Training as Vehicle to Employment («Κατάρτιση: Μέσο για την Απασχόληση»)

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2005 το Independent Living Institute, μαζί με άλλους πέντε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς Ανεξάρτητης Διαβίωσης, υπέγραψε ένα διετές συμβόλαιο ερευνητικού έργου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών.

TVE logo - Disabled.GR

Το Έργο «Training as Vehicle to Employment»

Το έργο «Training as Vehicle to Employment» (TVE) αφορά στη συνεργασία με τους κρατικούς φορείς σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να εξασφαλιστεί πως τα προγράμματα κατάρτισής τους είναι επίσης ανοικτά σε ανθρώπους με αναπηρία που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Για να βελτιώσουμε τις πιθανότητες των νέων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, σχεδιάζουμε την καταγραφή των διαθέσιμων ευκαιριών κατάρτισης, όπου οι νέοι με αναπηρία μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και γνώση των μηχανισμών λειτουργίας των ανώτερων κρατικών φορέων. Τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης θα δημοσιευθούν στη βάση δεδομένων του έργου Study and Work Abroad for All.

Training Now!!!

Πιστεύουμε ότι το να αρχίσουμε από τα κυβερνητικά ιδρύματα, τα Υπουργεία, τις τοπικές αρχές και τα άλλα κρατικά όργανα, είναι στρατηγικής σπουδαιότητας για την επίτευξη της αλλαγής στην κουλτούρα αποκλεισμού που επικρατεί στις χώρες μας απέναντι στο σύνολο των ανθρώπων με αναπηρίες. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να θέσουν μια νόρμα που να συμπεριλαμβάνει στο εργατικό δυναμικό και τους ανθρώπους με αναπηρίες. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουμε με το έργο αυτό: Για να «καθαρίσει» κάποιος μια σκάλα, πρέπει να αρχίσει από την κορυφή.
Η ομάδα των εταίρων που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο «Κατάρτιση: Μέσο για την Απασχόληση» αποτελείται από το Independent Living Institute στη Σουηδία (γενικός συντονιστής), τα Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης στο Bad Kreuznach (Γερμανία), στο Δουβλίνο και στο Ελσίνκι, το Αναπηρία ΤΩΡΑ στη Θεσσαλονίκη, το Iniciativas y Estudios Sociales στην Ισπανία, το Integracja στην Πολωνία, και το Apeirons στη Λετονία.

Εν συντομία, η μεθοδολογία του έργου TVE συνεπάγεται τη δημιουργία εθνικών δικτύων που θα αποτελούνται από: διοικητικά στελέχη κρατικών φορέων, Μέλη του Κοινοβουλίου που σχετίζονται με θέματα απασχόλησης, εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, αναπηρικές οργανώσεις, καθώς και ανθρώπους με αναπηρίες που αναζητούν εργασία. Τα εθνικά δίκτυα θα δράσουν με τη χρήση δελτίων τύπου, τριμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και ημι-ετησίων συνεδριάσεων, για τη συνεισφορά τεχνολογικής και οργανωτικής εμπειρίας, τον καθορισμό υψηλών προτύπων για τη γενική προσβασιμότητα στους εργασιακούς χώρους των κρατικών οργανισμών, και τη δραστηριοποίηση προς την καθιέρωση και εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής ενσωμάτωσης που αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και πρόσληψη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την πρόταση του έργου (διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά) που χρησιμοποιήθηκε στην υποβολή της αίτησης των εταίρων.

Δηλώστε συμμετοχή!

Η ομάδα των εταίρων που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο «Κατάρτιση: Μέσο για την Απασχόληση» αποτελείται από το Independent Living Institute στη Σουηδία (γενικός συντονιστής)∙ τα Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης στο Bad Kreuznach (Γερμανία), στο Δουβλίνο και στο Ελσίνκι∙ το Αναπηρία ΤΩΡΑ στη Θεσσαλονίκη∙ το Iniciativas y Estudios Sociales στην Ισπανία∙ το Integracja στην Πολωνία∙ και το Apeirons στη Λετονία.
Αυτό το έργο, εντούτοις, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να περιοριστεί στα πλαίσια της δικής μας συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό, προσκαλούμε όλες τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, από οποιαδήποτε χώρα, να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμά μας ως Συνεργαζόμενοι Φορείς. Καθώς η χρηματοδότηση του προγράμματος από την ΕΕ περιορίζεται στις παρούσες 8 εταιρικές οργανώσεις, μπορούμε να βοηθήσουμε τις υπόλοιπες οργανώσεις να υποβάλουν αίτηση για τη δική τους χρηματοδότηση προβάλλοντας την επιτυχή πρόταση υποβολής του έργου μας, τα επιχειρήματα, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό του, κ.λπ. Είμαστε βέβαιοι ότι οι χρηματοδοτικοί φορείς θα κοιτάξουν ευνοϊκά τα αποτελέσματα της σύμπραξης που συνεπάγονται από το προτεινόμενο σχέδιο. Προς το παρόν, έχουμε πέντε Συνεργαζόμενους Φορείς, από πέντε χώρες: Βοσνία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Κροατία και Σερβία.

Όσον αφορά στις πηγές, κάθε Συνεργαζόμενος φορέας θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα γραφείου και να προσλάβει έναν εθνικό συντονιστή για να εργαστεί με μερική απασχόληση (τουλάχιστον τις μισές από τις κανονικές ώρες εργασίας). Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν πρόσβαση στις ίδιες γραπτές πηγές, στην πληροφόρηση και το απαραίτητο back-up, ακριβώς όπως και οι εταίροι που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Με μεγάλη χαρά προσκαλούμε τους διάφορους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο έργο μας. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Αναπηρία ΤΩΡΑ
Email: office@disabled.gr
Url: http://www.disabled.gr/

Εταίροι

Kynnys ry, Φινλανδία
Kynnys ry, The Threshold Association, Ελσίνκι, Φινλανδία
www.kynnys.fi

Το Kynnys ry ιδρύθηκε το 1973 και ασχολείται με τα πολιτικά δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Η Εταιρεία αυτή δρα ως κέντρο ανεξάρτητης διαβίωσης στο Ελσίνκι και σε πέντε ακόμα πόλεις. Η Εταιρεία υποστηρίζει πως τόσο η ιδεολογία της ανεξάρτητης διαβίωσης όσο και η κατάλληλη υποστήριξη είναι απαραίτητη για να κερδίσει κάποιος μια θέση στην αγορά εργασίας.

CIL, Bad Kreuznach, Γερμανία
Κέντρο Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Bad Kreuznach, Γερμανία
www.zsl-bad-kreuznach.org

Σκοπός του Κέντρου είναι να δείξει στους ανθρώπους με αναπηρία -που εξαρτώνται από προσωπικούς βοηθούς- τις δυνατότητες για αυτο-καθορισμό στη ζωή τους, και να τους υποστηρίξει στον τομέα χρήσης και διαχείρισης των υπηρεσιών προσωπικής βοήθειας.
(Σύνδεσμος στη γερμανική ιστοσελίδα του έργου TVE.)

Αναπηρία ΤΩΡΑ, Ελλάδα
Αναπηρία ΤΩΡΑ, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Ελλάδα
www.disabled.gr

Το Αναπηρία ΤΩΡΑ είναι μια μη-κερδοσκοπική υποστηρικτική εταιρεία. Αλλά κυρίως, είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης. Συλλέγει, καταγράφει, ταξινομεί, εκδίδει και διακινεί πληροφορίες για οτιδήποτε συμβαίνει και αφορά στα άτομα με αναπηρίες. Βασικός στόχος του είναι η ενδυνάμωση των Ελλήνων με αναπηρίες μέσω της κατάλληλης τεχνολογικής γνώσης και των δεξιοτήτων εκείνων που θα τους βοηθήσουν στον χειρισμό των αναγκών τους και στην αναδόμηση της ζωής τους.

Dublin CIL, Ιρλανδία
The Carmichael House, Κέντρο Ανεξάρτητης Διαβίωσης στο Δουβλίνο, Ιρλανδία
www.dublincil.org

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1992 από -και για- ανθρώπους με αναπηρίες, με κύριο στόχο την εξασφάλιση πως οι άνθρωποι με αναπηρίες θα επιτύχουν ανεξάρτητη διαβίωση, δυνατότητα επιλογών και έλεγχο της ζωής τους, και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία ως ισάξιοι πολίτες. Επιπλέον, κατέχει συμβουλευτικό ρόλο και συμμετοχική παρουσία σε σχετικές εκστρατείες, προσπαθώντας να φέρει στο προσκήνιο ένα κοινωνικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών, και να διασφαλίσει πως οι πολιτικές αποφάσεις περιέχουν την κατάθεση και εκείνων των οποίων οι ζωές επηρεάζονται άμεσα. Τέλος, το Κέντρο παίζει έναν δραστικο-ερευνητικό ρόλο στην καταγραφή των εξελίξεων στον κόσμο της Ανεξάρτητης Διαβίωσης.

APEIRONS, Λετονία
APEIRONS, Ρίγα, Λετονία
www.apeirons.lv

Ο APEIRONS είναι ένας οργανισμός ανθρώπων με αναπηρίες και φίλων τους. Ο οργανισμός είναι έντονα δραστηριοποιημένος στη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης και εργάζεται προς την υλοποίηση των οδηγιών των Ηνωμένων Εθνών στη Λετονία, που αφορούν στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για τους ανθρώπους με αναπηρίες.

Integracja, Πολωνία
Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji, Φίλοι της Εταιρείας Ενσωμάτωσης, Βαρσοβία, Πολωνία
www.integracja.org

Η Εταιρεία είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση. Δραστηριοποιείται προς την ενσωμάτωση της κοινότητας των αναπήρων στην Πολωνία. Σε προηγούμενες δραστηριότητες η Εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει ποικίλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων δράσεων πληροφόρησης, νομικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, ΜΜΕ και εκστρατειών ενημέρωσης, ανάπτυξης και προετοιμασίας δημοσιεύσεων και οργάνωσης διαφόρων workshops, σεμιναρίων και διασκέψεων.

AIES, Ισπανία
Asociación Iniciativas y Estudios Sociales, AIES, Vedra, Ισπανία
www.asoc-ies.org

Ο σκοπός της οργάνωσης είναι να προωθήσει έναν αξιοσέβαστο πολιτισμό υπό το πρίσμα των ίσων ευκαιριών, και να ευνοήσει τις κοινωνικές αρχές ίσης μεταχείρισης απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον σκοπό με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία κοινωνικού αποκλεισμού.
(Σύνδεσμος στην ισπανική ιστοσελίδα του έργου TVE.)

Independent Living Institute, Σουηδία
Independent Living Institute, Στοκχόλμη, Σουηδία
www.independentliving.org

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι να προωθήσει τις ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες ώστε να αποκτήσουν περισσότερη προσωπική και πολιτική δύναμη, αυτο-καθορισμό, πλήρη συμμετοχή και ισότητα, μέσω της πληροφόρησης, των πόρων κατάρτισης, τη συμβουλευτική και την τεχνολογική υποστήριξη. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις που υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ομάδων αυτοβοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Ινστιτούτο αποτελεί πιστοποιημένο ίδρυμα στη Σουηδία.
(Σύνδεσμος στη σουηδική ιστοσελίδα του έργου TVE.)

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Lotos, Βοσνία
Ενημερωτικό Κέντρο για Άτομα με Αναπηρίες “Lotos”, Τούζλα, Βοσνία (Συνεργαζόμενος φορέας)
www.ic-lotos.org

Σκοπός του Κέντρου είναι η επιρροή για τη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας πολιτών στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στην οποία τα θέματα Αναπηρίας θα θεωρούνται θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και οι άνθρωποι με αναπηρίες δεν θα αντιμετωπίζουν εμπόδια στην προσπάθειά τους για συμμετοχή στην εκπαίδευση, εργασία, ιατρική και κοινωνική ασφάλεια, και στην ελευθερία κινήσεων εντός και εκτός των κτιριακών δομών.

Croatian Union of Physically Disabled Persons Associations, Κροατία
Κροατική Ένωση Συνδέσμων Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες (Συνεργαζόμενος φορέας)
www.hsuti.hr

Κέντρο Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Σόφια, Βουλγαρία (Συνεργαζόμενος φορέας)
www.cil-bg.orgCentre for Independent Living, Βουλγαρία

Σκοπός του Κέντρου είναι η επίτευξη της ενσωμάτωσης των ανθρώπων με αναπηρίες στην κοινωνία της Βουλγαρίας. Ο CIL είναι ένας ηγετικός υποστηρικτικός οργανισμός για θέματα αναπηρίας στη Βουλγαρία. Ιδρύθηκε το 1995 και διαθέτει μακρύ και εντυπωσιακό ιστορικό δράσης στα πεδία ανάπτυξης πολιτικών για την προσπελασιμότητα, την εκπαίδευση και την παροχή υπηρεσιών προσωπικής βοήθειας – απαραίτητων προϋποθέσεων για μια επιτυχή απασχόληση.

CIL Serbia, Σερβία (Συνεργαζόμενος φορέας)

YHD, ΣλοβενίαYHD, Σλοβενία (Συνεργαζόμενος φορέας)
www.yhd-drustvo.si

Τα μέλη του οργανισμού είναι άνθρωποι με αναπηρία που υποστηρίζουν -και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με- τις αρχές της Ανεξάρτητης Διαβίωσης.

Οδηγίες για τη διαμόρφωση μιας Πολιτικής Ενσωμάτωσης

Η δέσμευση μιας εταιρείας στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της κατάργησης των διακρίσεων όσον αφορά στο προσωπικό δυναμικό της και στους χρήστες των υπηρεσιών της, αποτελεί βασικό μέρος της οργανωσιακής ταυτότητάς της. Υπό αυτή την έννοια, η πολιτική αυτή θα πρέπει επιπλέον να εκφράζεται με σχετική δήλωση και στον ιστότοπο της εταιρείας. Ειδικότερα, η πολιτική δράση του φορέα που αναφέρεται στους ανθρώπους με αναπηρίες (προσωπικό ή πελάτες), θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό και σαφές τμήμα της σχετικής δήλωσης.

Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής του οργανισμού σας σχετικά με την ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρίες (είτε είναι καταναλωτές είτε υπάλληλοι), ίσως σας φανούν χρήσιμες οι ακόλουθες επισημάνσεις:

Η «πολιτική εναντίον των διακρίσεων» του φορέα σας, θα πρέπει να περιέχει ρητές αναφορές «στα άτομα με αναπηρία» και να περιλαμβάνει:

 • μια συνοπτική παρουσίαση των στόχων και της τακτικής του φορέα σας σχετικά με αναφορές στην πολιτική ενσωμάτωσης στη σχετική νομοθεσία, εάν υπάρχει τέτοια στη χώρα σας
 • το όνομα του τμήματος και του οργανωσιακού επιπέδου του στον φορέα, που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας των αρμόδιων προσώπων
 • μια σαφής περιγραφή της δέουσας διαδικασίας για τη διευθέτηση παραπόνων
 • παραδείγματα μετατροπών/προσαρμογών των διαθέσιμων εγκαταστάσεων, που έχουν ήδη υλοποιηθεί
 • απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ), πχ., σχετικά με το βαθμό φιλοδοξίας του φορέα να συμπεριλάβει άτομα με αναπηρίες στο δυναμικό του, την εμπειρία του στο να διευκολύνει/εξυπηρετεί ανθρώπους με διάφορα είδη αναπηρίας, και υποδείξεις για το πού μπορεί κανείς να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι ανάγκες πρόσβασης διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Κάτι που μπορεί να είναι απροσπέλαστο για έναν άνθρωπο, μπορεί να μην εμποδίζει σε τίποτα κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, ένα γραφείο που βρίσκεται σε κάποιον όροφο, όπου δεν υπάρχει ανελκυστήρας, μπορεί να μην αποτελεί εμπόδιο για ένα άτομο με προβλήματα όρασης ή ακοής. Για εγκαταστάσεις μικρότερων οργανισμών/φορέων που συγκαταλέγονται στην πιο πάνω περίπτωση και δεν διαθέτουν κανένα είδος πολιτικής ενσωμάτωσης, προτείνουμε μια πιο πρακτικά εφαρμόσιμη πολιτική -που περιλαμβάνει πληροφορίες για συγκεκριμένα εμπόδια-, όπως για παράδειγμα η πιο κάτω δήλωση:

«Καλωσορίζουμε τους ανθρώπους με αναπηρίες ως υπαλλήλους, εκπαιδευόμενους και εθελοντές. Δυστυχώς τα υπάρχοντα γραφεία μας βρίσκονται σε ορόφους που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα. Ενθαρρύνουμε τους υποψηφίους με αναπηρία που ενδιαφέρονται για εργασία, εθελοντική προσφορά ή επαγγελματική κατάρτιση σε προγράμματά μας, να επικοινωνήσουν μαζί μας προκειμένου να συζητηθούν τα προσόντα τους για την εργασία και οι δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους μέσω βοηθητικών συσκευών και τροποποιήσεων του εργασιακού τους χώρου.»

Οδηγίες για την παρουσίαση της Πολιτικής Ενσωμάτωσης του οργανισμού σας στο διαδίκτυο

Προβάλλετε στην ιστοσελίδα του φορέα σας την πολιτική τακτική που ακολουθείται από αυτόν, με τρόπο που να απεικονίζει την προτεραιότητα τού οργανισμού σε σχέση με την ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία. Αυτό περιλαμβάνει: την ευκολία περιήγησης στις ιστοσελίδες του φορέα, τη χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας, και την εφαρμογή τού web accessibility. Η διευκόλυνση στην περιήγηση δεν πρέπει να περιορίζεται στη σελίδα όπου δηλώνεται η πολιτική ενσωμάτωσης που ακολουθεί ο φορέας ή σε άλλες πληροφορίες που πιθανόν να ενδιαφέρουν αποκλειστικά τους επισκέπτες που έχουν αναπηρία• αντιθέτως, η προσβασιμότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο του website του φορέα. Για πληροφορίες που αφορούν στο web accessibility, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα: www.w3.org/WAI.

Προκειμένου να κοινοποιήσετε την πολιτική ενσωμάτωσης στην ιστοσελίδα σας, ίσως χρειαστεί να:

 • υπάρχουν έως 3 -το πολύ- mouse clicks ανάμεσα στην αρχική σελίδα του site και στη σελίδα όπου περιγράφεται η πολιτική του φορέα
 • ανανεώνεται τακτικά η σελίδα της πολιτικής του φορέα (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο)

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης για κρατικούς οργανισμούς και υπηρεσίες

Ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες: Ένα εργαλείο εσωτερικής Αξιολόγησης των φορέων

Οι ακόλουθες ερωτήσεις προορίζονται ως βοήθημα στην αξιολόγηση της δυνατότητας μιας οργάνωσης να εξυπηρετήσει τους υπαλλήλους και τους εκπαιδευόμενους με αναπηρία. Οι απαντήσεις σας σε αυτές τις ερωτήσεις θα αποτελέσουν χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψήφιους εργαζόμενους/εκπαιδευόμενους στον οργανισμό σας, καθώς και για τις ανάγκες τακτικού ελέγχου της λειτουργίας του ίδιου του φορέα.

 • Διαθέτει ο φορέας σας κάποια πολιτική ενσωμάτωσης ή/και ένα ειδικό πλάνο εφαρμογής, ως αναπόσπαστο τμήμα του γενικού σχεδίου δράσης του, προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση των πελατών, εργαζομένων και εκπαιδευομένων με αναπηρίες, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις, τις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται;
 • Υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός για το σχετικό σχέδιο δράσης του οργανισμού σας, ή κάποιος αρμόδιος συντονιστής που να έχει οριστεί υπεύθυνος για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του φορέα;
 • Ο φορέας σας αφιερώνει συγκεκριμένο μέρος από τον προϋπολογισμό του για την υλοποίηση επιπρόσθετων προσαρμογών, πέρα από τα γενικά μέτρα, για τους εργαζόμενους/εκπαιδευόμενους με αναπηρία; Υπάρχουν διαθέσιμες κρατικές επιχορηγήσεις για τον σκοπό αυτό; Οι πιθανοί αλλοδαποί εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι τα χρηματικά ποσά για την κάλυψη των παραπάνω εξόδων;
 • Όταν εξαγγέλλετε κενές θέσεις εργασίας, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, γίνεται σαφής αναφορά και στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από υποψηφίους με αναπηρία (εφόσον βέβαια διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα);
 • Είναι οι ιστοσελίδες της υπηρεσίας σας πλήρως προσπελάσιμες σε ανθρώπους με διαφορετικά είδη αναπηρίας;
 • Το έντυπο υλικό του φορέα σας υπάρχει διαθέσιμο και σε εναλλακτικές μορφές;
 • Υπάρχουν βοηθητικά στοιχεία προσανατολισμού στους επιμέρους χώρους του οργανισμού σας (πχ. οδηγοί αφής);
 • Οι συνθήκες φωτισμού των εγκαταστάσεων του φορέα σας ικανοποιούν τις ανάγκες ανθρώπων με προβλήματα όρασης;
 • Οι ηχητικές εγκαταστάσεις σε διάφορα μέρη των κτιριακών δομών του φορέα σας ικανοποιούν τις ανάγκες ανθρώπων με προβλήματα ακοής; Υπάρχουν εναλλακτικές οπτικές λύσεις για σημαντικά ηχητικά σήματα, όπως οι συναγερμοί κινδύνου;
 • Υπάρχουν διαθέσιμοι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας για τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής; Ή έστω, μπορούν να στελεχώσουν τον φορέα τέτοιοι επαγγελματίες όταν υπάρξει ανάγκη; Υπάρχουν μήπως αντίστοιχες παροχές και για τους αλλοδαπούς εκπαιδευόμενους που μπορεί επίσης να χρειαστούν τέτοιου είδους υπηρεσίες;
 • Έχουν τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευόμενοι με μαθησιακές δυσκολίες να ζητήσουν την προσαρμογή των οδηγιών και της όποιας εποπτείας στις δικές τους ανάγκες;
 • Είναι κατάλληλη η ποιότητα του αέρα στους χώρους του φορέα σας ώστε να διευκολύνει τα άτομα με αλλεργίες, άσθμα, και άλλες παρεμφερείς ευαισθησίες;
 • Με ποιο τρόπο το φυσικό περιβάλλον του φορέα σας ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων με φυσικές αναπηρίες (όπως είναι οι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου), όσον αφορά στο parking, τους εξωτερικούς διαδρόμους, τις εισόδους, τη μετακίνηση μεταξύ των διαφόρων ορόφων, τα γραφεία, τις αίθουσες συσκέψεων, τους χώρους αποθήκευσης, τα café, τα γυμναστήρια, τις τουαλέτες;
 • Οι «γεωγραφικές» αποστάσεις μεταξύ των διάφορων τομέων των εγκαταστάσεων του φορέα σας απαιτούν μεταφορικό μέσο για την περίπτωση ανθρώπων με μειωμένες δυνατότητες μετακίνησης; Και πώς ικανοποιείται αυτή η ανάγκη;
 • Ποιες είναι οι πιθανότητες των υποψήφιων εκπαιδευόμενων με αναπηρία που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης του φορέα σας, να βρουν κατάλληλο μέρος διαμονής;

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

«Make it Work – Κάντο να Δουλέψει!»

Σημαντικό προϊόν του συγκεκριμένου έργου είναι η παραγωγή του ακόλουθου εγχειριδίου που φέρει τον τίτλο «Make it Work – Κάντο να Δουλέψει! Από την πολιτική στη δράση». Από τον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του Οδηγού (στα ελληνικά):

 • Make it Work – Κάντο να Δουλέψει! Από την πολιτική στη δράση (pdf)
 • Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε ένα αντίγραφο της έκδοσης (η έκδοση διατίθεται στα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ελληνικά, λετονικά, πολωνικά, σουηδικά, φιλανδικά και βουλγαρικά) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο office@disabled.gr.

  Το έργο «Training as Vehicle to Employment» (TVE) έληξε τον Ιανουάριο του 2008.

  ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  Οι διαπραγματεύσεις της καθημερινής ζωής

  Η ζωή κάτω από συνθήκες μιας σοβαρής τετραπληγίας ή ενδεχομένως και μιας υψηλής παραπληγίας είναι άθροισμα και διαδοχή μικρών ή μεγαλύτερων διαπραγματεύσεων. Συχνά ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε …

  ΚΕΠΑ: Τα μνημονιακά ΚΤΕΟ ανθρώπων

  Για να γράψω αυτό το κείμενο πληκτρολογώ με το αριστερό μου χέρι μόνο, όπως έχω μάθει να κάνω εδώ και 5 χρόνια, όταν το δεξί σταμάτησε εντελώς να λειτουργεί εξ αιτίας της σκλήρυνσης κατά πλάκας με την …

  Μετρώντας ολημερίς κεραμίδια

  Έχουμε ένα άθλιο σύστημα υγείας, που καταδικάζει ολικά ανάπηρους ανθρώπους να είναι ολημερίς καθηλωμένοι σ’ ένα κρεβάτι χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας. …

  Oικογένειες φιλοξενίας ατόμων με άνοια

  Φροντίδα ασθενών με άνοια στο σπίτι ακόμη κι αν δεν πρόκειται για συγγενείς; Για κάποιους είναι αδιανόητο. Άλλοι πάλι πρόθυμα δέχονται να τους φροντίσουν. Ο Κλάους Νιλ εργάζεται στη Διακονία της …

  Οι ΑμεΑ οικότροφοι της βελγικής πόλης Geel

  Για πολλούς αιώνες μια μικρή, ήσυχη πόλη του Βελγίου χρησιμοποιεί μερικές πολύ ιδιαίτερες μεθόδους για τη θεραπεία των ψυχικά αρρώστων. Οι κάτοικοι της βελγικής αυτής πόλης φιλοξενούν εδώ και …

  Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

  Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

  Ρομποτικοί βοηθοί της Google

  Λίγες μέρες μετά την υπόσχεση της Amazon ότι θα προσφέρει στο μέλλον υπηρεσία παράδοσης προϊόντων με drone, οι New York Times αποκαλύπτουν ότι η Google αναπτύσσει ρομποτικούς εργάτες και κούριερ θα …

  Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

  Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

  Αυτοδιαχειριζόμενες μονάδες συγκατοίκησης Reloaded!

  Όταν το 1985 βρέθηκα ως νέος τετραπληγικός από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισα και το πρόβλημα της προσπελάσιμης στέγης και της υποστήριξης από επαγγελματίες βοηθούς. Τότε ως νέος καταλάβαινα πως λύση …

  Πώς να κάνετε προσβάσιμη την κουζίνα σας [video]

  Μας αρέσει το μαγείρεμα, μας αρέσουν οι στυλάτες κουζίνες, αλλά χρειαζόμαστε και λειτουργικότητα στο χώρο όταν κάνουμε τα πάντα από το ύψος του αναπηρικού μας καθίσματος. Βρήκαμε λοιπόν τον τρόπο! …