Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο»

Με έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 22/2/2012 δίνονται διευκρινίσεις για ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο». Σημειώνεται πως οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Συγκεκριμένα, αν το καθαρό ποσό που θέλει να εισπράξει ο εργαζόμενος πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 1,25, τότε θα προκύψει το ποσό του εργοσήμου που πρέπει να αγορασθεί.

Αθήνα 22/2/2012
Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/25
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ
Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 2105215260-263, 2105215240-241, FAX: 2105223228, E-mail: asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο»

Α. Ως γνωστό, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.3863/2010, ορίζεται ότι, οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στον Ο.Ε.Κ.
Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη καθημερινά γινόμαστε δέκτες πολλών ερωτημάτων σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού ποσού που θα προκύψει από το εργόσημο μετά την κράτηση του 20%.

Κατόπιν τούτου, σας γνωρίζουμε ότι, αν το καθαρό ποσό που θέλει να εισπράξει ο εργαζόμενος πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 1,25 θα δώσει το ποσό του εργοσήμου που πρέπει να αγορασθεί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: για καθαρό ποσό 500€ θα αγορασθεί εργόσημο 625€ (500 Χ 1,25 = 625).

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου ορίσθηκε ότι: τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιούνται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να υπερβούν τις 30 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.

Επομένως, οι ημέρες ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με εργόσημο (μισθός, βδομαδιάτικο, ημερομίσθιο) δεν συναρτώνται πάντα με τον εκάστοτε συγκεκριμένο χρόνο απασχόλησης, αλλά προκύπτουν αποκλειστικά από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Για το λόγο αυτό, οι εισφορές από τα εξαργυρωμένα εργόσημα κάθε ημερολογιακού τριμήνου θα αθροίζονται (1ο τρίμηνο: Ιανουάριος έως και Μάρτιος, 2ο τρίμηνο: Απρίλιος έως και Ιούνιος, 3ο τρίμηνο: Ιούλιος έως και Σεπτέμβριος, 4ο τρίμηνο: Οκτώβριος έως και Δεκέμβριος) και το ποσό που θα προκύπτει θα διαιρείται με το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του Η.Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το αποτέλεσμα θα πολλαπλασιάζεται επί 2 και θα προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης (σχετικό το
με αριθ. πρωτ. Α21/449/18/29-12-2011 Γενικό Έγγραφο), οι οποίες θα ανάγονται στο τρίμηνο της εξαργύρωσης του εργοσήμου χωρίς να μπορούν να υπερβούν τις 30 ανά μήνα και 90 ανά τρίμηνο.
Για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθένειας, επειδή για την εν λόγω κατηγορία η απεικόνιση της ασφάλισης δεν υποστηρίζεται ακόμα μηχανογραφικά από το Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας του εργαζομένου, να χορηγεί Υπηρεσιακό Σημείωμα στο Τμήμα Μητρώου στο οποίο θα αναφέρονται ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τα εξαργυρωμένα εργόσημα.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

Β. Τα πρόσωπα που ασφαλίζονται μέσω εργοσήμου θα πρέπει να απογραφούν στο Γενικό Μητρώο του Ιδρύματος και να εφοδιαστούν με Α.Μ.Α., εφόσον βέβαια δεν έχουν ήδη απογραφεί από άλλη αιτία.
Επομένως, όταν πρόκειται για αναπόγραφο ασφαλισμένο θα γίνεται απογραφή από τις υπηρεσίες Μητρώου των Υποκαταστημάτων μας, χωρίς να ζητείται να προσκομιστεί από τους ασφαλισμένους βεβαίωση εργοδότη.
Αντί αυτού θα προσκομίζεται το απόκομμα του εργοσήμου που έχει εξαργυρωθεί, από όπου θα αντλούνται τα στοιχεία του εργοδότη, χωρίς να συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο «ΑΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ».

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα αναγράφεται η πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου μέσα στο οποίο έχει εξαργυρωθεί το εργόσημο (1/1, 1/4, 1/7 & 1/10).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση της Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου παραμένουν τα ίδια όπως και στις άλλες περιπτώσεις.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …