Απασχόληση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Άρθρο 63 του Ν.2676/99.

Για συνταξιούχους λόγω γήρατος ή θανάτου Φορέων Κυρίας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας, που αναλαμβάνουν εργασία, το ποσό της σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων σε περίπτωση συρροής που υπερβαίνει τα #733,68#€ μηνιαίως, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου λόγω γήρατος ή θανάτου χωρίς αναστολή της σύνταξης, ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη για την προσαύξηση της σύνταξης ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα.

Ο συνταξιούχος δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος την αναστολή της συντάξεως. Με την αναστολή της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης τόσο για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος (παρ.9,10 του άρθρ.47 του Ν.2084/92) όσο και για προσαύξηση της σύνταξης της οποίας η καταβολή έχει ανασταλεί.

Ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί του ποσού που έχουν καταβληθεί εισφορές, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας που θα πραγματοποιηθούν μετά την αναστολή της σύνταξης.

Για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας,(εγκύκλιος 35/09), που αναλαμβάνουν εργασία και κερδίζουν από αυτήν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξη του.

Σχετικά με τη δυνατότητα εργασίας νέων ασφαλισμένων ( μετά την 1/1/1993) συνταξιούχων λόγω αναπηρίας προκύπτει ότι :

Α) Συνταξιούχος αναπηρίας με ποσοστό 80% (Βαριά αναπηρία) δεν μπορεί να αναλάβει μισθωτή εργασία, χωρίς διακοπή της συνταξιοδότησης του, εφόσον κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, τις δεξιότητες και τη μόρφωση του, περισσότερο από το 1/5 του ποσού που συνήθως κερδίζει σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

Β) Συνταξιούχος αναπηρίας με ποσοστό 67% (Συνήθης αναπηρία) δεν μπορεί να αναλάβει μισθωτή εργασία, χωρίς διακοπή της συνταξιοδότησης του, εφόσον κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, τις δεξιότητες και τη μόρφωση του, περισσότερο από το 1/3 του ποσού που συνήθως κερδίζει σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

Γ) Συνταξιούχος αναπηρίας με ποσοστό 50% (Μερική αναπηρία) δεν μπορεί να αναλάβει μισθωτή εργασία, χωρίς διακοπή της συνταξιοδότησης του, εφόσον κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, τις δεξιότητες και τη μόρφωση του, περισσότερο από το 1/2 του ποσού που συνήθως κερδίζει σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

Για τους παλαιούς ασφαλισμένους ( πριν την 1/1/1993) συνταξιούχους λόγω αναπηρίας και προκειμένου να έχουν εφαρμογή τα παραπάνω, συνταξιούχος που φέρει ποσοστό 67% έως 79,9% θα θεωρείται συνήθης ανάπηρος, ενώ αν φέρει ποσοστό 80% και άνω θα θεωρείται βαριά ανάπηρος. Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το χρόνο μετά την διακοπή της ασφάλισης σε Οργανισμό για προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους.

• Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου πριν αναλάβουν εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο οφείλουν να το δηλώσουν στον φορέα ή τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται. Η παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του με πρόστιμο που ορίζεται με σχετική απόφαση Υπουργού. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του εργοδότη σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της εργασίας και το ύψος των αποδοχών του.

• Οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/99 δεν έχουν εφαρμογή:

α) στον επιζώντα των συζύγων, β) στους αυτοτελώς απασχολουμένους, οι οποίοι όμως υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 40%. γ) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, δ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστο των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους ηλικίας ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ε) στις εξ’ ιδίου δικαιώματος πολεμικές συντάξεις, στις συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/90 και 1977/91 και στ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, καθώς και των Διμερών Συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας.

• Σε κάθε περίπτωση που συνταξιούχος του ΟΑΕΕ λόγω γήρατος ή αναπηρίας αναλάβει άσκηση επαγγέλματος υπαγόμενο στην ασφάλιση του Οργανισμού, η σύνταξη αναστέλλεται ή διακόπτεται αντίστοιχα

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …