Ασφάλιση ΟΑΕΕ -ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγνώρισης υποβάλλονται στο αρμόδιο περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, το οποίο με τη σειρά του τα διαβιβάζει με τον ατομικό φάκελο του εκάστοτε ασφαλισμένου στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Το ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και αντίγραφό της τίθεται στο ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
1) Αίτηση

2) Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας που υπηρέτησε, στο οποίο θα αναφέρεται η χρονολογία διορισμού και αποχώρησής του, η σχέση με την οποία υπηρέτησε (μόνιμος, δόκιμος, με σύμβαση κ.λ.π.), ο βαθμός που είχε όταν αποχώρησε από την Υπηρεσία, οι προβλεπόμενες για την αναγνώριση μηνιαίες αποδοχές του βαθμού αυτού, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης, καθώς και εάν πήρε εφάπαξ ή αποζημίωση ή του επεστράφησαν οι εισφορές κατά την αποχώρησή του.

3) Πράξη ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα συνταξιοδότησης, στην οποία θα αναφέρεται ο συντάξιμος χρόνος και ότι με το χρόνο του οποίου ζητείται η αναγνώριση, δεν πήρε σύνταξη, ή εφάπαξ ή αποζημίωση ή επιστροφή εισφορών. Στην περίπτωση είσπραξης εφάπαξ ή αποζημίωσης ή ασφαλιστικών εισφορών, πρέπει να βεβαιώνεται η επιστροφή τους στην υπηρεσία του αιτούντος την αναγνώριση.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, ότι ο χρόνος του οποίου ζητείται η αναγνώριση, δεν έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμος από άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης και ότι η απόφαση του αρμόδιου Φορέα συνταξιοδότησης είναι οριστική.

Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …