Πιστοποιητικό στην πληροφορική για 7.000 γυναίκες και 500 άτομα με αναπηρίες

Πιστοποιητικό στις βασικές δεξιότητες της πληροφορικής που γίνεται δεκτό στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν και μάλιστα με αμοιβή 7.000 γυναίκες και 500 άτομα με αναπηρίες ή και άτομα που ανήκουν σε άλλες ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Το πιστοποιητικό μπορεί να αποκτηθεί με συμμετοχή σε κάποιο από τα 375 επιδοτούμενα σεμινάρια τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών το καθένα, που θα υλοποιηθούν προσεχώς σε όλη τη χώρα από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), και την επιτυχή απόδοση στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα ακολουθήσουν. Όσοι δηλαδή ολοκληρώσουν με επιτυχία το σεμινάριο και τις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν πιστοποιητικό ECDL, Cambridge κ.λπ. στις βασικές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Πρόκειται για το πιστοποιητικό που ζητείται στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Ο κύκλος των σεμιναρίων, που παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η Proslipsis, θα ξεκινήσει σε περίπου δύο μήνες και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2006. Σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε αρκετές πόλεις της χώρας, όπως θα δείτε και στον παρακάτω πίνακα.

Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτες (και απόφοιτοι αν πρόκειται για ΑΜΕΑ ή άτομα ειδικών ομάδων) Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 16 ετών, ή άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, κύρια με κινητικά προβλήματα, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΑΜΕΑ κύρια με κινητικά προβλήματα) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% του συνολικού αριθμού ατόμων.

Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του παραπάνω ποσοστού από ΑΜΕΑ και μετά από έγγραφη αιτιολόγηση του αρμόδιου φορέα, οι θέσεις δύναται να καλυφθούν από γυναίκες ευπαθών κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ) των παρακάτω κατηγοριών:
– Μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών.
– Γυναίκες πρώην χρήστες ουσιών ή γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης.
– Αποφυλακισμένες.
– Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
– Γυναίκες με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων.
– Παλιννοστούσες.

Ο αριθμός των ωφελούμενων σε κάθε πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 και να μην υπερβαίνει τα 20 άτομα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Κάθε σεμινάριο θα περιέχει υποχρεωτικά «εισαγωγικές ενότητες», όπως «Εισαγωγή στους Υπολογιστές»- «Λειτουργικά Συστήματα» – «Διαχείριση Αρχείων» – «Εισαγωγή στο Διαδίκτυο». Πρέπει δε να ολοκληρώνεται σε διάστημα μικρότερο των 90 ημερολογιακών ημερών και σε καμία περίπτωση σε διάστημα μικρότερο των 35 εργάσιμων ημερών, μη συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:
1. Επεξεργασία Κειμένου.
2. Υπολογιστικά Φύλλα.
3. Εφαρμογές στο Διαδίκτυο.
Επιπλέον μια ή και τις δύο κατ’ επιλογήν από τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:
– Βάσεις Δεδομένων
– Παρουσιάσεις.

Όλα τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με ενιαία μέθοδο τηλεκατάρτισης (μικτή μέθοδο διδασκαλίας). Η διάρκεια των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης θα ανάγεται σε 100 ώρες, όπου το 30% θα είναι κατάρτιση με φυσική παρουσία, που αντιστοιχεί σε 30 ώρες «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία σεμιναριακού τύπου και το 70% τηλεκατάρτιση, που αντιστοιχεί σε 70 ώρες τηλεκατάρτιση (ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση). Μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης ακολουθεί πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

Βασικό κριτήριο αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων θα είναι η απόκτηση των απαιτούμενων βασικών δεξιοτήτων, ώστε οι ωφελούμενοι να είναι σε θέση να συμμετάσχουν και να επιτύχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 100 ώρες εκ των οποίων 70 ώρες είναι ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση (εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή) και 30 ώρες «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία, σεμιναριακού τύπου, υλοποιούμενες σε πέντε εκπαιδευτικές συναντήσεις των έξι ωρών εκάστη.

Οι 30 ώρες της εκπαίδευσης «πρόσωπο με πρόσωπο», θα υλοποιούνται σε αίθουσες πιστοποιημένες στην Πληροφορική του ιδίου ή άλλου φορέα, από εκπαιδευτές πιστοποιημένους στην Πληροφορική στα ΣΤΕΠ που ορίζονται και σε κάθε εκπαιδευόμενο θα αντιστοιχεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Το μέρος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (που ανάγεται σε 70 ανθρωποώρες κατάρτισης) θα υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου μέσω του Διαδικτύου σε χώρους επιλογής του καταρτιζομένου.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα τηλε-κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είτε από δικό τους χώρο είτε από χώρους που θα διαθέτει (συγκεκριμένες ώρες και ημέρες) ο Ανάδοχος, οι οποίοι μπορεί να είναι πιστοποιημένες δομές ή σχολικές αίθουσες (εργαστήρια πληροφορικής).

Οι 30 ώρες κλασικής εκπαίδευσης στην τάξη θα διαιρούνται σε πέντε σεμινάρια ως εξής:
1. Δύο σεμινάρια των έξι ωρών έκαστο με την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και πριν την έναρξη της τηλε-κατάρτισης, στα οποία θα πραγματοποιείται:
i. Εισαγωγή – Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
ii. Βασικές αρχές Διαδικτύου
iii. Εκπαίδευση των καταρτιζομένων στον τρόπο χρήσης του συστήματος τηλε-κατάρτισης
iv. Ενεργοποίηση του Helpdesk (ανταλλαγή κωδικών, e-mail, κτλ)
2. Ένα σεμινάριο των έξι ωρών με την ολοκλήρωση του 40% του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως αυτό θα οριστεί στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του ΚΕΚ, στο οποίο θα πραγματοποιείται:
i. Τεστ αξιολόγησης εκπαιδευτικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στις 40 ώρες κατάρτισης
ii. Επίλυση αποριών
3. Ένα σεμινάριο των έξι ωρών με την ολοκλήρωση του 80% του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως αυτό θα οριστεί στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που θα υποβάλει στην Προσφορά του ο Ανάδοχος, στο οποίο θα πραγματοποιείται:
i. Τεστ αξιολόγησης εκπαιδευτικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στις 80 ώρες κατάρτισης
ii. Επίλυση αποριών
4. Ένα σεμινάριο των έξι ωρών με την ολοκλήρωση του 100% του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΕΚ, στο οποίο θα πραγματοποιείται:
i. Τεστ αξιολόγησης εκπαιδευτικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο σύνολο των ωρών κατάρτισης
ii. Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης
iii. Επίλυση αποριών.

Πιστοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση της τηλεκατάρτισης παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν από τους καταρτιζόμενους κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων. Την πιστοποίηση θα αναλάβουν φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή και διεθνώς (κ.λπ.) και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Για την πιστοποίηση αυτή το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 120 ευρώ ανά καταρτιζόμενο.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται απαραίτητα με παρουσία επιτηρητών που θα αντλούνται από μητρώο επιτηρητών των φορέων πιστοποίησης με υπόδειξη των ιδίων. Οι επιτηρητές δεν θα πρέπει να έχουν καμία επαγγελματική σχέση (εκπαιδευτές, υπεύθυνοι υλοποίησης, διευθυντές κατάρτισης, μέτοχοι κ.τ.λ.) με τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων.

Κάθε καταρτιζόμενος πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ενότητα. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται μέσα στο ίδιο διάστημα. Επίσης, έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι και έξι ωρών κλασικής εκπαίδευσης (ένα σεμινάριο). Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν στα προγράμματα τηλε-κατάρτισης, οι ώρες απουσίες αυξάνονται σε δώδεκα (δύο σεμινάρια). Στις παραπάνω περιπτώσεις το ΚΕΚ οφείλει να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του καταρτιζόμενου που απουσίασε. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών, δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αμοιβές
Οι άνεργες γυναίκες, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2 ευρώ (μικτό) ανά ώρα τηλε-κατάρτισης. Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η τηλε-κατάρτιση. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η τηλεκατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράμματος τηλεκατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον ΟΑΕΔ.

Οι καταρτιζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ (μικτό) ανά ώρα τηλεκατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται στους ωφελούμενους μετά την λήξη του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ και ο φορέας έχει λάβει την πρώτη δόση χρηματοδότησης.

Εκπαιδευτές
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης των σεμιναρίων δημιουργούνται και θέσεις εργασίας για εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές αντλούνται από το «Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» του ΕΚΕΠΙΣ και χρησιμοποιούνται για την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο για τα οποία είναι πιστοποιημένοι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες χρησιμοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών (σε περίπτωση που δεν βρεθούν πιστοποιημένοι), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΚΕΠΙΣ και ύστερα από σχετική έγκριση από αυτό.

Πώς θα ενταχθείτε
Η υλοποίηση των προγραμμάτων από τα ΚΕΚ αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά σε περίπου περίπου δύο μήνες και να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2006. Οι καταρτιζόμενοι θα επιλεγούν από τις κατά τόπους υπηρεσίες των ΚΠΑ ΟΑΕΔ, αλλά και από τα αντίστοιχα ΚΕΚ. Επειδή οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και τα ΚΠΑ ή οι άλλες υπηρεσίες ΟΑΕΔ δεν είναι ακόμα ενήμερες για την υλοποίηση των σεμιναρίων, κρίνεται σκόπιμο να απευθυνθείτε σε αυτές για πληροφορίες ή και για να ζητήσετε την ένταξή σας σε κάποιο πρόγραμμα μετά την παρέλευση ενός μηνός τουλάχιστον. Ωστόσο, αξιόπιστες πληροφορίες για τον χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων μπορείτε να πάρετε και τώρα από τα αντίστοιχα ΚΕΚ, από τα οποία μπορείτε επίσης να ζητήσετε να σας εντάξουν στα προγράμματα που θα υλοποιήσουν τα ίδια. Τις διευθύνσεις των ΚΕΚ θα τις βρείτε στον δικτυακό τόπο του ΕΚΕΠΙΣ www.ekepis.gr, του κρατικού φορέα που είναι αρμόδιος για την πιστοποίησή τους και την λειτουργία τους γενικότερα, και τις ανάλογες των ΚΠΑ ΟΑΕΔ στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού www.oaed.gr.

Tα σεμινάρια εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 και συγκεκριμένα στον Αξονα 3 “ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία”, Μέτρο 4 “αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού”.

* Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε σε ποιές πόλεις θα διεξαχθούν τα 375 σεμινάρια και ποιά ΚΕΚ θα τα υλοποιήσουν.

Τα σεμινάρια ανά ΚΕΚ και περιοχή

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Καταρτιζόμενοι: 140
Κ.Ε.Κ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε. – Δήμος Αγρινίου
Κ.Ε.Κ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε. – Δήμος Αγρινίου
Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Οινιάδων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Νεάπολης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Νεάπολης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Νεάπολης
SYNERGY Δήμος Νεάπολης

Νομός Αργολίδος

Καταρτιζόμενοι: 80
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Δήμος Μιδέας
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Δήμος Μιδέας
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.- Δήμος Μιδέας
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Δήμος Μιδέας

Νομός Αρκαδίας

Καταρτιζόμενοι: 100
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Δήμος Τρίπολης
Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης – Δήμος Τρίπολης
Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης – Δήμος Τρίπολης
Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. – Δήμος Τρίπολης
Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. – Δήμος Τρίπολης

Νομός Αρτας

Καταρτιζόμενοι: 80
CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Φιλοθέης
ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. – Δήμος Αρταίων
ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. – Δήμος Αρταίων
ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. – Δήμος Αρταίων

Νομός Αττικής

Καταρτιζόμενοι: 1.600
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Δήμος Νέας Ιωνίας
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Δήμος Νέας Ιωνίας
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Δήμος Νέας Ιωνίας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Δραπετσώνας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Δραπετσώνας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Δραπετσώνας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Δραπετσώνας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΥΝΗ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΥΝΗ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΥΝΗ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΥΝΗ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΥΝΗ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΥΝΗ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΥΝΗ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΥΝΗ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Τροιζήνος
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Τροιζήνος
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Σαλαμίνας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Σαλαμίνας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΣΑΣ ΕΠΕ – Δήμος Αθηναίων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΣΑΣ ΕΠΕ – Δήμος Αθηναίων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΣΑΣ ΕΠΕ – Δήμος Αθηναίων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΣΑΣ ΕΠΕ – Δήμος Αθηναίων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΣΑΣ ΕΠΕ – Δήμος Αθηναίων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΣΑΣ ΕΠΕ – Δήμος Αθηναίων
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Δήμος Καματερού
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Δήμος Αθηναίων
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Δήμος Καματερού
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Δήμος Αθηναίων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Δήμος Αθηναίων
Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Ανω Λιοσίων
Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Ανω Λιοσίων
Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Ανω Λιοσίων
Κ.Ε.Κ. Ν.Ε.Λ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δήμος Ελευσίνος
Κ.Ε.Κ. Ν.Ε.Λ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δήμος Ελευσίνος
Κ.Ε.Κ. Ν.Ε.Λ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δήμος Ελευσίνος
Κ.Ε.Κ. Ν.Ε.Λ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δήμος Ελευσίνος
Κ.Ε.Κ. Ν.Ε.Λ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δήμος Ελευσίνος
Κ.Ε.Κ. Ν.Ε.Λ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δήμος Ελευσίνος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε – Δήμος Αθηναίων
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε – Δήμος Αθηναίων
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε – Δήμος Αθηναίων
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ – Δήμος Καλλιθέας
ΚΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ – Δήμος Καλλιθέας
ΚΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ – Δήμος Καλλιθέας
ΚΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ – Δήμος Καλλιθέας
ΚΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ – Δήμος Καλλιθέας
ΚΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ – Δήμος Καλλιθέας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Τροιζήνος
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Υδρας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Σπετσών
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Δήμος Αθηναίων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ PARTHENON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ PARTHENON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ PARTHENON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Αθηναίων
ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ – Δήμος Καλλιθέας
ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ – Δήμος Βριλησσίων
ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ – Δήμος Βριλησσίων
ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ – Δήμος Περάματος
EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. “EUROTEAM ΚΕΚ Α.Ε.” – Δήμος Αγ. Ιωάν. Ρέντη
EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. “EUROTEAM ΚΕΚ Α.Ε.” – Δήμος Αγ. Ιωάν. Ρέντη
SYNERGY – Δήμος Περιστερίου
SYNERGY – Δήμος Περιστερίου
SYNERGY – Δήμος Περιστερίου
SYNERGY – Δήμος Περιστερίου
SYNERGY – Δήμος Περιστερίου
SYNERGY – Δήμος Περιστερίου
SYNERGY – Δήμος Περιστερίου
Κ.Ε.Κ. ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ – Δήμος Μελισσίων
Κ.Ε.Κ. ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ – Δήμος Μελισσίων
Κ.Ε.Κ. ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ – Δήμος Μελισσίων
EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. “EUROTEAM ΚΕΚ Α.Ε.” – Δήμος Δάφνης

Νομός Αχαϊας

Καταρτιζόμενοι: 360
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – Δήμος Καλαβρύτων
ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ – Δήμος Πατρέων
ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ – Δήμος Πατρέων
ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ – Δήμος Πατρέων
ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ – Δήμος Πατρέων
INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πατρέων
AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ – Δήμος Πατρέων
AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ – Δήμος Πατρέων
ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πατρέων
ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πατρέων
ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πατρέων
ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Δήμος Πατρέων
ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Δήμος Πατρέων
ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Δήμος Πατρέων
ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Δήμος Πατρέων
ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Δήμος Πατρέων
ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Δήμος Πατρέων
ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Δήμος Πατρέων

Νομός Βοιωτίας

Καταρτιζόμενοι: 120
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Διστόμο
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Διστόμου
ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ – Δήμος Λεβαδέων
ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ – Δήμος Λεβαδέων
ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ – Δήμος Λεβαδέων
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΑΣΤΕΡ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Θηβαίων

Νομός Γρεβενών

Καταρτιζόμενοι: 40
Κ.Ε.Κ. ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ – Δήμος Γρεβενών
Κ.Ε.Κ. ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ – Δήμος Γρεβενών

Νομός Δράμας

Καταρτιζόμενοι: 160
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Α.Ε. – Δήμος Δράμας
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Α.Ε. – Δήμος Δράμας
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Α.Ε. – Δήμος Δράμας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΚΜΩΝ – Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. – Δήμος Δράμας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΚΜΩΝ – Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. – Δήμος Δράμας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΚΜΩΝ – Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. – Δήμος Δράμας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ K.E.K. – Δήμος Δράμας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ K.E.K. – Δήμος Δράμας

Νομός Δωδεκανήσου

Kαταρτιζόμενοι: 120
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.” – Δήμος Ρόδου
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.” – Δήμος Ρόδου
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.” – Δήμος Ρόδου
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.” – Δήμος Ρόδου
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.” – Δήμος Ρόδου
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.” – Δήμος Ρόδου

Νομός Εβρου

Καταρτιζόμενοι: 120
ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. – Δήμος Σαμοθράκης
ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ “ΑΘΗΝΑ” – Δήμος Αλεξανδρούπολης
ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ “ΑΘΗΝΑ” – Δήμος Αλεξανδρούπολης
Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – Δήμος Σουφλίου
Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – Δήμος Σουφλίου
ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ – Δήμος Τυχερού

Νομός Ευβοίας

Καταρτιζόμενοι: 160
ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Δήμος Ληλαντίων
ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Δήμος Ληλαντίων
ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Δήμος Ληλαντίων
ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Δήμος Ληλαντίων
AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ – Δήμος Μεσσαπίων
AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ – Δήμος Μεσσαπίων
ΚΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – Δήμος Ληλαντίων
ΚΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – Δήμος Ληλαντίων

Νομός Ευρυτανίας

Καταρτιζόμενοι: 100
Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Ε.Π.Ε. – Δήμος Καρπενησίου
Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Ε.Π.Ε. – Δήμος Καρπενησίου
ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – Δήμος Καρπενησίου
ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – Δήμος Καρπενησίου
ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – Δήμος Καρπενησίου

Νομός Ζακύνθου

Καταρτιζόμενοι: 60
EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. “EUROTEAM ΚΕΚ Α.Ε.” – Δήμος Αρκαδίων
EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. “EUROTEAM ΚΕΚ Α.Ε.” – Δήμος Αρκαδίων
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – Δήμος Ζακυνθίων

Νομός Ηλείας

Καταρτιζόμενοι: 80
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Δήμος Πύργου
CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πύργου
CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πύργου
CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πύργου

Νομός Ημαθίας

Καταρτιζόμενοι: 60
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Δήμος Αλεξάνδρειας
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Δήμος Αλεξάνδρειας
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ – Δήμος Δοβρά Νομού

Νομός Ηρακλείου

Καταρτιζόμενοι: 260
ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – Δήμος Μοιρών
ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – Δήμος Μοιρών
ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – Δήμος Μοιρών
Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. – Δήμος Ηρακλείου
ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Γαζίου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Γαζίου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Γαζίου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Γαζίου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Γαζίου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Γαζίου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Γαζίου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Γαζίου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Γαζίου

Νομός Θεσπρωτίας

Καταρτιζόμενοι: 40
Χ.ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – Δήμος Ηγουμενίτσης
ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Α. ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ – Δήμος Φιλιατών

Νομός Θεσσαλονίκης

Καταρτιζόμενοι: 700
EUROTRAINING ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
EUROTRAINING ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
EUROTRAINING ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
EUROTRAINING ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
EUROTRAINING ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
EUROTRAINING ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
EUROTRAINING ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
EUROTRAINING ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΚΕΚ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Θεσσαλονίκης
ΚΕΚ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΚΕΚ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΚΕΚ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Δήμος Αγίου Αθανασίου
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Δήμος Αγίου Αθανασίου
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Δήμος Αγίου Αθανασίου
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Δήμος Αγίου Αθανασίου
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Δήμος Αγίου Αθανασίου
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Δήμος Αγίου Αθανασίου
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Θεσσαλονίκης
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Θεσσαλονίκης
Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Δήμος Πυλαίας
Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Δήμος Πυλαίας

Νομός Ιωαννίνων

Καταρτιζόμενοι: 180
EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. “EUROTEAM ΚΕΚ Α.Ε.” – Δήμος Ιωαννιτών
PRIMUS ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πασαρώνος
PRIMUS ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πασαρώνος
PRIMUS ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πασαρώνος
PRIMUS ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πασαρώνος
PRIMUS ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πασαρώνος
PRIMUS ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πασαρώνος
PRIMUS ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πασαρώνος
Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ – Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – Δήμος Ιωαννιτών

Νομός Καβάλας

Καταρτιζόμενοι: 120
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΑΠΟΨΗ” ΕΠΕ – Δήμος Καβάλας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΑΠΟΨΗ” ΕΠΕ – Δήμος Καβάλας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΑΠΟΨΗ” ΕΠΕ – Δήμος Καβάλας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΑΠΟΨΗ” ΕΠΕ – Δήμος Καβάλας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΑΠΟΨΗ” ΕΠΕ – Δήμος Καβάλας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΑΠΟΨΗ” ΕΠΕ – Δήμος Καβάλας

Νομός Καρδίτσας

Καταρτιζόμενοι: 100
ΕΝΙΑΙΟ Κ.Ε.Κ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Καρδίτσας
ΕΝΙΑΙΟ Κ.Ε.Κ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Καρδίτσας
ΕΝΙΑΙΟ Κ.Ε.Κ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Καρδίτσας
ΕΝΙΑΙΟ Κ.Ε.Κ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Καρδίτσας
ΕΝΙΑΙΟ Κ.Ε.Κ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Καρδίτσας

Νομός Καστοριάς

Καταρτιζόμενοι: 40
EFFECTIVE MANAGEMENT INTERNATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) Α.Ε. – Δήμος Καστοριάς
EFFECTIVE MANAGEMENT INTERNATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) Α.Ε. – Δήμος Καστοριάς

Νομός Κερκύρας

Καταρτιζόμενοι: 120
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Δήμος Κερκυραίων
01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Δήμος Κερκυραίων
01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Δήμος Κερκυραίων
ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. – Δήμος Παξών
ΙΟΝΙΟ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Δήμος Κερκυραίων
ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Κερκυραίων

Νομός Κεφαλληνίας

Καταρτιζόμενοι: 60
Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης – Δήμος Αργοστολίου
ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. Δήμος Ιθάκης
ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Δήμος Αργοστολίου

Νομός Κιλκίς

Καταρτιζόμενοι: 40
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ – Δήμος Κιλκίς
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ – Δήμος Πολυκάστρου

Νομός Κοζάνης

Καταρτιζόμενοι: 160
ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ – ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – Δήμος Σιάτιστας
ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ – ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – Δήμος Σιάτιστας
ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ – ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – Δήμος Σιάτιστας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Ελλησπόντου
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Ελλησπόντου
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Ελλησπόντου
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. – Δήμος Κοζάνης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. – Δήμος Κοζάνης

Νομός Κορινθίας

Καταρτιζόμενοι: 100
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΑΣΤΕΡ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Σικυωνίων
AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ – Δήμος Κορινθίων
AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ – Δήμος Κορινθίων
AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ – Δήμος Κορινθίων
AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ – Δήμος Κορινθίων

Νομός Κυκλάδων

Καταρτιζόμενοι: 100
ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ Δήμος Ερμουπόλεως
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – Δήμος Ερμουπόλεως
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – Δήμος Δρυμαλίας
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – Δήμος Δρυμαλίας
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – Δήμος Κορθίου

Νομός Λακωνίας

Καταρτιζόμενοι: 80
CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Σπάρτης
ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ – Δήμος Σπάρτης
ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ – Δήμος Σπάρτης
ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Σπάρτης

Νομός Λαρίσης

Καταρτιζόμενοι: 280
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ‘ΑΡΓΩ’ – Δήμος Λάρισας
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ‘ΑΡΓΩ’ – Δήμος Λάρισας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε – Δήμος Λάρισας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε – Δήμος Λάρισας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε – Δήμος Λάρισας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε – Δήμος Λάρισας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Λάρισας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Λάρισας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Λάρισας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Λάρισας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Λάρισας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Λάρισας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Λάρισας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – Δήμος Λάρισας

Νομός Λασιθίου

Καταρτιζόμενοι: 40
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Αγίου Νικολάου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – Δήμος Ιεράπετρας

Νομός Λέσβου

Καταρτιζόμενοι: 80
ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE) – Δήμος Μούδρου
ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE) – Δήμος Μούδρου
ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE) – Δήμος Καλλονής
ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE) – Δήμος Καλλονής

Νομός Λευκάδας

Καταρτιζόμενοι: 60
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Λευκάδας – Δήμος Λευκάδος
ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Λευκάδος
ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Λευκάδος

Νομός Μαγνησίας

Καταρτιζόμενοι: 160
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Δήμος Βόλου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Δήμος Βόλου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Δήμος Βόλου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Δήμος Βόλου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Δήμος Βόλου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Δήμος Βόλου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Δήμος Βόλου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Δήμος Βόλου

Νομός Μεσσηνίας

Καταρτιζόμενοι: 120
PRIMUS ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Καλαμάτας
ΔΙΟΝ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δήμος Καλαμάτας
ΔΙΟΝ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δήμος Καλαμάτας
CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Καλαμάτας
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Καλαμάτας – Δήμος Καλαμάτας
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Καλαμάτας – Δήμος Καλαμάτας

Νομός Ξάνθης

Καταρτιζόμενοι: 120
Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης – Δήμος Ξάνθης
Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης – Δήμος Ξάνθης
Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. – Δήμος Ξάνθης
Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. – Δήμος Ξάνθης
ΚΕΚ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – Δήμος Ξάνθης
ΚΕΚ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – Δήμος Ξάνθης

Νομός Πέλλας

Καταρτιζόμενοι: 40
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΑΠΟΨΗ” ΕΠΕ – Δήμος Γιαννιτσών
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΑΠΟΨΗ” ΕΠΕ – Δήμος Γιαννιτσών

Νομός Πιερίας

Καταρτιζόμενοι: 120
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ) – Δήμος Κατερίνης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ) – Δήμος Κατερίνης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ) – Δήμος Κατερίνης
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΥΝΗ – Δήμος Κατερίνης
SYNERGY – Δήμος Κατερίνης
SYNERGY – Δήμος Κατερίνης

Νομός Πρεβέζης

Καταρτιζόμενοι: 60
PRIMUS ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Πρεβέζης
ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Πρεβέζης
ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Πρεβέζης

Νομός Ρεθύμνης

Καταρτιζόμενοι: 60
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – Δήμος Ρεθύμνης
INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Νικηφόρου Φωκά
INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Νικηφόρου Φωκά

Νομός Ροδόπης

Καταρτιζόμενοι: 60
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Κομοτηνής
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Κομοτηνής
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Κομοτηνής

Νομός Σάμου

Καταρτιζόμενοι: 80
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Καρλοβασίων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Δήμος Καρλοβασίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. – Δήμος Βαθέος
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. – Δήμος Ευδήλου

Νομός Σερρών

Καταρτιζόμενοι: 120
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Σερρών
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δήμος Σερρών
Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Σερρών – Δήμος Σερρών
Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Σερρών – Δήμος Σερρών
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. – Δήμος Σερρών
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. – Δήμος Σερρών

Νομός Τρικάλων

Καταρτιζόμενοι: 120
ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Καλαμπάκας
ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Καλαμπάκας
ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ – Δήμος Καλαμπάκας
ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ – Δήμος Καλαμπάκας
Κ.Ε.Κ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Δήμος Τρικκαίων
Κ.Ε.Κ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Δήμος Τρικκαίων

Νομός Φθιώτιδος

Καταρτιζόμενοι: 120
EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. “EUROTEAM ΚΕΚ Α.Ε.” – Δήμος Λαμιέων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΚΜΩΝ – Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. – Δήμος Λαμιέων
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ – Δήμος Λαμιέων
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ – Δήμος Λαμιέων
Z-INVEST – Δήμος Λειανοκλαδίου
Z-INVEST – Δήμος Λειανοκλαδίου

Νομός Φλωρίνης

Καταρτιζόμενοι: 60
Ι.Μ.Ο.Α. (Ινστιτούτο Μελετών Οργάνωσης και Ανάπτυξης) – Δήμος Φλώρινας
Ι.Μ.Ο.Α. (Ινστιτούτο Μελετών Οργάνωσης και Ανάπτυξης) – Δήμος Φλώρινας
Ι.Μ.Ο.Α. (Ινστιτούτο Μελετών Οργάνωσης και Ανάπτυξης) – Δήμος Φλώρινας

Νομός Φωκίδος

Καταρτιζόμενοι: 100
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΕΥΡΩΙΔΕΑ” – Δήμος Ιτέας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΕΥΡΩΙΔΕΑ” – Δήμος Ιτέας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΕΥΡΩΙΔΕΑ” – Δήμος Ιτέας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΕΥΡΩΙΔΕΑ” – Δήμος Ιτέας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΚΜΩΝ – Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. – Δήμος Αμφίσσης

Νομός Χαλκιδικής

Καταρτιζόμενοι: 60
ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ – Δήμος Πολυγύρου
ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ – Δήμος Πολυγύρου
ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ – Δήμος Πολυγύρου

Νομός Χανίων

Καταρτιζόμενοι: 80
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Νέας Κυδωνίας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δήμος Νέας Κυδωνίας
ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE) – Δήμος Σούδας
ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE) – Δήμος Σούδας

Νομός Χίου

Καταρτιζόμενοι: 80
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – Δήμος Χίου
ΚΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – Δήμος Καμποχώρων
Π. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ – Ε. ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε. – Δήμος Χίου

Δημοσιεύτηκε στο http://www.proslipsis.gr/ 22-6-2006

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Video games: Ήρθε η ώρα της τεχνολογίας eye-tracking

Στα μέσα του 2014 κυκλοφορεί το πολλά υποσχόμενο Tobii-EyeX που ανοίγει την αυλαία για τη νέα γενιά των video games. Η τεχνολογία eye-tracking ενσωματώθηκε στο νέο τηλεχειριστήριο που βγάζει στην …

Καθαρίστε τον υπολογιστή σας με CCleaner (δείτε το video)

Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, τόσα περισσότερα σκουπίδια μαζεύονται και πρέπει να καθαριστούν. Εάν δεν καθαριστούν τότε ο υπολογιστής μας δεν λειτουργεί σωστά ειδικά …

Προσαρμογή του Talk & Write στα Windows 7 (64 bit)

Εδώ και αρκετά χρόνια χρησιμοποιώ ένα σύστημα φωνητικής υπαγόρευσης που μετατρέπει την ομιλία σε κείμενο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το σύστημα ονομάζεται Talk & Write, κατασκευάζεται από την MLS και …

Πρωτοποριακή συσκευή που επιτρέπει σε τετραπληγικούς να σχεδιάζουν με τα μάτια [Video]

Άτομα με σοβαρή κινητική αναπηρία (πχ. πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση - ALS, τετραπληγία από κάκωση νωτιαίου μυελού) που δεν μπορούν να κουνήσουν τα χέρια τους, έχουν την ευκαιρία να γράφουν ή να …

Η Microsoft κάνει το «ποντίκι»… παρελθόν!

Νέα εξελιγμένη έκδοση του γνωστού αισθητήρα Kinect ανακοίνωσε η Microsoft πως θα κυκλοφορήσει στην αγορά, αποκλειστικά για ηλεκτρονικούς υπολογιστές με Windows! Πολύ σύντομα οι δυνατότητες που μέχρι …

Η ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) δημιούργησε επιτέλους ιστοσελίδα για την ενημέρωση των ασφαλισμένων! Θα τη βρείτε στη διεύθυνση www.eopyy.gov.gr, και εκ πρώτης φαίνεται αρκετά …

Το EyeHarp στο TEDxAthens Challenge

Tο TEDxAthens Challenge, βραβεύει από φέτος μια πρωτότυπη και αξιόλογη δράση στο πλαίσιο του TEDxAthens conference. Στόχος του TEDxAthens Challenge είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει μια αξιόλογη …