Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού «Νοσοκομειακής Περίθαλψης Προσωπικού Ο.Γ.Α.» – Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα

Στις 28 Μαρτίου 2012 υπογράφηκε από τον υπουργό Εργασίας απόφαση σχετικά με τροποποιήσεις των διατάξεων του Κανονισμού «Νοσοκομειακής Περίθαλψης Προσωπικού Ο.Γ.Α.» και με τις ρυθμίσεις του Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α., υπαλλήλους και συνταξιούχους υπαλλήλους του ΟΓΑ και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού «Νοσοκομειακής Περίθαλψης Προσωπικού Ο.Γ.Α.» – Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα.

Αθήνα, 28/3/2012
Αρ. Πρωτ.: Φ.40034/6585/841

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ B΄
Σταδίου 29, 10110, Πληροφορίες: Απ. Στυλιανέση, Τηλ. 2103368160

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19 του ν.3918/2011 (Α΄31) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.3984/2011 (Α΄150) και την περ. στ΄ της παρ.3 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 (Α΄216)
β) του άρθρου 16 του ν.4169/1961 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.δ/τος 4575/1966 (Α΄227) και του άρθρου 20 του ν.1140/1981 (Α΄68).
2. Την αριθ. 88729/5834/10-8-1967 Υ.Α. «Περί εγκρίσεως Κανονισμού Νοσοκομειακής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του ΟΓΑ» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005(Α, 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Την αριθ. 1353/2/22-12-2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ και το αρ. πρωτ. 158/Ζ2/15-3-12 συμπληρωματικό έγγραφο του ΟΓΑ για την οικονομική επιβάρυνση του αυτοτελούς Λογαριασμού.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του αυτοτελούς Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα ύψους 328.000,00 € ετησίως περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του,

αποφασίζουμε

«Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα του ν.4019/2011
Ο Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα, ο οποίος λειτουργεί με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια χορηγεί από 01/01/2012 παροχές σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α., υπαλλήλους και συνταξιούχους υπαλλήλους του ΟΓΑ και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού, ως ακολούθως:

Α) Στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.

Παροχές μητρότητας στις ασφαλισμένες του ΟΓΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. Φ.40034/οικ.1641/105/2004 (Β΄131) όπως ισχύει κάθε φορά και έξοδα κηδείας, σύμφωνα με τα επί μέρους οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί ΟΓΑ.

Β) Στους ασφαλισμένους υπάλληλους και συνταξιούχους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α.

Το άρθρο 17 του Κανονισμού Περίθαλψης Προσωπικού του Ο.Γ.Α. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν.1140/1981 (140 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Βοήθημα παραμονής σε Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

Για την παραμονή των τέκνων των δικαιούχων του Λογαριασμού σε νομίμως λειτουργούσες Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ο Λογαριασμός αναλαμβάνει τη δαπάνη παραμονής τους σε αυτές, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α. και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του βασικού μηνιαίου μισθού του βαθμού ΣΤ΄ της κατηγορίας ΠΕ του ν.4024/2011, όπως ισχύει κάθε φορά. Η δαπάνη αυτή αποδίδεται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

2. Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις.

Ο Λογαριασμός αναλαμβάνει τη δαπάνη για συμμετοχή τέκνων των δικαιούχων του Λογαριασμού, σε νόμιμα λειτουργούσες κατασκηνώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.2556/1997 και τις εκδοθείσες κατ’εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, Υπουργικές Αποφάσεις.

3. Έξοδα κηδείας.

α) Στους υπαλλήλους και συνταξιούχους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. καταβάλλεται για έξοδα κηδείας, μέλους της οικογενείας τους, έμμεσα ασφαλισμένου, εφάπαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο του βασικού μηνιαίου μισθού του βαθμού ΣΤ΄ της κατηγορίας ΠΕ του 4024/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.

β) Στον επιζώντα ο/η σύζυγο υπαλλήλου ή συνταξιούχου του Ο.Γ.Α. και εφόσον δεν υπάρχει, στον επιμεληθέντα της κηδείας, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο του βασικού του μηνιαίου μισθού του βαθμού Ε’ της κατηγορίας ΠΕ του ν.4024/2011 όπως ισχύει κάθε φορά.

Τα δικαιολογητικά για την απόδοση εξόδων κηδείας ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …