Υπ. Εργασίας: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 59 «Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ»

Το Υπουργείο Εργασίας γνωστοποιεί δημοσίευση του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α’) σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 59 «Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ», συμπεριλαμβάνοντας και πληροφορίες για τη συνταξιοδότηση λόγω οριστικής αναπηρίας.

Αθήνα, 30/8/2011
Αρ.Πρωτ.: Φ.80020/oικ.19535/562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ: Β΄

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α’) – Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 59 «Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/Α’ δημοσιεύθηκε ο Ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 59 αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στους αντίστοιχους Τομείς των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ).

Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται το άρθρο 13 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α’) από τότε που ίσχυσε (1.1.2007), στο οποίο ορίζονται τα ασφαλιστέα πρόσωπα του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και συγκεκριμένα στην παρ. 1 του κωδικοποιημένου άρθρου 13 προβλέπονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

Στην περ. α’ ορίζεται ότι στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ υπάγονται υποχρεωτικά οι από 1.1.1993 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Στην περ. β’ προβλέπεται ότι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλον επικουρικό φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και δεν έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).

Στην παρ. 2 του κωδικοποιημένου άρθρου 13 του Ν.3518/2006 ορίζεται ότι στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ ασφαλίζονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι (μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες) του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των 50 και έως 55 ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).

Επισημαίνεται ότι δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης της παρ. 1 του άρθρου 59 είναι αφενός η παροχή δυνατότητας και στους μισθωτούς μέχρι 31.12.1992 παλαιούς ασφαλισμένους του Τομέα της υπαγωγής τους προαιρετικά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ίσχυε και στους μέχρι 31.12.1992 ελεύθερους επαγγελματίες, για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών, αφού υπήρχε δυσμενής διάκριση σε βάρος των μισθωτών οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν θα συμπλήρωναν τις ελάχιστα απαιτούμενες προϋποθέσεις για να λάβουν επικουρική σύνταξη και αφετέρου η κωδικοποίηση του άρθρου 13 του Ν.3518/2006.

Με την παρ. 2 του άρθρου 59 προβλέπεται ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου (5.8.2011) για τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, αναδρομικά από 1.1.2007, επιστρέφονται ως αχρεώστητα καταβληθέντα, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Έτσι, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, οι οποίοι είχαν ηλικία άνω των 55 ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007) και υπήχθησαν υποχρεωτικά στην ασφάλισή του, διαγράφονται, αναδρομικά από 1.1.2007, από την ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης και επιστρέφονται σε αυτούς τα ποσά εισφορών που τους παρακρατήθηκαν, ως αχρεώστητα καταβληθέντα, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής (5.8.2011), εφόσον συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένοι του Τομέα μέχρι την ημερομηνία αυτή ή, σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους, μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής τους στον Τομέα.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή για τα εν λόγω πρόσωπα έτσι ώστε να είναι δυνατή αφενός η εξαίρεση – διαγραφή τους από την ασφάλιση του Τομέα και αφετέρου η επιστροφή των ποσών εισφορών που τους παρακρατήθηκαν, ως αχρεώστητα καταβληθέντα, κρίθηκε επιβεβλημένη, αφού τα πρόσωπα αυτά λόγω της υπαγωγής τους στην επικουρική ασφάλιση σε μεγάλη ηλικία δεν θα είχαν τη δυνατότητα συμπλήρωσης των ελάχιστα απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τη χορήγηση σε αυτούς επικουρικής σύνταξης.

Με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 59 αντικαθίστανται η περ. β’ του άρθρου 6 και η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.3518/2006, αντίστοιχα.
Στην παρ. 3 ορίζεται ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παροχών (ΕΛΠΠ) μπορεί, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για την Ειδική Προσαύξηση.

Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι χρόνος ασφάλισης είναι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ από τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, ο οποίος μεταφέρεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, μετά από αίτησή τους και εφόσον δεν έχει θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ.

Είναι προφανές ότι με τις προαναφερόμενες διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 59 καταργείται η ανατρεπτική προθεσμία του ενός (1) έτους για την υποβολή της αίτησης και έτσι οι ασφαλισμένοι μπορούν να δηλώσουν οποτεδήποτε το αν ο χρόνος ασφάλισής τους που έχει πραγματοποιηθεί στον πρώην ΕΛΠΠ, θα θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης ή χρόνος ασφάλισης στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Τέλος, με την παρ. 5 του άρθρου 59 αντικαθίσταται η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.3518/2006 και προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον ΕΛΠΠ συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10) έτη. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω οριστικής αναπηρίας, ο ανωτέρω χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5) έτη.

Σημειώνεται ότι με τη ρύθμιση αυτή δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ παροχής και στους συνταξιοδοτούμενους λόγω οριστικής αναπηρίας, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των πέντε (5) ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.915/1979 και του άρθρου 56 του Ν.2084/1992.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …