ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα παιδιά – Ο.Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5
ΠΛΗΡ. : Ε .ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ: 210-5274389
FAX: 210-5220504

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ……………….
Βαθμός Ασφαλείας ………………..
ΑΘΗΝΑ, 14 / 04 / 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
Αριθ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 6/ 35194
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΘΕΜΑ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΣΧΕΤ.: 1) Το αρθ.140 του Ν.3655/08, 2)το αρ.πρωτ.Φ10035/2397/96/5-2-09 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, 3) οι υπ’αρ.46/08 και 50/07 εγκύκλιες οδηγίες.

Σε συνέχεια των παραπάνω εγκυκλίων και μετά από διάφορα ερωτήματα των υπηρεσιών του Οργανισμού, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το παραπάνω σχετικό έγγραφο μας διευκρίνισε τα εξής:
Κατά την εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης των πατέρων, θα πρέπει να εξακριβώνεται:
α) Η συμπλήρωση των 7.500 ημερών ασφάλισης
β) Η ύπαρξη ανάπηρου παιδιού με ποσοστό 67% και άνω και
γ) Η ύπαρξη ενεργού ασφάλισης εκ μέρους της μητέρας ασφαλισμένης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει, καθώς και η υποβολή εκ μέρους της υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν θα ασκήσει στο μέλλον το ίδιο δικαίωμα.
Ως προς τον ενεργό ασφαλιστικό δεσμό, θεωρούμε ότι αυτός υφίσταται ακόμα και αν η μητέρα, κατά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί μη άσκησης του δικαιώματος της για συνταξιοδότηση με τις ίδιες ως άνω διατάξεις,:
– βρίσκεται σε αποδεδειγμένη ανεργία, δηλαδή επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ.,
– βρίσκεται σε ασθένεια, οπότε επιδοτείται από το ΙΚΑ.
Εάν η μητέρα δεν είναι ασφαλισμένη από δική της εργασία, σε οποιονδήποτε φορέα με δικαίωμα λήψης σύνταξης, δεν παρέχεται στον πατέρα δυνατότητα άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος, καθότι δεν συντρέχει ο ουσιώδης λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης αποφάσισε να χορηγηθεί η εν λόγω δυνατότητα και στον πατέρα, δεδομένου ότι η αναγκαιότητα φροντίδας και συμπαράστασης του παιδιού διασφαλίζονται πλήρως στην περίπτωση μη απασχόλησης της μητέρας και παρουσίας της στο σπίτι.
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η μητέρα έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.3655/08, έστω και χωρίς να κάνει χρήση του προαναφερόμενου δικαιώματος. Η θέση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η ιδιότητα «της ασφαλισμένης» έχει απωλεσθεί με τη συνταξιοδότηση της μητέρας, η οποία έχει λάβει χώρα σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του Ν.3655/08, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να ασκείται από τον πατέρα μια δυνατότητα η οποία δεν υφίστατο κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης της μητέρας.

Σας τονίζουμε ότι η δυνατότητα συνταξιοδότησης του πατέρα αναπήρου τέκνου, παρέχεται, εφόσον η μητέρα ασφαλίζεται σε οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή στον ΟΓΑ. Σε περίπτωση που η μητέρα είναι ασφαλισμένη του Δημοσίου ή του Ν.Α.Τ., δεν υφίσταται δυνατότητα άσκησης του εν λόγω δικαιώματος από τον πατέρα, λόγω του ότι η ίδια η μητέρα δεν έχει δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος, εφόσον οι σχετικές διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στο Δημόσιο και στο Ν.Α.Τ., επομένως δεν μπορεί και να το παραχωρήσει στον πατέρα.

Διευκρινίζουμε ότι προκειμένου γονέας να συνταξιοδοτηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν.3655/08, το ανάπηρο τέκνο θα πρέπει να βρίσκεται υπό την προστασία της γονικής οικογένειας δηλαδή να είναι άγαμο και κατά την έννοια αυτή η κατάσταση της υγείας του να δημιουργεί δικαιώματα σε γονείς, δεν εξετάζεται όμως η απασχόληση του αναπήρου τέκνου ή η συνταξιοδότηση του εξ’ ιδίου δικαιώματος.
Σε περιπτώσεις που ο γάμος έχει λυθεί (διαζύγιο), το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει μόνο ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα ή έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης με σχετική δικαστική απόφαση. Ως εκ τούτου όταν το δικαίωμα ασκείται από τον πατέρα εξυπακούεται ότι δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του δικαιώματος από την μητέρα.
Σας γνωρίζουμε ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης πατέρα με ανίκανο τέκνο όταν η σύζυγος δεν εργάζεται, αλλά είναι ανάπηρη με ποσοστό αναπηρίας 67%.

Τέλος, σύμφωνα με διευκρινήσεις του αρμόδιου Υπουργείου:

– αποφάσεις Υγειονομικών Επιτροπών των κατά τόπους Νομαρχιών που προσδιορίζουν ποσοστό αναπηρίας για τη χορήγηση επιδομάτων από την Πρόνοια, δε θα λαμβάνονται υπόψη και η αναπηρία θα πρέπει να διαπιστώνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Οργανισμού.
– γνωματεύσεις – αποφάσεις Υγειονομικών Επιτροπών άλλων Φορέων, όταν η κρίση τους αφορά διαπίστωση ανικανότητας για χορήγηση σύνταξης ή παραπληγικού επιδόματος, θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα απαιτείται εκ νέου διαπίστωση ανικανότητας από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΟΑΕΕ.
Εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, κρίνονται από τη δημοσίευση του (03/04/2008).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ Α/Α Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …