Υπ. Εργασίας: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις)

Με τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης ασθένειας και κάλυψης των ανέργων καθώς και θέματα προστασίας μητρότητας. Συγκεκριμένα, για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2011 έως 29-2-2012, για παροχές ασθένειας σε είδος για το έτος 2011, απαιτούνται 50 ημέρες ασφάλισης (αντί των 80 που ίσχυαν μέχρι σήμερα).

Αθήνα, 11-8-2011
Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α, Β
Σταδίου 29, 10110, Πληροφορίες: Κων.Παπανικολάου, Ιωαν.Μπίρμπα, Τηλ:2103368186
ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1.Γραφείο Διοικητή, 2.Δ/νση Ασφάλισης Εσόδων, 3.Δ/νση Παροχών (Αγίου Κων/νου 5, 10241 Αθήνα)
ΚΟΙΝ: Oπως ο πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης ασθένειας και κάλυψης των ανέργων καθώς και θέματα προστασίας μητρότητας.

Ειδικότερα:

Α. Άρθρο 35:

Παρ.1Α

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ανεργίας ή υποαπασχόλησης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, ώστε να δικαιούνται ιατρο-φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους, με την παρ.1Α του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2011 έως 29-2-2012, για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας, για παροχές ασθένειας σε είδος για το έτος 2011, απαιτούνται πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης (αντί των ογδόντα (80) που ισχύουν με την παρ.1 του άρθρου 148 του ν.3655/2008 (Α,58)) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Παρ.1Β

Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος καθώς και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, επειδή εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ανεργίας με συνέπεια να αδυνατούν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, προκειμένου να καλυφθούν για παροχές ασθένειας σε είδος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την παράγραφο 1Β του ως άνω άρθρου, οι εν λόγω εργαζόμενοι καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους, καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος , χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.
Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1-3-2009 (και τούτο προκειμένου να καλυφθεί το προηγούμενο διάστημα, που εφαρμοζόταν το μέτρο αυτό με εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) έως 28-2-2013.

Παρ. 1Γ

Οι ρητινοσυλλέκτες και τα μέλη της οικογενείας τους, κάτοικοι των περιοχών, που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες από τις πυρκαγιές του 2007 και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.2450/24.01.1967 Α.Υ.Ε. (Β΄, 70), επειδή αντιμετωπίζουν πρόβλημα σχετικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας, με την παρ.1Γ του ως άνω άρθρου, οι εν λόγω ασφαλισμένοι, για την περίοδο από 1-3-2009 μέχρι 28-2-2013, καλύπτονται από το Ι.Κ.Α.- E.T.A.M. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον είχαν αυτό το δικαίωμα το έτος 2007.

Παρ.1Δ

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2009 σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Κέρκυρας, οι οποίες όμως δεν λειτούργησαν το έτος 2010, αδυνατούν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης ώστε να συνεχίσουν να καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Για το λόγο αυτό, με την παρ 1Δ του ως άνω άρθρου, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι και τα μέλη της οικογενείας τους, καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος για την περίοδο από 1-3-2011 έως 29-2-2012, εφόσον είχαν τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις για το έτος 2009.
Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον Κλάδο Ασθένειας σε είδος, μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε βασικού ημερησίου επιδόματος ανεργίας.

Β. Άρθρο 36

Παρ. 3

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142 του νόμου 3655/2008 (Α΄58) οι μητέρες ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εργάζονται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μετά την λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης, προς το μειωμένο ωράριο, άδειας δικαιούνται να λάβουν ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, εξάμηνης διάρκειας. Επειδή κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν προβλεπόταν από τις διατάξεις αυτές, καταβολή εισφορών για παροχές ασθένειας, οι ασφαλισμένες αντιμετώπισαν πρόβλημα διακοπής της ασφάλισης τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Προς τούτο, με τις διατάξεις της παρ.3 του ως άνω άρθρου, κατά τον χρόνο της ειδικής άδειας της μητρότητας προβλέπεται εκτός των άλλων η καταβολή εισφορών για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι προβλεπόμενες εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) παρακρατούνται από τον ΟΑΕΔ και αποδίδονται στον Φορέα.
Σημειώνεται ότι ο χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 142 του ν.3655/2008 θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει αντίστοιχα και για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Παρ. 4

Με την παράγραφο αυτή αναδιατυπώνονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 148 του ν.3655/2008 ώστε η εφαρμογή τους να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 35 του α.ν.1846/1951, που αφορούν στην καταβολή επιδόματος ασθένειας, το οποίο δικαιούνται μόνο οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Γ. Άρθρο 48

Παρ. 6

Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν καταθέσει αίτηση για σύνταξη και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά δεν έχουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας ως ασφαλισμένοι, να εξακολουθήσουν να ασφαλίζονται για παροχές ασθένειας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, για την άμεση ενημέρωση των Υπηρεσιών σας, προς εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μας, είναι στη διάθεσή σας.

Εσωτερική Διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3.Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Κ.Α.
4.Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δ.Υ.
5. Όλες οι Δ/νσεις ΓΓΚΑ
6.Δ/νση Ασφαλ. Ασθένειας & Μητρότητας, Τμήμα Α & Β

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Αγ. Κων/νου 16-18, 102 41 Αθήνα)
α) Γραφείο κ. Διοικητή
β) Δ/νση Παροχών
2. Ο.Γ.Α. Διοίκηση
α) Γραφείο κ. Διοικητή (Πατησίων 30, Αθήνα)
β) Κλάδο Γ΄ Υγείας (Αβέρωφ 7, 104 33 Αθήνα)
3. Ο.Α.Ε.Ε. Κλάδος Παροχών
α) Γραφείο κ. Διοικητή (Ακαδημίας 22, Αθήνα)
β) Δ/νση Παροχών Ασθένειας (Αγ. Κων/νου 5, Αθήνα)
4. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) (Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα)
α) Γραφείο κ. Προέδρου
β) Γενική Δ/νση Ασφάλισης – Παροχών (με την παράκληση να ενημερωθούν οι Τομείς Υγείας)
5. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) (Πατησίων 54, 106 82 Αθήνα)
α) Γραφείο κ. Προέδρου
β) Δ/νση Υγειονομικού (με την παράκληση να ενημερωθούν οι Τομείς Υγείας)
6. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) (Περαιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα)
α) Γραφείο κ. Προέδρου
β) Δ/νση Α΄ Ασφάλισης – Παροχών (με την παράκληση να ενημερωθούν οι Τομείς Υγείας)
7. Ο.Π.Α.Δ.
α) Γραφείο κ. Προέδρου (Ηπείρου 38, Αθήνα)
β) Δ/νση Ασφάλισης (Μακεδονίας 8, Αθήνα)
8. ΕΥΔΑΠ (Σωκράτους 60, 104 39 Αθήνα)
Υγειονομική Υπηρεσία ΕΥΔΑΠ
9. Λογαριασμός Υγείας Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ.) (Καποδιστρίου 28, 106 82 Αθήνα)
10. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) (Βερανζέρου 48, 104 38 Αθήνα)
Δ/νση Ασφάλισης Παροχών
11. Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας (Τ.Υ.Υ.-Α.Τ.Ε.) (3ης Σεπτεμβρίου 43, 104 33 Αθήνα)
12. Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) (Σοφοκλέους 15, 105 51 Αθήνα)
13. Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Ομήρου 5, 105 64 Αθήνα)
14. Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) (Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα)
15. Οίκος Ναύτου (Κων/νου Παλαιολόγου 15, 18535 Πειραιάς)
16. Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού (Κουμουνδούρου 22, 10437 Εθνικού Θεάτρου Αθήνα)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …