Σύνταξη Γήρατος ΟΑΕΕ

Σύνταξη Γήρατος

ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι 31-12-1992)

Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
11,5* 65 Μέχρι 31/12/2009
15 65 Οποτεδήποτε
35 60 Οποτεδήποτε
37** Άνευ Ορίου
Ηλικίας
Οποτεδήποτε

*Χορηγείται σε άνδρες και γυναίκες 65 χρονών που έχουν αποκλειστικά χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων, εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται και δεν δικαιούνται σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο.
**Εφόσον πρόκειται για χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων.

Σημείωση: Μειωμένη σύνταξη με μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης δεν προβλέπεται για τους παλαιούς ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ και επίσης δεν προβλέπεται καθεστώς
πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων παιδιών.

Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Σ.Α. Άνδρες /Γυναίκες.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
Άνδρες /Γυναίκες 11,5* 65 Μέχρι 31/12/2009
15 65 Οποτεδήποτε
37** Άνευ Ορίου Ηλικίας Οποτεδήποτε
Άνδρες 35 60 Οποτεδήποτε
Γυναίκες 25 60 Οποτεδήποτε

*Χορηγείται σε άνδρες και γυναίκες 65 χρονών, που έχουν αποκλειστικά χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων, εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται και δεν δικαιούνται σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό φορέα ή το
Δημόσιο.
** Εφόσον πρόκειται για χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων.

Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.A.E.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
11,5* 65 Μέχρι 31/12/2009
15 65 Οποτεδήποτε
35 60 Οποτεδήποτε
37** Άνευ Ορίου
Ηλικίας
Οποτεδήποτε

*Χορηγείται σε άνδρες και γυναίκες 65 χρονών, αποκλειστικά με χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων, εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται και δεν δικαιούνται σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό φορέα ή το
Δημόσιο
** Εφόσον πρόκειται για χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων.

Σημείωση: Μειωμένη σύνταξη με μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης δεν προβλέπεται για τους παλαιούς ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΕ και επίσης δεν προβλέπεται καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων παιδιών.

Ο.Α.Ε.Ε. – Π.Δ.258/05.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
Άνδρες /Γυναίκες 11,5* 65 Μέχρι 31/12/2009
15 65 Οποτεδήποτε
35 60 Οποτεδήποτε
37** Άνευ Ορίου Ηλικίας Οποτεδήποτε

*Χορηγείται σε άνδρες και γυναίκες 65 χρονών, αποκλειστικά με χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων, εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται και δεν δικαιούνται σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό φορέα ή το
Δημόσιο.
** Εφόσον πρόκειται για χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων.
Σημείωση: Μειωμένη σύνταξη με μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης δεν προβλέπεται για τους παλαιούς ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. και επίσης δεν προβλέπεται καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων παιδιών.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (άρθρ.24, Ν. 2084/92 από 1/1/93 & Ν.3655/08 ).

Νέοι ασφαλισμένοι θεωρούνται όσοι για πρώτη φορά ασφαλίστηκαν σε φορέα Κύριας Ασφάλισης μετά την 1/1/1993.

Για τους νέους ασφαλισμένους υπάρχουν ενιαίες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σε όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άνδρες /Γυναίκες 65 15
Μητέρα με ανήλικα τέκνα * 55 20
Μητέρα με ανάπηρα τέκνα 55 20
*Ελέγχεται η ανηλικότητα του τέκνου και ο συντάξιμος χρόνος (20 έτη) να υπάρχουν αθροιστικά κατά το 50ο έτος ή σε ένα από τα επόμενα έτη μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου.
Πολύτεκνη μητέρα(3 και άνω τέκνα) Μέχρι 31/12/2012
3 παιδιά 56 20
4 παιδιά 53 20
5 παιδιά και άνω 50 20
Από 1/1/2013
3 παιδιά 59 20
4 παιδιά 57 20
5 παιδιά και άνω 55 20
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ**

ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άντρες/ Γυναίκες 60 15
Μητέρα με ανήλικα τέκνα * Μέχρι 31/12/2008 50 20
Μέχρι 1/1/2009 51 20
Μέχρι 1/1/2010 52 20
Μέχρι 1/1/2011 53 20
Μέχρι 1/1/2012 54 20
Μέχρι 1/1/2013 (πλήρης σύνταξη) 55 20
Μητέρα με ανάπηρα τέκνα * 50 20

** Μέχρι 31/12/08 η σύνταξη μειώνεται κατά 1/267 για κάθε ελλείποντα μήνα ηλικίας.

Από 01/01/2009 η σύνταξη μειώνεται κατά 1/200 για κάθε ελλείποντα μήνα ηλικίας.
Α) από 65ο μέχρι 60ο
Β) από 55ο μέχρι 50ο Για χορήγηση μειωμένης σύνταξης πρέπει 2 έτη & 6 μήνες από το συνολικό χρόνο που απαιτήται να έχουν διανυθεί την τελευταία 5ετία πριν την αίτηση.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΟ ΤΕΚΝΟ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Μητέρες/Πατέρες αναπήρων Τέκνων (67% και άνω)* 25 έτη ασφ/σης Άνευ Ορίου Ηλικίας οποτεδήποτε
Σύζυγοι Αναπήρων (80% και άνω) 25 έτη ασφ/σης Άνευ Ορίου Ηλικίας οποτεδήποτε

* Η σύνταξη χορηγείται στον πατέρα εφόσον :
Α) Έχει συμπληρώσει 7500 ημέρες ασφάλισης, Β) Υπάρχει ανάπηρο παιδί, άγαμο, με ποσοστό 67% και άνω και Γ) Η μητέρα είναι ασφαλισμένη σε οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης ή στον Ο.Γ.Α., ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει, και η ίδια υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος στο μέλλον. Εάν η μητέρα δεν είναι ασφαλισμένη από δική της εργασία, σε οποιονδήποτε φορέα με δικαίωμα λήψης σύνταξης, ακόμη και αν είναι ανάπηρη με ποσοστό 67%, δεν παρέχεται στον πατέρα δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος. Επίσης δεν παρέχεται το δικαίωμα στον πατέρα εάν η μητέρα είναι ασφαλισμένη στο Δημόσιο ή στο Ν.Α.Τ. Σχετικές εγκύκλιοι 41/09, 46/08, 27/07 και 50/07 (Συμπληρωματική).

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …