Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 4/3.2.2011 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του Ν 3863/2010 – Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 4/3.2.2011 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του Ν 3863/2010 – Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων
ΑΘΗΝΑ 3-2-2011
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
ΤΗΛΕΦ: 210 5229978
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 101 11745 ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 5285599

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 4

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του Ν 3863/2010 – Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων».
ΣΧΕΤ : εγκύκλιο ΟΑΕΕ.68/10

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ.Φ80000/30722/1288/16-12-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2115/31-12-2010) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων, η οποία συγκροτήθηκε με το αριθ.326/8-10-2010 ΦΕΚ.

Για την Ειδική Επιτροπή Εσόδων έχουμε ήδη ενημερώσει με την εγκύκλιο ΟΑΕΕ.68/10 οδηγία.

Με την ανωτέρω αναφερόμενη Απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3863/2010, η Επιτροπή είναι αρμόδια:

Α. Για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, εφόσον το ποσό της οφειλής υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) από κύριες και λοιπές εισφορές, αυτοτελή πρόσθετα τέλη, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα η Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων μπορεί να αποφασίζει για :
1) την τμηματική εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προστίμων και λοιπών προσαυξήσεων και εξόδων αναγκαστικών μέτρων που υπερβαίνουν τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά, σε 48 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις θεομηνιών όπου η ρύθμιση των οφειλών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 4 του Ν 2556/1997.

Ο ανωτέρω αριθμός δόσεων είναι δυνατόν να ορισθεί σε εξήντα (60) εφόσον η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και η κύρια οφειλή έχει επιβαρυνθεί με το ανώτατο ποσοστό προσαυξήσεων και δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης που ισχύουν. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των υπό εκκαθάριση ή πτώχευση επιχειρήσεων είναι η προκαταβολή ποσού ίσου με το 2% της συνολικής οφειλής.

Στις περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων, είναι δυνατόν η Επιτροπή να αποφασίζει τη ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τη δυνατότητα αυξημένου ποσού μηνιαίας δόσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής και μειωμένου ποσού μηνιαίας δόσης κατά 30% όταν αυτή δε λειτουργεί.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (επιχείρηση στο στάδιο της εκκαθάρισης, επιχείρηση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση καθώς και για τις εποχικές επιχειρήσεις) η Υπηρεσία μας έχει ζητήσει διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και τελούμε εν αναμονή της απάντησης η οποία θα σας κοινοποιηθεί με τις απαραίτητες οδηγίες.

2) την αναστολή επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών του ασφαλιστικού φορέα και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Στην περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού από τον ασφαλιστικό φορέα, πριν παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης, είναι δυνατή η αναστολή αυτού μόνο, εφόσον καταβληθεί το 1/5 της συνολικής οφειλής, πλέον των εξόδων εκτέλεσης του και ρυθμιστεί το υπόλοιπο της οφειλής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 57 του νόμου Ν 3863/2010.

Η διαδικασία για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση αναστέλλεται με την καταβολή του 30% της οφειλής και τη ρύθμιση του υπόλοιπου σε δόσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ιδίου ως άνω άρθρου.

3) την επιβολή ποσοστού παρακράτησης επί του οφειλόμενου ποσού στις περιπτώσεις χορήγησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας και

4) τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου προς είσπραξη και εξασφάλιση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών φορέων.

Β. Επίσης η Επιτροπή, μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα μετά από αίτημα του οφειλέτη ανεξαρτήτως ποσού οφειλής εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης και δεν οφείλει τρέχουσες εισφορές για :

1) την επαναφορά στη ρύθμιση, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης για λόγους ανωτέρας βίας.

2) Τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, εκτιμώντας ελεύθερα το ύψος του παρακρατούμενου ποσού, που προβλέπεται από τα οικεία άρθρα, χωρίς περιορισμό, με εξαίρεση τους εργοδότες του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε του α.ν.1846/1951.

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της κρίσης της Επιτροπής είναι ιδίως το μέγεθος του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολούμενων και η συνέπεια που έχει επιδείξει ο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μέχρι την υποβολή της αίτησης, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 56 του Ν 3863/2010.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Από την παραλαβή της παρούσης οι Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΑΕΕ παύουν να εξετάζουν αιτήματα υπαγωγής στην ρύθμιση του Ν 3863/2010 για οφειλές άνω των 80.000€ για τα οποία θα ακολουθείτε πλέον η παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

Για την εξέταση των ανωτέρω περιπτώσεων, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ, το οποίο αφού λάβει υπόψη το σύνολο της απαιτητής οφειλής, εισπράξει το παράβολο που αντιστοιχεί στο ύψος της οφειλής (εφόσον πρόκειται για αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση), και ζητήσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την αριθ. εγκύκλιο ΟΑΕΕ.68/10, συντάσσει πληροφοριακό δελτίο περί του ποσού της οφειλής, των ληφθέντων αναγκαστικών και άλλων μέτρων, τις κατά καιρούς προηγούμενες ρυθμίσεις και την τήρηση ή μη των όρων αυτών, την απόδοση τους, την απρόσκοπτη αναγγελία ασφάλισης του προσωπικού, την ύπαρξη καταγγελιών ή ευρημάτων ελέγχου περί ανασφάλιστου προσωπικού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου απαραίτητου για τη διαμόρφωση γνώμης ως συνημμένο υπόδειγμα.

Ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Τμήματος αφού ελέγξει τα ανωτέρω και εκτιμήσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά περί της βιωσιμότητας της επιχείρησης, τη συνέπεια που έχει επιδείξει ο ασφαλισμένος, το απασχολούμενο προσωπικό, τους λόγους ανωτέρας βίας, με έγγραφη εισήγηση του, αναλυτική και εμπεριστατωμένη, θα διαβιβάζει τα σχετικά (αίτηση, δικαιολογητικά, Πληροφοριακό Δελτίο) στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Εσόδων προκειμένου εν συνεχεία να αποσταλούν στην Ειδική Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αποστέλλεται ο ατομικός ασφαλιστικός φάκελος του ενδιαφερόμενου.

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών της Ειδικής Επιτροπής, η απόφαση αυτής θα αποστέλλεται από το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Εσόδων στο καθ΄ ύλην αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ για τις περαιτέρω ενέργειες. Όσο αφορά τη μηχανογραφική υποστήριξη των εν λόγω αποφάσεων θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Επισημαίνουμε ότι αιτήματα ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν 3863/2010 και εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων δεν θα διαβιβάζονται στη Διοίκηση αλλά θα ακολουθείτε η ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία. Εφιστούμε την προσοχή στους Προϊστάμενους των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΑΕΕ για την σωστή ενημέρωση των υπαλλήλων της μονάδας τους, ώστε να δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις στους ασφαλισμένους.

Της παρούσης να λάβουν γνώση όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι στη μονάδα σας.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …