Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 931, 21-5-2008, τ.Β’), Κ.Υ.Α. σχετικά με την «Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009, 2010, και 2011». Τα ποσά των Προνοιακών Επιδομάτων που καταβάλλονται στις διάφορες κατηγορίες Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα αυξάνονται για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 και διαμορφώνονται σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Κ.Υ.Α.

Παρατηρήσεις επί του Επιδόματος Τετραπληγίας- Παραπληγία ς σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους του Δημοσίου.
Αλλαγή του τρόπου αύξησης του Επιδόματος Τετραπληγίας-Παραπληγίας σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους.
Συγκεκριμένα καταργείται το εδ. β της παρ.3 του άρθρου 2 της υπ. αρ. Π3α/Φ27/Γ.Π.οικ.124095(ΦΕΚ 1594/2002 τ.Β’) Κ.Υ.Α. που αναφέρει: «β) Το ύφος της οικονομικής ενισχύσεως γιο τους δικαιούχους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ορίζεται στο 20πλόσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται απ’ την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας». Το επίδομα στο εξής, θα υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε Κ.Υ.Α. Αύξησης Προνοιακών Επιδομάτων.
Εξαίρεση αποτελεί το επίδομα για τους έχοντες μονό ακρωτηριασμό και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανασφάλιστους και ασφαλισμένους του δημοσίου όπως ορίζεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ. 197/6-8-2003, τ. Α’), που εξακολουθεί να υπολογίζεται σύμφωνα με το 10πλάσιο του βασικού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Βάσει της Νέας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2008 και 2009 τα ποσά της ανωτέρω κατηγορίας επιδόματος διαμορφώνονται ως εξής:

Βασικό ημερομίσθιο 10πλάσιο βασικού ημερομίσθιου
από 1/1/2008 30,40 € 304,00 €
από 1/9/2008 31,32 € 313,20 €
από 1/5/2009 33,04 € 330,40 €

• Τέλος, τα εδάφια γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ. αρ. Π3α/Φ27/Γ.Π.οικ.124095 (ΦΕΚ 1594/2002/Β) Κ.Υ.Α. τροποποιούνται σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Κ.Υ.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ. ΜΑΥΡΑΤΖΏΤΟΥ

Αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731 – ΦΕΚ B 931/2008
Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 421/1937 (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/1937) «περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας».
2. Το ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/1998) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 32, παρ. 2).
3. Το ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄) Αρθρο 1, παρ. 3 και 4, «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων».
4. Το π.δ. 95/10.3.2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) Οργανισμός Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.7513/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/29.1.2004) κοινή υπουργική απόφαση «Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007».
7. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/2007 (ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/ 3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Το υπ’ αριθμ. Π3α/Φ32/Γ.Π.οικ.66462/2.6.2006 έγγραφο «Αύξηση Επιδόματος τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων ετών 2006- 2007».
9. Το υπ’ αριθμ. 2721/27.12.2007 έγγραφο της ΕΣΑμεΑ σχετικά με την αύξηση των επιδομάτων ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2008-2009-2010-2011.
10. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της απόφασης αυτής προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για κάθε έτος ως εξής:
2008: 49.799.393 ευρώ.
2009: 57.391.422 ευρώ.
2010: 66.222.881 ευρώ.
2011: 76.511.064 ευρώ.
Οι πιστώσεις για την ετήσια αύξηση θα εγγράφονται αντίστοιχα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 15-220, Κ.Α.Ε. 2729) για δε τα επόμενα έτη, οι πιστώσεις θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των περιφερειών της χώρας, αποφασίζουμε:
1. Τα ποσά των Προνοιακών Επιδομάτων που καταβάλλονται στις διάφορες κατηγορίες Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα αυξάνονται για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 και διαμορφώνονται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
2. Το εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Π3α/Φ27/Γ.Π.οικ.124095 (ΦΕΚ 1594/τ.Β΄/2002) κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.
3. Το εδ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Π3α/Φ27/Γ.Π.οικ.124095 (ΦΕΚ 1594/τ.Β΄/2002) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στα σχετικά προγράμματα να μη λαμβάνουν λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση απ’ το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλη οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπόμενης. Σε περίπτωση που συντρέχει υπέρ των δικαιούχων οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπόμενης, θα παρέχεται σε αυτούς το ήμισυ του επιδόματος.
4. Το εδ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Π3α/Φ27/Γ.Π.οικ.124095 (ΦΕΚ 1594/τ.Β΄/2002) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:
Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης όπως αυτοί προβλέπονται απ’ τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης -καθώς και οι ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι- εφόσον περιθάλπονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Κλινικές ή Προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό του εκάστοτε προβλεπομένου επιδόματος. Σε περίπτωση που περιθάλπονται σε Προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας τότε λαμβάνουν το ήμισυ της εκάστοτε προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ύψος μηνιαίου Ύψος μηνιαίου Ύψος μηνιαίου Ύψος μηνιαίου Ύψος μηνιαίου Ετήσια ποσοστιαία

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ επιδ/τος (2007) επιδ/τος (2008) επιδ/τος (2009) επιδ/τος (2010) επιδ/τος (2011) αύξηση επιδομάτων
Α.ΤΥΦΛΟΙ

1. α) εργαζόμενοι 266 € 287 € 310 € 335 € 362 € 8%
β) συνταξιούχοι
2. α) άνεργοι ανασφάλιστοι
β) άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι
γ) έμμεσα ασφαλισμένοι
δ) μη εργαζόμενοι φοιτητές
ε) τυφλά παιδιά που δε φοιτούν σε σχολεία ή δεν φιλοξενούνται σε οικοτροφεία του ΚΕΑΤ ή του «ΗΛΙΟΣ» Θεσ/νίκης 532 € 569 € 609 € 652 € 697 € 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.

3. α) εργαζόμενοι φοιτητές 266 € 287 € 310 € 335 € 362 € 8%

β) τυφλά παιδιά που φοιτούν σε σχολεία ή φιλοξενούνται σε οικοτροφεία του ΚΕΑΤ ή του «ΗΛΙΟΣ» Θεσ/νίκης
532 € 569 € 609 € 652 € 697 € 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.

γ)πτυχιούχοι εργαζόμενοι 266 € 287 € 310 € 335 € 362 € 8%

4.ασκούμενοι δικηγόροι 532 € 569 € 609 € 652 € 697€ 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.

5.επιστήμονες Πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους 532 € 569 € 609 € 652 € 697€ 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.
6.δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία
532 € 569 € 609 € 652 € 697€ 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.

Β. ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ 266 € 287 € 310 € 335 € 362€ 8%

Γ. Β.Ν.Κ
(Βαριά Νοητικά Καθυστερημένοι)
1.Εφόσον δεν λαμβάνουν για την ίδια αιτία άμεσα ή έμμεσα καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή από τον ασφαλιστικό τους ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
360 € 396 € 436 € 479 € 527 € 10%
2.Εφόσον λαμβάνουν για την ίδια αιτία από τον ασφαλιστικό τους ή άλλο φορέα άμεσα ή έμμεσα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή μέχρι του ποσού των 29,35 ευρώ μηνιαίως
360 € 396 € 436 € 479 € 527 € 10%
3.Εφόσον λαμβάνουν για την ίδια αιτία από τον ασφαλιστικό τους ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή μεγαλύτερη από 29,35 και μέχρι ποσού ίσου της κατώτερης αναπηρικής (βασικής) σύνταξης του ΟΓΑ όπως αυτή αναπροσαρμόζεται κάθε φορά.
360 € 396 € 436 € 479 € 527 € 10%

Δ. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
266 € 287 € 310 € 335 € 362 € 8%

Ε.AIDS-ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ
532 € 569 € 609 € 652 € 697 € 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.

ΣΤ. Β.Α (Βαριά Αναπηρία)
Ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες (ενοποιημένο πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
230 € 248 € 268 € 290 € 313 € 8%

Ζ. ΣΠΑΣΤΙΚΑ
Άτομα με εγκεφαλική παράλυση από 0-18 ετών.
532 € 569 € 609 € 652 € 697 € 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.

Η. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ:
1. Ανασφάλιστα μοναχικά άτομα από 65 ετών
266 € 287 € 310 € 335 € 362 € 8%
2. Ανασφάλιστα ζεύγη
266 € 287 € 310 € 335 € 362 € 8%

Θ. ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ
α) Οι Χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αττικής (ΘΧΠΑ)
266 € 287 € 310 € 335 € 362 € 8%

β) Οι Χανσενικοί που νοσηλεύονται κατ’ οίκον και απέχουν λόγω της νόσου από την εργασία τους
532 € 569 € 609 € 652 € 697 € 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.
γ) Οι αποθεραπευθέντες από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν με εξιτήριο από το ΘΧΠΑ ή από το πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) ή από το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (ΚΚΑΧ), ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους σε αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
532 € 569 € 609 € 652 € 697 € 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.
δ) Τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο ΘΧΠΑ
266 € 287 € 310 € 335 € 362 € 8%
ε) Τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή
266 € 287 € 310 € 335 € 362 € 8%

Ι. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ/ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ
1. Ανασφάλιστοι Τετραπληγικοί/Παραπληγικοί/ Ακρωτηριασμένοι
588 € 629 € 673 € 720 € 771 € 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.
2. Ασφαλισμένοι του Δημοσίου Τετραπληγικοί/Παραπληγικοί/ Ακρωτηριασμένοι
588 € 629 € 673 € 720 € 771 € 7%
Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α”
Ταχ. Δ/νσ: Αριστοτέλους 17, Ταχ. Κώδικας: 101 87, Πληροφορίες: Τράϊκου Παναγιώτα, Τηλέφωνο: 210- 5235441, FΑΧ: 210- 5236027

Αθήνα, 30 /5/2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.74812
ΠΡΟΣ :Όπως ο πίνακας διανομής

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …