Εγκύκλιος: Πρόγραμμα Προσβασιμότητας στους Δήμους 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 20/01/2009
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/6/1537
ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Προσβασιμότητας στους Δήμους.»

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ο αστικός σχεδιασμός έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της προσβασιμότητας, δεδομένου ότι μέσω της οργάνωσης και διαχείρισης περιοχών μπορεί να διασφαλίσει τη συγκέντρωση των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, στα πιο προσβάσιμα σημεία των οικισμών, μειώνοντας άσκοπες μετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα προσέγγισής τους γενικά από όλους τους πολίτες και κυρίως από τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα. Σε συνδυασμό δε με την ανάπτυξη, αφενός, προσβάσιμων συνεχών δικτύων πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας και, αφετέρου, προσβάσιμων βιώσιμων αστικών μεταφορών, είναι δυνατό ο αστικός σχεδιασμός να συμβάλει στη δημιουργία ενός προσβάσιμου και άνετου περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, πρέπει να διασφαλιστεί και η προσβασιμότητα των χώρων αστικού πρασίνου, των παραλιών και γενικά των φυσικών τοπίων στα ΑμεΑ.
Επίσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των βασικών πολιτιστικών υποδομών της χώρας (αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα, εκθεσιακοί και συναυλιακοί χώροι, θέατρα, κινηματογράφοι κλπ.), πρέπει πάντα να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ και σε αυτά.
Τέλος, η εξασφάλιση της κυκλοφοριακής προσβασιμότητας συναρτάται απόλυτα με την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας η οποία δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης στα ΑμεΑ.

2. Αντικείμενο – σκοπός

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ 13/2005, ΦΕΚ Α΄/11/20.01.2005), υπάγονται και αυτές που αφορούν την προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής ενεργειών των δημοσίων υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπό την άμεση συμμόρφωσή τους προς την υποχρέωση που έχουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα δημιουργίας προσβάσιμης αλυσίδας η οποία συνδέει, με προσβάσιμα πεζοδρόμια και διαβάσεις κατά μήκος μίας συγκεκριμένης διαδρομής, τις προσβάσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές.
Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή ενός οργανωμένου και συντονισμένου προγράμματος προσβασιμότητας υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ως ακολούθως:
– Να επιλεγούν οι περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, όπως το εμπορικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό, αρχαιολογικό, ψυχαγωγικό κέντρο στο οποίο θα εφαρμοστούν οι απαραίτητες δράσεις για τη δημιουργία αλυσίδας ανεμπόδιστης πρόσβασης.
– Να γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης πρόσβασης στις επιλεγείσες περιοχές με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών φορέων ΑμεΑ, στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το κοινό, καθώς και στο υφιστάμενο πλέγμα πεζοδρομίων του Ο.Τ.Α., ούτως ώστε να προσδιοριστούν τα σημεία που εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν την κίνηση των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων.
– Να ομαδοποιηθούν τα εμπόδια σε κατηγορίες φυσικών, τεχνητών, αρχιτεκτονικών, διοικητικών και σε εκείνα που προκύπτουν λόγω συμπεριφοράς των πολιτών.
– Να τεθεί ο προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών με βάση την ομαδοποίηση των εμποδίων, κατά προτεραιότητα, έχοντας ως κριτήριο την διαφοροποίησή τους σε εμπόδια που:
(i) η αφαίρεσή τους συνεπάγεται ελάχιστες δαπάνες και χρόνο και είναι άμεσα αντιμετωπίσιμα (π.χ. διαφημιστικές πινακίδες, πινακίδες σήμανσης κυκλοφορίας οχημάτων, αντικείμενα αστικού εξοπλισμού και φύτευσης, κλπ.).
(ii) η εξάλειψή τους προϋποθέτει έργα ανακατασκευής πεζοδρομίων και/ή πεζοδρομήσεις με βάση τις απαραίτητες τεχνικές και κυκλοφοριακές μελέτες μέσω της ένταξής τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
(iii) οφείλονται στην πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και μπορούν να εξαλειφθούν με επαρκή αστυνόμευση αλλά και ταυτόχρονα με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών προς την κατεύθυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς τους στα ζητήματα της προσβασιμότητας (π.χ. αποφυγή παράνομης στάθμευσης πάνω στις ράμπες του πεζοδρομίου).

3. Θεσμικό πλαίσιο – εγκύκλιοι

(α) Το Σύνταγμα
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Με δεδομένο ότι η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, η έλλειψη της προσβασιμότητας σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
(β) Ο νόμος 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/140/13.06.2000).
(γ) Ο νόμος 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. Ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄)» (ΦΕΚ Α΄/50/02.03.2007).
(δ) Η Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με αριθ. οικ. 52487/16.11.2001 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια.» (ΦΕΚ Β΄/18/15.01.2002).
(ε) Η Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με αριθ. οικ. 52488/16.11.2001 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.» (ΦΕΚ Β΄/18/15.01.2002).

Με την ανωτέρω Απόφαση προβλέπεται ότι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι οικισμών (πλατείες, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια κλπ.) πρέπει να διαμορφώνονται ή να ανακατασκευάζονται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ. Επιβάλλεται δε η Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών ενώ οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός κλπ.) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός αυτής.
(στ) Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/5/5690/16.03.2006 «Επισημάνσεις στον προγραμματισμό προσβασιμότη-τας Ατόμων με Αναπηρία, έτους 2006».
(ζ) Η εγκύκλιος αριθ. 6 του ΥΠ.ΕΣ./Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ. πρωτ. 8303/08.02.2008 «Δίκτυο προσβασιμότητας ΑμεΑ – Αφαίρεση εμποδίων από κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ».
(η) Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ./Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/2/6644/11.03.2008 «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των κτιρίων των Δημοσίων Υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία».
(θ) Οδηγίες σχεδιασμού του Γραφείου μελετών για ΑμεΑ ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους» (βλ. http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html).

4. Έκταση – πεδίο εφαρμογής
Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν:
(α) Όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οι οποίοι εδρεύουν σε πρωτεύουσες νομών.
(β) Τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής και τους Δήμους της Ν.Α. Θεσσαλονίκης.

5. Τεχνικές οδηγίες

(α) Μεθοδολογία σχεδιασμού του προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσβασιμότητας για να εφαρμοστεί επιτυχώς, πρέπει να έχει σαφείς στόχους και ελέγξιμα αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, για να έχουν οι προτεινόμενες δράσεις υψηλή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν με γνώμονα την επιλογή των κτιρίων Υπηρεσιών, βάσει ορισμένων κριτηρίων, όπως π.χ. το να αφορούν αυτά Υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από μεγάλη προσέλευση κοινού (Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο κλπ.) ή να στεγάζουν δραστηριότητες που έχουν σχέση με το κοινό (π.χ. εμπορικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικών-αθλητικών χώρων, χώρων εκπαίδευσης, μουσείων, πάρκων, χώρων συναυλιών κλπ.). Προϋπόθεση για την ικανοποιητική προσέγγιση σ’ αυτά τα σημεία είναι η ύπαρξη αλυσίδας πρόσβασης, που σημαίνει στην περίπτωση αυτή, ύπαρξη προσβάσιμων συγκοινωνιών, πεζοδρόμων ή πεζοδρομίων και θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων κοντά στην προσβάσιμη είσοδο των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων.

(β) Σημεία εφαρμογής του προγράμματος

Τα κρισιμότερα σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των κοινόχρηστων αυτών χώρων είναι:
– Οι σκάφες (πεζοδρόμια, νησίδες): πρόκειται για τα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) που συνδέουν την επιφάνεια του πεζοδρομίου, της νησίδας ή της πλατείας με το οδόστρωμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυστηρή τήρηση των τεχνικών οδηγιών σχεδιασμού [παράγραφος 3 (θ) της παρούσης].
– Οι οδηγοί τυφλών: κατασκευάζονται για την καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης από πλάκες συγκεκριμένης ειδικής υφής και σε έντονη χρωματική αντίθεση με τις υπόλοιπες. Τα σημεία κλειδιά στην κατασκευή του οδηγού τυφλών είναι:
► Η αυστηρή τυποποίηση της υφής των πλακών.
► Η διατήρηση του οδηγού τυφλών ελεύθερου εμποδίων σε όλο το μήκος του.
► Η αποφυγή περιττών διαδρομών και διακλαδώσεων του οδηγού, για την αποφυγή αποπροσανατολισμού και σύγχυσης του ατόμου που τον χρησιμοποιεί.
– Ο αστικός εξοπλισμός: με τον όρο αυτό εννοούνται όλες οι κατασκευές κοινής χρήσης που τοποθετούνται σε πεζοδρόμια, πλατείες και γενικά κοινόχρηστους χώρους της πόλης (περίπτερα, παγκάκια, κάδοι και καλάθια απορριμμάτων, “φανάρια” τροχαίας, ιστοί πινακίδων, στέγαστρα στάσεων κλπ.). Πρέπει να τοποθετούνται απαραίτητα εκτός ζώνης όδευσης των πεζών και εκτός οδηγού τυφλών και να προβάλλονται πάντα στο έδαφος ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης. Οι απαραίτητες πινακίδες σήμανσης πρέπει να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν σε ένα σημείο ώστε να είναι δυνατή η απελευθέρωση του ωφέλιμου χώρου των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και πλατειών για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση των πολιτών που τα χρησιμοποιούν.
Είναι προφανές ότι σε όλες τις προηγούμενες κατασκευές πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι προβλεπόμενες τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού [παράγραφος 3 (θ) της παρούσης].
•Η παράνομη στάθμευση. Αποτελεί το πλέον σύνηθες και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην αστική προσβασιμότητα.

(γ) Ενέργειες

Για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση ορισμένων εργασιών όπως:
– Αφαίρεση των κλαδιών των δένδρων και θάμνων που εμποδίζουν την ζώνη όδευσης και θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς και ιδιαίτερα τους έχοντες προβλήματα όρασης. Με το κλάδεμα πρέπει να κατευθύνεται η ανάπτυξη των δένδρων προς τα πάνω, τόσο ώστε, με το βάρος της φύλλωσης να εξασφαλίζεται το ελάχιστο ύψος ανεμπόδιστης όδευσης που είναι 2,20 μέτρα, και ο κορμός να στηρίζεται κατάλληλα και με επάρκεια ούτως ώστε να μην προβάλλεται στο χώρο της ανεμπόδιστης όδευσης. Τα παρτέρια, οι ζαρντινιέρες και τα κράσπεδα στις ρίζες των φυτών να μην καταλαμβάνουν ή να εμποδίζουν τη ζώνη όδευσης. Επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε πρόβλεψη για ύπαρξη συστημάτων περιορισμού της ανάπτυξης των ριζών στις καινούργιες φυτεύσεις.
– Αφαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων ή των αντικειμένων αστικού εξοπλισμού που εμποδίζουν την ελεύθερη ζώνη όδευσης, με την δέουσα προσοχή ώστε να μη μένουν προεξοχές στο δάπεδο.
– Συντήρηση των πλακών πεζοδρομίου έτσι ώστε να είναι στέρεα τοποθετημένες με ισόπεδη επιφάνεια.
– Τήρηση της ανεμπόδιστης ζώνης όδευσης πεζών ακόμα και σε ήδη αδειοδοτημένες επιφάνειες χρήσης πεζοδρομίου ή πεζόδρομου για τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα κλπ.
– Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. μέσω αυστηρού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δημοτική Αστυνομία, Τροχαία) για τα σταθμευμένα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, στις ράμπες ΑμεΑ και στους χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.
– Αδειοδότηση της εποχιακής πλανόδιας ή στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας εκτός Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών.

6. Οικονομική κάλυψη – δυνατότητες χρηματοδότησης

Βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος αποτελεί η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του. Βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να εντάξει οριζόντια στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ την αρχή της μη διάκρισης και την αρχή της προσβασιμότητας των ΑμεΑ. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών μπορεί να γίνει:
(α) μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.),
(β) μέσω του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», για τους Ο.Τ.Α. οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που τους αναλογούν και
(γ) μέσω της εγγραφής πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ./Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/3/15685/10.06.2008 «Εξασφάλιση πιστώσεων για εκτέλεση έργων προσβασιμότητας ΑμεΑ στα κτίρια των Δημοσίων Υπηρε-σιών».

7. Φάσεις εφαρμογής του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια, αφορά τα έτη 2009-2010 και εξελίσσεται κατά φάσεις υλοποίησης και κατά προτεραιότητα δράσεων σύμφωνα με τον προγραμματισμό τον οποίο καθορίζουν οι ίδιοι οι Δήμοι. Ειδικότερα, το πρόγραμμα εξελίσσεται ως εξής:

1η φάση:
– Μελέτη καθορισμού των προσβάσιμων δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 (α) της παρούσης.
– Καταγραφή των εμποδίων στο επιλεγμένο δίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 (β) της παρούσης.
– Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης των πολιτών προς την κατεύθυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς τους όσον αφορά στην αστική προσβασιμότητα.
Η πρώτη φάση του προγράμματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 15η Ιουλίου 2009.

2η φάση:
– Αυστηρός έλεγχος παράνομης στάθμευσης.
– Αφαίρεση εμποδίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 (γ) της παρούσης.
– Αναθέσεις μελετών για τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή πεζοδρόμων και/ή πεζοδρομίων.
Η φάση αυτή του προγράμματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2009.

3η φάση:
– Εφαρμογή των μελετών διαμόρφωσης και ανακατασκευής πεζοδρόμων και/ή πεζοδρομίων.
Η φάση αυτή έχει ετήσια διάρκεια και αφορά όλο το έτος 2010 όπου και τοποθετείται χρονικά το πέρας του προγράμματος.

8. Αρμόδιες υπηρεσίες

Η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του προγράμματος είναι οι Μονάδες Προσβασιμότητας των Δήμων και, όπου δεν υπάρχουν, οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δή-μων ή οι ΤΥΔΚ. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών αυτών.

Η ευθύνη και εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος βαρύνει τον οικείο Δήμαρχο. Ιδιαίτερα τονίζεται η κρισιμότητα του ρόλου των Δημάρχων στην εποπτεία και στον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων προσβασιμότητας τους οποίους και καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνους.
Ειδικά όσον αφορά τις Μονάδες Προσβασιμότητας, επισημαίνουμε ότι αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία του εγχειρήματος. Επομένως, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άμεση ενεργοποίησή τους προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του προγράμματος προσβασιμότητας. Επίσης, είναι άμεση προτεραιότητα η σύσταση αυτών των Μονάδων στους Δήμους, όπου δεν έχουν συσταθεί, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Εξάλλου, οι Μονάδες Προσβασιμότητας αποτελούν και τους συνδέσμους των Δήμων με το ΥΠ.ΕΣ. το οποίο έχει την ευθύνη και εποπτεία του όλου προγράμματος (παροχή των απαραίτητων οδηγιών, συντονισμός των ενεργειών των Μονάδων Προσβασιμότητας κλπ.)

9. Έλεγχος εφαρμογής

Ο έλεγχος της εφαρμογής των έργων προσβασιμότητας θα διενεργείται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος, κατά λόγο αρμοδιότητας, θα κατευθύνει και συντονίζει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους (π.χ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), προκειμένου να διαπιστώνεται η κινητοποίηση και συμμόρφωση των Δήμων στην εφαρμογή του προγράμματος. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διαπιστώσουν παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών και επισημάνουν το γεγονός αυτό στις εκθέσεις τους, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αρμόδιοι φορείς, η μη συμμόρφωση του υπόχρεου φορέα, θα τίθεται υπόψη του Υπουργού Εσωτερικών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
Ειδικά, όσον αφορά τον έλεγχο και την αστυνόμευση των σημείων προσβασιμότητας των κοινόχρηστων χώρων και των θέσεων στάθμευσης, αρμόδια είναι η Δημοτική Αστυνομία του οικείου Δήμου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία, αρμόδιες είναι οι Διευθύνσεις Τροχαίας για τις οποίες επισημαίνεται ότι οφείλουν να προβαίνουν σε αυστηρή τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. όσον αφορά στην παράνομη στάθμευση στα σημεία προσβασιμότητας των κοινόχρηστων χώρων.

10. Κίνητρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 3230/04 (ΦΕΚ Α΄/44/11-2-2004), καθιερώθηκε η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Σκοπός της μέτρησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.
Μεταξύ των προβλεπομένων δεικτών μέτρησης είναι και αυτοί οι οποίοι αφορούν την εφαρμογή των περί προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία διατάξεων. Κατά συνέπεια, η ορθή εφαρμογή των παρεμβάσεων σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αποδοτικότητας του ΥΠ.ΕΣ. αποτελεί δείκτη αποδοτικότητας για τους δήμους.
Επίσης, η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος από ένα Δήμο μπορεί να έχει ως συνέπεια τη χορήγηση βραβείων προσβασιμότητας. Επιπροσθέτως, η βράβευση Δήμου που θα πρωτεύσει σε έργα προσβασιμότητας μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την διοργάνωση στο Δήμο αυτό εκδηλώσεων σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ΑμεΑ.

11. Στοιχεία επικοινωνίας

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε να απευθύνεστε:

– Τμήμα ΑμεΑ του ΥΠ.ΕΣ./ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
– Σ. Σύρκου – Ασπρούδα
– Τσακόπουλος Παναγιώτης
Τηλ.: 213-13.64.703
Fax: 213-13.64.701
e-mail: prosvasiamea.dty@ypes.gr
e-mail: dty@ypes.gr

– Τμήμα Προσβασιμότητας ΑμεΑ του ΥΠ.ΕΣ./Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ./ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
– Θεοδώρου Αντώνης
– Ρίζος Χρήστος
– Κασάπη Εύη
Τηλ: 213.13.13.040, 213.13.13.050, 213.13.13.057
Fax: 210-33.93.058
e-mail:a.theodorou@ypes.gov.gr
c.rizos@ypes.gov.gr
e.kasapi@ypes.gov.gr

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α΄.Αποδέκτες προς ενέργεια:
(i) ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
5. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
6. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
7. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
8. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
10. ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
11. ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
12. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
13. ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
14. ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
15. ΔΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ
16. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
17. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
18. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
19. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
20. ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (τ. ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)
21. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
22. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
23. ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
24. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
25. ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
26. ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
27. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
28. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
29. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
30. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
31. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
32. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
33. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
34. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
35. ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
36. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
37. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
38. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
39. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
40. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
41. ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ
42. ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ
43. ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
44. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
45. ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
46. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
47. ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
48. ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

(ii) ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
4. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΗΣ
5. ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
6. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (τ. ΛΟΥΤΣΑΣ)
7. ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ
8. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ
9. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
10. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
11. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ
12. ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
13. ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
14. ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
15. ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
16. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
17. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
18. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
19. ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
20. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ
21. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
22. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
23. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
24. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ
25. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
26. ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
27. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
28. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
29. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
30. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
31. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
32. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
33. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ
34. ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
35. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
36. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
37. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
38. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
39. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
40. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
41. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ
42. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
43. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
44. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
45. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
46. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ

(ii) ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ
4. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
5. ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
6. ΔΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
7. ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
8. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
9. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
10. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
11. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
12. ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

(iii) ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
4. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
5. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
6. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
7. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
8. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
9. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
10. ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ
11. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
12. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
14. ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
15. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
16. ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
17. ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ
18. ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

(iv) ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
4. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
5. ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ
6. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
7. ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
8. ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ
9. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
10. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
11. ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
12. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
13. ΔΗΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
14. ΔΗΜΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
15. ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
16. ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
17. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
18. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
19. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
21. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
22. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ
23. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
24. ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
25. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
26. ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ
27. ΔΗΜΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
28. ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
29. ΔΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
30. ΔΗΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ
31. ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
32. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
33. ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
34. ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ
35. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
36. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
37. ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
38. ΔΗΜΟΣ ΣΟΧΟΥ
39. ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
40. ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ
41. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
42. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
43. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
44. ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
45. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

(v) ΔΗΜΟΙ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΩΝ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ
4. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
5. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
6. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
7. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
8. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
9. ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
10. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
11. ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
12. ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
13. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
14. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
15. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16. ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
17. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
18. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
19. ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
20. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
21. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
22. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
23. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
24. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
25. ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
26. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
27. ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
28. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
29. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
30. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
31. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
32. ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
33. ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
34. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
35. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
36. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
37. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
38. ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
39. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
40. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
41. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
42. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
43. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
44. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
45. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
46. ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
47. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ
48. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
49. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

(vi) Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ./Γενική Διεύθυνση Τροχαίας– Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, ΑΘΗΝΑ.

Β΄. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
2. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
3. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
4. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών και Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)
5. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)
6. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.– Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78, ΑΘΗΝΑ.
7. Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. – Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Αττική.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …