Αρ. πρωτ.: Δ6Δ 1014102 ΕΞ2011/27.1.2011: Περί της υποχρέωσης των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών να ανταποκρίνονται σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών και να αναρτούν στο διαδίκτυο επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών αυτών.

ΣΧΕΤ.: «Αριθ. πρωτ.: Δ1Α 1001433 ΕΞ2011/5.1.2011 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού (Δ1) του Υπουργείου Οικονομικών και συνημμένο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/οικ. 26792/23.12.2010 έγγραφο της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γεν. Δ/νσης Δ/κής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ)».

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, που αφορούν στο παραπάνω θέμα, επισημαίνουμε την ανάγκη πιστής εφαρμογής του περιεχομένου του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ, με σκοπό την κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, όπου δεν είναι απαραίτητο, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτές, καθώς και των σχέσεων διοίκησης-πολιτών.

Οσον αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, σας υπενθυμίζουμε ότι οι Κατάλογοι με τα στοιχεία αυτά (ταχυδρομικές δ/νσεις, τηλέφωνα, ΦΑΞ και δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
τηρούνται και ενημερώνονται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου (ηλεκτρ. δ/νση: www.gsis.gr, στη διαδρομή
Επικοινωνία/Υπ. Οικονομικών). Προκειμένου, όμως, να είναι πάντοτε επικαιροποιημένα τα στοιχεία των Καταλόγων, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου, να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οργάνωση,
με ΦΑΞ στο Νο 210-32.30.829 ή στο Νο 210-32.17.280, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, τις τυχόν μεταβολές οποιουδήποτε στοιχείου από τα παραπάνω, προς χρήση των πολιτών και των λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011
Αρ.Πρωτ.: Δ6Δ 1014102 ΕΞ2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …