Η νέα διαδικασία παραπεμπτικών για Φυσικοθεραπευτικές πράξεις

Διαβάστε προσεχτικά την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ (αρ.πρωτ.: 30284/2-7-2012) σχετικά με τη νέα διαδικασία παραπεμπτικών για Φυσικοθεραπευτικές πράξεις. Συγκεκριμέρα, η θεώρηση του παραπεμπτικού από τον ελεγκτή ιατρό γίνεται εντός δεκαημέρου από την αναγραφή του, η έναρξη εκτέλεσης του παραπεμπτικού εντός μηνός από την θεώρηση του ελεγκτή και η ολοκλήρωση εκτέλεσής του μέσα σε χρονικό διάστημα έως 2 μηνών από τη θεώρηση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων του Αρθρ.14 και των περιπτώσεων του Αρθρ.17 του ΕΚΠΥ που εκτελούνται ανά μήνα. Πιο αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διαδικασία παραπεμπτικών για Φυσικοθεραπευτικές πράξεις»
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 436 απόφαση της 46ης / 25-6-2012 Συνεδρίασης ΔΣ ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 02/07/2012
Αρ. Πρωτ.: 30284

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΟΠΥΥ – Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τηλ.2106871719, Fax.2106871795

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Τα παραπεμπτικά φυσικοθεραπευτικών πράξεων εκδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω e – diagnosis) τόσο από συμβεβλημένους ιατρούς και ιατρούς των μονάδων του ΕΟΠΥΥ, όσο και από πιστοποιημένους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ιατρούς, αντίστοιχης ειδικότητας.
Όταν υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής αναγραφής οι συμβεβλημένοι και οι ιατροί των μονάδων ΕΟΠΥΥ έχουν τη δυνατότητα και χειρόγραφης αναγραφής στο έντυπο παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή στο χειρόγραφο παραπεμπτικό του ΤΑΥΤΕΚΩ (όταν δεν διαθέτουν το χειρόγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), είτε σε χειρόγραφα παραπεμπτικά με το λογότυπο του ιατρείου τους.

Οι θεράποντες ειδικευμένοι ιατροί αντίστοιχης ειδικότητας, κρατικών, πανεπιστημιακών ή στρατιωτικών νοσοκομείων μπορούν να αναγράφουν ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και επί αδυναμίας ηλεκτρονικής αναγραφής μπορούν να χορηγούν χειρόγραφα παραπεμπτικά με το λογότυπο και τη σφραγίδα του νοσοκομείου τους.

Στο παραπεμπτικό θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα στοιχεία και του ασφαλισμένου και του ιατρού (ΑΜΚΑ, ΑΜ βιβλιαρίου ασθενούς κτλ), η πάθηση για την οποία προτείνονται οι φυσικοθεραπείες, το είδος των φυσικοθεραπευτικών πράξεων που συστήνονται καθώς και η ανατομική περιοχή στην οποία θα γίνουν. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού των συνεδριών φυσικοθεραπείας και της ανατομικής περιοχής μέσα στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.

Διευκρινίζεται ότι, εντός της συνεδρίας φυσικοθεραπείας εκτελούνται όσες φυσικοθεραπευτικές πράξεις κρίνονται αναγκαίες σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Δηλαδή, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται συνολικά 24 συνεδρίες φυσικοθεραπείας το χρόνο για κάθε ασφαλισμένο, ενώ εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν μόνο οι ασθενείς με παθήσεις που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις Αα, Αβ και Αγ του άρθρου 14 του ΕΚΠΥ (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, σοβαρά κινητικά προβλήματα και σοβαρά αναστρέψιμα ορθοπαιδικά προβλήματα) και του αρθρ.17 (παιδιά με κινητικά προβλήματα), στους οποίους μπορεί να εγκριθεί μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτικών συνεδριών όπως αναφέρεται στα συγκεκριμένα άρθρα.

Και τα ηλεκτρονικά και τα χειρόγραφα παραπεμπτικά χρειάζονται θεώρηση από Ελεγκτή ιατρό, ο οποίος ταυτόχρονα ελέγχει αν έχει γίνει η αναγραφή των θεραπειών μέσα στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Παρόλο που η αναγραφή στο βιβλιάριο είναι υποχρέωση του θεράποντα ιατρού, ο ελεγκτής ιατρός δύναται προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων να γράψει και να σφραγίσει ο ίδιος τις θεραπείες και την ανατομική περιοχή μέσα στο βιβλιάριο, ενημερώνοντας παράλληλα τον θεραπευτή ιατρό για την παράλειψή του.

Η θεώρηση του παραπεμπτικού γίνεται εντός δεκαημέρου από την αναγραφή του, η έναρξη εκτέλεσης του παραπεμπτικού εντός μηνός από την θεώρηση του ελεγκτή και η ολοκλήρωση εκτέλεσής του μέσα σε χρονικό διάστημα έως δύο μηνών από τη θεώρηση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων του Αρθρ.14 και των περιπτώσεων του Αρθρ.17 του ΕΚΠΥ που εκτελούνται ανά μήνα.

Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά τα οποία έχουν ήδη εκτελεστεί χωρίς θεώρηση θα αποζημιωθούν κανονικά, μέχρι την ημερομηνία ανάρτησης των οδηγιών μας στο διαδίκτυο.

Παραπεμπτικά φυσικοθεραπευτικών πράξεων που έχουν εκδοθεί πριν την ένταξη κάποιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΟΠΥΥ και εκτελέστηκαν μετά την ένταξη του φορέα, θα αποζημιωθούν κανονικά εφόσον ήταν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις προθεσμίες που ίσχυαν στον φορέα πριν την ένταξή του (π.χ. παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είχαν αναγραφεί τον Οκτώβριο του 2011 και είχαν τρίμηνη ισχύ).

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ δεν προβλέπεται η λειτουργία υγειονομικών επιτροπών για την έγκριση φυσικοθεραπειών. Αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών του Οργανισμού ή κρατικών νοσοκομείων παραμένουν σε ισχύ, ωστόσο οι φυσικοθεραπείες χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΥ και με την προϋπόθεση έκδοσης των αντίστοιχων παραπεμπτικών.

–> Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε πιστά όλες τις παραπάνω οδηγίες δοθέντος ότι η εκκαθάριση των παραπεμπτικών που θα εκτελεστούν μετά την 01/07/2012 θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

Ο Γενικός Δ/ντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας
Νικόλαος Καρβουνάς

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …