Νέες οδηγίες για την πληρωμή εργαζομένων με Εργόσημο

Κοινοποιήθηκε νέα εγκύκλιος του ΙΚΑ (αρ. πρωτ.: Α21/449/63, 11/7/2013) με τις νεότερες διατάξεις σχετικά με σημαντικές αλλαγές που επέρχονται τόσο ως προς το ποσοστό ασφάλισης και τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, όσο και ως προς τον χρόνο μέσα στον οποίο αυτές ανάγονται. Επιπλέον προστίθενται νέες κατηγορίες αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων προσώπων μέσω «Εργοσήμου». Επιλεκτικά από την εγκύκλιο αναφέρουμε τα εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ:

Για την αμοιβή και ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων τηρείται υποχρεωτικά διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής «Εργόσημο». Υπόχρεος έκδοσης του «Εργοσήμου» είναι αποκλειστικά ο
εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του «Εργοσήμου», δηλαδή το πρόσωπο που παρέχει την εργασία και αμείβεται γι’ αυτή με το «Εργόσημο».

Η έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» αντικαθιστά, κατά τρόπο αποκλειστικό, την χρηματική αποζημίωση των παραπάνω απασχολούμενων προσώπων για την εργασία που παρέχουν.

Κατά την έκδοση του «Εργοσήμου» από τους πιστοποιημένους φορείς (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ) παράγονται δύο στελέχη. Το ένα απ΄ αυτά κρατείται και φυλάσσεται από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πληρωμής, ενώ το δεύτερο αποδίδεται από τον εργοδότη στον απασχολούμενο ως μέσο εξαργύρωσης, αλλά και ως αποδεικτικό απασχόλησης.

Κατά την εξαργύρωση του «Εργοσήμου», παρακρατούνται οι ασφαλιστικές κρατήσεις.

• Ο εργοδότης απευθύνεται στον φορέα έκδοσης του «Εργοσήμου» (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ) με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του, όπως προκύπτουν από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.
Σε περίπτωση που επιλέξει εξαργύρωση του «Εργοσήμου» με πίστωση λογαριασμού του εργαζόμενου πρέπει επίσης να προσκομίσει το Ονοματεπώνυμο, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του απασχολούμενου.
Σε περίπτωση εξαργύρωσης του «Εργοσήμου» με μετρητά, το Ονοματεπώνυμο, ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του εργαζόμενου, προσκομίζονται από τον ίδιο κατά την στιγμή της εξαργύρωσης.
Δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του «Εργοσήμου» (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου»), το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ακολούθως, ο φορέας έκδοσης, αξιοποιώντας τον Α.Μ.Κ.Α. συνδέεται με την βάση δεδομένων του Α.Μ.Κ.Α.– Ε.Μ.Α.Ε.Σ. σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή κατά τη στιγμή της έκδοσης του «Εργοσήμου» και αναζητά τα στοιχεία του εργοδότη στην εν λόγω βάση δεδομένων. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα στοιχεία για επιβεβαίωση στον εργοδότη, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να τα επιβεβαιώσει. Πριν την έκδοση του «Εργοσήμου» ο φορέας έκδοσης αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. με τα στοιχεία του «Εργοσήμου» προς έκδοση.

Επί του αντιτύπου – αποκόμματος, αναγράφονται κατά την έκδοση του «Εργοσήμου» τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Ο φορέας έκδοσης του «Εργοσήμου» (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ)
β) Ο αρμόδιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (εν προκειμένω Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
γ) Ο μοναδικός αριθμός του «Εργοσήμου»
δ) Ο Α.Μ.Κ.Α. του εργοδότη (με «κρυμμένο» ένα μέρος του ώστε να μην είναι εμφανής)
ε) Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, όπως αυτά έχουν ταυτοποιηθεί και αναφέρονται στο αρχείο του Α.Μ.Κ.Α. – Ε.Μ.Α.Ε.Σ.
στ) Το ποσό του «Εργοσήμου» (Oνομαστική Aξία «Εργοσήμου») δηλαδή το συνολικό ποσό που αφορά την αμοιβή του εργαζομένου και το αναλογούν ποσό ασφαλιστικών κρατήσεων.
ζ) Με βάση την επιλογή φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το είδος της παρεχόμενης εργασίας, αναγράφονται στο «Εργόσημο» οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές της συγκεκριμένης κατηγορίας.
η) Η ημερομηνία έκδοσης του «Εργοσήμου».
θ) Η ημερομηνία λήξης του «Εργοσήμου».
ι) Θέση για αναγραφή ονοματεπώνυμου απασχολούμενου.

Το ποσό του «Εργοσήμου» δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 €.

Ο χρόνος ισχύος του, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το «Εργόσημο» δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο, ακυρώνεται αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή παρεχόμενης σ΄ αυτόν υπηρεσίας.

• Οι ασφαλισμένοι προσερχόμενοι στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή τα Ε.Λ.Τ.Α. για την εξαργύρωση του «Εργοσήμου», πρέπει να προσκομίζουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. τους.

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις μεταβάλλεται το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών από 20% σε 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του «Εργοσήμου» και επιμερίζεται ανά κλάδο ασφάλισης.
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου των αμειβομένων με «Εργόσημο» προσώπων, υπολογίζονται σε ποσοστό 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του «Εργοσήμου» και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του «Εργοσήμου». Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής το ποσοστό αυτό δύναται να αυξομειώνεται, προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε κοινωνικές, ασφαλιστικές και οικονομικές συνθήκες.

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών επιμερίζονται ανά κλάδο ασφάλισης, ως εξής:

Κλάδος Κύριας Σύνταξης 14,45 %
Κλάδος Ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 4,65 %
Κλάδος Ασθένειας & Μητρότητας σε χρήμα 0,86 %
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) 4,32 %
Κλάδος τ. Ο.Ε.Κ. (εισφορά εργαζόμενου) 0,72 %

Με βάση τα προαναφερόμενα προκειμένου να υπολογισθεί η Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου»* δηλαδή το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί από τον εργοδότη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού στους φορείς έκδοσης και εξαργύρωσης «Εργοσήμου» (Ε.Λ.Τ.Α., ΤΡΑΠΕΖΕΣ) το οποίο εμπεριέχει τις Ασφαλιστικές Εισφορές, πρέπει το Καθαρό, προσυμφωνηθέν μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, Ποσό Αμοιβής του δευτέρου να πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 1,333.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …

Νέα μέθοδος βοηθά άτομα με σύνδρομο εγκλεισμού (locked-in) να επικοινωνήσουν με τα μάτια

Μια σημαντική εξέλιξη που πραγματοποίησαν επιστήμονες στη Γερμανία φαίνεται ότι θα βοηθήσει τα άτομα με σύνδρομο εγκλεισμού (locked-in) να αρχίσουν να επικοινωνούν με τους ανθρώπους που βρίσκονται …

Αύξηση εισοδηματικών κριτηρίων για «τακτοποίηση» αυθαιρέτων για ιδιοκτήτες με αναπηρία 67%

Στις αλλαγές της τελευταίας στιγμής για τον νόμο για τα αυθαίρετα, συμπεριλαμβάνεται εκτός των άλλων η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων με αναπηρία 67%, αλλά και …

Ηλεκτρονικό δέρμα θα αποκαταστήσει την αφή σε όσους έχουν προσθετικά μέλη

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ δημιούργησαν το πρώτο «διαδραστικό» ηλεκτρονικό δέρμα, που φαίνεται πως θα αποκαταστήσει την αίσθηση της αφής στα άτομα που χρησιμοποιούν …

Τα «Επτά πρόσωπα της κώφωσης»

Το νέο βιβλίο της Σοφίας Κολοτούρου, «Τα επτά πρόσωπα της κώφωσης», περιλαμβάνει 7 ιστορίες-διαλέξεις ενός φανταστικού συνεδρίου (που τοποθετούνται χρονικά στο έτος 2030) και μας φέρνουν εγγύτερα στον …