ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α.Μ.Ε.Α. ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Σε ποιους απευθύνεται
Σε άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας 18 – 65 ετών.
Περιγραφή

Τριετές πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών. Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου, που θεωρείται περίοδος προκατάρτισης και προσαρμογής, ο εργοδότης υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία. Γι’ αυτές τις ενέργειες επιχορηγείται με το επιπλέον ποσό των 300.000 δρχ.
Παροχές
1ος χρόνος
Επιδοτείται ο εργοδότης με 7.500 δρχ., την κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου.
2ος χρόνος
Επιδοτείται ο εργοδότης με 8.000 δρχ., ημερησίως.
3ος χρόνος
Επιδοτείται ο εργοδότης με 8.500 δρχ., ημερησίως.
Δικαιολογητικά
Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας του Α.Μ.Ε.Α. τουλάχιστον 50%.
Υποχρεώσεις – Περιορισμοί
Ο εργοδότης υποχρεούται να απασχολήσει τα άτομα άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Προθεσμίες – Σημεία υποβολής αιτήσεων
Πρόσθετες Πληροφορίες και αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ
ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας 18 – 65 ετών.
Περιγραφή
Επιδοτούμενο πρόγραμμα 36 μηνών. Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου θεωρείται περίοδος προκατάρτισης και προσαρμογής. Ο εργοδότης στο διάστημα αυτό υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησης του και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία και γι’ αυτές τις ενέργειες επιχορηγείται με το επιπλέον ποσό των 300.000 δρχ.
Παροχές
5.500 δρχ. ημερησίως.
Δικαιολογητικά
Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας του Α.Μ.Ε.Α. τουλάχιστον 50%.
Προθεσμίες – Σημεία υποβολής αιτήσεων
Πρόσθετες πληροφορίες και αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπoυς υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α.Μ.Ε.Α.
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται
Σε άτομα με ειδικές ανάγκες 18 – 65 ετών.
Περιγραφή
Πρόγραμμα ορισμένου χρόνου σύμβασης, για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εποχιακή βάση (τουριστικές επιχειρήσεις, κλπ.) και δημοτικών επιχειρήσεων με ελάχιστο χρονικό διάστημα απασχόλησης 5 μήνες. Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου, που θεωρείται περίοδος προκατάρτισης και προσαρμογής, ο εργοδότης υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία. Γι’ αυτές τις ενέργειες επιχορηγείται με το επιπλέον ποσό των 300.000 δρχ.
Παροχές
Επιδοτείται ο εργοδότης με 7.500 δρχ. την κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου.
Δικαιολογητικά
Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας του ατόμου με ειδικές ανάγκες τουλάχιστον 50%.
Προθεσμίες – Σημεία υποβολής αιτήσεων
Πρόσθετες πληροφορίες και αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σε ποιους απευθύνεται
Σε άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας 18 – 65 ετών.
Περιγραφή
Τριετές πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών.
Παροχές
1ος χρόνος
Επιδοτείται ο Ν.Ε.Ε. με 2.500.000 δρχ. και το ποσό προσαυξάνεται μέχρι τα 3.500.000 δρχ. στις παρακάτω περιπτώσεις:
Αν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 60% , με το ποσό των 500.000 δρχ.
Αν ο Ν.Ε.Ε. είναι γυναίκα με το ποσό των 500.000 δρχ.
Αν ο Ν.Ε.Ε. κατοικεί σε απομακρυσμένη ορεινή και νησιώτικη περιοχή, με το ποσό των 500.000 δρχ.
Αν ο Ν.Ε.Ε. είναι άνω των 40 ετών, με το ποσό των 500.000 δρχ.
Σημείωση: ο Ν.Ε.Ε. μπορεί να κάνει χρήση μέχρι δύο των παραπάνω περιπτώσεων προσαύξησης.
2ος χρόνος
Επιδοτείται ο Ν.Ε.Ε. με 1.800.000 δρχ.
3ος χρόνος
Επιδοτείται ο Ν.Ε.Ε. με 1.000.000 δρχ.
Δικαιολογητικά
Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας του Α.Μ.Ε.Α. τουλάχιστον 50%.
Προθεσμίες – Σημεία υποβολής αιτήσεων
Πρόσθετες πληροφορίες και αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε άτομα με ειδικές ανάγκες (κινητικές, αισθητηριακές και άλλες αναπηρίες).
Περιγραφή
Ο Ο.Α.Ε.Δ. προωθεί την ενσωμάτωση των παραπάνω ατόμων στα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα Μαθητείας και Σ.Ε.Κ., όταν η αναπηρία τους το επιτρέπει και γι’ αυτό υπάρχει πρόβλεψη ώστε το 10% των εκπαιδευομένων που εισάγονται κάθε χρόνο στις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. να καλύπτεται από άτομα με ειδικές ανάγκες. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε υλοποιεί ειδικά προγράμματα στα τρία εξειδικευμένα Κ.Ε.Κ. του Οργανισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και στα ειδικά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων.
Η κατάρτιση πραγματοποιείται στις παρακάτω σχολές και στις εξής ειδικότητες:
Κ.Ε.Κ. Α.Μ.Ε.Α. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 130 άτομα.
Ειδικότητες:
Υπάλληλοι γραφείου με χρήση Η/Υ.
Υπάλληλοι γραφείου με χρήση Η/Υ εξ’ αποστάσεως.
Ξυλογλυπτική – Ξυλουργική.
Αγγειοπλαστική.
Δερματοτεχνία.
Κ.Ε.Κ. Α.Μ.Ε.Α. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 100 άτομα με νοητική υστέρηση, εκπαιδεύσιμα – ασκήσιμα.
Ειδικότητες:
Ξυλουργική.
Γεωτεχνική.
Κοπτική – Ραπτική.
Υφαντική – Ταπητουργία.
Κ.Ε.Κ. Α.Μ.Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑ, 40 άτομα.
Ειδικότητες:
Υπάλληλοι γραφείου με χρήση Η/Υ.
Κοπτική – Ραπτική.
Προθεσμίες – Σημεία υποβολής αιτήσεων
Πρόσθετες πληροφορίες και αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται
Σε αποφυλακισμένα άτομα.
Σε απεξαρτημένα άτομα,ή σε άτομα που διανύουν το τελευταίο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης πρ/τος απεξάρτησης,με σύμφωνη γνώμη της θεραπευτικής κοινότητας και την υποχρέωση παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης από τον φορέα.ή σε άτομα που έχουν παρακολουθήσει το σταθεροποιητικό πρόγραμμα μεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ .(Στις περιπτώσεις αυτές τα άτομα θα επιλέγονται και θα προτείνονται από την διεπιστημονική ομάδα του ΟΚΑΝΑ).
Σε νεαρά παραβατικά άτομα.
Σε άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
Περιγραφή
Τριετές πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών.
Παροχές
1ος χρόνος
Επιδοτείται ο εργοδότης με 7.500 δρχ. την κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου.
2ος χρόνος
Επιδοτείται ο εργοδότης με 8000 δρχ. ημερησίως.
3ος χρόνος
Επιδοτείται ο εργοδότης με 8.500 δρχ. ημερησίως.
Δικαιολογητικά
Για τους αποφυλακισμένους:
Αποφυλακιστήριο με ημ/νία αποφυλάκισης το ανώτερο 5 χρόνια από την ημ/νία υποβολής της αίτησης και βεβαίωση απεξάρτησης εφόσον απαιτείται .
Εισηγητική έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.
Για τα νεαρά παραβατικά άτομα:
Εισηγητική έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή άλλου αρμόδιου φορέα κοινωνικής παρέμβασης.
Για τα απεξαρτημένα από τοξικές ουσίες άτομα, ανάλογα με την περίπτωση :
Αποδεικτικό απεξάρτησης του ατόμου από θεσμοθετημένο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα απεξάρτησης .
με ημ/νία απεξάρτησης έως 7 έτη από την ημ/νία υποβολή ς της αίτησης.
-Βεβαίωση του φορέα απεξάρτησης ,ότι το άτομο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επανένταξης του πρ/τος απεξάρτησης .
-Βεβαίωση παρακολούθησης του σταθεροποιητικού πρ/τος μεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ.
Υποχρεώσεις – Περιορισμοί
Ο εργοδότης υποχρεούται να απασχολήσει τα άτομα άλλους δώδεκα μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Προθεσμίες – Σημεία υποβολής αιτήσεων
Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..
Πρόσθετες πληροφορίες
Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου, που θεωρείται περίοδος προκατάρτισης και προσαρμογής, ο εργοδότης υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία. Γι’ αυτές τις ενέργειες επιχορηγείται με το επιπλέον ποσό των 300.000 δρχ.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται
Σε άτομα που τους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα ή ποινικός σωφρονισμός, ηλικίας 16 – 24 ετών.
Σε απεξαρτημένα άτομα από τοξικές ή άλλες ουσίες, ηλικίας 18 – 65 ετών ή σε άτομα που διανύουν το τελευταίο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης πρ/τος απεξάρτησης,με σύμφωνη γνώμη της θεραπευτικής κοινότητας και την υποχρέωση παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης από τον φορέα.ή σε άτομα που έχουν παρακολουθήσει το σταθεροποιητικό πρόγραμμα μεθαδόνης .(Στις περιπτώσεις αυτές τα άτομα θα επιλέγονται και θα προτείνονται από την διεπιστημονική ομάδα του ΟΚΑΝΑ)..
Περιγραφή
Τριετές πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για μερική απασχόληση απεξαρτημένων και νεαρών παραβατικών ατόμων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις πλήρους ωραρίου και για ώρες ίσες με το ήμισυ των ωρών της ημερησίας υποχρεωτικής απασχόλησης. Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου θεωρείται περίοδος προκατάρτισης και προσαρμογής. Ο εργοδότης στο διάστημα αυτό υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία και γι’ αυτές τις ενέργειες επιχορηγείται με το επιπλέον ποσό των 300.000 δρχ.
Παροχές
5.500 δρχ. ημερησίως και για 36 μήνες.
Δικαιολογητικά
Για τα νεαρά παραβατικά άτομα:
Εισηγητική έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή άλλου αρμόδιου φορέα κοινωνικής παρέμβασης.
2. Για τα απεξαρτημένα από τοξικές ουσίες άτομα, ανάλογα με την περίπτωση :
Αποδεικτικό απεξάρτησης του ατόμου από θεσμοθετημένο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα απεξάρτησης .
με ημ/νία απεξάρτησης έως 7 έτη από την ημ/νία υποβολή ς της αίτησης.
-Βεβαίωση του φορέα απεξάρτησης ,ότι το άτομο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επανένταξης του πρ/τος απεξάρτησης .
-Βεβαίωση παρακολούθησης του σταθεροποιητικού πρ/τος μεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ.
Υποχρεώσεις – Περιορισμοί
Ο εργοδότης υποχρεούται να απασχολήσει τα άτομα άλλους δώδεκα μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Προθεσμίες – Σημεία υποβολής αιτήσεων
Πρόσθετες πληροφορίες και αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται
Σε αποφυλακισμένα άτομα.
Σε απεξαρτημένα άτομα ή σε άτομα που διανύουν το τελευταίο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης πρ/τος απεξάρτησης,με σύμφωνη γνώμη της θεραπευτικής κοινότητας και την υποχρέωση παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης από τον φορέα ή σε άτομα που έχουν παρακολουθήσει το σταθεροποιητικό πρόγραμμα μεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ .(Στις περιπτώσεις αυτές τα άτομα θα επιλέγονται και θα προτείνονται από την διεπιστημονική ομάδα του ΟΚΑΝΑ).
Σε νεαρά παραβατικά άτομα.
Σε άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
Περιγραφή
Πρόγραμμα ορισμένου χρόνου σύμβασης, για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εποχιακή βάση (τουριστικές επιχειρήσεις κλπ.) και δημοτικών επιχειρήσεων με ελάχιστο χρονικό διάστημα απασχόλησης 5 μήνες. Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου που θεωρείται περίοδος προκατάρτισης και προσαρμογής ο εργοδότης υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία. Γι’ αυτές τις ενέργειες επιχορηγείται με το επιπλέον ποσό των 300.000 δρχ.
Παροχές
Επιδοτείται ο εργοδότης με 7.500 δρχ. για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου.
Δικαιολογητικά
Για τους αποφυλακισμένους:
Αποφυλακιστήριο, το ανώτερο 5 χρόνια από την ημ/νία υποβολής της αίτησης και βεβαίωση απεξάρτησης εφόσον απαιτείται .
Εισηγητική έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.
Για τα νεαρά παραβατικά άτομα:
Εισηγητική έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή άλλου αρμόδιου φορέα κοινωνικής παρέμβασης
3. Για τα απεξαρτημένα από τοξικές ουσίες άτομα, ανάλογα με την περίπτωση :
Αποδεικτικό απεξάρτησης του ατόμου από θεσμοθετημένο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα απεξάρτησης .
με ημ/νία απεξάρτησης έως 7 έτη από την ημ/νία υποβολή ς της αίτησης.
-Βεβαίωση του φορέα απεξάρτησης ,ότι το άτομο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επανένταξης του πρ/τος απεξάρτησης .
-Βεβαίωση παρακολούθησης του σταθεροποιητικού πρ/τος μεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ.
Προθεσμίες – Σημεία υποβολής αιτήσεων
Πρόσθετες πληροφορίες και αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται
Αποφυλακισμένα άτομα ηλικίας 18 – 65 ετών.
Απεξαρτημένα άτομα ηλικίας 18 – 65 ετών ή σε άτομα που διανύουν το τελευταίο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης πρ/τος απεξάρτησης,με σύμφωνη γνώμη της θεραπευτικής κοινότητας και την υποχρέωση παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης από τον φορέα.ή σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει το σταθεροποιητικό πρόγραμμα μεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα χρόνο το πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης του συγκεκριμένου φορέα .(Στις περιπτώσεις αυτές τα άτομα θα επιλέγονται και θα προτείνονται από την διεπιστημονική ομάδα του ΟΚΑΝΑ).
Περιγραφή
Τριετές πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών.
Παροχές
1ος χρόνος
Επιδοτείται ο Ν.Ε.Ε. με 2.500.000 δρχ. και το ποσό αυτό προσαυξάνεται μέχρι τα 3.500.000 δρχ. στις παρακάτω περιπτώσεις:
Αν το άτομο είναι γυναίκα με το ποσό των 500.000 δρχ.
Αν ο Ν.Ε.Ε. κατοικεί σε απομακρυσμένη ορεινή και νησιώτικη περιοχή με το ποσό των 500.000 δρχ.
Αν ο Ν.Ε.Ε. είναι άνω των 40 ετών με το ποσό των 500.000 δρχ.
Σημείωση: ο Ν.Ε.Ε. μπορεί να κάνει χρήση μέχρι δύο των παραπάνω περιπτώσεων προσαύξησης.
2ος χρόνος
Επιδοτείται ο Ν.Ε.Ε. με 1.800.000 δρχ.
3ος χρόνος
Επιδοτείται ο ΝΕΕ με 1.000.000
Δικαιολογητικά
Για τους αποφυλακισμένους:
Αποφυλακιστήριο με ημ/νία αποφυλάκισης το ανώτερο 5 χρόνια από την ημ/νία υποβολής της αίτησης και βεβαίωση απεξάρτησης εφόσον απαιτείται .
Εισηγητική έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.
Για τα απεξαρτημένα από τοξικές ουσίες άτομα ,ανάλογα με την περίπτωση:
-Βεβαίωση του φορέα απεξάρτησης ,ότι το άτομο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επανένταξης του πρ/τος απεξάρτησης .
-Βεβαίωση ολοκλήρωσης του σταθεροποιητικού πρ/τος μεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ.
-Αποδεικτικό απεξάρτησης του ατόμου από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
Προθεσμίες – Σημεία υποβολής αιτήσεων
Πρόσθετες πληροφορίες και αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Θ.Ε. ΚΑΙ Ν.Ε.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. :
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Σε ποιους απευθύνεται
Σε ανέργους των ειδικών κοινωνικών ομάδων που καταρτίστηκαν – ωφελήθηκαν στα πλαίσια του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» κατά τα έτη 1996 – 1999.
Α.Μ.Ε.Α.
Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες.
Φυλακισμένοι, Αποφυλακισμένοι, Νεαροί παραβάτες.
Πρώην χρήστες ναρκωτικών.
Άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.
Άτομα ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Άτομα με ψυχικές ασθένειες.
Περιγραφή
Ολοκληρωμένη παρέμβαση που περιλαμβάνει:
24μηνο πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την απασχόληση ανέργων των παραπάνω ομάδων.
Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών διάρκειας 13 μηνών.
Παροχές
Επιδότηση εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες με 7.000 δρχ. την ημέρα.
Επιδότηση Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών με το ποσό των 3.000.000 δρχ. το οποίο προσαυξάνεται κατά:
300.000 δρχ. αν το άτομο είναι γυναίκα.
300.000 δρχ. αν το άτομο κατοικεί σε απομακρυσμένη ορεινή ή νησιώτικη περιοχή.
300.000 δρχ. αν το άτομο είναι ηλικίας άνω των 45 ετών.
400.000 δρχ. αν το άτομο είναι Α.Μ.Ε.Α., απεξαρτημένο ή αποφυλακισμένο.
Σημείωση:
Ο Ν.Ε.Ε. μπορεί να κάνει χρήση μέχρι δύο των παραπάνω περιπτώσεων προσαύξησης, ανεξάρτητα από το αν πληροί περισσότερες από δύο προϋποθέσεις.
Δικαιολογητικά
Βεβαίωση από φορέα που υλοποίησε πρόγραμμα προκατάρτισης – κατάρτισης στα πλαίσια του Ε.Π.: «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας».

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …