Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων

Κυρώνεται και έχει την ισχύ του άρθρ. 28 του Συντάγματος η 159 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας “για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων,:η οποία ψηφίστηκε το 1983 στη Γενεύη από τη Γενική Συνδιάσκεψη του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στην εξηκοστή ένατη σύνοδό της και που το κείμενό της στο γαλλικό πρωτότυπο και την ελληνική του μετάφραση είναι το ακόλουθο:

ΣΥΜΒΑΣΗ 159
Για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε εκεί την 01η Ιουν. 19833 στην εξηκοστή ένατη σύνοδό της, Αφού έλαβε υπόψη τους υπάρχοντες διεθνείς κανόνες εργασίας που περιέχονται στη σύσταση για την επαγγελματική προσαρμογή και επαναπροσαρμογή των αναπήρων1955 και στη σύσταση για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, 1975.

Αφού έλαβε υπόψη ότι από την αποδοχή της σύστασης για την επαγγελματική προσαρμογή των αναπήρων 1955, ο τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών επαναπροσαρμογής, ο τομέας παρέμβασης και η οργάνωση των υπηρεσιών επαναπροσαρμογής, καθώς και η νομοθεσία και η πρακτική πολλών Μελών, σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από την προαναφερόμενη σύσταση έχουν εξελιχθεί σημαντικά.
Αφού σημείωσε ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε το 1981 Διεθνές έτος των μειονεκτούντων προσώπων με θέμα “πλήρης συμμετοχή και ισότητα” και ότι, ένα ευρύ πρόγραμμα παγκόσμιας δράσης σχετικά με τα μειονεκτούντα πρόσωπα πρέπει να εφαρμοστεί ωστε να ισχύσουν αποτελεσματικά μέτρα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της “πλήρους συμμετοχής” των μειονεκτούντων ατόμων στην κοινωνική ζωή και ανάπτυξη καθώς και της “ισότητας”, Αφού σημείωσε ότι σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης πρέπει να ψηφισθούν νέοι διεθνείς κανόνες πάνω στο θέμα αυτό, οι οποίοι θα λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης σ’ όλες τις κατηγορίες των μειονεκτούντων προσώπων στις γεωργικές καθώς και στις αστικές ζώνες προκειμένου να μπορούν αυτοί ν’ ασκούν μια απασχόληση και να εντάσσονται στην κοινότητα.

Αφού αποφάσισε να μην αποδεχθεί ορισμένες προτάσεις σχετικά με την επαγγελματική επαναπροσαρμογή, ζήτημα που αποτελεί το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνόδου.
Αφού αποφάσισε οι προτάσεις αυτές να πάρουν τη μορφή διεθνούς σύμβασης, αποδέχεται σήμερα, είκοσι Ιουνίου του χίλια εννιακόσια ογδόντα τρία, την επόμενη σύμβαση που θα αποκαλείται Σύμβαση για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και την απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων, 1983:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρθρο 1
1. Για τους σκοπούς αυτής της σύμβασης η έκφραση “μειονεκτούν πρόσωπο” σημαίνει κάθε πρόσωπο του οποίου οι προοπτικές για να βρεί και να διατηρήσει μια κατάλληλη απασχόληση καθώς και να εξελιχθεί επαγγελματικά είναι αισθητά μειωμένες, εξαιτίας ενός προσηκόντως αναγνωρισμένου σωματικού ή πνευματικού μειονεκτήματος.

Παράγραφος 2

2. Για τους σκοπούς αυτής της σύμβασης, κάθε Μέλος πρέπει να θεωρεί ότι σκοπός της επαγγελματικής επαναπροσαρμογής είναι να επιτρέψει στα μειονεκτούντα πρόσωπα να βρουν και να διατηρήσουν μια κατάλληλη απασχόληση, να εξελιχθούν επαγγελματικά και έτσι να διευκολύνει την ένταξη ή την επανένταξή τους στην κοινωνία.

Παράγραφος 3

3. Κάθε μέλος πρέπει να εφαρμόζει τις διατάξεις αυτής της σύμβασης με μετρα προσαρμοσμένα στις εθνικές συνθήκες και στην εθνική πρακτική.

Παράγραφος 4

4. Οι διατάξεις αυτής της σύμβασης εφαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες μειονεκτούντων προσώπων.

Αρθρο 2

Παράγραφος 1

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΙ0ΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Κάθε Μέλος θα πρέπει, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και την εθνική πρακτική και ανάλογα με τις δυνατότητες του, να διατυπώνει, εφαρμόζει και αναθεωρεί περιοδικά μια εθνική πολιτική σχετικά με την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.

Αρθρο 3

Παράγραφος 1

Η προαναφερόμενη πολιτική πρέπει να έχει ως σκοπό να εξασφαλίζει ότι τα κατάλληλα μέτρα επαγγελματικής επαναπροσαρμογής θα είναι προσιτά σε όλες τις κατηγορίες των μειονεκτούντων προσώπων και να προωθεί τις δυνατότητες απασχόλησης των μειονεκτούντων στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Αρθρο 4

Παράγραφος 1

Η προαναφερόμενη πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ των μειονεκτούντων εργαζομένων και των εργαζομένων γενικά. Η ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ των μειονεκτούντων εργαζομένων ανδρών και γυναικών πρέπει να τηρείται. Ειδικά θετικά μέτρα, που αποβλέπουν στην αποτελεσματική εξασφάλιση ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ των μειονεκτούντων εργαζομένων και των άλλων εργαζομένων, δεν πρέπει να θεωρούνται διακριτικά απέναντι στους τελευταίους αυτούς εργαζομένους.

Αρθρο 5

Παράγραφος 1

Οι αντιπροσωπευτικές εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις πρέπει να γνωμοδοτούν σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή της προαναφερόμενης πολιτικής, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, που απασχολούνται με την επαγγελματική επαναπροσαρμογή. Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που αποτελούνται από μειονεκτούντα πρόσωπα ή ασχολούνται με τα πρόσωπα αυτά πρέπει επίσης να δίνουν τη γνώμη τους.

Αρθρο 6

Παράγραφος 1

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Κάθε Μέλος θα πρέπει με την εθνική του νομοθεσία ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο σύμφωνη με την εθνική πρακτική και τις εθνικές συνθήκες, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δοθεί ισχύς στο άρθρ. 2, 3, 4 και 5 αυτής της σύμβασης.

Αρθρο 7

Παράγραφος 1

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ώστε να παρέχονται και να αξιοποιούνται υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, τοποθέτησης, απασχόλησης κι άλλες συναφείς υπηρεσίες, που προορίζονται να επιτρέψουν στα μειονεκτούντα πρόσωπα να βρουν και να διατηρήσουν μια απασχόληση και να προοδεύσουν επαγγελματικά. Οι υπάρχουσες υπηρεσίες για τους εργαζομένους γενικά πρέπει, σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό και πρόσφορα, να χρησιμοποιούνται με τις απαραίτητες προσαρμογές.

Αρθρο 8

Παράγραφος 1

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης υπηρεσιών επαγγελματικής επαναπροσαρμογής κι απασχόλησης για μειονεκτούντα πρόσωπα στις αγροτικές ζώνες και στις απομακρυσμένες κοινότητες.

Αρθρο 9

Παράγραφος 1

Κάθε μέλος θα πρέπει να προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι θα εκπαιδεύονται και θα τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σύμβουλοι στο θέμα της επαναπροσαρμογής, καθώς και άλλο κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα είναι επιφορτισμένο με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επαγγελματική εκπαίδευση, την τοποθέτηση και την απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.

Αρθρο 10

Παράγραφος 1

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι επίσημες επικυρώσεις αυτής της σύμβασης θα κοινοποιούνται στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και θα καταχωρίζονται απ’ αυτόν.

Αρθρο 11

Παράγραφος 1

1. Η σύμβαση αυτή δεσμεύει εκείνα μόνο τα Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που η επικύρωσή τους θα έχει καταχωρισθεί από το Γενικό Διευθυντή.

Παράγραφος 2

2. Η σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά την καταχώριση από το Γενικό Διευθυντή των επικυρώσεων δύο Μελών.

Παράγραφος 3

3. Στη συνέχεια, η σύμβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει, για κάθε Μέλος, δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία καταχώρισης της επικύρωσής της από αυτό.

Αρθρο 12

Παράγραφος 1

1. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύμβαση θα μπορεί να την καταγγείλει μετά την λήξη περιόδου δέκα ετών από την ημερομηνία της αρχικής έναρξης ισχύος της με πράξη που θα κοινοποιείται στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και θα καταχωρίζεται από αυτόν. Η ενέργεια της καταγγελίας θα αρχίζει μετά ένα έτος από την ημέρα της καταχώρισής της.

Παράγραφος 2

2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύμβαση και που μέσα σε διάστημα ενός έτους μετά την λήξη της περιόδου των δέκα ετών, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν θα ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, θα δεσμεύεται για μια νέα περίοδο δέκα ετών και στη συνέχεια θα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή με τη λήξη καθεμίας από τις επόμενες δεκαετίες σύμφωνα με τους όρους αυτού του άρθρου.

Αρθρο 13

Παράγραφος 1

1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα γνωστοποιεί σ’ όλα τα Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας την καταχώριση όλων των επικυρώσεων και των καταγγελιών που θα κοινοποιούνται από τα Μέλη της Οργάνωσης.

Παράγραφος 2

2. Γνωστοποιώντας στα Μέλη της Οργάνωσης την καταχώριση της δεύτερης από τις επικυρώσεις που θα του έχουν κοινοποιηθεί ο Γενικός Διευθυντής θα επισύρει την προσοχή των Μελών της Οργάνωσης στην ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει να ισχύει η σύμβαση αυτή.

Αρθρο 14

Παράγραφος 1

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα κοινοποιεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για καταχώριση, σύμφωνα με το άρθρ. 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίες σχετικά με όλες τις επικυρώσεις και τις πράξεις καταγγελίας που θα έχει καταχωρίσει σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα.

Αρθρο 15

Παράγραφος 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, κάθε φορά που θα το κρίνει αναγκαίο, θα υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση πάνω στην εφαρμογή αυτής της σύμβασης και θα εξετάζει αν είναι σκόπιμη η εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Συνδιάσκεψης θέματος ολικής ή μερικής αναθεώρησής της.

Αρθρο 16

Παράγραφος 1

1. Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη ψηφίσει νέα σύμβαση που θα αναθεωρεί ολικά ή μερικά τη σύμβαση αυτή και εφόσον η νέα σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά:
α) η επικύρωση, από ένα Μέλος, της νέας αναθεωρητικής σύμβασης θα επιφέρει αυτοδίκαια κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραπάνω άρθρ. 12, την άμεση καταγγελία αυτής της σύμβασης, με την επιφύλαξη ότι θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα αναθεωρητική σύμβαση.
β) από την ημέρα που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική σύμβαση παύει η δυνατότητα για τα Μέλη να επικυρώνουν αυτήν την σύμβαση.

Παράγραφος 2

2. Η σύμβαση αυτή θα παραμείνει σε κάθε περίπτωση σε ισχύ, με τη σημερινή μορφή και το περιεχόμενο της για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσει και δεν θα επικυρώσουν την αναθεωρητική σύμβαση.

Αρθρο 17

Παράγραφος 1

Το γαλλικό και το αγγλικό κείμενο αυτής της σύμβασης είναι το ίδιο αυθεντικά.

Αρθρο 18

Παράγραφος 1

Η ισχύς του νόμου αυτού, καθώς και της διεθνούς σύμβασης που κυρώνει, αρχίζει από την ημέρα που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ν.1556/1985

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …