Ρυθμίσεις Εισφορών OAEE

Kαθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές καθώς και πρόσθετα τέλη δύναται να εξοφληθούν σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Πάγια Ισχύουσες Ρυθμίσεις (Ν. 2676/99 άρθρο 61)

Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα πρόσθετα τέλη εξοφλούνται σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις τριάντα έξι (36), με την προϋπόθεση της καταβολής υπό του οφειλέτου των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής επί της

Κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής ίσης με:

1η Ρύθμιση 2η Ρύθμιση 3η Ρύθμιση
Για οφειλή έως 2.937,70€ 20% 40% 40%
Για οφειλή από 2.935,00€ έως 10.271,46€ 15% 30% 40%
Για οφειλή από 10.272,00€ και άνω 10% 20% 40%

Η προκαταβολή πληρώνεται μόνο στα ΕΛ.ΤΑ. διαφορετικά υπάρχει απώλεια της ρύθμισης.

Τρόπος ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών:

1. Εφάπαξ καταβολή με έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών.
2. Εξόφληση έως 6 διμηνιαίες (12 μηνιαίες) δόσεις με έκπτωση 15% επί των πρόσθετων τελών.
3. Εξόφληση έως 12 διμηνιαίες (24 μηνιαίες) δόσεις με έκπτωση 10% επί των πρόσθετων τελών.
4. Εξόφληση έως 18 διμηνιαίες (36 μηνιαίες) δόσεις χωρίς έκπτωση επί των πρόσθετων τελών.

Τα ποσά των εκπτώσεων των πρόσθετων τελών αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις.

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 138,00 ευρώ.

Δεν μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση οφειλές για τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος εξόφλησης ( π.χ. οφειλές από αυτασφάλιση, οφειλές από αναγνώριση χρόνου όπως στρατιωτικής υπηρεσίας κ.λ.π.) καθώς και οφειλές μικρότερες των 528,25 ευρώ.

Ο ασφαλισμένος έχει δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι 3 φορές για το ίδιο οφειλόμενο διάστημα.

Απώλεια δικαιώματος

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται:

1. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της προκαταβολής η οποία πρέπει να καταβληθεί μόνο στα ΕΛΤΑ.

2. Αν υποβληθεί αίτηση για ρύθμιση η οποία δεν ολοκληρωθεί μη υποβολής δικαιολογητικών ή μη εξόφλησης της προκαταβολής κ.λ.π. Εκδίδεται απορριπτική απόφαση μετά το τέλος του επόμενου μήνα με όλες τις συνέπειες της απολεσθείσας ρύθμισης

3. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας διμηνιαίας δόσης, καθώς και από τη μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών με αποτέλεσμα να καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, υπολογιζόμενου βάσει του ισχύοντος ασφαλίστρου κατά την ημέρα της εξόφλησης μετά τον υπολογισμό πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

4. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα ρύθμιση. (Σχετική η αρ. 27/08 Εγκύκλιος Οδηγία)

Ευνοϊκες Ρυθμίσεις

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3144/03 άρθρο 17.

Με τις διατάξεις του Ν.3144/03 άρθρο 17 όπως παρατάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3227/04, του άρθρου 9 του Ν.3250/04 του άρθρου 10 του Ν.3385/05, του άρθρου 49 του Ν.3518/06 και του άρθρου 19 του Ν.3607/07, οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Κύριας Ασφ/σης Αυτοαπασχολουμένων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων μαζί με τα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές επιβαρύνσεις εξοφλούνται κατά παρέκκλιση των παρ. 1,3 και 6 του άρθρου 61 του Ν.2676/99 είτε σε δόσεις είτε εφάπαξ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στις ανωτέρω ρυθμίσεις έχει λήξει πλην όμως ασφ/νοι που έχουν υπαχθεί θα πρέπει να προσέξουν ότι απώλεια της ρύθμισης επέρχεται:

-Από τη μη καταβολή τρεχουσών εισφορών.

-Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή περισσοτέρων των τριών (3) διμηνιαίων δόσεων και των τρεχουσών εισφορών συνολικά.

-Από την καταβολή οποιασδήποτε δόσης μετά την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης. (Σχετική η αριθμ. 124/07 Εγκύκλιος Οδηγία)

Λοιπές Ρυθμίσεις

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Με τις διατάξεις του Ν3746/09 αρθρο 80 αναστάλθηκε μέχρι 27/2/2009 η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων που υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα την περίοδο του Δεκεμβρίου 2008 και ρυθμίστηκε η εξόφληση με τμηματική καταβολή.

Συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν:

– Οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι του 5ου διμήνου 2008 με ημερομηνία 31/10/08 και έκπτωση 50% στα πρόσθετα τέλη

– Οι ασφαλιστικές εισφορές του 6ου διμήνου 2008 και του 1ου διμήνου 2009 χωρίς πρόσθετα τέλη.

– Υπόλοιπο οφειλής προηγούμενης ενεργής ρύθμισης

Οι ανωτέρω οφειλές μπορούν να εξοφληθούν σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ και ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης την 31/5/2009.

Αναστέλλεται μέχρι 30/9/09 η καταβολή των δόσεων του 6ου διμήνου 2008 και του 1ου διμήνου 2009 μαζί με τις αντίστοιχες εισφορές. Για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις θα έπρεπε οι ασφαλισμένοι να έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την 27/2/009. (Σχετική η αριθμ. 29/09 Εγκύκλιος Οδηγία)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …