Η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος κίνησης σε ΑμεΑ

Το κείμενο της κοινής υπουργικής απόφασης για τη χορήγηση του επιδόματος κίνησης στους ανθρώπους με αναπηρίες μόλις είδε το φως της δημοσιότητας και έχει ημερομηνία 24-6-2008 και αριθμό πρωτοκόλλου Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ. Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της κοινής υπουργικής απόφασης λίγο πριν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος κίνησης
Αριθμ. πρωτ: Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ. 24-6-2008 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 1313, Τεύχος Β’, 7-7-2008)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Το Ν.2646/98 (ΦΕΚ 236/98/τ.Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», (άρθρο 22, παρ.1 και 5 ).
Το Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/ τ.Α΄) Άρθρο 1, παρ. 3 & 4, «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων».
Το Ν. 3627/2007 , άρθρο 7 παρ. 2 «Κύρωση α)Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 292/Α΄).
Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
Το Π.Δ.95/8-3-2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) Οργανισμός Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας.
Την υπ’αρ. Γ4α/Φ.15/849 (ΦΕΚ 168/τ.Β΄/24/3/1988) Κ.Υ.Α. «Χορήγηση επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών».
Την υπ. αρ. 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948/ τ.Β΄/ 3/10/2007) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», και ιδίως το άρθρο 7 αυτής.
Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας Κ.Υ.Α. θα προκύψει ετήσια δαπάνη ύψους δαπάνη ύψους 5.000.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 4.144.800 ΕΥΡΩ περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη, για μεν το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των προϋπολογισμών των Περιφερειών (Ειδ. Φ. 083 ΚΑΕ 2274), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στους ανωτέρω προϋπολογισμούς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1

Τη χορήγηση του επιδόματος κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων και σε άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικού οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 2

Το επίδομα κίνησης χορηγείται αποκλειστικά για να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες μετακίνησης των δικαιούχων του όπως ορίζονται από την παρούσα Απόφαση.
Το ποσό του χορηγούμενου επιδόματος ορίζεται στα 165 € μηνιαία
Το επίδομα αυτό δεν φορολογείται ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

α. Έλληνες Πολίτες
β. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246, τ.Α΄ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
γ. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄).
δ. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
Οι ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται στις περιπτώσεις απουσίας στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 4μήνου ή περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Το επίδομα κίνησης χορηγείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις- Τμήματα Πρόνοιας, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας κατόπιν Απόφασης αναγνώρισης του δικαιούχου από τον οικείο Νομάρχη.
2. Η ημερομηνία έναρξης για τη χορήγηση του επιδόματος κίνησης στους αναγνωριζόμενους ως δικαιούχους, ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια Δ/νση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3. Στη περίπτωση της μετοίκησης ο φάκελος του δικαιούχου αναπήρου διαβιβάζεται αμέσως στην υπηρεσία Κοιν. Πρόνοιας της Νομαρχίας που μετοικεί.
4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να αναγνωριστεί ως δικαιούχος του επιδόματος κίνησης είναι τα εξής:
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του ενδιαφερομένου.
γ. Άδεια διαμονής για τους δικαιούχους του άρθρου 3 παρ. β από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.
δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως .
ε. Γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Ν. 3528/07 με την οποία θα βεβαιώνεται η αναπηρία: ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων και παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Δικαίωμα ένστασης κατά των γνωματεύσεων των αρμόδιων Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών (ΠΥΕ), και προσφυγής στις αρμόδιες Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές (ΔΥΕ) έχουν :
α) Οι ενδιαφερόμενοι εντός 20 ημερών από της ανακοινώσεως σ’ αυτούς των σχετικών γνωματεύσεων και β) οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης του επιδόματος εφόσον κρίνουν την σχετική γνωμάτευση ως αδικαιολόγητη ή μη επαρκώς αιτιολογημένη εντός 20 ημερών από της ανακοινώσεως σ’ αυτές των σχετικών γνωματεύσεων. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες ΔΥΕ αποφαίνονται οριστικά και η γνωμάτευση που εκδίδουν είναι υποχρεωτική για τον ενδιαφερόμενο και για την αρμόδια υπηρεσία που χορηγεί το επίδομα κίνησης. Σε περίπτωση που η γνωμάτευση της αρμόδιας ΔΥΕ είναι απορριπτική τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με σχετικό αίτημα στην ΠΥΕ εκ νέου, ένα (1) έτος απ’ την ημερομηνία εκδόσεως της γνωμάτευσης της ΔΥΕ εφόσον έχουν προκύψει νέα δεδομένα για την κατάσταση υγείας του.
Οι δικαιούχοι του επιδόματος καυσίμων όπως ορίζονται βάσει της υπ΄αρ. Γ4α/Φ.15/849 (ΦΕΚ 168, τ.Β’ , 24/3/1988) Κ.Υ.Α. «Χορήγηση επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών» δεν θα επανεξετάζονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις αναπηρίας της παρούσας Κ.Υ.Α.
Σε περιπτώσεις όπου προκύψουν νέα δεδομένα ή στοιχεία ως προς την αναπηρία για τον δικαιούχο του εν λόγω επιδόματος που θέτουν σε αμφισβήτηση τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης αυτού, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες ακολουθούν την διαδικασία παραπομπής στην αρμόδια ΠΥΕ και θέτουν σε αναστολή την απόφαση για την καταβολή του επιδόματος έως ότου εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση της ΠΥΕ.
Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λαρίσης όπου προκαταρκτικά εφαρμόζεται ο θεσμός της Κάρτας Αναπηρίας (Κ.Α.) σύμφωνα με την Π3α/Φ80/οίκ.907 (ΦΕΚ 284/ τ. Β΄/19-3-01) κοινή υπουργική απόφαση, αρμόδιες για την πιστοποίηση της Αναπηρίας των ενδιαφερομένων είναι οι Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας (Π.Ε.Π.Α.-Δ.Ε.Π.Α.) όπως αυτές προβλέπονται από το Π.Δ 210/1998 (ΦΕΚ 169/ τ.Α΄).
στ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:
Ότι το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου.
Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
α. Βελτίωση της κατάστασης υγείας του.
β. Αλλαγή του τόπου κατοικίας του.
γ. Απουσία του στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερις (4) μήνες.
δ. Περίθαλψη σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.
Σε περίπτωση όπου έχει ορισθεί νόμιμος αντιπρόσωπος του δικαιούχου, υποχρεούται να ενημερώνει για τα ανωτέρω καθώς και για τη περίπτωση θανάτου του.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΗΤΡΩΟ

Οι Διευθύνσεις-Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Διαμερισμάτων της χώρας τηρούν Μητρώα δικαιούχων επιδόματος κίνησης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαδικασία πληρωμής του επιδόματος κίνησης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’αρ. 193/1979 (ΦΕΚ 143/Β΄) και 1481/1981 (ΦΕΚ 466/Β΄) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Η υπ΄αρ. Γ4α/Φ.15/849 (ΦΕΚ 168/τ.Β’/24/3/1988) Κ.Υ.Α. «Χορήγηση επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών» καταργείται. Οι δικαιούχοι του επιδόματος καυσίμων εντάσσονται στο επίδομα κίνησης και στα σχετικά Μητρώα δικαιούχων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1313, Τεύχος Β’, 7-7-2008).

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι υπουργικές αποφάσεις για την ιατρική εξέταση ΑμεΑ από τα ΚΕ.Π.Α. για χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης & τα τέλη κυκλοφορίας

Κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών (αρ.πρωτ.: Δ18Α 5039906 ΕΞ 13.11.2013) οι υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης …

Ιατρική εξέταση για απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων με γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. – Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Στις 23/10/2013 ορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών (αρ.πρωτ: Δ18Α 5038263 ΕΞ2013) η διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της …

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά & διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε (Δ18Α 5038645 ΕΞ2013) τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών …

Ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Με νέα εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ.1105/13.5.2013) διευκρινίζεται ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων. …

Οδηγίες για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνεται πως μέχρι την έκδοση νεοτέρας ΚΥΑ, δεν γίνονται δεκτές για τον τελωνισμό αναπηρικού αυτοκινήτου οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών …