Υπ. Εργασίας: Τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθήνας (ΤΑΤΤΑ)

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την τροποποίηση καταστατικών διατάξεων για την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθήνας (ΤΑΤΤΑ) και προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για τους παλαιούς ασφαλισμένους του Τομέα. Διευκρινίσεις για τη λήξη και αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης στην περίπτωση αναπηρίας για τους παλαιούς ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΤΤΑ.

Αθήνα, 18-8-2011
Αριθ.Πρ.Φ 10057/οικ. 18512/1228, ΑΔΑ: 4ΑΜΚΛ-Σ9Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Δ΄
Σταδίου 29, 10110, Πληροφορίες:Ιλ.Μαλισιώβα, Τηλ. 2103368121

ΠΡΟΣ: To Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)
Γ΄ Δ/νση Ασφ/σης – Παροχών
Τμήμα Εσόδων – Παροχών
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 48 (παρ. 7 και 8 ) του ν.3996/2011.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170 Α δημοσιεύθηκε ο ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 48 του οποίου συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την τροποποίηση καταστατικών διατάξεων για την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας (παρ. 7) και στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου σχετικά με τη δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης για τους παλαιούς ασφαλισμένους του Τομέα σας.

Για την άμεση ενημέρωσή σας, με σκοπό την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τις υπηρεσίες σας αλλά και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α. Παρ. 7 άρθρου 48
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 72 του Καταστατικού (β.δ. 29/5-25/6/1958 Α΄ 96) του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Με την εν λόγω διάταξη τροποποιούνται επί το ευνοϊκότερο οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 72 του Καταστατικού, αναφορικά με το χρονικό διάστημα επιδότησης λόγω ανεργίας των ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΤΤΑ (Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθήνας).
Ειδικότερα, ο χρόνος επιδότησης αυξάνεται από τις 150 ημέρες (ή έξι μήνες), που ισχύει σήμερα, σε 9 μήνες εφεξής, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Εξάλλου, ο ασφαλισμένος, μετά την λήξη της επιδότησης, μπορεί εκ νέου, σε περίπτωση απόλυσης, να επιδοτηθεί, υπό την προϋπόθεση πραγματοποίησης 150 ημερομισθίων, τα οποία μειώνονται στα 100, για όσους έχουν συνολικό χρόνο
ασφάλισης στον Τομέα άνω της πενταετίας.

Επιπροσθέτως, λαμβάνεται πρόνοια έτσι, ώστε σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, που αφορούν ιδίως την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις λόγω ύπαρξης ανήλικων ή ανίκανων ή σπουδαζόντων παιδιών, ή λόγους υγείας κλπ, με σχετική αιτιολογημένη απόφασή του που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να παρατείνει την επιδότηση του άνεργου ασφαλισμένου του Τομέα για άλλους 3 μήνες, πέραν των 9 και μέχρι 12. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω απαρίθμηση των λόγων που μπορούν να δικαιολογήσουν την παράταση επιδόματος ανεργίας είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική.

Β. Παρ. 8 άρθρου 48
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για τους παλαιούς ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΤΤΑ (Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθήνας).

Με δεδομένο ότι η δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης υφίσταται, βάσει καταστατικών διατάξεων, για τους παλαιούς ασφαλισμένους των πρώην Ταμείων Τύπου αλλά και στους νέους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΤΤΑ, (σύμφωνα με το άρθρο 42 ν. 2084/1992), για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, με τη διάταξη αυτή, επεκτείνεται η σχετική δυνατότητα και στους παλαιούς ασφαλισμένους του Τομέα.

Ειδικότερα, ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, που έχουν χάσει την ιδιότητα του υποχρεωτικώς ασφαλισμένου, μπορούν μετά από σχετική αίτησή τους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά, σε έναν ή περισσότερους κλάδους του πρώην ΤΑΤΤΑ, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) έχουν συμπληρώσει 10ετή τουλάχιστον πραγματική ασφάλιση στον Τομέα,
β) δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο Τομέα (κύριας ασφάλισης) του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο
γ) δεν είναι ανάπηροι με ποσοστό άνω του 67% και
δ) δεν συνταξιοδοτούνται ως μερικώς ανάπηροι για ορισμένο χρόνο.

–> Η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, η δε προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης.

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:

α) αυτοδίκαια, μετά την συμπλήρωση 10 ετών στην προαιρετική ασφάλιση,
β) με σχετική αίτηση – δήλωση του ασφαλισμένου,
γ) σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας για αόριστο χρόνο.

Αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:

α) με την ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή έναρξης ελεύθερου επαγγέλματος,
β) με την επιδότηση λόγω ασθένειας ή
γ) με την συνταξιοδότηση λόγω μερικής αναπηρίας ορισμένου χρόνου.

Ως προς την εισφορά που υποχρεούται να καταβάλει ο ασφαλισμένος, αυτή προσδιορίζεται βάσει του συνολικού ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου των τελευταίων 3 μηνών πλήρους απασχόλησης – με εξαίρεση το επασφάλιστρο του 3,6% λόγω βαρέων – υπολογιζόμενη στο μέσο όρο αποδοχών των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πλήρους απασχόλησης, επί των οποίων αποδίδονταν ασφαλιστικές εισφορές, πριν τη διακοπή της απασχόλησης, με κατώτατη βάση υπολογισμού το 50πλάσιο Η.Α.Ε. Σημειώνεται ότι ο προαιρετικά ασφαλισμένος μπορεί, με σχετική αίτησή του, να ζητεί από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου, την αναπροσαρμογή προς τα πάνω της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει έτος από την υπαγωγή στην προαιρετική ή από την τελευταία μεταβολή της βάσης υπολογισμού επί των οποίων αποδίδει εισφορές. Η αναπροσαρμογή αυτή, ως ποσοστό, είναι αντίστοιχη του ποσοστού τυχόν αύξησης αποδοχών που προβλέπεται από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας.

Επιπροσθέτως, με την σχετική διάταξη ορίζεται η επιβολή των προβλεπόμενων προσθέτων τελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής, καθώς η απώλεια του δικαιώματος συνέχισης, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των εισφορών, μεγαλύτερης των έξι μηνών.

Ως γνωστόν, ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης εξομοιώνεται, ως προς όλα τα αποτελέσματά της, με τον χρόνο πραγματικής ασφάλισης, ωστόσο με δεδομένο ότι για την περίπτωση του χρόνου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων απαιτείται η παροχή πραγματικής εργασίας – για τον λόγο αυτό άλλωστε, δεν καταβάλλεται το επασφάλιστρο του 3,6% – ο χρόνος της προαιρετικής δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα.

Εσωτερική Διανομή: Δ/νση ΚΑΜ/Τμήμα Δ΄

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …