N. 3848/10 (ΦΕΚ 71 Α/19-5-2010): Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαί­δευση και λοιπές διατάξεις

N. 3848/10 (ΦΕΚ 71 Α/19-5-2010) : Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαί­δευση και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1

Διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π.

Oι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις.

Άρθρο 2

Διενέργεια του διαγωνισμού

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκ­παιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαι­δευτικές ανάγκες.

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποι­είται:

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδι­κού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνερ­γαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι.

σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθ­μια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Tο πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄), ή

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμ­μα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προ­σόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφά­λιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ή

γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι., ή

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή δι­δακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ή

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδα­γωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ. Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγ­γελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

4. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύμα­τα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνω­ρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο­φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Ανα­γνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγού­νται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνο­δεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται αρ­χικώς σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίζονται και ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι πίνακες δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Α.Σ.Ε.Π. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Ακολούθως καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθ­μολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν τη βαθμο­λογική βάση, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες. Η βαθμολογική βάση επιτυγχάνεται εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε μονάδες με βαθμολογική κλίμακα από το ένα έως το εκατό και λαμβάνει τουλάχιστον πενήντα μονάδες σε κάθε θε­ματική ενότητα.

6. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Αποκέντρω­σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερομη­νία διενέργειας του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., ο τρόπος διεξαγωγής του, τα γνωστικά αντικείμενα και η εξετα­στέα ύλη κατά κλάδο ή ειδικότητα, ο τρόπος επιλογής των θεμάτων, ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμά­των και οριστικοποίησης των πινάκων επιτυχόντων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της νο­μοθεσίας περί Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 3

Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών

1. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευ­τικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Π.Δ.Ε.), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολο­γική βάση στο διαγωνισμό αυτόν ή σε έναν τουλάχιστον από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς.

Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πί­νακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρω­σαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ως ακολούθως:

(α) Μονάδες από το διαγωνισμό:

Υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία που συγκέντρω­σε ο υποψήφιος στο διαγωνισμό ή σε έναν από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Αν ο υποψή­φιος συγκέντρωσε τη βαθμολογική βάση σε περισσό­τερους διαγωνισμούς, λαμβάνεται υπόψη εκείνος στον οποίο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.

(β) Ακαδημαϊκά κριτήρια:

Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

Η γλωσσομάθεια: δύο (2) μονάδες για την άριστη, μιάμιση (1,50) για την πολύ καλή και μία (1) μονάδα για την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν παρέχονται μονάδες για τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού.

Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπο­λογιστή, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατά­ξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ή οι πιστοποιημένες δεξιότητες στις Τεχνο­λογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1: μία (1) μονάδα. Δεν παρέχονται μονάδες για τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή που πιστοποιείται από τίτλο σπουδών που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού.

Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγω­γής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης: δυόμιση (2,50) μονάδες.

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός του­λάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: δύο (2) μονάδες.

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός του­λάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική του γνω­στικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: δυόμιση (2,50) μονάδες.

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες.

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικό­τητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: πέντε (5) μονάδες.

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εφαρ­μόζονται και για τους τίτλους που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση.

Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

(γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

– Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα

– Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα

– Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονά­δες για κάθε μήνα

– Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μο­νάδες για κάθε μήνα

– Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μο­νάδες για κάθε μήνα

– Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μο­νάδες για κάθε μήνα

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 μονάδες.

Λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγμα­τικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) και της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως ισχύουν. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γί­νεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

(δ) Κοινωνικά κριτήρια:

– Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομό­ζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες

– Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) μονάδες

– Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες

– Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες.

2. Οι τελικοί πίνακες κατάταξης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, καθώς και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, και ελέγχονται από τα αρμόδια τμήματα του Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η οποία ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημε­ρών από την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Δεν αποτελεί λόγο ένστασης η αμφισβή­τηση της ορθότητας της βαθμολογίας.

Άρθρο 4

Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να κα­λυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαι­δευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

2. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με βάση τη σειρά τους στον τελικό πίνακα κατάταξης εκ­παιδευτικών και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

3. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμι­ας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται σε κενή θέση σχολικής μονάδας με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οι­κείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

4. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μο­νάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.

5. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός υπηρετεί επί δύο έτη ως δόκιμος εκπαιδευτικός προκειμένου να προε­τοιμασθεί για να αναλάβει πλήρως το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο. Η προετοιμασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξοικείωση του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την εισαγωγική επιμόρφωση.

6. Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζό­μενου εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολι­κής μονάδας ο μέντοράς του. Ο μέντορας πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ή την ίδια ομάδα σχολείων.

7. Το περιεχόμενο και η διάρκεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης, τα ειδικότερα προσόντα των μεντόρων, ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Τα όργανα, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια μονι­μοποίησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με προ­εδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ­γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Αν ο νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μο­νιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Άρθρο 5

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμ­βάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκα­λίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσ­σερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ­τικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οι εκ­παιδευτικοί στους τελικούς πίνακες του άρθρου 3 και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

3. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρ­κούν, η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ­τικών γίνεται με βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση της πα­ραγράφου 5 του άρθρου 2, κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Για τη σειρά κατάταξης υπολογίζονται οι μονάδες του άρθρου 3.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικει­μενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρι­νού αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργα­σίας ιδιωτικού δικαίου.

5. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχο­λικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης γίνεται με βάση ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφε­ρειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στον οποίο κατα­τάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη.

6. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρ­κούν, η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος και στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση της παραγράφου 5 του άρθρου 2, κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κα­τάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Για τη σειρά κατάταξης υπολογίζονται οι μονάδες του άρθρου 3.

7. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου σε σχολεία πρωτοβάθμι­ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λογίζεται ως πραγ­ματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το μόνιμο διορισμό τους στη δημόσια εκ­παίδευση και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

8. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομί­σθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τους πίνακες των πα­ραγράφων 2 και 5 αντίστοιχα.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου τους, ο αριθμός των δηλώσεων προτίμησης, η διαδικασία κατάρτισης και οριστικοποίησης των πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 του ν. 1566/1985.

Άρθρο 6

Προϋπηρεσία

Στην υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 34 του άρ­θρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως η παρά­γραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3687/ 2008 (ΦΕΚ 159 Α΄), προστίθενται περιπτώσεις ιε΄ και ιστ΄ ως εξής:

«ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),

ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.

3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμά­των για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).»

Στην υποπαράγραφο β΄ της ίδιας παραγράφου προ­στίθενται περιπτώσεις vii) και viii) ως εξής:

«vii) τo Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ.,

viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης.»

Άρθρο 7

Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

1. O προσδιορισμός των κενών θέσεων, των λειτουρ­γικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην πρωτο­βάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ορί­ζεται στις επόμενες παραγράφους.

2. Σε κάθε σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή της καταγράφονται, εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύ­στημα και, όποτε επέλθει μεταβολή, επικαιροποιούνται στοιχεία όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυ­νατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.

3. Στο επίπεδο της διεύθυνσης εκπαίδευσης τα στοι­χεία της προηγούμενης παραγράφου ελέγχονται και οριστικοποιούνται με ευθύνη του διευθυντή της.

4. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και οπωσ­δήποτε πριν τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών καθορίζεται, με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ο αριθμός των τμημάτων, τάξεων, κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λει­τουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική μονάδα της οικείας βαθμίδας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με από­φαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

5. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λει­τουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαί­δευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3.

6. Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη­μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία από­δοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς.

7. Κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο, προκειμέ­νου για τους πίνακες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και κατά περιοχή μετάθεσης, καθώς και κατά κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου για τους πίνακες της δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης, καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού. Οι πίνα­κες αυτοί καταρτίζονται από τις οικείες διευθύνσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποί­ες λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των περιφερειακών διευθυντών και τη γνώμη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Στους πίνακες κατα­γράφεται ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη:

– τα κενά και οι υπεραριθμίες κατά περιοχή μετάθεσης όπως αποτυπώθηκαν με τη διαδικασία της παραγρά­φου 5,

– οι θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγω­γές σχολείων ή άλλη μεταβολή της οργανικότητας των σχολικών μονάδων,

– οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που έχουν κοινοποι­ηθεί στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο σύνταξης των σχετικών πινάκων. Αν οι αποσπάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα κενά υπολογίζονται για τις μεταθέσεις του επόμενου σχολικού έτους.

8. Την ευθύνη ενημέρωσης και ελέγχου όσων συμμε­τέχουν στη διαδικασία των προηγούμενων παραγρά­φων και της επεξεργασίας των αναγκαίων στοιχείων έχουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρε­σίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανα­λόγως και για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή ο διευθυντής εκπαίδευσης νοείται το Δι­οικητικό Συμβούλιο της Σχολής και όπου αναφέρεται το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της ίδιας Σχολής.

Άρθρο 8

Πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παρα­γράφου 6 του άρθρου 9, η κατά τις διατάξεις της πα­ραγράφου 3 του άρθρου 2 πιστοποιημένη παιδαγωγι­κή και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευ­τικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών ανα­πληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαι­δευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

3. Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρο­μισθίων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκ­παίδευση κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 γίνονται από τους πίνακες της παραγράφου 2. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, καθώς και στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια.

4. Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων πινάκων της παραγράφου 2 συντάσ­σονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμ­βάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

5. Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που θα συνταχθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμά­των του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και του επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. εντάσσο­νται, κατ’ εξαίρεση, και: α) όσοι στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία και περιλαμβάνονται στους πίνακες της παραγράφου 2 και β) οι μέχρι την κατάρτιση των πι­νάκων αυτών απολυόμενοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα (50) μονάδες, έστω και αν δεν θα έχουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό και έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από πενή­ντα (50) μονάδες, λαμβάνεται υπόψη αυτός ο βαθμός.

6. Για τον πρώτο μετά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος και τον επόμενο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. εξακο­λουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, παράλληλα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου οι οποίες θα ισχύουν εφεξής.

7. Προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί μετά την 1η Σε­πτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψη για τους τελικούς πίνακες του διαγωνισμού του άρθρου 3 μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπλη­ρωτών της παραγράφου 2 ή από τους τελικούς πίνακες του άρθρου 3. Από την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης και της περίπτωσης ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, όπως ισχύει.

8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαι­δευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγ­ματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επι­πλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 καταργείται. Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου ισχύει μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

10. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακό­λουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προ­σόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν του­λάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρω­τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδι­ότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄). Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διο­ρίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως.

11. Ο πρώτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. για τους κλάδους ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ε.Α.Ε.) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης,

ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπη­ρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης δι­ετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διο­ρισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος.

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄), οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του π.δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) καταργούνται.

14. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ιδι­ωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι την 1η Ιουλίου 2010 έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία και οι οποίοι απολύονται ύστερα από την ημερομηνία αυτή λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων στις οποίες εργάζονται, εφόσον δεν έχουν αξιολογη­θεί αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διορίζονται ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 10

Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες μνημονεύονται στις επόμενες παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες επιλογής που ισχύουν για τέσσερα έτη:

α) Σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής,

β) Σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης,

γ) Σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί­δευσης (Ε.Α.Ε.),

δ) Σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα,

ε) Διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

στ) Διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ζ) Προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευ­σης,

η) Προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαί­δευσης,

θ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής,

ι) Προϊσταμένων γραφείων επαγγελματικής εκπαί­δευσης,

ια) Διευθυντών δημοτικών σχολείων,

ιβ) Διευθυντών γυμνασίων,

ιγ) Διευθυντών γενικών λυκείων,

ιδ) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),

ιε) Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.),

ιστ) Διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.),

ιζ) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ιη) Διευθυντών γυμνασίων Ε.Α.Ε.,

ιθ) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,

κ) Διευθυντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων,

κα) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ.,

κβ) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Σ.,

κγ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων,

κδ) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων,

κε) Διευθυντών πειραματικών λυκείων,

κστ) Διευθυντών μουσικών σχολείων,

κζ) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων,

κη) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.),

κθ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων των πανεπιστημίων,

λ) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων των πανεπι­στημίων,

λα) Διευθυντών πειραματικών λυκείων των πανεπι­στημίων και

λβ) Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διά­γνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Ανα­γκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.).

3. Προτάσεις καταρτίζονται για την επιλογή και τοπο­θέτηση των ακόλουθων στελεχών της εκπαίδευσης:

α) Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά­των πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β) Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά­των δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) Υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ.,

στ) Υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ.,

ζ) Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων,

η) Προϊσταμένων διθέσιων δημοτικών σχολείων,

θ) Προϊσταμένων τριθέσιων και άνω νηπιαγωγείων και

ι) Προϊσταμένων τριθέσιων και άνω δημοτικών σχο­λείων.

Άρθρο 11

Προϋποθέσεις επιλογής

1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄, δωδεκαετή, τουλά­χιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης μπο­ρεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, αντίστοιχα.

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄) και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, που έχουν τα τυπικά προ­σόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης.

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαι­δευτικοί αντίστοιχων κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20 ή εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 11 και ΠΕ 16 που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της πρω­τοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους εκπαιδευτικούς του π.δ. 323/1993 που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν ισχύει η προϋπό­θεση της πενταετούς διδακτικής προϋπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα.

2. Ως διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γρα­φείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, με βαθμό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαί­δευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί επτά τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. Ως διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται και εκπαιδευ­τικοί του κλάδου νηπιαγωγών, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

3. Ως προϊστάμενοι γραφείων φυσικής αγωγής επιλέ­γονται εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 11 της πρωτοβάθ­μιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

4. Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέ­γονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχι­στον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοι­χους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδι­κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μο­νάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ. μπορεί να είναι:

αα) Για θέσεις διευθυντών γυμνασίων, γενικών λυκεί­ων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20.

ββ) Για θέσεις διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20.

γγ) Για θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευ­τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκά­λων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφό­σον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

δδ) Για θέσεις διευθυντών στα γυμνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδι­κών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία τουλάχιστον έτη εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι:

αα) Για θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαι­δευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ββ) Για θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

γγ) Για θέσεις διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνι­κά σχολεία εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσό­ντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά.

δδ) Για θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσό­ντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.

5. Ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων, προϊστάμε­νοι ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης, υποδιευθυντές Σ.Ε.Κ., στα οποία ασκούνται τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και τα οποία λειτουρ­γούν σε πρωινό και απογευματινό κύκλο, καθώς και ως υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπη­ρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή και, προκει­μένου για υποδιευθυντές και υπευθύνους τομέων Σ.Ε.Κ., ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Σ.Ε.Κ. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

6. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτι­κοί με βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Ειδικότερα, ως προϊστάμενοι τμημάτων εκ­παιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδι­κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στις δε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαί­δευσης εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋ­ποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με βαθμό Β΄ και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

7. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευ­τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκά­λων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων με βαθμό Α΄, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης, δεκαετή συνολική εκπαι­δευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί μία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με βαθμό Α΄ τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και δεκαετή συνολική εκπαιδευ­τική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέ­πεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρε­σία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσω­ρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

9. Για την επιλογή στις θέσεις σχολικών συμβούλων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας και για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευ­σης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας. Τα ανωτέρω πι­στοποιητικά χορηγούνται ύστερα από παρακολούθηση αντίστοιχου ειδικού προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για την επιλο­γή σε όλες τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο απαιτείται επίσης η κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληρο­φορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1.

10. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρω­σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η δι­αδικασία παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος για την απόκτηση του πιστοποιητικού καθοδηγητικής ή διοικητικής επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού και κάθε σχετικό θέμα.

11. Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη δια­δικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικα­σίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

12. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκ­παιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

13. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Το κώλυμα επιλογής της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 12

Κριτήρια επιλογής

1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:

α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: αα) την επιστημονική – παι­δαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συ­νέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις.

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων ανέρχεται σε εξήντα πέντε.

Άρθρο 13

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων

1. Τα κριτήρια επιλογής σχολικών συμβούλων αποτιμώ­νται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συ­γκρότησης και κατάρτισης αξιολογείται με είκοσι έξι μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες. Δεύτερο διδακτο­ρικό δίπλωμα μοριοδοτείται με 2 μονάδες.

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες. Δεύτε­ρος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 1 μονάδα. Τα διδακτορικά διπλώματα και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι μοριοδοτούνται: αα) προκειμένου για θέσεις σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν το περιεχόμενό τους εντάσσεται στον τομέα των επιστη­μών της αγωγής ή της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και ββ) προκειμένου για θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν το περιεχόμενό τους εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής ή στον επιστημονικό χώρο της αντίστοιχης ειδικότητας ή της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα ή μετα­πτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται.

γ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 2 μονάδες, μόνο για τους υποψηφίους για επιλογή σε θέσεις στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 3 μονάδες.

ε) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπια­γωγών: 1 μονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για από­κτηση πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης δ΄.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύ­ματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκαπίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

στ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν χρησι­μοποιήθηκε ως προσόν διορισμού: 1 μονάδα για κάθε κατηγορία επιμόρφωσης.

ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 2 μονάδες.

η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2: 3 μονάδες. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και των δύο επιπέδων μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.

θ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 1,50 μονάδες.

ι) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 2,50 μονάδες. Αν ο υποψή­φιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστο­ποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

ια) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: αα) Συγ­γραφή ή συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων που έχουν εκδοθεί και έχουν σχέση με την εκπαίδευση ή με τα καθήκοντα του σχολικού συμβούλου: 0,50 μονάδες για κάθε βιβλίο. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός, η μοριοδότηση επιμερίζεται αναλογικά. Βιβλία που δεν έχουν τεκμηρίωση με αναφορά σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, όπως τα σχολικά βοηθήματα, δεν μοριοδοτούνται. Η μοριοδότηση με βάση την παρού­σα υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 μονάδες συνολικά. ββ) Συμμετο­χή σε συγγραφική ομάδα, άσκηση έργου υπευθύνου συγγραφής επίσημων διδακτικών βιβλίων, συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης ή αναθεώρησης προγραμμάτων σπουδών, συμμετοχή σε ομάδα δημιουργίας ή άσκηση έργου υπευθύνου στη δημιουργία εκπαιδευτικού υπο-στηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, χαρτών κ.ά.), το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη: 0,50 μονάδες για κάθε συμμετοχή. γγ) Συμμετοχή σε δημοσιευμένες έρευνες, τις οποίες έχουν υλοποιήσει επίσημοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Α.Ε.Ι. και φορείς εκπαί­δευσης: 0,25 μονάδες για κάθε έρευνα. δδ) Δημοσίευση άρθρων σχετικών με την εκπαίδευση ή με το αντικείμε­νο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων, που έχουν τεκμηρίωση και αξιοποιούν την ελληνική και διεθνή βι­βλιογραφία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 0,25 μονάδες για κάθε άρθρο. Η μοριοδότηση με βάση τις υποπεριπτώσεις ββ΄, γγ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 μονάδες συνολικά.

ιβ) Διδασκαλία σε πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή στα διδασκαλεία εκπαίδευσης, που ανατέ­θηκε με βάση το π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄) ή με απόφαση του οικείου τμήματος: 0,50 μονάδες για κάθε ακαδημαϊ­κό έτος και μέχρι 1,50 μονάδες. Διδακτικά έργα τα οποία συμπίπτουν χρονικά δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά.

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθο­δηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση την εκ­παιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 0,50 μονάδες για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής σχολικού συμβούλου. Χρόνος υπηρεσίας διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρί­μηνο.

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα:

αα) Άσκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκ­παίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύ­νου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμέ­νου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούμενου εδαφίου αποτιμάται με 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων σχολικού συμβούλου, που αποτιμάται με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευ­τικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διεύθυνση εκπαίδευσης, αγωγής υγεί­ας, πολιτιστικών θεμάτων, Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγ­γελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πλη­ροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβου­λευτικού Σταθμού Νέων: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα.

Aν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή προϊσταμέ­νου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλ­λοντικής εκπαίδευσης, ii. προϊσταμένου τμήματος εκπαι­δευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διεύθυνση εκπαίδευ­σης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, ΚΕ.ΣΥ.Π., ή Γραφείου Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Συμβου­λευτικού Σταθμού Νέων, iii. προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.

ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, και άσκηση καθηκόντων μέντορα: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθη­κόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρε­σιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών.

γ) Ειδικώς για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρό­νος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοι­κητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

4. Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του κατά το άρθρο 16 συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότη­τα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότη­τα και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοι­μασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης, την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί.

Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μα­γνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης.

5. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα παρακάτω στοι­χεία:

α) Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιο­γραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφω­ση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνε­δρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέ­ση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασί­ας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών ορ­γανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λπ.) που αποτελούν υπη­ρεσιακές υποχρεώσεις δεν μοριοδοτούνται.

β) Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβά­νει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιο­λόγηση των στοιχείων του υπομνήματος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε παράρτημα. Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.

6. Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλ­ληλος για την άσκηση των καθηκόντων του σχολικού συμβούλου.

7. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο.

Άρθρο 14

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.

1. Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συ­γκρότησης αξιολογείται με 24 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13, με εξαίρεση το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτ­λο σπουδών ή το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα και τα στοιχεία των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, τα οποία δεν μοριοδοτούνται.

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθο­δηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται όπως προβλέ­πεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13.

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα:

αα) Άσκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκ­παίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊσταμένου σχολικής μονά­δας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου κέντρου περι­βαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη­σης και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούμενου εδαφίου αποτιμάται με 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού δι­ευθυντή, διευθυντή ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευ­σης ή διευθυντή σχολικής μονάδας, που αξιολογείται με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο αξιολογείται και η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τη θέση αυτή. Αν ο υποψή­φιος άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαί­δευσης, ii. προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκή­θηκαν στην ίδια θέση.

ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου: 0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμ­μετοχή σε συμβούλια δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα σε περισσότερες θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση. Στην περίπτωση των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης αν ο υποψήφιος έχει ασκήσει έργο σε περισσότερες της μίας θέσεις μοριοδοτείται μόνο η μία.

γγ) Ειδικώς για την επιλογή διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρό­νος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοι­κητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

γ) Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13. Ειδικά για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις διευθυντών μουσικών ή καλλιτεχνικών σχολείων, κατά την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου συνε­κτιμώνται και οι ειδικές σπουδές ή το αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση. Η διάταξη της παραγρά­φου 6 του άρθρου 13 εφαρμόζεται αναλόγως.

δ) Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο.

Άρθρο 15

Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων

Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθη­κόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντι­κειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσ­σών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκη­ση καθηκόντων μέντορα.

Άρθρο 16

Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνιστώνται τα παρακάτω συμβούλια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης:

α) συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων προσχο­λικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.,

β) συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) συμβούλιο επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας εκ­παίδευσης και

δ) συμβούλιο επιλογής διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβούλια είναι επταμελή και αποτελούνται από:

α) Έναν πρόεδρο ή διατελέσαντα πρόεδρο παιδαγωγι­κού τμήματος ή καθηγητικής σχολής Α.Ε.Ι. με αναγνωρι­σμένη συμβολή στα θέματα παιδείας ή εκπαιδευτικό με αναγνωρισμένη εμπειρία στη διοίκηση και συμβολή στα θέματα παιδείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.

β) Δύο μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή με εμπειρία στην άσκηση διοίκησης που ανήκουν σε παιδαγωγικά τμήματα ή καθηγητικές σχολές των A.E.I. ή, στην περίπτωση των συμβουλίων υπό στοιχεία γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου, και σε τμήματα δι­οικητικής επιστήμης των Α.Ε.Ι. Τα μέλη προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά συμβούλια των πανεπιστημίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στο συμβούλιο κατά προτεραιότητα επιλέγο­νται μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Από τα προτεινόμενα μέλη, ο Υπουργός επιλέγει δύο ως τακτικά και δύο ως αναπληρωματικά.

γ) αα) Δύο συμβούλους ή μόνιμους παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα αρμόδια όργανα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην περίπτωση των συμβουλίων υπό στοιχεία α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου και ββ) ένα σύμβουλο ή μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγω­γικού Ινστιτούτου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τα ίδια πιο πάνω όργανα, καθώς και ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στην περίπτωση των συμβουλίων υπό στοι­χεία γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

δ) Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτι­κών στα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια της αντίστοι­χης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

3. Η συγκρότηση κάθε συμβουλίου επιλογής γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη­σκευμάτων. Η σχετική πράξη εκδίδεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, τα ανωτέρω συμ­βούλια συγκροτούνται εντός μηνός από τη δημοσίευσή του.

4. Ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζο­νται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλά­χιστον με το ένα τρίτο του συνόλου των μελών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

5. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται το μέλος υπό στοιχείο 2α του παρόντος άρθρου. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός.

6. Τα συμβούλια επιλογής σχολικών συμβούλων είναι αρμόδια και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των σχολικών συμβούλων. Εισηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτε­ροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τμήματος της ίδιας διεύθυν­σης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αντίστοιχα.

7. Οι προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης και οι διευ­θυντές των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων επιλέγονται από τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), στα οποία συμμε­τέχουν επιπλέον: α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικών τμημάτων ή καθηγητικών σχολών ή τμημάτων διοικη­τικής επιστήμης των Α.Ε.Ι. ή σύμβουλος ή πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή σχολικός σύμβουλος της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και β) ένας διευθυντής εκπαίδευσης ή προ­ϊστάμενος γραφείου, ή διευθυντής σχολικής μονάδας κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

8. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμι­ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι διευθυντές των Σ.Ε.Κ. επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπη­ρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), κατά περίπτωση, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον: α) ένας σχολικός σύμβουλος, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και β) ένας διευθυντής σχολικής μονάδας της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης ή στα παιδαγω­γικά και, εφόσον δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄ με σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία. Τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με από­φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θε­μάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρε­σιακά συμβούλια.

10. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων πρω­τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι υπο­διευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ., καθώς και οι προϊστάμενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων επιλέγονται από τα όργανα και με τη διαδι­κασία που προβλέπεται στο άρθρο 23.

11. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από το συμβούλιο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

12. Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμμα­τέα των συμβουλίων επιλογής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

13. Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψή­φιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμιά φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπλη­ρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄).

14. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι­δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημο­σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη και στον γραμματέα των συμβουλίων επιλογής και των επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.

15. Οι προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι­κού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος Ε.Α.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή του αναπληρωτή του, με τη συμμετοχή σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε. και εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. με βαθμό Α΄, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση συγκρό­τησης. Όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις με επιλογή από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π., ορίζεται αναπληρωτής προϊστάμενος με διετή θητεία από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαί­δευσης με πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρε­σιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), ύστερα από πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Άρθρο 17

Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού έργου

Το συγγραφικό έργο των υποψήφιων σχολικών συμ­βούλων αξιολογείται από επταμελείς επιτροπές αποτε­λούμενες από συμβούλους ή μόνιμους παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και μέλη Δ.Ε.Π. ειδικοτήτων συναφών με το προς άσκηση έργο και το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για τους υποψήφιους σχολικούς συμβούλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Οι επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού έργου μπορεί να είναι περισσότερες από μία ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, αναλόγως του αριθμού και του κλάδου ή της ειδικότητας των υποψηφίων, κατά την κρίση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Η αξι­ολόγηση του συγγραφικού έργου κοινοποιείται στους υποψηφίους, οι οποίοι δύνανται να ασκήσουν κατ’ αυτής ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εντός πέντε ημερών και εξετάζεται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, το οποίο και αποφαίνεται επ’ αυτής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Άρθρο 18

Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους, δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλή­νιας κυκλοφορίας και στο διαδίκτυο προκηρύξεις του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ­μάτων, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετά­σχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής σχολικών συμβούλων και διευθυντών εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.

2. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής των υποψηφίων καταρτίζει εντός του πρώτου εξαμήνου του ίδιου έτους τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη­σης και Θρησκευμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.

3. Εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1, οι πε­ριφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδι­κασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής υπό στοιχεία ζ΄ έως ι΄ και κθ΄ έως λα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα ανα­γκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προ­βλέπεται στη σχετική πρόσκληση, η οποία αναρτάται στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, καθώς και στο διαδίκτυο.

4. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους, τους υπό στοι­χεία ζ΄ έως ι΄ και κθ΄ έως λα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντιστοίχως τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον οικείο πε­ριφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης αναρτώνται στα γραφεία των διευθύνσεων και γραφείων της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.

5. Εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1 οι διευ­θυντές εκπαίδευσης προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επι­θυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής ια΄ έως κη΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμί­ας που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση, η οποία αναρτάται στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευ­σης, καθώς και στο διαδίκτυο.

6. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους, τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης αναρτώνται στα γραφεία των διευθύνσεων και γραφεί­ων της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.

7. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, καθώς και υποδιευθυντή Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ., να υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά ή στον διευθυντή του Σ.Ε.Κ. σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Αντιστοίχως προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένου ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπι­αγωγείου να υποβάλουν στον διευθυντή εκπαίδευσης ή στον προϊστάμενο του οικείου γραφείου εκπαίδευσης σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου.

8. Μετά την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης με πρόσκλησή του που κοινο­ποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτι­κών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του νομού, να υποβάλουν εντός δεκαημέρου αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές.

9. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές εκπαίδευσης για τις θέσεις δύο περιφερειακών διευ­θύνσεων εκπαίδευσης.

β) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι γραφείων για τις θέσεις μίας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

γ) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, Σ.Ε.Κ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για τις θέσεις αρμοδιότητας ενός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

δ) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευ­τικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης για τη θέση μιας μόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης.

ε) Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., οι υποψήφιοι υπεύθυνοι τομέα Σ.Ε.Κ., καθώς και οι υποψήφιοι προϊστάμενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων για τις θέσεις των σχολικών μονά­δων όπου ανήκουν οργανικά ή του Σ.Ε.Κ. όπου ασκούνται οι μαθητές τους.

Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ καταθέτουν δήλωση προτίμησης ύστερα από την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων.

10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης του άρθρου 10, τα υποβλητέα δικαιολο­γητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 19

Κρίση και επιλογή σχολικών συμβούλων

1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβού­λων, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυ­ξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γί­νουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ­μάτων, η οποία τους κοινοποιεί στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε ημερών από την κοινοποίησή τους.

2. Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή τους το συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπρο­σαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

3. Εντός πέντε ημερών από τον ορισμό των επιτροπών του άρθρου 17, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής αναθέτει την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου στην οικεία επι­τροπή και ορίζει τα χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να παραδοθούν οι αξιολογήσεις τους στο συμβούλιο.

4. Μετά την παραλαβή των αξιολογήσεων της προη­γούμενης παραγράφου το συμβούλιο επιλογής:

α) Κοινοποιεί σε κάθε υποψήφιο τις αξιολογικές μονά­δες που συγκέντρωσε συνολικά και κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο και ορίζει σε αυτούς πενθήμερη προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων. Η κρίση του συμβουλίου επί των αντιρρήσεων ανακοινώνεται στον υποψήφιο κατά την προφορική συνέντευξη.

β) Ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.

5. Μετά το πέρας της συνέντευξης κάθε μέλος του συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδι­κασία της συνέντευξης.

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα – Γενική Συγκρότηση» είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον βαθμολόγησαν τα παρόντα μέλη του συμβουλίου.

Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

6. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υπο­ψηφίων, το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολο­γική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής κατά κλάδους και ειδικότητες με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.

7. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφι­ος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες, κατά σειρά, στα κριτήρια: α) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία και γ) προσωπικότητα – γενική συγκρότηση.

8. Εντός πέντε ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον πρόε­δρο του συμβουλίου στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για επικύρωση, δια της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου.

9. Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα επιλογής σχολικών συμβούλων ορισμένων κλάδων και ειδικοτή­των είναι δυνατή η έκδοση σχετικής προκήρυξης εντός μηνός από την εξάντληση του πίνακα. Η ισχύς των πινά­κων αυτών λήγει κατά τη λήξη της ισχύος των πινάκων της παραγράφου 6.

10. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου επικυρώνουν τα αναλυτικά πρα­κτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου.

Άρθρο 20

Κρίση και επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων και προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

1. Οι διατάξεις για την κρίση και επιλογή των σχο­λικών συμβούλων εφαρμόζονται και για την κρίση και επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ., εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του συγγραφικού έργου.

2. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής ή το υπηρεσιακό συμβούλιο (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) καταρτίζει με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14 και τις προτιμήσεις των υποψηφίων, τους εξής πίνακες ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευ­σης:

α) διευθυντών εκπαίδευσης,

β) προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης,

γ) προϊσταμένων γραφείων επαγγελματικής εκπαί­δευσης,

δ) προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής και

ε) προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε έναν από τους παραπά­νω πίνακες δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους πίνακες.

3. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες, δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων ή απομένουν κενές θέσεις και μετά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 24, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συντάσσει συμπληρωματικούς αξιολογικούς πίνακες από εκπαι­δευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της διεύθυνσης στην οποία υπάρχουν κενές θέσεις, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση τα κριτήρια των περι­πτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12.

Άρθρο 21

Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.

1. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν πίνακα υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. με βάση τα κριτήρια επιλογής και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης και με εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20.

Η εγγραφή υποψηφίων σε ένα πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούμενοι διευθυντές από έναν πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες.

2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύν­σεις εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από την κρίση του συμβουλίου επί των ενστάσεων και την ανα­προσαρμογή των πινάκων, οι πίνακες αυτοί υποβάλλο­νται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε τέ­ταρτου έτους. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Ύστερα από την κύρωσή τους οι πίνακες αναρτώνται εκ νέου στις περιφερειακές δι­ευθύνσεις και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

3. Για την κρίση και επιλογή των διευθυντών των πει­ραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εφαρμόζονται οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Επί των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών γνω­μοδοτεί το εποπτικό συμβούλιο κάθε πειραματικού σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη Δ.Ε.Π. του πανεπιστημια­κού τμήματος που εποπτεύει το πειραματικό σχολείο. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικεί­ου πανεπιστημιακού τμήματος. Το εποπτικό συμβούλιο καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο ανώτερο περιφερειακό υπηρε­σιακό συμβούλιο.

Άρθρο 22

Κρίση και επιλογή προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων

Οι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων ορίζονται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαί­δευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφε­ρειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15.

Άρθρο 23

Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονά­δας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέ­χουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων των τομέων του Σ.Ε.Κ., με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχο­λικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμ­βούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση της παραγράφου 1, η τοποθέ­τηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15.

4. Στην περίπτωση ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δη­μοτικών σχολείων η τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται ως εξής:

α) Στα διθέσια με απόφαση του οικείου διευθυντή εκ­παίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οι­κείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 15.

β) Στα τριθέσια και άνω σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 24

Τοποθέτηση – Ανάληψη υπηρεσίας

1. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής σχολι­κών συμβούλων τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου συμβουλίου επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

2. Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις της προτίμησής τους, τοποθετούνται στις θέσεις που απομένουν κενές αν εκ νέου το δηλώσουν. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλω­ση προτίμησης για τις θέσεις των ίδιων περιφερειακών διευθύνσεων. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών αξιολογικών μονάδων και με βάση τις δηλω­θείσες προτιμήσεις.

3. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις σχολικών συμβού­λων διαγράφονται από όλους τους πίνακες υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι.

4. Η τοποθέτηση γίνεται κατά την εξής σειρά: Προηγεί­ται η τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων, ακολουθεί η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης και έπεται η τοποθέτηση των προϊσταμένων των γραφείων εκπαί­δευσης και των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ­μόζονται και για την τοποθέτηση των διευθυντών εκ­παίδευσης, των προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευ­σης και των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης διαγράφονται από όλους τους πίνακες στελεχών της εκπαίδευσης, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι.

6. Αν με τη διαδικασία της παραγράφου 2 δεν συμπλη­ρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, τότε στις θέσεις αυτές τοποθετούνται εκπαιδευτικοί που επιλέγονται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 20. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, με βάση τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής αξιολο­γεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση, ανταποκρινόμενοι σε σχετική προκήρυξη που γίνεται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης.

7. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευ­θυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμ­βουλίου με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί ο αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και η τοποθέτηση των διευθυντών γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

8. Η τοποθέτηση σε κενές ή κενούμενες θέσεις διευ­θυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβου­λίου. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8, αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις σχολείων της προτίμησής τους, τοποθετούνται, εφό­σον εκ νέου το δηλώσουν, στις θέσεις που απομένουν κενές κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης.

10. Αν με τη διαδικασία της παραγράφου 9 δεν πλη­ρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου περιφε­ρειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαι­δευτικούς που ανήκουν οργανικά:

α) στην ίδια σχολική μονάδα,

β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήμου και

γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της πε­ριοχής αρμοδιότητας του οικείου περιφερειακού υπη­ρεσιακού συμβουλίου.

11. Αν σε ορισμένες από τις σχολικές μονάδες της παραγράφου 10 δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί δήλωση προτίμησης για την τοποθέτηση ως διευθυντών, εκ­παιδευτικών με βαθμό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτη­σης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους υποψηφίους για κρίση δήλωση προτίμησης σχολείων.

12. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παρα­γράφους 10 και 11 καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

13. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. διαγράφονται από όλους τους πίνα­κες διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης.

14. Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαι­δευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευ­σης.

15. Προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παι­δαγωγικής καθοδήγησης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης τοποθετούνται σχολικοί σύμβουλοι της οικείας βαθμίδας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρό­σκληση του Υπουργού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και εισήγηση του συμβουλίου επιλογής σχολικών συμ­βούλων. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2986/2002 καταργείται.

Άρθρο 25

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημό­σιας εκπαίδευσης του παρόντος νόμου στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολου­θεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.

2. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτι­κή. Όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

Άρθρο 26

Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων ή του αρμόδιου περιφερεια­κού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, οι κατέχοντες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:

α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λό­γους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή

β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυ­ναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολό­γητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέ­σεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.

2. Το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί για την απαλλαγή στελέχους της εκπαίδευσης για πλημμε­λή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη­σκευμάτων ή του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης ενώπιον του συμβουλίου.

3. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Άρθρο 27

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

1. Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντές σχολικών μο­νάδων και Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους.

2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., καθώς και προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά­των των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετα­τέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους με απόφαση του Υπουρ­γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμ­βουλίου.

3. Προϊστάμενος γραφείου εκπαίδευσης, το οποίο κα­ταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοι­πο της θητείας σε κενή θέση προϊσταμένου γραφείου ή, αν δεν υπάρχει, κατά προτεραιότητα σε κενή θέση διευθυντή σχολικής μονάδας της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, με απόφαση του περιφερεια­κού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

4. Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργεί­ται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση διευθυντή σχολικής μονάδας της ίδιας διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευ­θυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

5. Στην περίπτωση που σχολικός σύμβουλος τοποθε­τείται σε άλλη θέση αναπληρώνεται από τον επόμενο σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον αξιολογικό πί­νακα. Ο αναπληρωτής δεν διαγράφεται από το σχετικό αξιολογικό πίνακα και διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλ­λει αίτηση για την κάλυψη κενούμενης θέσης.

Άρθρο 28

Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Για την επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ισχύουν τα ακόλου­θα:

α) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, που ανα­φέρονται στα προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιο­λογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

β) Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφε­ρειακά υπηρεσιακά συμβούλια νοείται το οικείο υπη­ρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονά­δας ή Σ.Ε.Κ. της ίδιας σχολής και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Άρθρο 29

Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των διευθυντών εκπαίδευσης. Τα στελέχη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας από τα νέα στελέχη.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου προηγούνται οι επιλογές και οι τοποθετήσεις διευθυ­ντών εκπαίδευσης, ενώ όσοι τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις διαδικασίες επιλογής στελεχών που θα ακολου­θήσουν.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου:

α) ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτή­σεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής του άρθρου 10 του παρόντος νόμου μπορεί με απόφαση του Υπουρ­γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ορισθεί διαφορετικά,

β) δεν ισχύει η προϋπόθεση της παραγράφου 11 του άρθρου 11, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί οι προβλε­πόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και

γ) το κριτήριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 που αφορά την αξιολόγηση του υπο­ψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του, δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9 του άρθρου 11 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την επιλογή στελέχους της εκπαίδευσης. Τα στελέχη που θα επιλεγούν ως σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων θα παρακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα και πρό­γραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Η επιτυχής συμμετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας και γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση το στέλεχος αντικαθίσταται από τον επόμενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει δηλώσει προτίμηση για τη συγκεκριμένη θέση.

5. Το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας δεν θεωρείται απαραίτητο προσόν για τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων κατά τις δύο πρώτες εφαρμογές του παρόντος νόμου.

6. Η μοριοδότηση της πιστοποιημένης επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 ισχύει μόνο κατά την πρώτη εφαρ­μογή του παρόντος νόμου.

7. Η θητεία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου λήγει ταυτόχρονα την 31.7.2015.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα­ταργούνται τα άρθρα 1 έως 15 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄), το άρθρο 32 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 30

Θέματα μεταθέσεων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών είναι η πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργα­νική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. Η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαι­δευτικών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος.

5. Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, όπως αυτή καθορίζεται με τις πα­ραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα, σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ίδιου διατάγματος, ορίζονται σε τέσσερις.

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 καταργείται.

Άρθρο 31

Θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων

1. Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυ­φθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

2. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετά­θεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προ­κειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση ως μο­νάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.

3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μο­νάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμι­ας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώ­τερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παρα­γράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.

4. Όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουρ­γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, λήγουν την 31.8.2010.

5. Στο άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) προστί­θεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε κε­νές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφε­ρειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διατηρούν το μισθολογικό τους καθεστώς.»

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ­γούνται: α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), β) η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 και γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002.

Άρθρο 32

Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών

1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά.

2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονά­δα συντάσσει έκθεση με την οποία αξιολογούνται: α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και γ) οι επιτυχίες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.

3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχο­λικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκό­ντων και τους σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης και υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.).

4. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων πρωτο­βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταρτίζουν πρόγραμμα δράσης για κάθε σχολικό έτος και στη συνέχεια υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στους οικείους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα στοιχεία της αξι­ολόγησης και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρ­μογής του άρθρου αυτού.

6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων πα­ραγράφων γίνεται σταδιακά από το σχολικό έτος 2010-2011 σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποι­είται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 33

Εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής συγγραμμάτων

1. Το άρθρο 15 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄), τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίστα­ται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της δωρεάν προμήθειας και επιλογής από τους φοιτητές ή σπουδαστές αριθμού συγγραμμάτων ίσου με τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου από τον κατάλογο διδακτικών συγ­γραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 226/2007 (ΦΕΚ 256 Α΄).» β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η κοστολόγηση των συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. γί­νεται από επιτροπή και η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από ειδικό όργανο, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ισχύουν οι έως την έναρξη ισχύ­ος του παρόντος εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.» γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για κάθε διανεμόμενο σύγγραμμα παραχωρείται από το κράτος στη βιβλιοθήκη του οικείου Α.Ε.Ι. αριθμός συγγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της βιβλιοθή­κης. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσι­εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία υπολογίζεται ο αριθμός, η διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω διδακτικών συγγραμμάτων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»

2. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 η εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης για τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της χώρας γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων του Κρα­τικού Προϋπολογισμού που εγγράφονται ετησίως σε αντίστοιχους ειδικούς κωδικούς για το σκοπό αυτόν.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και κάθε διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου καταργείται.

Άρθρο 34

Εκλογή μελών Δ.Ε.Π.

1. Το άρθρο 24 του ν. 3549/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 προστίθενται οι λέξεις «της ημεδαπής ή της αλλο­δαπής».

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 η λέξη «τριάντα» αντικαθίσταται από τις λέξεις «δεκαπέντε».

γ) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προ­στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. ενός τμήματος υπερβαίνουν τα εκατό, το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από είκοσι ένα μέλη.»

2. Στο Κεφάλαιο Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, ο αριθμός «τριάντα (30)» αντικαθίσταται από τον αριθμό «δεκα­πέντε (15)».

β) Η παράγραφος 3, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3δ του άρθρου 24 του ν. 3549/2007, αντι­καθίσταται ως εξής:

«3. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι περισσότερα από δεκαπέντε (15), το σώμα των εκλε­κτόρων απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, από τα οποία τα πέντε (5) ανήκουν, εφόσον υπάρχουν, στον αντίστοιχο τομέα. Προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και έπονται τα υπόλοιπα μέλη του τομέα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός των δικαιουμένων ψήφου υπερβαίνει τους πέντε (5), τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους με την ευθύνη του διευθυντή του τομέα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των λοιπών τομέ­ων του τμήματος που μετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο τρίτων των μελών του εκλεκτορικού σώματος ορίζονται, ανάλογα με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης, διαδοχικά κατά 50% από μέλη της βαθμίδας του καθηγητή και από μέλη κατά σειρά της βαθμίδας του αναπληρωτή και του επίκουρου καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ανωτέρω ποσοστό από τα υπάρχοντα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή, το υπόλοιπο μεταφέρε­ται στην επόμενη βαθμίδα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. υπερβαίνει τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται να μετάσχουν στο εκλεκτορικό σώμα, διενεργείται κλήρωση με ευθύνη του Προέδρου του τμήματος. Το λοιπό ένα τρίτο των μελών του εκλεκτορικού σώματος αποτελείται από εξωτερικούς εκλέκτορες, οι οποίοι ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.»

γ) Ύστερα από την παράγραφο 3 προστίθεται παρά­γραφος 3α ως εξής:

«3. α. Αν τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος είναι εί­κοσι ένα (21) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄), όπου στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων αναφέρο­νται οι αριθμοί δεκαπέντε (15) και πέντε (5) νοούνται οι αριθμοί είκοσι ένα (21) και επτά (7), αντίστοιχα.»

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για τα εκλεκτορικά σώματα που έχουν συγκροτηθεί σε σώμα κατά την έναρξη ισχύος του πα­ρόντος νόμου.

4. Με ευθύνη του Προέδρου του τμήματος αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος, της σχολής και του ιδρύματος, το αργότερο εντός δέκα ημερών από κάθε σχετική πράξη, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων, καθώς και μονιμοποίησης, μελών Δ.Ε.Π.:

α) το κείμενο της προκήρυξης της κάθε θέσης, μαζί με την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολο­γητικών,

β) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες σύγκλησης της γενικής συνέλευσης του τμήματος για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος,

γ) το ονοματεπώνυμο των μελών του εκλεκτορικού σώματος, τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενό τους, καθώς και τον τομέα, το τμήμα, τη σχολή και το ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν,

δ) την ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώ­ματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επι­τροπής,

ε) το ονοματεπώνυμο των μελών της τριμελούς ειση­γητικής επιτροπής, τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενό τους, καθώς και τον τομέα, το τμήμα, τη σχολή και το ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν,

στ) την ημερομηνία κατάθεσης της εισηγητικής έκ­θεσης,

ζ) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τη διενέργεια της εκλογής και

η) το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκλογής (ονοματε­πώνυμο εκλεγέντος, συνολικό αριθμό παρόντων εκλε­κτόρων και σύνολο θετικών ψήφων).

5. Η συμμετοχή μελών εκλεκτορικού σώματος σε κάθε συνεδρίασή του για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π., περιλαμβανομένης και της τελευταίας συνεδρίασης κατά την οποία γίνεται η τελική κρίση και ψηφοφο­ρία, επιτρέπεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθο­ρίζονται οι τόποι της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστω­σης της απαρτίας και διασφάλισης της διαδικτυακής μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανα­λόγως και στα Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 35

Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Στο άρθρο 2Α του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Οι παράγραφοι 1 και 2 καταργούνται.

β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 η φράση «ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθ­μού μορίων» αντικαθίσταται ως εξής: «ίσο με τριάντα πέντε μόρια».

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 καταρ­γείται.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3748/2009 και η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄) καταργούνται.

3. Στο πέμπτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1β της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύει, απαλείφεται η φράση «, εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού,».

Άρθρο 36

Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.

1. Στην υπ’ αριθμ. 679/1996 κοινή απόφαση των Υπουρ­γών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά­των (ΦΕΚ 826 Β΄), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ­νας (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι η διάθεση και διαχείριση κον­δυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλ­λιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξε­τάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθε­ματικό των Ε.Λ.Κ.Ε. προς όφελος του ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.»

β) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 η φράση «Η επι­τροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:» αντικαθίστα­ται ως εξής: «Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι αποφασιστικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρμοδι­ότητες:».

γ) Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Υπεύθυνοι για την εκτέλεση του φυσικού αντι­κειμένου των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε. είναι οι εκάστοτε επιστημονικοί υπεύ­θυνοι.»

δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολο­γισμού των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται στο ίδρυμα με απόφαση της Επιτροπής Δι­αχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. για την ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και οργάνων του κατά την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων και τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασμού.»

ε) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πλεόνασμα του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών του διατίθεται με απόφαση της Συ­γκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητι­κών και αναπτυξιακών στόχων του ιδρύματος.»

2. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγρά­φου 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «όπως και οι αμοιβές από κάθε εί­δους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το Κράτος, καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.»

3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του έν­δικου μέσου της έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του, καθώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειάς του, σε υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθη­καν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των μελών των Επιτροπών Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κον­δυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέντρων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, σε βάρος Επιστημονικών Υπευθύνων έργων που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης τούτων, από μονομελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνόμενου με τον καταλογισμό, που υποβάλλεται με το δικόγραφο του ένδικου μέσου ή των πρόσθετων λόγων αυτού, να μειώσει το ποσό του καταλογισμού ως το ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλά­ξει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου αν υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού. Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή το Δικαστήριο συνεκτιμά το βαθμό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονομική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιο­νομικής παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής της και το επελθόν από αυτήν αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα από το συ­νολικό ποσό του καταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δημιουργηθέν έλλειμμα. Εξαιρούνται των ρυθμί­σεων της παρούσας καταλογιστικές πράξεις οι οποίες αφορούν έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων Α.Ε.Ι. ή κατάχρηση δημοσίου χρήματος προς ίδιον όφελος.

Άρθρο 37

Λοιπά θέματα των Α.Ε.Ι.

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρ­θρου 2 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των μελών Δ.Ε.Π. σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του πανεπιστημίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6) ούτε όμως μεγαλύτερος από τον αριθμό των τμημάτων του πανεπιστημίου.» Το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκπρόσωποι των μελών Δ.Ε.Π. ορίζονται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, τα οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση, εκ περι­τροπής κατ’ έτος, με σειρά την οποία καθορίζει ο πρύ­τανης ανά τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τμήματος και κάθε βαθμίδας τουλάχιστον μία φορά.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­μόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 93 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται αναλόγως και για το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η δυνα­τότητα ανεξάρτητης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Έως την έκδοση της απόφασης αυτής, οι πάσης φύσεως πράξεις διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας εκ­δίδονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της κατά τις διατάξεις της παραγράφου Β.3 του άρθρου 40 του ν. 3794/2009 Διοικούσας Επιτροπής. Πράξεις που αφορούν τα παραπάνω θέματα και έχουν εκδοθεί από όργανα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί αρμοδίως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

5. Οι προθεσμίες των παραγράφων 10α και 10β του άρθρου 11, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ­θρου 8 του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ. από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορη­γίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για τις κρατικές επιχορηγήσεις.»

Άρθρο 38

Θέματα της Α.ΔΙ.Π.

Στο ν. 3374/2005, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλου­θες τροποποιήσεις:

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5, μετά τις λέξεις «των βαθμίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή» προστίθενται οι λέξεις «κατά προτεραιότητα».

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8, η φράση «μέσα σε ένα μήνα» αντικαθίσταται από τη λέξη «μετά».

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) απο­τελείται από πέντε μέλη, τα οποία προέρχονται από το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συντάσσει και τηρεί η Α.ΔΙ.Π. Σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύ­ματος κάποιου μέλους, η αξιολόγηση μπορεί κατά την κρίση της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. να πραγματοποιείται και από λιγότερα μέλη, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων συντάσσεται από την Α.ΔΙ.Π., λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, μελών της Α.ΔΙ.Π. και άλλων σχετικών με το αντικείμενο της αρχής φορέων, και ανανεώνεται συνεχώς. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ορίζεται με απόφαση της Α.ΔΙ.Π. Θεωρείται απαραίτητη η ένταξη στο μητρώο αλλοδαπών ή ελλήνων εμπειρογνωμόνων ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ιδρυ­μάτων ανώτατης εκπαίδευσης.»

δ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η συμμετοχή αλλοδαπών ή ελλήνων εμπειρογνω­μόνων ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εξω­τερικού, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγη­σης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, είναι απαραί­τητη. Επίσης, είναι επιθυμητή: (i) η διοικητική εμπειρία των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε ακαδημαϊκές μονάδες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και (ii) η συμμετοχή ενός εκπροσώπου επαγγελματικής ή άλλης επιστημονικής οργάνωσης, αντίστοιχης με το γνωστικό αντικείμενο της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας, ο οποίος να είναι σε θέση να εκτιμήσει τη συμβολή των σπουδών στην άσκηση του επαγγέλματος.»

ε) Στην αρχή της παραγράφου 7 του άρθρου 8, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρά­γραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3794/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) καταβάλλεται αμοιβή για το έργο της αξιολό­γησης.» Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουρ­γών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η αμοιβή των μελών των Ε.Ε.Α. και, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»

στ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ­θρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Α.ΔΙ.Π. διαβιβάζει την τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος και μεριμνά και για τη δημοσιοποίησή της.»

ζ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9, η λέξη «τέσσερις» αντικαθίσταται από τη λέξη «δώ­δεκα».

η) Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης των ελληνικών ιδρυμάτων ανώ­τατης εκπαίδευσης, επισημαίνει καλές πρακτικές και ενδεχόμενες αδυναμίες, διατυπώνει προτάσεις βελτί­ωσης, εκπονεί μελέτες και, τέλος, διεξάγει έρευνες με στόχο την ανάπτυξη της μεθοδολογίας, των τεχνικών και των εφαρμογών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.»

θ) Οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:

«δ) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών με αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα διασφάλισης ποιότητας από τη συμμε­τοχή του σε συλλογικό όργανο του ιδρύματός του (π.χ. ΟΜ.Ε.Α., ΜΟ.ΔΙ.Π.), ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.).

ε) Έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών με αποδεδειγ­μένη πείρα σε θέματα διασφάλισης ποιότητας από τη συμμετοχή του σε συλλογικό όργανο του ιδρύματός του (π.χ. ΟΜ.Ε.Α., ΜΟ.ΔΙ.Π.), ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.).

στ) Έναν εν ενεργεία ή ομότιμο ερευνητή πρώτης βαθμίδας μη ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, ο οποίος προτείνεται από τη Σύνοδο των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).

ζ) Έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής που προτείνεται από κοινού από τον Σύνδεσμο Επιχει­ρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).»

ι) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 προ­στίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Το συλλογικό όργανο διοίκησης της Αρχής είναι η Ολομέλεια, στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη της. Τα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ δύνανται να ανα­λαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο της Αρχής.»

ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν επιτρέπεται ο διορισμός του Προέδρου της Α.ΔΙ. Π. για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. Επιτρέπεται η ανανέωση θητείας, με μέγιστο όριο τα δέκα έτη, των μελών των περιπτώσεων β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄, εφόσον επαναπροταθούν από τους αντίστοιχους φορείς.»

ιβ) Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 οι φράσεις «τη Σύνοδο των Πρυτάνεων» και «τη Σύ­νοδο των Προέδρων» αντικαθίστανται από τις φράσεις «τους Πρυτάνεις» και «τους Προέδρους», αντίστοιχα.

ιγ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11, όπως τροποποι­ήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3577/ 2007 (ΦΕΚ 130 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Α.ΔΙ. Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λει­τουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποι­αδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄). Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή του σε επι­τροπές, συμβούλια και εν γένει συλλογικά όργανα, σε σχέση με ακαδημαϊκά ζητήματα ή / και εν γένει θέμα­τα αξιολόγησης και εκπαίδευσης. Στα μέλη της Α.ΔΙ. Π. επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Αυτά τα μέλη της Αρχής είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα διοικητικά τους καθήκοντα στα ιδρύματά τους, εφόσον η Α.ΔΙ.Π. με απόφασή της τους αναθέτει συγκεκριμένα διοικητικά καθήκοντα.

Οι αποδοχές των μελών της Α.ΔΙ.Π. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής και δημοσι­εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τον κα­θορισμό τους λαμβάνεται υπόψη αν υφίσταται πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των μελών. Ειδικά στα μέλη των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Α.ΔΙ.Π., η οποία ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής και δημοσιεύ­εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τα μέλη της Α.ΔΙ.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄).

Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των με­λών της Α.ΔΙ.Π. για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Α.ΔΙ.Π. με απόφαση του Προέδρου της. Ειδικά για τα μέλη της Α.ΔΙ.Π. των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 που υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. εκτός Αθηνών, οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησής τους από και προς την Αθήνα, για την άσκηση των ακαδη­μαϊκών τους καθηκόντων ή άλλου έργου στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους ως μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. βαρύνουν το πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι., από το οποίο προέρχονται, με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου, αντίστοιχα.»

ιδ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι αποφάσεις της Α.ΔΙ.Π. κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά­των. Έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους συντάσσεται για το προηγούμενο έτος από την Α.ΔΙ.Π. έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό.»

ιε) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 αντικαθί­στανται ως εξής:

«1. Για τη λειτουργία της η Α.ΔΙ.Π. υποστηρίζεται από μία Γραμματεία επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία αποτελείται από τρία Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης, Πληροφορικής και Οικονομικών, β) Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, και γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ερευνών. Η θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης πληρούται μετά από ανοικτή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και αξιολόγηση από την Ολομέλεια της Α.ΔΙ.Π. Στον εσωτερικό κανονισμό της Α.ΔΙ.Π. καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και διορισμού, το καθεστώς απασχόλησης και η διάρκεια της θητείας του Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

Στην Α.ΔΙ.Π. λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο του Νομι­κού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το τελευταίο. Για τη στελέχωσή του αυξάνονται οι θέσεις των Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά μία.

2. Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Α.ΔΙ.Π. συνιστώνται δεκαπέντε θέσεις ειδικού επιστημο­νικού προσωπικού και δέκα θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού. Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπι­κού καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της Αρχής. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού στα Τμήματα, οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, η συγκρότηση του υπηρεσιακού συμ­βουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού της Διεύθυνσης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της Α.ΔΙ.Π.»

ιστ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12, όπως η πα­ράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.3577/2007, μετά τη λέξη «.Ν.Π.Δ.Δ.» και πριν τη φράση «Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.» προστίθεται η φράση «Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα,».

ιζ) Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Α.ΔΙ.Π., είναι δυνατή η απόσπαση μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., για χρονική διάρκεια έως δύο ετών, ύστε­ρα από αίτησή τους, σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Α.ΔΙ.Π. με καθεστώς πλήρους απασχό­λησης και με το μισθολογικό καθεστώς της οργανικής τους θέσης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 39

Θέματα εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) καταργείται και οι παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την ίδρυση, οργάνωση και εν γένει λειτουρ­γία των εκκλησιαστικών γυμνασίων, όπως και για την κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά γυμνάσια της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται γνώμη, σύμφω­νη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστι­τούτου, αυτή διατυπώνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τα εκκλησιαστικά γυμνάσια στεγάζονται μαζί με τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό και διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή και υποδιευθυντή. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ­μάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως, ρυθμίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συστέγαση των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, τη λειτουργία τους με ενιαία διεύθυνση, καθώς και οι αρμοδιότητες του διευθυντή και του υποδιευθυντή.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την ίδρυση, οργάνωση και εν γένει λειτουργία των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, όπως και για την κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά γενικά λύκεια της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης, καθώς και οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19.»

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρ­θρου 23 του ν. 3432/2006 καταργούνται. Η παράγραφος 2 και οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκ­παιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους πίνακες της δημόσιας δευ­τεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση – δή­λωση προτίμησης των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου αυτού για την παροχή της γνώμης του προ­ηγούμενου εδαφίου συμμετέχουν και δύο μέλη διδακτι­κού προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή σχολικοί σύμβουλοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα με θεολογικές σπουδές, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη­σης και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικοί που δηλώνουν προτίμηση για το διορισμό ή την πρόσληψή τους στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστι­κά λύκεια υποχρεούνται μαζί με την αίτηση – δήλωσή τους να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούνται οι λόγοι για τους οποί­ους επιθυμούν το διορισμό ή την πρόσληψή τους στα εκκλησιαστικά σχολεία. Για περαιτέρω τεκμηρίωση της αιτιολογίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να συνυποβάλλουν και συστατικές επιστολές προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους του χώρου της Ορθοδοξίας. Ειδικά για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (εκκλησιαστι­κό γυμνάσιο και γενικό εκκλησιαστικό λύκειο) και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (γενικό εκκλησιαστικό λύκειο) απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκρι­ση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ1785/ 9.12.1987 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ 765 Β΄), ή του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αντί­στοιχα. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην Αθωνιάδα Εκκλησι­αστική Ακαδημία μπορεί να προσκαλούνται μη εγγε­γραμμένοι στους πίνακες υποψήφιοι, οι οποίοι ύστερα από την αξιολογική κατάταξή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεση του δεύτερου εδαφίου, προσλαμβάνονται στα σχολεία αυτά. Με από­φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα ή στην κατά τα ανωτέρω συστατική επιστολή, από τα οποία διαπιστώνεται η έφεση του ενδιαφερόμενου να υπηρετήσει σε εκκλησιαστικά σχολεία.»

«7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσαρμόζονται οι δι­ατάξεις που ισχύουν για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης ως προς τις μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, εκπαιδευτικές άδειες, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση και αξιολόγηση στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων.

8. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυν­ση εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεση της παραγράφου 2. Για την επιλογή εφαρμόζονται οι δι­ατάξεις για τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία που ισχύουν για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυ­ντών στα λοιπά σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσαρμόζονται οι διατάξεις αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλη­σιαστικών λυκείων.»

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ­γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.), μέλη του οποίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, ιδίως δε μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων, μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλη­σιαστικών Ακαδημιών, σύμβουλοι ή πάρεδροι του Παιδα­γωγικού Ινστιτούτου, σχολικοί σύμβουλοι της δημόσιας εκπαίδευσης, διευθυντές εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, καθηγητές της δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης και στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης με εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητας του συμβουλίου. Από τα μέλη αυτά, ένα προτείνεται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τον αναπληρωτή του, ένα από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπλη­ρωτή του και τα υπόλοιπα ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας του, ο οποίος είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά προτίμηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.»

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ­γείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.), το οποίο απο­τελείται από:

α) τρεις διευθυντές σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής ή μη εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ­μάτων,

β) δύο αιρετούς εκπροσώπους του εκπαιδευτικού προ­σωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευ­σης, κατά προτίμηση με βαθμό Α΄. Όταν συζητούνται θέματα διοικητικού προσωπικού, αντί των παραπάνω αιρετών μελών συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Οι αιρετοί εκπρόσωποι εκλέγονται με ισάριθ­μους αναπληρωτές κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ως προς τη συγκρότηση και λειτουργία του συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατά­ξεις των άρθρων 159 έως 162 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν.»

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας του, ο οποίος είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά προτίμηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.»

8. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Δ.Ε.Ε. και του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε. που έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, πλην των αιρετών, λήγει με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα μέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη συγκρότηση των ανωτέρω συμβουλίων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9. Για το διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16.01 Μου­σικής της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης απαιτείται ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής που χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς.

Άρθρο 40

Θέματα καταργούμενων ή συγχωνευόμενων εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων

1. Η κατάργηση ή συγχώνευση εκκλησιαστικών γυμνα­σίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων γίνεται με τη λήξη του σχολικού έτους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Μετά την κατάργηση ή συγχώνευση κάθε σχολείου, το αρχείο των μαθητικών θεμάτων παραδίδεται από τον διευθυντή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του στο συγχωνευ­όμενο ή σε άλλο εκκλησιαστικό σχολείο που λειτουργεί, το οποίο έχει την ευθύνη της φύλαξής του και την αρ­μοδιότητα έκδοσης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερό­μενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντιγράφου τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου από τα περιλαμβανόμενα στο αρχείο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζεται το εκκλησι­αστικό σχολείο στο οποίο παραδίδεται το αρχείο και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων εκκλησιαστικών σχολείων εντάσσεται στο σχολείο το οποίο προκύπτει από τη συγχώνευση ή μετατίθεται και τοποθετείται σε άλλο εκκλησιαστικό σχολείο και, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό λόγω υπεραριθμίας, μετατάσσεται σε άλλο σχολείο της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης κατά προτίμηση της ίδιας περιφερειακής δι­εύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Η ένταξη ή μετάθεση ή μετάταξη και τοποθέτηση γίνεται ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης και ολο­κλήρωσης της σχετικής κατά περίπτωση διαδικασίας.

4. Τα έπιπλα, ο επιστημονικός εξοπλισμός και η βιβλι­οθήκη διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά προτεραιό­τητα σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκκλησι­αστικής εκπαίδευσης ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση διατίθεται και ο εξοπλισμός που είχε παραχωρηθεί στη μαθητική εστία για τη σίτιση και διαμονή των μαθητών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακατανέμονται οι ορ­γανικές κενές και κενούμενες θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα λειτουργούντα εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια ή διατίθενται στις λοι­πές σχολικές μονάδες της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 41

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη­σης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευμάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκ­παίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη­σης και Θρησκευμάτων, σε περιφερειακά όργανα του Υπουργείου, στους διευθυντές των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, στους διευθυντές των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και στους διευθυντές των Εκκλησιαστικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, το δικαίωμα υπογραφής, αποφάσεων, πράξεων και γενικά κάθε είδους εγγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν θέματα των προαναφερόμενων εκκλησιαστι­κών μονάδων.

Άρθρο 42

Μετατροπή κενών θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων

1. Καταργούνται δεκατέσσερις (14) κενές θέσεις δια­κόνων, από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με τις δια­τάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (ΦΕΚ 112 Α΄) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (ΦΕΚ 238 Α΄) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, και αντί αυτών συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως:

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οι­κονομικού.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών- Γραμμα­τέων.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου σε θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών -Γραμματέων.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμμα­τέων.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας σε θέση κλάδου ΥΕ Κλητήρος και

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

2. Καταργούνται ένδεκα (11) κενές θέσεις διακόνων, από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1399/1973 (ΦΕΚ 112 Α΄) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 3 του ν. 673/1977 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στις Μητροπόλεις Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και, αντί αυτών, συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλή­λων ως ακολούθως:

-Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και μία (1) σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας.

-Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

-Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και μία (1) σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας.

-Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Λειτουρ­γού και μία (1) σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας και

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης σε θέση ΔΕ Οδηγών.

3. Καταργούνται είκοσι (20) κενές θέσεις ιεροκηρύκων, από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 817/1978 (ΦΕΚ 170 Α΄) και, αντί αυτών, συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως:

-Τρεις (3) θέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων.

-Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.

– Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπό­λεως σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών -Γραμ­ματέων.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας.

– Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

– Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πουλιανής και Κιλκισίου σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.

– Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού.

4. Καταργείται η κενή οργανική θέση ΤΕ Διοικητικού της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) και, αντί αυτής, συνιστάται θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

5. Οι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, προστίθενται στις όμοιες θέσεις του αντίστοιχου κλάδου και φορέα.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 3577/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Για τα θέματα της βαθμολογικής εξέλιξης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών εφαρμόζονται οι περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων εκά­στοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ για θέματα μισθολογι­κής εξέλιξης οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν.»

7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­μόζονται σε όλους τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους που διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 43

Θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας Κρήτης και των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2011 εγγράφεται στους προ­ϋπολογισμούς των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, υπέρ του επισήμου Δελτίου «Εκκλησία» της Εκκλησίας της Ελλάδος.

2. Η εισφορά που καταβάλλεται από τους εφημέριους και διακόνους της Εκκλησίας της Κρήτης για το Δελ­τίο «Εκκλησία» της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 83/ 1946 (ΦΕΚ 262 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 228/1973 (ΦΕΚ 228 Α΄), διατίθεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 και εφεξής υπέρ του επισήμου δελτίου «Απόστολος Τίτος», που εκδίδεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4149/1961 (ΦΕΚ 41 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησί­ας Κρήτης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 επε­κτείνονται και εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εφημέριους και διακόνους των υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ιερών Μη­τροπόλεων Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κώου και Νισύρου, Λέ­ρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, Καρπάθου και Κάσου και Σύμης) και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, ώστε η μηνιαία εισφορά από το μισθό τους να διατίθεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 και εφεξής υπέρ του επίσημου δελ­τίου «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ», των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη­μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατρι­αρχείου, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

4. Η ενορία Αγίας Τριάδος Κεφαλάδω Μονοφατσίου, Νομού Ηρακλείου, αποσπάται από την Ιερά Μητρόπο­λη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και εντάσ­σεται στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και αντίστοιχα η ενορία Αγίου Αντωνίου Φαβριανών Μονοφατσίου, Νομού Ηρακλείου, αποσπάται από την Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και εντάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.

5. Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης σύμφωνα με το β.δ. 838/1970 (ΦΕΚ 295 Α΄) μπορεί να επιχορηγείται ετησίως από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παι­δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

6. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης μπορεί με αποφάσεις της, που εγκρίνονται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη που τυχόν προκαλείται δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπoλογισμό, να εκδίδει κανονισμούς και διοικητικές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου για τη ρύθμιση εσωτερικών θεμάτων που αφορούν την ίδια ή και φορείς της, όπως ιδίως θέματα που αφορούν:

α) την οργάνωση και λειτουργία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, των Ιερών Ναών, των Ενοριών μετά των Ενοριακών αυτών Ναών, των Ιερών Μονών και των Ορθόδοξων Ησυχαστηρίων, των Οργανισμών Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας, ως και των λοιπών Εκκλησιαστικών Καθιδρυμάτων και νομικών προσώπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, τα της διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου και λειτουργίας τους, καθώς και της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους,

β) τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων, όπως αυτά ορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης και

γ) την υπηρεσιακή κατάσταση των εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας Κρήτης, εφόσον η μισθο­δοσία τους δεν καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 44

Προγραμματικές συμβάσεις

Επεκτείνονται και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατά­ξεις του άρθρου 12 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄) στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου. Με απόφαση των Υπουρ­γών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45

Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

1. Στο ν. 3696/2008 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄) επέρχονται οι εξής μεταβολές:

α) Το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με την παράγρα­φο 1 του άρθρου 18 του ν. 3748/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης είναι πάροχοι μεταλυκειακής, μη τυπικής εκπαίδευσης και κα­τάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευ­σης, όπως πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.

2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα υπάγεται σε κρατικό έλεγχο που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για την ίδρυση και λειτουργία αυτών απαιτούνται άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, οι οποίες χορη­γούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η υπουργική απόφαση για τη χορή­γηση ή μη της άδειας λειτουργίας εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12. Του Τμήματος αυτού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθη­κε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 3748/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Κτηριακές υποδομές, χώροι διδασκαλίας και μελέ­της των σπουδαστών και υλικοτεχνικός εξοπλισμός που να ανταποκρίνονται προς τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών και ιδίως να διαθέτουν βιβλιοθήκη λειτουργική για τη μελέτη των σπουδαστών και χώρους εργαστηρίων, οπτικοακουστι­κών μέσων και πολυμέσων, εφόσον αυτοί απαιτούνται από το περιεχόμενο των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων. Η συστέγαση Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με άλλους φορείς εκπαίδευ­σης και κατάρτισης, καθώς και η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή δεν επιτρέπεται, εάν προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγ­χυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων σπουδών. Η συστέγαση Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με φορείς άλλης δραστηριότητας δεν επιτρέπεται, εάν η δραστηριότητά τους είναι ασύμ­βατη προς τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

β. Διοικητική στελέχωση. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να έχει το απαιτούμενο διοικητι­κό προσωπικό υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.

γ. Πληρότητα προγράμματος σπουδών. Κάθε Κέ­ντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτει με πληρότητα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα. Σε περίπτωση σύμπραξης με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, κατά το άρθρο 10 του νόμου αυτού, η συνδρομή του κριτηρίου αυτού αποδεικνύεται με την υποβολή εγκεκριμένου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικού προγράμματος σπουδών και βεβαίωσης αξιολόγησής του από την εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας ή τον κατά το δίκαιο της έδρας αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εφόσον η βεβαίωση αυτή προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει το ίδρυμα.

δ. Αριθμός και προσόντα διδασκόντων. Οι διδάσκο­ντες στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση και να

έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διδασκόντων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Δεν απαιτείται η κατοχή των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες. Για τα προσόντα των διδασκόντων σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσίες εκπαί­δευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να συντρέχουν επιπλέον οι προϋ­ποθέσεις που απαιτούνται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10.

ε. Αξιοπιστία και οικονομική δυνατότητα. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικά εύρωστο λειτουργώντας με βάση πλήρη και εμπεριστατωμένη τριετή οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας θεωρημένη από οικονομολόγο κάτοχο πτυχίου Α΄ τάξεως, μέλος του Οικονομικού Επιμελη­τηρίου Ελλάδος ή αντιστοίχου οργανισμού κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ­μάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.»

γ) Το στοιχείο (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας με εγκατάσταση σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με από­φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλί­ου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 22 του ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).»

ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης από Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που συ­μπράττουν με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.»

στ) To τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ­θρου 10 καταργείται.

ζ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:

α) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 11.

β) Εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκ­παίδευσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 και εισηγείται σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαί­δευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

δ) Τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. της παραγράφου 2 του άρθρου 14.

ε) Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.

2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.:

α) Επεξεργάζεται και εξετάζει τις αιτήσεις των ενδι­αφερομένων για την έκδοση άδειας λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 11.

β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λει­τουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και των άλλων παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μπορεί να εξει­δικεύεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

η) Το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε με την παράγρα­φο 3 του άρθρου 18 του ν. 3748/2009, και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυ­τού καταργούνται.

θ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεού­νται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτι­κές πράξεις τους όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους τον τίτλο: “Κέντρο Μεταλυκειακής Εκ­παίδευσης”.»

ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«Πλην των δημόσιων Πανεπιστημίων δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου «Πανεπιστήμιο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, για το χαρακτηρισμό αυ­τού του ιδίου.»

ια) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός καθώς και κάθε μεταβο­λή του κοινοποιείται άμεσα στο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ­μάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.»

ιβ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­θρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα υπό στοιχεία (α) και (ε) του παρόντος άρθρου παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου. Τα υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) παράβολα εισπράττο­νται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.»

ιγ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις δια­τάξεις του παρόντος νόμου έως 31 Αυγούστου του 2011. Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο ”Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών”.»

2. Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρό­ντος νόμου διατάξεις αναφέρεται «Κολλέγιο», «Γραφείο Κολλεγίων» και «Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων» νοείται, αντιστοίχως, «Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης», «Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκ­παίδευσης» και «Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.».

3. Άδειες λειτουργίας Κολλεγίων που έχουν χορη­γηθεί παύουν να ισχύουν στις 31.8.2010. Οι νέες άδειες λειτουργίας χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3696/2008, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος, μετά από επανεξέταση των ήδη κατα­τεθειμένων αιτήσεων και δικαιολογητικών. Οι αιτούντες προσκομίζουν και νέα συμπληρωματικά στοιχεία, έως τις 15.6.2010, εφόσον το επιθυμούν ή εφόσον αυτά ζη­τηθούν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Εγγραφές σπουδαστών για το σπουδαστικό έτος 2010-2011 πραγματοποιούνται μετά την κατά τα ανωτέρω χορήγηση νέας άδειας λειτουρ­γίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέ­ρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 46

Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη­σκευμάτων συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). Το Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα μέλη προερχόμενα από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζε­ται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ., καθώς και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Χρέη γραμ­ματέα εκτελούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας (Ε.Γ.Σ.Ε.) νοείται το Ε.Σ.Ε.Τ.

2. Το Ε.Σ.Ε.Τ. εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της κρατικής ερευνητικής πολι­τικής και γνωμοδοτεί σε όλα τα θέματα έρευνας και τεχνολογίας, για τα οποία απαιτείται η γνώμη του, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Γνω­μοδοτεί, επίσης, για τη συγκρότηση του εθνικού κατα­λόγου κριτών της παραγράφου 4.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Τ. παρέχεται από τη Γενική Γραμ­ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συμμετοχή στα έργα της Γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απα­σχόληση στο δημόσιο τομέα. Στον πρόεδρο, τον αντι­πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ., καθώς και στον εκτελούντα χρέη γραμματέα υπάλληλο καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθο­ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων συγκροτείται, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., ο εθνικός κατάλογος κριτών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους διευθυντές των ερευ­νητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους διευ­θυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας. Με την απόφαση συγκρότησης μπορούν να εγγράφονται στον κατάλογο κριτών και επίκουροι κα­θηγητές, ερευνητές Γ΄ βαθμίδας, καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε ερευνη­τικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερι­κό. Οι υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο κριτών υποβάλλονται είτε με έγγραφη αίτηση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε με έγγραφη εισήγηση ερευνητή ερευνητικού ή τεχνολογι­κού φορέα ή επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία γίνεται περιγραφή της ειδικότητας του υποψηφίου, συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Ο τελικός κατάλογος κριτών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί τον «Εθνικό Πίνακα Κριτών».

Μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινό­τητας προκειμένου να συμμετέχουν σε επιτροπές αξι­ολόγησης πρέπει να έχουν βαθμό ανώτερο ή ίσο του αξιολογουμένου εφόσον είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α) το άρθρο 4 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει, καταργείται, πλην της παραγράφου 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), β) λήγει η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ., τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη συγκρότηση του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Η Γενική Διεύθυνση και η αντίστοιχη θέση Γενικού Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε­χνολογίας, που συστάθηκαν με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 34 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) καταργούνται. Οι υπηρεσιακές μονάδες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2006 (ΦΕΚ 139 Α΄) υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή που ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου διατάγματος ασκούνται από τον Γε­νικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 47

Λοιπές διατάξεις

1. Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεί­ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία συστάθηκε με την περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 339/1990 (ΦΕΚ 135 Α΄), καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού Διευθυντή, καταργούνται. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούνται από τη δημο­σίευση του παρόντος νόμου από τον Ειδικό Γραμματέα, προϊστάμενο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 2 της υπ’ αρ. Φ.908/13438/Η/30.1.2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 148 Β΄).

2. Για το σχολικό έτος 2010-2011 και για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου των μαθητών, οι οποίοι δεν φοίτησαν σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης παρακο­λούθησης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α΄), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3687/2008. Για το σχολικό έτος 2010-2011 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορή­γηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων ορίζεται η 21.5.2010.

3. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως η παρά­γραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001, αντικαθίστανται ως εξής: «α) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικού τμήματος ή παιδα­γωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου ή Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. β) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο τη δημόσια διοίκηση, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ή Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.»

4. Στο άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010, επέρ­χονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθενται τα εξής: «, καθώς και πρό­σθετη αμοιβή κατ’ αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά γραπτό δοκίμιο για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, εξεταστές, βαθμολογητές, αναβαθμολογητές, επιτη­ρητές και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με τις εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.» και β) προ­στίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Ειδικά για όσους αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των πα­νελλήνιων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης και την έκδοση των σχετικών αποτελε­σμάτων, οι οποίες διενεργούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη­σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.»

5. Στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) καταργούνται:

α) στο άρθρο 20, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.1, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.2, η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1.3, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.4, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.2 και η περί­πτωση γ΄ της παραγράφου 3, β) η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και γ) η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου για τους κλάδους ΠΕ 61 (Νη­πιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ε.Α.Ε.) ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους λοιπούς κλάδους, τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις που καταργούνται με τo πρώτο εδάφιο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου και του επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εφόσον τα σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμι­ναρίων αποκτήθηκαν έως τις 31.8.2010.

6. Τα ποσά του μηνιαίου ειδικού επιδόματος της πα­ραγράφου 12 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) και της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, τα οποία έχουν καταβληθεί στο διοικητικό, νοσηλευτι­κό και λοιπό προσωπικό, μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2009 θεωρείται ότι νομίμως κατεβλήθησαν και δεν αναζητούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

7. Στο άρθρο 5 του ν. 3475/ 2006 η παράγραφος 6 καταργείται και οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις.

2.α) Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:

i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό,

ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ­κείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

3. α) Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:

i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας.

ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικό­τητας του ίδιου Τομέα.

iii) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.

iv) Οι κάτοιχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.»

8. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του έκτου άρ­θρου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγο­νται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχο­λικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

9. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του έκτου άρ­θρου του ν. 3839/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι επιλέγο­νται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 1/2003 καταργούνται. Στο έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα από την παράγραφο 2 και πριν από την παράγραφο 3, προστίθενται παράγραφοι 2.α και 2.β ως εξής:

«2.α. Ως πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ορίζεται ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορί­ζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχείο β΄ της παραγράφου 2 τακτικά μέλη.

2.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τα­κτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβου­λίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.»

11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 1/2003 καταργούνται. Στο έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα από την παράγραφο 3 και πριν από την παράγραφο 4, προστίθενται παράγραφοι 3.α και 3.β ως εξής:

«3.α. Ως πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ορίζεται ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορί­ζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχείο β΄ της παραγράφου 3 τακτικά μέλη.

3.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβου­λίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.»

12. Η ισχύς των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αρχίζει με την τοποθέτηση των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευ­τεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιλεγούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο χρόνος της τοποθέτησης διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από το χρόνο αυτό λήγει η θητεία των μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., πλην των αιρετών, τα οποία έχουν διορι­στεί σύμφωνα με τις έως τότε ισχύουσες διατάξεις. Τα μέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη συγκρότηση των ανωτέρω συμβουλίων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10 και 11.

13. Οι πράξεις διορισμού και απόλυσης των εκπαιδευ­τικών, που υπηρετούν στο Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολλέγιο Τιράνων, εκδίδονται από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης όπου υπάγεται η έδρα της Φι­λεκπαιδευτικής Εταιρείας. Η διάταξη του προηγούμε­νου εδαφίου ισχύει αναδρομικά από το σχολικό έτος 1998-1999.

14. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) προστί­θεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του ωραρίου τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου τους. β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 1Δ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως ισχύει, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώ­μη του εκπαιδευτικού, μπορεί να προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζο­νται λιγότερες ώρες.»

15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ­θρου 30 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδι­καίως σε αορίστου χρόνου.» Στην παράγραφο 3α του ίδιου άρθρου, η λέξη «τετραετίας» αντικαθίσταται από τη λέξη «διετίας».

16. Στο άρθρο 30 του ν. 682/1977 επέρχονται οι ακό­λουθες τροποποιήσεις:

α) Στην παράγραφο 3α προστίθεται περίπτωση iv ως εξής:

«iv. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδι­ωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, του ίδιου ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρεί­ται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5.» και

β) Η παράγραφος 3β καταργείται.

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ξεκινά από το σχολικό έτος 2010-2011.

17. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/36828/0022/28.9.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 430) ισχύουν αναδρομικά από τις 24.8.2008.

18. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­θρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται στις περιπτώσεις β΄έως και ιη΄ και στην περίπτωση κ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ33/2006.»

19.α. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 23 του ν. 2413/ 1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. όταν η παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση από­σπασης δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.»

β. Η περίπτωση β΄της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρε­σία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτε­ρικού και των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι μό­νιμος κάτοικος του εξωτερικού, μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξω­τερικού μέχρι τη συμπλήρωση μιας ακόμα πενταετίας, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι, οι οποίοι βεβαιώνονται από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

γ. Η παράγραφος 17 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄), καταργείται.

Άρθρο 48

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2010

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2010

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …