεξάρτητα αν λειτουργούν σε Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις ή είναι μισθωμένα ή ιδιωτικά.
  β) Διαθέτουν δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της εγκεκριμένης δυναμικότητας. Οι ξενοδόχοι όμως είναι υποχρεωμένοι με υπεύθυνη δήλωση να διαθέτουν στους ασφαλισμένους του Θεραπευτικού Τουρισμού δωμάτια με λουτρό.
  γ) Είναι εφοδιασμένες με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ.
  δ) Διαθέτουν άδεια λειτουργίας κυλικείου από την αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή εκτός από τις επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υποχρεούνται να παρέχουν πρωινό εφόσον διαθέτουν οργανωμένη κουζίνα εντός
  των διαμερισμάτων. Κατ’ εξαίρεση σε λουτροπόλεις στις οποίες υπάρχουν Ιαματικές Πηγές Τοπικής σημασίας, αλλά δεν υπάρχουν τουριστικά καταλύματα ανώτερης κατηγορίας, δύναται να επιτραπεί η συμμετοχή ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων 3 κλειδιών, έστω και αν δεν διαθέτουν κυλικείο. Επίσης στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις ξενοδοχείων 2, 3, 4 και 5 αστέρων και ενοικιαζόμενων δωματίων 2 και 3 κλειδιών που βρίσκονται σε λουτροπηγές νησιωτικών – παραμεθόριων περιοχών, έστω και αν δεν διαθέτουν άδεια κυλικείου.

 7. Η ημερήσια επιδότηση των ξενοδοχείων να παραμείνει στα περσινά επίπεδα δηλαδή ως εξής:
  α) Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με πρωινό 16,50 ΕΥΡΩ
  β) Για επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων με πρωινό 13,40 ΕΥΡΩ
  γ) Για επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων χωρίς πρωινό 14,00 ΕΥΡΩ

 8. Το κόστος του προγράμματος Θ.Τ. θα ανέλθει σε 8.196.000 ΕΥΡΩ περίπου. Δηλαδή:
  18 ΕΥΡΩ (ημερήσια επιδότηση δικαιούχου) Χ 14 ημέρες (12+2 μετακίνηση) Χ 15.000 (αριθ. δικαιούχων περίπου) = 3.780.000 ΕΥΡΩ.
  16 ΕΥΡΩ (αμοιβή ξενοδόχου) Χ 12 (διανυκτερεύσεις) Χ 23.000 (σύνολο δελτίων) = 4.416.000 ΕΥΡΩ.
  Σύνολο: 8.196.000 ΕΥΡΩ περίπου.

  • Η παροχή γεύματος ή δείπνου δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που λειτουργεί εστιατόριο εντός του καταλύματος μετά από επιθυμία του δικαιούχου θα προσφέρεται γεύμα ή δείπνο, του οποίου η σύνθεση θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις έναντι του ποσού των 14 ΕΥΡΩ, το οποίο θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον δικαιούχο. Υποχρεωτικά θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των τιμών τιμοκαταλόγου για τις λοιπές καταναλώσεις του δικαιούχου εντός του εστιατορίου.

 9. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει από 10 μέχρι 12 διανυκτερεύσεις και υποχρεούται να κάνει τουλάχιστον 10 λούσεις.
 10. Οι λούσεις των δικαιούχων θα πραγματοποιούνται σε ιαματικές πηγές τουριστικής και τοπικής σημασίας, του ΕΟΤ ή ιδιωτικές.
 11. Διάρκεια του προγράμματος Θεραπευτικού Τουρισμού: Από 18/7/2011 έως 31/10/2011.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των Πρακτικών.

Παραλήπτες:
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας – Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. -ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 22/ 23-6-2011
Α Π Ο Φ Α Σ Η 138

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη:

1. Την πρόταση του Προέδρου Δ.Σ. – Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.Ροβέρτου Σπυρόπουλου για συζήτηση Εκτός Ημερήσιας Διάταξης του θέματος: «Θεραπευτικός Τουρισμός έτους 2011», η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή, λόγω του ότι πρόκειται περί επείγοντος, το οποίο δεν επιδέχεται αναβολή.
2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
β) Των άρθρων 16, 17 και 31 του Α.Ν. 1846/51.
γ) Των άρθρων 1 και 2 του Κανονισμού Λουτροθεραπείας.
δ) Του άρθρου 30 § 8 του Ν. 1759/88.
ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22-2-37).
3. Την με αριθμ. 129/Συν.21/16-6-2011 απόφασή του.
4. Την με Α.Π.: Φ36/24/23-6-2011 εισήγηση της Δ/νσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας με θέμα: «Θεραπευτικός Τουρισμός έτους 2011».
5. Τις απόψεις των μελών.
6. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην των κ.κ.: Θ.Κακαβά και Δ.Κουμπούρη οι οποίοι μειοψήφησαν.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Τη συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθμ. 129/Συν.21/16-6-2011 απόφασής του ως εξής:

Την έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού 23.000 ατόμων χαμηλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων που τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ηλικίας άνω των 60 ετών για τις γυναίκες και άνω των 65 για τους άνδρες, με ετήσιο συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα του δικαιούχου από οποιαδήποτε πηγή μέχρι 10.000 ΕΥΡΩ, που θα βεβαιώνεται από το εκκαθαριστικό της Εφορίας και με την προϋπόθεση ότι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ΕΥΡΩ.
Του κριτηρίου της ηλικίας εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 129/Συν.21/16-6-2011 απόφασή του.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών.

Παραλήπτες:
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας – Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. -ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι κίνδυνοι όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς με το αναπηρικό σου κάθισμα [Video]

Όταν είσαι ανταποκριτής του BBC αναγκάζεσαι να ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο – το να πετάς, όμως, με αναπηρικό κάθισμα είναι μερικές φορές πιο δύσκολο απ’ όσο πρέπει. Όταν είσαι υποχρεωμένος να πετάς …

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, και Εκδρομών του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2012

Έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχει πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, και Εκδρομών του ΟΓΑ/ΛΑΕ, για …

Προσβασιμότητα: ούτε τα αυτονόητα

Zugspitze: Η «κορυφή της Γερμανίας». Μια βουνοκορφή 2964 μέτρα ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας στις Βαυαρικές Άλπεις. Ένα μέρος μαγικό όπου μπροστά σου απλώνεται μια θάλασσα βουνών σε τέσσερις …

Θεραπευτικός Τουρισμός έτους 2011

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού 2011. Σημειώνεται …

ΙΚΑ: Μέχρι 27 Ιουνίου η εγγραφή στις κατασκηνώσεις

Μέχρι την 27η Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι-ασφαλισμένοι του ΙΚΑ να εγγραφούν στις κατασκηνώσεις του κρατικού Προγράμματος για το καλοκαίρι του 2011. Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων …

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ τριγυρίζει…

Από αυτή τη σελίδα θα σας παίρνουμε μαζί μας στα στέκια που ανακαλύπτουμε τριγυρίζοντας στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας! Θέλουμε να διαπιστώσουμε πού και πώς οι επισκέπτες και οι καταναλωτές που …