Δεν απαιτείται η Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Ειδών από τα φαρμακεία για την απόδοση δαπάνης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού

Ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει πως τα φαρμακεία δύνανται να πωλούν, εκτός από φάρμακα, και είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, ορθοπεδικά είδη & μηχανήματα, βοηθήματα, κ.λπ., χωρίς την υποχρέωση για Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Ειδών.

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού»

Αθήνα, 30-4-12
Αρ. Πρωτ.: 20966

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ – www.eopyy.gov.gr) – Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας – Δ/νση: Φαρμάκου – Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης Ελέγχων
Τηλ.: 2106871755, Fax: 2106871792, E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν από αριθμό εταιρειών, που προμηθεύουν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ με αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, σχετικά με την αναγκαιότητα προσκόμισης στα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων του Οργανισμού βεβαίωσης εμπορίας ιατροτεχνολογικών ειδών σας υπενθυμίζουμε ότι:

Οι διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, περί αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προιόντων, όριζαν την έκδοση «Βεβαιώσεων» από Οργανισμούς που κοινοποιούνται στο πλαίσιο Κοινοτικών Οδηγιών (90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ, 98/79/ΕΚ) για λογαριασμό επιχειρήσεων, στον κύκλο εργασίας των οποίων περιλαμβάνεται η διανομή ιατροτεχνολογικών προιόντων (συνεπώς και τo αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση των αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών της ανωτέρω Απόφασης από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να αποδίδεται η δαπάνη από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (εφ’όσον κυκλοφορεί νόμιμα και φέρει την επισήμανση CE) που περιγράφεται στο άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ (υπ’αριθμ.2456/3-11-11 τ.Β’ Υπουργική απόφαση), με ημερομηνία ισχύος από 1-1-12 (σχετικά υπ’αριθμ.Γ55/888/28-12-11 και 221/13-1-12 έγγραφα της Υπηρεσίας μας) απαιτείται η προαναφερθείσα βεβαίωση.

Επίσης, κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τις προυποθέσεις αποζημίωσης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από φαρμακεία, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω Γενικό έγγραφό μας (σχετικό 1), διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ.312/92 ΠΔ/μα (ΦΕΚ 157), περί οργάνωσης και συγκρότησης των Φαρμακείων), τα φαρμακεία δύνανται να πωλούν, εκτός από φάρμακα, και είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, διαιτητικά προιόντα, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα, βοηθήματα, κτηνιατρικά φάρμακα (άρθρο 1), καθώς επίσης και διάφορα προιόντα υγειονομικής χρήσεως (άρθρο 4) και συνεπώς, τα φαρμακεία εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/16-1-2004 Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να εμπορεύονται ιατροτεχνολογικά προιόντα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, δεδομένου ότι η άδεια λειτουργίας των φαρμακείων που έχει υποβληθεί και διατηρείται στην Υπηρεσία μας επαρκεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …