ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648 (ΦΕΚ Α΄ 38/29.2.2008): Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648 (ΦΕΚ Α΄ 38/29.2.2008): Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ


Αρθρο 1
Θέματα περιπτέρων και λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνό βιομηχανικών προϊόντων σε δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα έχουν, κατά σειρά προτίμησης, οι ανάπηροι πολέμου, τα θύματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 “περί ρυθμίσεως αναπηρικών ζητημάτων”, οι ασκούντες ή επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη εντός κλειστών χώρων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου που πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη προ του χρόνου υποβολής της αιτήσεως.”

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

“6. Ο συνολικός αριθμός των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων που δύναται να χορηγηθούν σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού του πραγματικού πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή δια του συντελεστού 380. Πηλίκο μικρότερο της μονάδος, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) αυτής, θεωρείται ως ακέραια μονάδα.

7. Ο συνολικός αριθμός των επιπλέον αδειών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής κατανέμεται ισομερώς μεταξύ αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων.”

3. Στο άρθρο 10 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1043/1980, προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, ως εξής:

“8. Τον Ιανουάριο κάθε έτους η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά από γνώμη των Δήμων, Κοινοτήτων και των κατά τόπους Σωματείων και Ομοσπονδιών δικαιούχων περιπτέρου προσδιορίζει τη δυνατότητα καθορισμού νέων θέσεων περιπτέρων για αποκατάσταση δικαιούχων.

9. Εκτός του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου χορηγούνται άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων στις παρακάτω κατηγορίες:

α. σε άτομα με αναπηρία,

β. πολυτέκνους,

γ. σε όσους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου και σήμερα αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα ή είναι μακροχρόνια άνεργοι ή αντιμετωπίζουν λόγω της συμμετοχής τους στα παραπάνω γεγονότα προβλήματα λειτουργικότητας για τα οποία αποφαίνεται η Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α’), καθώς και στα τέκνα τους εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των δικαιούχων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας.

10. Ο αριθμός των αδειών της προηγούμενης παραγράφου προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως του πραγματικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάθε Νομού της Χώρας δια του συντελεστού 6.500 για Νομούς που ο πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τις 400.000 και δια του συντελεστού 19.500 για Νομούς με πληθυσμό άνω των 400.000. Πηλίκο μικρότερο της μονάδος, εφόσον είναι ή υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) αυτής, θεωρείται ως ακέραια μονάδα. Ο καθορισμός των θέσεων των
παραπάνω περιπτέρων ορίζεται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους Δήμους ή Κοινότητες κατά προτίμηση σε προεκτάσεις δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων.

11. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Αμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα της κατά προτεραιότητα ικανοποίησης των δικαιούχων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 9 του παρόντος, τα ποσοστά βάσει των οποίων κατανέμονται οι άδειες περιπτέρων στις κατηγορίες δικαιούχων των περιπτώσεων α’ και β’, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια προσδιορισμού των δικαιούχων των κατηγοριών α’ και β’, τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάρτισης πινάκων δικαιούχων και μη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.”

Αρθρο 2
Επέκταση αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Εξαιρετικά και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του προηγούμενου άρθρου αριθμού αδειών, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνό βιομηχανικών προϊόντων σε εξοχικά κέντρα, ξενοδοχεία (μοτέλ), εστιατόρια και κυλικεία αεροδρομίων που βρίσκονται εκτός κατοικημένων περιοχών και εφόσον σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων δεν λειτουργεί περίπτερο ή κατάστημα με παρόμοια άδεια, καθώς και σε κυλικεία επιβατικών πλοίων.”

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής:

“4. Οι παραπάνω δικαιούχοι και οι διάδοχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Δήμο ή την Κοινότητα και στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπεύθυνη δήλωση για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς η άδεια.”

Αρθρο 3
Αποκατάσταση σε καταργούμενες και κενές θέσεις περιπτέρων

Στο άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 4 του ν. 1043/1980, 5 του ν. 1680/1987 και 21 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α’), προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

“3. Οι καταργούμενες για οποιονδήποτε λόγο θέσεις περιπτέρων αντικαθίστανται με ισάριθμες νέες. Οι στερηθέντες αποκαταστάσεως, συνεπεία καταργήσεως θέσεως περιπτέρου, αποκαθίστανται σε νέα θέση περιπτέρου, η οποία δημιουργείται υποχρεωτικά από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

4. Εφόσον σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα υφίστανται άδειες περιπτέρων προς διάθεση και δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις δικαιούχων των παραγράφων 1 και 3, εντός έτους από τη δημοσιοποίηση τους, τηρούμενης της διαδικασίας της παραγράφου 1α’ του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, οι άδειες αυτές παραχωρούνται σε άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 10 παράγραφος 11 του παρόντος νόμου.”

Αρθρο 4
Τροποποίηση προϋποθέσεων παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων

1. Η παράγραφος 1α’ του άρθρου 14 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

“1α. Κατοικεί στον τόπο ή, προκειμένου για το Νομό Αττικής, εντός των διοικητικών ορίων της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τον οποίο αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας σε αυτόν πέντε (5) τουλάχιστον έτη πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους έχοντες αναπηρία σε ποσοστό 100%. Εφόσον σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχοι, δύνανται να αποκατασταθούν σε αυτή οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, τηρούμενης της σειράς προτίμησης της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του Νομού. Προτιμώνται αυτοί που διαμένουν πλησιέστερα στην εν λόγω θέση.”

2. Η περ. γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του ν. 3036/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

“γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της πολεμικής ή στρατιωτικής συντάξεως και το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.”

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1044/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Στο χώρο όπου εγκαθίσταται περίπτερο, ο δικαιούχος άδειας εκμετάλλευσης αυτού έχει δικαίωμα κατοχής μόνο κατά το χρόνο ισχύος της άδειας.”

Αρθρο 5
Τροποποίηση προϋποθέσεων διαδοχής

1. Η παράγραφος 1α’ του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1043/1980 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Αποθανόντος αναπήρου ή θύματος πολέμου αποκατασταθέντος κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα εξ αυτού απορρέοντα δικαιώματα περιέρχονται κατά την ακόλουθον σειράν:

α. Εις την χήραν αυτού κατ’ ίσον μερίδιο μετά των αγάμων θηλέων τέκνων και εκ των αρρένων, των ανηλίκων εφόσον έλκουν το δικαίωμα συντάξεως εκ του αποβιώσαντος, ως και των ενηλίκων, ανικάνων προς εργασίαν και εφόσον συνταξιοδοτούνται ή έλκουν δικαίωμα συντάξεως εκ του αποβιώσαντος ή σπουδαζόντων εις ανωτέρας ή ανωτάτας σχολάς τέκνων και μέχρι συμπληρώσεως του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας των. Εις περίπτωσιν διακοπής της συντάξεως τινός των ως άνω προσώπων εξ οιουδήποτε
λόγου το ιδανικόν τούτου δικαίωμα, προσαυξάνεται εις τους λοιπούς δικαιούχους. Στις διαζευγμένες ή χήρες θυγατέρες ανεξάρτητα από τυχόν μεταβίβαση της πολεμικής σύνταξης του αποβιώσαντος πατρός τους, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος.”

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Η διαδοχή επέρχεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του παρόντος, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης της παραγράφου 1 περ. α’ αυτού.”

Αρθρο 6
Θέματα μετατόπισης και εκμίσθωσης περιπτέρων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής μετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.”

2.α. Στο άρθρο 21 του ν.δ. 1044/1971 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

“5. Οι άδειες περιπτέρων εκμισθώνονται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να μισθώνουν πέραν της μιας άδειας περιπτέρου.

6. Οποιαδήποτε συμφωνία για καταβολή ανταλλάγματος (αέρα) κατά την εκμίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου είναι άκυρη. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος Νομάρχης ανακαλεί τη σχετική άδεια.”

β. Οι υφιστάμενες συμβάσεις μισθώσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν της μιας ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν ανανεώνονται.

3.α. Το εδάφιο α’ της υπ’ αριθμ. Κ.5671/1487/9.8.1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας και Δικαιοσύνης, που κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α’), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“α. Οι μισθώσεις αδειών περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων συνομολογούνται για επτά (7) έτη.”

β. Η διάταξη ισχύει για συμβάσεις μισθώσεων αδειών περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Κ.5671/1487/9.8.1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας και Δικαιοσύνης, που κυρώθηκε
με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α’), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτού, η μίσθωση συνεχίζεται από τη σύζυγο και τα τέκνα αυτού, εφόσον τυγχάνουν δικαιούχοι. Σε περίπτωση μη υπάρξεως διαδόχων δικαιούχων αυτού, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της με το νέο δικαιούχο. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού η μίσθωση συνεχίζεται από τη σύζυγο ή ένα από τα τέκνα αυτού, εφόσον στη δεύτερη περίπτωση συναινούν σε αυτό και τα υπόλοιπα τέκνα.”

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Κ.5671/1487/9.8.1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας και δικαιοσύνης, που κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Εάν ο εκμισθωτής εντός δύο (2) ετών από της αποδόσεως της χρήσης του περιπτέρου για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τούτο ο ίδιος μετά των οικείων του, κατά το άρθρο 21 του ν. 1044/1971 και επιθυμεί την εκμίσθωση αυτού, υποχρεούται να ειδοποιήσει τον αποχωρήσαντα μισθωτή. Ο μισθωτής αυτός έχει το δικαίωμα προτίμησης με ίσους όρους έναντι παντός τρίτου υποψήφιου μισθωτή. Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατά το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.”

Αρθρο 7
Παραχώρηση εκμετάλλευσης σε περισσότερους δικαιούχους, σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν.δ. 1044/1971, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

“7. Στα κυλικεία και καφενεία πωλούνται τα είδη, που καθορίζονται από τις οικείες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις, καθώς και καπνοβιομηχανικά προϊόντα. Δεν
επιτρέπεται η πώληση καπνοβιομηχανιών προϊόντων από κυλικεία νοσοκομείων.”

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 25 του ν.δ. 1044/ 1971, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 11 του ν. 1043/1980 και εν συνεχεία τροποποιήθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α’), αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Οσες φορές κρίνεται αιτιολογημένα ότι η αποδοτικότητα περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου είναι επαρκής προς συντήρηση περισσοτέρων δικαιουμένων, δύναται κατά την αρχική παραχώρηση να παραχωρείται η εκμετάλλευση τούτων σε περισσοτέρους κατά ιδανικά μερίδια, ο αριθμός των οποίων να είναι περιττός.

2. Στις σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων εντός των κεντρικών ζωνών των πόλεων αποκαθίστανται ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι επιχειρήσεων Κύπρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 εδάφιο ε’ του παρόντος νόμου με ποσοστό αναπηρίας 100% και οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 με ποσοστό αναπηρίας 100%. Μεταξύ αυτών προτιμώνται οι τυφλοί και οι παραπληγικοί. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεως από δικαιούχα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, εντός ευλόγου χρόνου και όχι πέραν του
εξαμήνου από της αναρτήσεως του σχετικού πίνακα σχολαζόντων περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και κουρείων, αποκαθίστανται κατά σειρά οι λοιποί δικαιούχοι του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.”

Αρθρο 8
Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του ν.δ. 1044/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

“6. Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο παρόν άρθρο κατόπιν εισηγήσεως Επιτροπής, η οποία λειτουργεί στη Διεύθυνση Εφέδρων πολεμιστών Αγωνιστών, Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ) και αποτελείται:

α) Από έναν Αναθεωρητή Γ’ του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως Πρόεδρο.

β) Εναν ανώτερο Αξιωματικό της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΔΟΣΥ.

γ) Εναν ανώτερο Αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ως μέλη και

δ) Εναν κατώτερο Αξιωματικό ή υπάλληλο της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΔΟΣΥ ως Γραμματέα, οριζομένων μετά των νομίμων αναπληρωτών τους, από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας.”

2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 30 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 1043/1980, αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Κάθε ατομική διοικητική πράξη αποκαταστάσεως με άδεια λιανικής πώλησης καπνού ή εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, κυλικείου-καφενείου ή κουρείου, που εκδίδεται κατά τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ανακαλείται εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή στηρίχθηκε σε ανακριβή στοιχεία ή εκδόθηκε κατά παράβαση των κατά την έκδοση της ισχυουσών
διατάξεων. Εάν μεταγενέστερα επήλθε μεταβολή των προϋποθέσεων αποκαταστάσεως του δικαιούχου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της περιπτώσεως β’ του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτούνται ανά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Επιτροπές Ελέγχου για να διαπιστώνουν την ύπαρξη αδειών εκμεταλλεύσεων περιπτέρων, καφενείων-κυλικείων ή αδειών καταστημάτων λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων, που τυχόν σχολάζουν, καθώς και τη νομιμότητα παραχωρήσεως και λειτουργίας αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των Επιτροπών ανά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο αριθμός και η προέλευση των μελών τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.”

3. Οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν.δ. 1044/1971, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.δ. 1043/1980, έχουν εφαρμογή και για τους ανάπηρους και θύματα:

α. Ειρηνικής Περιόδου του ν. 1370/1944, του ποσού των κρατήσεων κατατιθεμένου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Στρατιωτικών Υπαξιωματικών – Οπλιτών Στρατού Ξηράς – Αέρος – Θαλάσσης του ν.1370/1944 και διατιθεμένου κατά τα αυτά ποσοστά υπέρ της Ομοσπονδίας αυτής και των σωματείων που θα ζητήσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

β. Αμαχου Πληθυσμού του ν. 812/1943, του ποσού των κρατήσεων κατατιθεμένου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ενωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Αμαχου Πληθυσμού και διατιθεμένου κατά τα αυτά ποσοστά υπέρ της Ενώσεως αυτής και των σωματείων που θα ζητήσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Η παρακράτηση του ποσού της παραγράφου αυτής δεν διενεργείται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο συνταξιούχος στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από της πρώτης του επομένου της υποβολής της αίτησης μηνός.

Αρθρο 9
Καύσιμα – Ελαιολιπαντικά αμαξιδίων αναπήρων πολέμου

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν.δ. 3748/ 1957 (ΦΕΚ 178 Α’), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 12 του ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α’) και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α’), αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Στους αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες που παίρνουν πολεμική σύνταξη ή μετατάσσονται στην κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας, καθώς και τους αναπήρους ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, αξιωματικούς και οπλίτες, που υπέστησαν αναπηρία λόγω τραύματος ή νόσου, που ήταν απότοκη των κακουχιών της επιστράτευσης ή της υπηρεσίας τους κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τους εαυτούς τους βενζινοκίνητο αμαξίδιο ή αναπηρικό αυτοκίνητο που δωρήθηκε σε αυτούς ή έχει εισαχθεί ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχεται από το Δημόσιο το αντίτιμο της δικαιούμενης ποσότητας αμόλυβδης βενζίνης και του λιπαντικού αυτοκινήτου, καθώς και η δωρεάν επισκευή του
αμαξιδίου ή αυτοκινήτου τους, εφόσον προσκομισθούν από τους κατόχους τα αναγκαία υλικά στα στρατιωτικά συνεργεία ή εργοστάσια.

2. Οι ποσότητες αμόλυβδης βενζίνης και του λιπαντικού αυτοκινήτου που δικαιούνται κατά μήνα οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του αντιτίμου αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αρθρο 10
Θέματα στρατευσίμων μονίμων κατοίκων εξωτερικού και Σχολής Ικάρων

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Επιτρέπεται η τμηματική εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των μονίμων κατοίκων εξωτερικού, που κατατάσσονται με την κλάση τους ή οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους.”

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

“5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της τμηματικής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.”

3.α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 1204/1949 (ΦΕΚ 276 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

“4. Η διάρκεια φοίτησης στη σχολή ορίζεται σε πέντε εξάμηνα.”

β. Η διάταξη αυτή ισχύει από το εκπαιδευτικό έτος 2007-2008.

4.α. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται εδάφιο πρώτο ως εξής:

“Κατ’ εξαίρεση για τους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της ίδιας τάξης που προέρχονται από τη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.), η οριστική σειρά αρχαιότητας καθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας κατά την έξοδο τους από τη Σχολή Ικάρων υπολογιζόμενης στο διπλάσιο και της βαθμολογίας στο Προκεχωρημένο Στάδιο, που τους παρασχέθηκε μετά την αποφοίτηση τους από τη Σχολή Ικάρων, διαιρούμενο δια του αριθμού τρία.”

β. Η διάταξη αυτή ισχύει από το εκπαιδευτικό έτος 2007-2008.

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α’), προστίθενται μετά την υπάρχουσα υποπαράγραφο β’ νέες υποπαράγραφοι γ’, δ’, ε’ και στ’, ως εξής:

“γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση, στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων, νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά.

δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικούς ακατάλληλοι, διαγράφονται της Σχολής Ικάρων απολυόμενοι.

ε. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους, από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά, αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικώς ακατάλληλοι, δύνανται εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν αιτήσεως τους, να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων μετατασσόμενοι είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο γ’ του παρόντος, είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων του αντίστοιχου έτους.

στ. Η διαδικασία μετάταξης αυτών, τα αφορώντα στην εκπαίδευση τους, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Σχολής Ικάρων.”

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3257/2004 (ΦΕΚ 143 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο έχει σύζυγο ή προστατευόμενα μέλη (τέκνα ή γονείς), που δεν εργάζονται και πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούται ειδικής άδειας με αποδοχές, πέραν της κανονικής μέχρι τριάντα (30) ημέρες το χρόνο.”

Αρθρο 11
Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

1.α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i. Τέκνα πολυτέκνων.

ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεως τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

iii. Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

γ. Οι Ελληνες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α’), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α’) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’), επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α’).

2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς.

3. Στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού εισαγωγής καθορίζονται τα αποδεικτικά της ιδιότητας των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προσώπων.

4. Η εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές συντελείται αφού κριθούν κατάλληλοι στις υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις που ορίζονται κάθε φορά για τους
λοιπούς υποψηφίους.

5. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που
εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρθρο 12
Προαγωγή Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών παραολυμπιακών αγώνων

Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές πολεμικής διαθεσιμότητας και Υπαξιωματικοί πολεμικής αποστρατείας που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στις καταστάσεις αυτές και έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν έως και την όγδοη θέση σε ατομικό κανονικό ολυμπιακό αγώνισμα, κατά τη διάρκεια των παραολυμπιακών αγώνων, καθώς και μία από τις τρεις παγκόσμιες νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ατομικό ολυμπιακό αγώνισμα αθλητών με προβλήματα αναπηρίας, δικαιούνται να αποκτήσουν έναν ακόμη βαθμό πέρα από αυτούς που ορίζονται στις διατάξεις του ειδικού γι’ αυτούς νόμου. Σε κάθε περίπτωση κανένας από τους παραπάνω δεν προάγεται σε βαθμό ανώτερο από εκείνον που
προβλέπεται για τους συναδέλφους του στην ενέργεια του ίδιου Οπλου, Σώματος, Γενικής Ειδικότητας ή Ειδικής Κατάστασης.

Αρθρο 13
Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών Μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής αεροπορίας, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών Πολεμικής Αεροπορίας

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Ο Α/ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μεταξύ των Αντιστράτηγων Οπλων, Αντιναυάρχων Μαχίμων, Αντιπτεράρχων Ιπταμένων, που εναλλάσσονται με αναλογία: δύο Αντιστράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος.”

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι Υπαρχηγοί του ΓΕΕΘΑ φέρουν το βαθμό του Αντιστράτηγου, Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου και είναι προέλευσης Οπλων του Σ.Ξ., Μαχίμων του Π.Ν. και Ιπταμένων της Π.Α..”

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Οι ανώτατοι αξιωματικοί οι οποίοι τοποθετούνται ως Διοικητές της ΣΕΘΑ πρέπει να είναι προέλευσης Οπλων του Σ.Ξ., Μαχίμων του Π.Ν. και Ιπταμένων της Π.Α..”

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2292/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

“Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, μεταξύ των Αντιστράτηγων Οπλων του Στρατού Ξηράς, των Μαχίμων Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων του Πολεμικού Ναυτικού και των Ιπταμένων Αντιπτεράρχων ή Υποπτεράρχων της Πολεμικής Αεροπορίας, αντίστοιχα.”

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

“7. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί Μηχανικοί, Οικονομικού, Υγειονομικού, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών του Π.Ν., είναι:

α. Αντιναυάρχου

Οι αξιωματικοί Μηχανικοί προελεύσεως Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), τοποθετούμενοι μόνο ως Γενικοί Επιθεωρητές Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ).

β. Υποναυάρχου

Οι αξιωματικοί Οικονομικού και αξιωματικοί Υγειονομικού (Ιατροί).

γ. Αρχιπλοιάρχου

Οι αξιωματικοί Υγειονομικού των Γενικών Ειδικοτήτων Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων.

δ. Πλοιάρχου

Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

ε. Αντιπλοιάρχου

Οι αξιωματικοί Οικονομικού, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

στ. Υποπλοιάρχου

Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, για τους οποίους δεν προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.”

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

“8. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί της Π.Α. πλην των Ιπταμένων, είναι:

α. Αντιπτεράρχου

Οι αξιωματικοί της ειδικότητας Μηχανικών.

β. Υποπτεράρχου

Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ιατρών, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών.

γ. Ταξιάρχου

Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων.

δ. Σμηνάρχου

Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Μονιμοποιημένων εθελοντριών του ν. 705/1977.

ε. Αντισμηνάρχου

Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Οικονομικών και Εφοδιαστών, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

στ. Επισμηναγού

Οι αξιωματικοί της ειδικότητας των μουσικών.”

7. Η παράγραφος 14 περ. β’ του άρθρου 14 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

“14.β. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, από τον Αρχηγό
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), ως πρόεδρο, τον Αρχηγό
Στόλου και τρεις (3) Υποναυάρχους ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης
αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού,
αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του Συμβουλίου από τον
Αντιναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικό ή Ιατρό
αντίστοιχα.”

8. Η παράγραφος 14γ’ του άρθρου 14 του ν. 2439/1996
αντικαθίσταται ως εξής:

“γ. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, από τον Αρχηγό
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ως πρόεδρο, τον
Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, έναν (1) Αντιπτέραρχο και δύο (2)
Υποπτεράρχους, ως μέλη ή από τον Αρχηγό ΓΕΑ, ως πρόεδρο, τον
Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και τρεις (3) Υποπτεράρχους, ως
μέλη.

Οταν κρίνονται αξιωματικοί ειδικοτήτων Μηχανικών, Ελεγκτών
Αεράμυνας, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών,
Νοσηλευτικής, Ψυχολόγων και Οικονομικών, ο νεότερος
Υποπτέραρχος αντικαθίσταται κατά περίπτωση, από τον αρχαιότερο
ανώτατο Μηχανικό ή Ελεγκτή Αεράμυνας ή Ιατρό ή Οικονομικό.”

9. Η παράγραφος 19 περ. δ’ του άρθρου 14 του ν. 2439/1996
αντικαθίσταται ως εξής:

“δ. Συμβούλιο Προαγωγών Π.Ν.:

Από έναν (1) Αντιναύαρχο Μάχιμο, ως πρόεδρο και από τέσσερις
(4) ανώτατους Μάχιμους αξιωματικούς ως μέλη. Σε περίπτωση
κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και
Υγειονομικού αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του Συμβουλίου
από τον Υποναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικό ή Ιατρό
αντίστοιχα.”

10. Η παράγραφος 19 περ. ε’ του άρθρου 14 του ν. 2439/1996
αντικαθίσταται ως εξής:

“ε. Συμβούλιο Προαγωγών ΠΑ:

Από έναν (1) Ιπτάμενο Αντιπτέραρχο ή Υποπτέραρχο, ως πρόεδρο
και από τέσσερις (4) ανώτατους αξιωματικούς Ιπταμένους ως
μέλη. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Ελεγκτών
Αεράμυνας, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών,
Νοσηλευτικής, Ψυχολόγων και Οικονομικών, το νεότερο μέλος
αντικαθίσταται κατά περίπτωση από:

(1) Ανώτατο αξιωματικό Μηχανικό, για τις κρίσεις των
Μηχανικών.

(2) Ανώτατο αξιωματικό Ιατρό, για τις κρίσεις των Ιατρών,
Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και
Ψυχολόγων.

(3) Ανώτατο αξιωματικό Ελεγκτή Αεράμυνας, για τις κρίσεις των
Ελεγκτών Αεράμυνας.

(4) Ανώτατο αξιωματικό Οικονομικό, για τις κρίσεις των
Οικονομικών.”

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 2439/1996
αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ) με πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Αμυνας, μεταξύ των Αντιστράτηγων Οπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων,
Ιπταμένων Αντιπτεράρχων εναλλασσομένων με αναλογία: δύο
Αντιστράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος. Η σειρά
με την οποία θα γίνεται η εναλλαγή καθορίζεται από το ΚΥΣΕΑ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ΚΥΣΕΑ μπορεί να αλλάξει την
αναλογία, αφού την αιτιολογήσει.”

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν. 2439/1996
αντικαθίσταται ως εξής:

“4. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και
Αεροπορίας επιλέγονται από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Αμυνας, μεταξύ των Αντιστράτηγων Οπλων, Μαχίμων
Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτεράρχων ή
Υποπτεράρχων αντίστοιχα. Διορίζονται με προεδρικό διάταγμα που
προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας.”

13. Η παράγραφος 17 περ. β’ του άρθρου 20 του ν. 2439/1996
αντικαθίσταται ως εξής:

“β. Ταξίαρχοι της Π.Α. των ειδικοτήτων Εφοδιαστών, Διοικητικών
και Μετεωρολόγων.”

14. Η παράγραφος 1 περ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 2439/1996,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν. 2913/2001
(ΦΕΚ 102 Α’) και εν συνεχεία με το άρθρο 15 του ν. 2984/2002
(ΦΕΚ 15 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“γ. Ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται εν ενεργεία γι’ αυτούς, όπως
στο άρθρο 3 και στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 ορίζεται. Οι
προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται για τους Υποστρατήγους
Σωμάτων του Σ.Ξ. Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού
Πολέμου, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων κλάδων
της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Ελεγκτές Αεράμυνας,
τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων κλάδων της
ειδικότητας Ιατρού και τους Υποστρατήγους Στρατολογικού, οι
οποίοι κατ’ εξαίρεση δύναται να προαχθούν στον εν αποστρατεία
βαθμό του Αντιστράτηγου – Αντιναυάρχου – Αντιπτεράρχου,
αντίστοιχα.”

15. Η παράγραφος 1 περ. α’ του άρθρου 24 του ν. 2439/1996
αντικαθίσταται ως εξής:

“1.α. Του Διοικητή της Στρατιάς και γενικά των Αντιστράτηγων
και Υποστρατήγων σε θέση Αντιστράτηγων, όταν παρίσταται
ανάγκη, του Αρχηγού του Στόλου, του Αρχηγού της Τακτικής
Αεροπορίας και του Υπαρχηγού του ΓΕΕΘΑ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Ο Αντιναύαρχος Μηχανικός
τοποθετείται μόνον ως Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικού Ναυτικού
(ΓΕΠΝ). Οι παραπάνω τοποθετήσεις κοινοποιούνται με διαταγή του
Υπουργού Εθνικής Αμυνας.”

Αρθρο 14
Προαγωγές Ανθυπασπιστών

1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.δ.
445/1974 (ΦΕΚ 160 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 1375/1983 (ΦΕΚ 96 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“β) Ανθυπασπιστές, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται στον
επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση οκτώ (8) χρόνων στον κατεχόμενο
βαθμό ή είκοσι (20) χρόνων συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας
από την κατάταξη τους, από τα οποία πέντε (5) χρόνια στον
κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή.”

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1375/1983, αντικαθίσταται
ως εξής:

“Γι’ αυτούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές
υπαξιωματικών με βαθμό ανώτερο του λοχία, κελευστή ή σμηνία
και αυτούς που κατατάσσονται ή μονιμοποιούνται με βαθμό επίσης
ανώτερο του λοχία, κελευστή ή σμηνία, ο χρόνος της συνολικής
στρατιωτικής υπηρεσίας των παραπάνω παραγράφων μειώνεται
ανάλογα με το χρόνο που αντιστοιχεί στους προηγούμενους
βαθμούς και μέχρι τον κατώτερο προβλεπόμενο, από τις κείμενες
διατάξεις, βαθμό ονομασίας της οικείας κατηγορίας.”

3. Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν αναδρομικά, δεν
θεμελιώνουν δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών και δεν
δημιουργούν δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών σε
καμία περίπτωση.

Αρθρο 15
Θέματα Εφέδρων Υψηλής
Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.)

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 3366/2005 (ΦΕΚ
167 Α’) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

“1α. Οι ΕΦ.Υ.ΕΣ. κατά την περίοδο που καλούνται υπό τα όπλα
λαμβάνουν βασικό μισθό ίσο με αυτόν του ομοιοβάθμου τους
επαγγελματία στρατιωτικού, πλην αυτών που κατατάσσονται στους
βαθμούς του στρατιώτη και του δεκανέα, οι οποίοι λαμβάνουν
βασικό μισθό λοχία. Επίσης λαμβάνουν τα επιδόματα των
περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 της παραγράφου Α’ του άρθρου 51 του
ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) και το επίδομα ειδικών συνθηκών της
παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α’), όπως
εκάστοτε ισχύουν. Πέραν των ανωτέρω παροχών δεν χορηγείται
καμία άλλη σε αυτούς.

β. Οι διατάξεις περί μισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού
προσωπικού δεν έχουν εφαρμογή στους ΕΦ.Υ.ΕΣ..

2. Μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας υπό
τα όπλα με την ιδιότητα του ΕΦ.Υ.ΕΣ., χορηγείται επίδομα
χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του
ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για τον υπολογισμό της
προϋπηρεσίας τους λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνον ο
χρόνος πραγματικής παρασχεθείσας υπηρεσίας υπό τα όπλα, με την
ανωτέρω ιδιότητα.”

Αρθρο 16
Χορήγηση επιδόματος σε σπουδαστές
της Σ.ΕΘ.Α. και της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.

Το άρθρο 1 του ν.δ. 65/1968 (ΦΕΚ 303 Α’) αντικαθίσταται ως
εξής:

“Στους δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς που είναι
σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Αμυνας (Σ.ΕΘ.Α.) και της
Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), χορηγείται
μηνιαίο επίδομα, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών
στις οποίες υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους,
εφόσον δεν δικαιούνται αποζημίωση εκπαίδευσης. Το ύψος του
επιδόματος αυτού ορίζεται εκάστοτε με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας.”

Αρθρο 17
Θέματα Οπλιτών Βραχείας
Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990
(ΦΕΚ 166 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους που έχουν
εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως
οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την
ημερομηνία εκπλήρωσης τους.”

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990
αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων
γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην
εφεδρεία του οποίου ανήκουν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Αμυνας μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.”

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990
αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Μετά το πέρας της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεως, οι
ανακατατασσόμενοι ή επανακατατασσόμενοι απολύονται οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς άλλη διαδικασία.”

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990
αντικαθίσταται ως εξής:

“4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που εκδίδεται
κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας μετά
από πρόταση των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων ορίζεται η κλάση, η ειδικότητα, τα προσόντα, οι
προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανακατάταξη των οπλιτών
και την επανακατάταξη των εφέδρων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται κατόπιν
πρότασης των οικείων Γενικών Επιτελείων, ορίζεται ο αριθμός
των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων
για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων.”

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990
αντικαθίσταται ως εξής:

“5. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που
επανακατατάσσονται:

α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-
ΕΤ.Α.Μ.) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
(Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

β. Κατά το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους
έχουν τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης,
όπως και οι μόνιμοι στρατιωτικοί.

γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεως ή
επανακατατάξεώς τους σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που
εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.”

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που εκδίδεται μετά
από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου του Κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατόν οι οπλίτες που ανακατατάσσονται
και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται να τοποθετούνται και να
υπηρετούν και σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που
καθορίζονται με την ίδια απόφαση, η οποία δεν δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

7. Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 προστίθενται νέες παράγραφοι
6, 7 και 8 ως εξής:

“6. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που
επανακατατάσσονται απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές
ικανοί κατηγορίας 13, 14 ή 15 ή τους χορηγηθεί αναβολή για
λόγους υγείας.

β. Εφόσον έχουν εκπληρώσει το χρονικό διάστημα της
αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής.

γ. Εφόσον υποβάλουν αίτηση διακοπής της ανακατατάξεως ή
επανακατατάξεώς τους πριν από την παρέλευση του χρονικού
διαστήματος που έχουν αναλάβει να εκπληρώσουν.

δ. Οταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη
κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή
της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων,
πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα
του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

ε. Οταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.

στ. Οταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία.

ζ. Οταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από
αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που υπηρετούν.

7. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που
επανακατατάσσονται δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης για κάθε
μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως οπλίτες βραχείας
ανακατάταξης, ίσης με το ένα πέμπτο (1/5) των μηνιαίων
αποδοχών που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία απόλυσης τους, όταν
απολύονται για τους λόγους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους
α’ και β’ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Την παραπάνω
αποζημίωση μειωμένη κατά το ήμισυ δικαιούνται και όταν
απολύονται για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο γ’ της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, εφόσον κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης διακοπής της ανακατατάξεως ή
επανακατάταξεώς τους έχουν συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας ως
Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης τουλάχιστον ενός έτους.

8. Το ύψος της παραπάνω αποζημίωσης είναι δυνατόν να
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

8. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που
επανακατατάσσονται λαμβάνουν το επίδομα του τελευταίου εδαφίου
της παρ. Α.4 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’),
καθώς και τα επιδόματα των παραγράφων Α.7 και Α.8 του ίδιου
άρθρου.

9. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη
δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 18
Θέματα Αυτόνομου Οικοδομικού
Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

1. Στο άρθρο 3 του α.ν. 1563/1950 (ΦΕΚ 254 Α’), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 89/1973 (ΦΕΚ 160 Α’),
μετά την περίπτωση γ’, προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:

“δ. Στην επιδότηση από ίδιους πόρους ποσοστού ή του συνόλου
του επιτοκίου στεγαστικού δανείου που λαμβάνουν οι δικαιούχοι
από συνεργαζόμενες με τον ΑΟΟΑ τράπεζες και λοιπά
συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα.”

2. Η περίπτωση β’ του άρθρου 3 του α.ν. 1563/1950, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 89/1973, αντικαθίσταται
ως εξής:

“Στη χορήγηση στεγαστικών δανείων για αγορά έτοιμης κατοικίας,
για ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση ή επισκευή ιδιόκτητης
κατοικίας, για αγορά οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, καθώς
και για εξόφληση ληφθέντος στεγαστικού δανείου.”

3. Στο άρθρο 8 του ν.δ. 2906/1954 (ΦΕΚ 155 Α’), όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.
2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α’), προστίθεται παράγραφος
3 ως εξής:

“3. Επιτρέπεται η επιδότηση από τον ΑΟΟΑ από ίδιους πόρους
ποσοστού ή του συνόλου του επιτοκίου στεγαστικού δανείου που
λαμβάνουν οι δικαιούχοι από συνεργαζόμενες με τον ΑΟΟΑ
τράπεζες και λοιπά συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας,
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης
επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου στους δικαιούχους. Οι
ειδικότερες προϋποθέσεις και ιδίως το ύψος του επιδοτούμενου
ποσοστού, η διάρκεια της επιδότησης, οι όροι συνεργασίας με
τις τράπεζες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εθνικής Αμυνας ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΑΟΟΑ.”

4. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν.δ. 89/1973 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

“Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το αναλογούν κατά κατηγορία
ποσοστό, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΑΟΟΑ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας να
διατίθεται το υπολειπόμενο ποσοστό σε άλλη κατηγορία.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Αρθρο 19
Σκοποί των Ενώσεων

Το άρθρο 2 του ν. 1301/1982 (ΦΕΚ 132 Α’) αντικαθίσταται ως
εξής:

“2. Σκοπός των παραπάνω Ενώσεων είναι:

α. Η ενημέρωση των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών που
απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των
τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων
οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και
ηγεσίας.

β. Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας
για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης
και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και
πολεμικής κινητοποίησης.

γ. Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του
εθελοντισμού.

δ. Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την
προώθηση του εφεδρικού πνεύματος.

ε. Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των
τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη
της ηθικής και πνευματικής εξύψωσης τους και

στ. Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ενοπλες Δυνάμεις.”

Αρθρο 20
Μέλη των Ενώσεων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται
ως εξής:

“2. Μέλη των ΣΕΑΝ είναι οι Εφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί και
των τριών κλάδων των Ε.Δ. που ελεύθερα και με δική τους
προαίρεση επιθυμούν να γίνουν μέλη τους και εγγράφονται στον
οικείο Σύνδεσμο του νομού που κατοικούν, μετά την απόλυση τους
από τις τάξεις των Ε.Δ. και την εγγραφή τους στα στελέχη της
εφεδρείας. Στους ΣΕΑΝ μπορούν να γίνουν κανονικά μέλη και οι
Εφεδροι Ανθυπασπιστές.”

2. Στο άρθρο 3 του ν. 1301/1982, προστίθεται παράγραφος 3, ως
εξής:

“3. Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται και μετά την κατάληψη
του ενδιαφερομένου από το προβλεπόμενο για το βαθμό του όριο
ηλικίας, σύμφωνα με το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των
Μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών.”

Αρθρο 21
Οργανα διοίκησης των Ενώσεων

1. Το άρθρο 4 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

“Η Ομοσπονδία διοικείται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
(Κ.Δ.Σ.), ενώ οι Σύνδεσμοι από Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.). Η
θητεία των παραπάνω οργάνων είναι τριετής.

Η σύνθεση τους έχει ως ακολούθως:

α. Του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ (Κ.Δ.Σ.
ΑΠΟΕΑ)
Αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Εφορο
και είκοσι (20) μέλη.

β. Των Συνδέσμων

Αποτελείται από εννέα (9) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Εφορο και
τέσσερα (4) μέλη.

Τα παραπάνω Συμβούλια αποτελούν τα όργανα διοίκησης και
διαχείρισης των νομικών προσώπων που αντιπροσωπεύουν και
υπόκεινται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους στον έλεγχο
του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.”

2. Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Συμβούλια
ολοκληρώνουν κανονικά τη θητεία τους.

Αρθρο 22
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 5
του ν. 1301/1982 αντικαθίστανται ως εξής:

“3. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγονται κάθε τρία
(3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από αριθμό εκλεκτόρων
αντιπροσώπων των Συνδέσμων ως εξής:

α. Οταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων και ταμειακώς
τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου είναι μέχρι 100, ο
Σύνδεσμος εκπροσωπείται στην ψηφοφορία από έναν αντιπρόσωπο,
όταν είναι από 101 έως 200 από δύο αντιπροσώπους και όταν
είναι πάνω από 200, ο αριθμός των δύο αντιπροσώπων αυξάνεται
κατά έναν για κάθε 300 επιπλέον μέλη.”

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται
ως εξής:

“4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας ρυθμίζονται τα
σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τον τρόπο εκλογής των
μελών του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και των Δ.Σ. των Συνδέσμων,
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και γενικά κάθε λεπτομέρεια για
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.”

Αρθρο 23
Εκλογή οργάνων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται
ως εξής:

“1. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ και των Δ.Σ. των ΣΕΑΝ αφού
συνέλθουν μέσα σε έναν μήνα από την εκλογή τους, σε ειδική γι’
αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον
Εφορο.”

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται
ως εξής:

“3. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγουν κατά τον ίδιο
παραπάνω αναφερόμενο τρόπο τα τέσσερα (4) μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) της Ομοσπονδίας, τα οποία μαζί με
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του
Κ.Δ.Σ. συνθέτουν την ΕΕ. Από τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής τα πέντε (5) τουλάχιστον πρέπει να διαμένουν στο
Νομό Αττικής.”

Αρθρο 24
Πειθαρχικό Συμβούλιο

Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται ως
εξής:

“2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη με
ισάριθμα αναπληρωματικά, ήτοι από έναν Εφέτη της τακτικής
Δικαιοσύνης ως Πρόεδρο, έναν Ανώτερο Αξιωματικό της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και από τρία (3) μέλη
των Συνδέσμων επιλεγόμενα από τριπλάσιο αριθμό που προτείνεται
από την Ομοσπονδία μετά από υπόδειξη των Συνδέσμων.”

Αρθρο 25
Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων Νομού

Ο Διευθυντής και ο βοηθός Διευθυντή των Γραφείων Υπηρεσίας
Εφέδρων Νομού (ΓΥΕΝ) επιλέγονται κατά προτεραιότητα από τις
τάξεις των εξ εφέδρων προερχομένων εφέδρων αξιωματικών. Σε
περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι έφεδροι εξ
εφέδρων ή δεν επιθυμούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του
Διευθυντή και του βοηθού, είναι δυνατός ο ορισμός εφέδρων
αξιωματικών εκ μονίμων. Η επιλογή των παραπάνω
πραγματοποιείται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΟΑ, σε συνεργασία με τους
Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών εκάστου νομού (ΣΕΑΝ) ή τα
Παραρτήματα των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, ο δε διορισμός
αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μετά από
πρόταση της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΟΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Αρθρο 26
Θέματα μερισματούχων
Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α’)
αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού
Ναυτικού, που πήγαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου στη Μέση Ανατολή ως πληρώματα πολεμικών πλοίων και στη
συνέχεια αποστρατεύτηκαν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της
περίπτωσης δυσμενούς κρίσης, απονέμεται, μετά από αίτηση τους,
χωρίς κρίση ο εν αποστρατεία βαθμός του συνταξιοδοτικού τους
βαθμού και χορηγείται από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού το
μέρισμα του νέου τους βαθμού.”

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα
(60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 52 του ν. 1005/1937 (ΦΕΚ 520
Α’), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 958/ 1946 (ΦΕΚ 53 Α’)
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 28/1990 (ΦΕΚ 10
Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού
ως προς τα δικαιώματα λήψης μερίσματος από το Ταμείο, σύμφωνα
με το άρθρο 126 του κωδικοποιημένου νόμου 5481/1932 “Περί
Μετοχικού Ταμείου Βασιλικού Ναυτικού” (ΦΕΚ 387 Α’) έχει, από
την 1.1.2004, την εξής αντιστοιχία:

α) Υπάλληλοι με βαθμό Α’ και 31-35 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν
μέρισμα Πλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας.

β) Υπάλληλοι με βαθμό Α’ και 25-31 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν
μέρισμα Αντιπλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας.

γ) Υπάλληλοι με βαθμό Α’ και 21-25 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν
μέρισμα Πλωτάρχη (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας.

δ) Υπάλληλοι με βαθμό Α’ και 19-21 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν
μέρισμα Υποπλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας.

ε) Υπάλληλοι με βαθμό Β’ και 15-19 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν
μέρισμα Ανθυποπλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας.

στ) Υπάλληλοι με βαθμό Β’ και 11-15 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν
μέρισμα Σημαιοφόρου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας.

ζ) Υπάλληλοι με βαθμούς Γ – Δ’ και 1-11 έτη υπηρεσίας
λαμβάνουν μέρισμα Ανθυπασπιστή (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη
υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω μερίσματα προσαυξάνονται με το ποσοστό του
χρονοεπιδόματος που λαμβάνουν οι παραπάνω στρατιωτικοί με τα
αντίστοιχα έτη υπηρεσίας.”

Αρθρο 27
Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ.
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

1. Στο τέλος της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 1988/1939
(ΦΕΚ 414 Α’), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ.
3981/1959, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

“Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου
Αεροπορίας, εφόσον ανήκει στους εν αποστρατεία Αξιωματικούς,
λαμβάνει ως μηνιαία αποζημίωση από το Ταμείο το ήμισυ των
μηνιαίων αποδοχών εν ενεργεία ομοιοβάθμου του στρατιωτικού,
όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές
διατάξεις. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στην προβλεπόμενη
κράτηση υγειονομικής περίθαλψης και φόρου εισοδήματος.”

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως μηνιαίες
αποδοχές νοούνται ο μηνιαίος βασικός μισθός του άρθρου 50 και
τα επιδόματα των παραγράφων Α1 και A3 του άρθρου 51 του ν.
3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν και με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, αποκλειομένων σε κάθε
περίπτωση των επιδομάτων και λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2448/ 1996 (ΦΕΚ 279 Α’).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Αρθρο 28
Μετατροπή των Ταμείων σε
Ειδικούς Λογαριασμούς

1. Τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
του ν.δ. 398/1974, καλούμενα εφεξής “Ταμεία”, καταργούνται ως
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και μετατρέπονται σε Ειδικούς
Λογαριασμούς των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας, με ίδιο προϋπολογισμό, απολογισμό και
ισολογισμό, καλούνται δε εφεξής “Ειδικοί Λογαριασμοί
Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας”.

2. Καταργείται ως ν.π.δ.δ. και το Ταμείο Πρόνοιας Ναυτικού,
που έχει συσταθεί με το ν.δ. 2997/1954 (ΦΕΚ 210 Α’), και
μετατρέπεται σε Ειδικό Λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου
Ναυτικού, καλούμενο εφεξής “Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας
Ναυτικού”.

3. Η διοίκηση και η διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών
Αλληλοβοηθείας των προηγούμενων παραγράφων ασκείται από
εξαμελή εκ των μετόχων Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας
διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας μετά από
εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, με τριετή θητεία.
Ειδικότερα στη Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού
Αλληλοβοηθείας Στρατού δεν μετέχει εκπρόσωπος της Ελληνικής
Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ενώ σε αυτή του Ειδικού Λογαριασμού
Αλληλοβοηθείας Ναυτικού τουλάχιστον δύο (2) μέλη προέρχονται
από το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.).

4. Η διοίκηση και η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού
Πρόνοιας Ναυτικού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, στο οποίο, για θέματα σχετικά με
αυτό, δεν μετέχουν οι εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος και των
αποστράτων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

5. Οι προϋπολογισμοί- απολογισμοί- ισολογισμοί των ανωτέρω
Ειδικών Λογαριασμών εγκρίνονται και από τον Υπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών.

Αρθρο 29
Υποκατάσταση Ταμείων

1. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί υπεισέρχονται ως καθολικοί διάδοχοι
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ταμείων.

2. Οι εκκρεμείς δίκες των Ταμείων συνεχίζονται από το οικείο
Μετοχικό Ταμείο για λογαριασμό των Ειδικών Λογαριασμών, χωρίς
καμία διατύπωση. Δεν επέρχεται διακοπή των δικών αυτών ούτε
απαιτείται δήλωση περί επανάληψης τους.

3. Το μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, στο οποίο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, είχαν ανατεθεί τα καθήκοντα της δικαστικής και
εξώδικης υποστήριξης, καθώς και γνωμοδοτικό έργο, του Ταμείου
Αλληλοβοήθειας Ναυτικού, εξακολουθεί να ασκεί τα ίδια
καθήκοντα για τις υποθέσεις και τα θέματα του Ειδικού
Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.

4. Η κινητή και η ακίνητη περιουσία των Ταμείων, από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, περιέρχεται
αυτοδίκαια στο αντίστοιχο Μετοχικό Ταμείο, εγγράφεται δε στους
Ειδικούς Λογαριασμούς. Η μεταβίβαση των ακινήτων αυτών,
συνεπεία της υποκατάστασης, γίνεται με τη σημείωση σχετικής
διαπιστωτικής πράξεως του Υπουργού Εθνικής Αμυνας στα
τηρούμενα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου και
του κτηματολογίου, εφόσον απαιτείται, για την οποία το
Μετοχικό Ταμείο απαλλάσσεται παντός γενικού ή ειδικού φόρου,
τέλους, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου. Η διαχείριση και εκμετάλλευση της
παραπάνω περιουσίας γίνεται επ’ ωφελεία των Ειδικών
Λογαριασμών.

5. Δεν επιτρέπεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητας της σχετικής
δικαιοπραξίας, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή εκμετάλλευση
της περιουσίας και των διαθεσίμων κεφαλαίων των Ειδικών
Λογαριασμών, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για
τον οποίο έχουν συσταθεί και λειτουργούν.

6. Σε περίπτωση συγχώνευσης του Μετοχικού Ταμείου με άλλο
παρεμφερές ταμείο ή διάλυσης ή διάσπασης σε άλλα ταμεία ή
λογαριασμούς η περιουσία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
καθώς και ό,τι πλέον προκύψει στο μέλλον από τη διαχείριση της
στους Ειδικούς Λογαριασμούς, αποτελεί ιδιοκτησία των Ειδικών
Λογαριασμών και παραμένει σε αυτούς.

7. Διατάξεις που αφορούν τις κάθε είδους επιχορηγήσεις των
Ταμείων ισχύουν για τους Ειδικούς Λογαριασμούς.

Αρθρο 30
Διατήρηση διατάξεων και άσκηση
διοικητικών αρμοδιοτήτων

1. Οι διατάξεις του ν.δ. 398/1974, όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, καθώς και τα, κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών, εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές
αποφάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν για τους Ειδικούς
Λογαριασμούς, εκτός από εκείνες που αντίκεινται ή είναι
ασυμβίβαστες προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της,
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενης υπουργικής απόφασης. Τα
ίδια ισχύουν και για κάθε άλλη διάταξη νόμου, προεδρικού
διατάγματος ή υπουργικής απόφασης, που αφορά τα Ταμεία.

2. Η άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων των Ειδικών
Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας και των υπαγόμενων σε αυτούς
ειδικών λογαριασμών του άρθρου 32 παράγραφος 1 του παρόντος
ανατίθεται σε ανώτατο ή ανώτερο εν ενεργεία αξιωματικό ή σε
ανώτατο εν αποστρατεία ανακαλούμενο στην ενέργεια αξιωματικό
του Οικονομικού Σώματος, τοποθετούμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις περί τοποθετήσεων των αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).

Αρθρο 31
Μεταφορά οργανικών θέσεων

1. Οι οργανικές μονάδες των Ταμείων μεταφέρονται στο Μετοχικό
Ταμείο και λειτουργούν για τα θέματα των Ειδικών Λογαριασμών.

2. Οι υφιστάμενες στα Ταμεία οργανικές θέσεις στρατιωτικού και
πολιτικού προσωπικού μεταφέρονται στο Μετοχικό Ταμείο και
προσαυξάνουν τις υπάρχουσες σε αυτό οργανικές θέσεις.

3. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ταμείων
μεταφέρεται αυτοδίκαια στο οικείο Μετοχικό Ταμείο.

4. Οι δικηγόροι, στους οποίους είχαν ανατεθεί από τα Ταμεία
δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων,
συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Μετοχικό Ταμείο
για λογαριασμό των Ειδικών Λογαριασμών, μέχρι την εκδίκαση
τους.

Αρθρο 32
Διατήρηση Ειδικών
Λογαριασμών των Ταμείων

1. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί, που είχαν συσταθεί και λειτουργούν
στα καταργούμενα Ταμεία Αλληλοβοηθείας, εξακολουθούν να
υφίστανται και λειτουργούν ως ειδικοί λογαριασμοί υπαγόμενοι
και διοικούμενοι από τη Διοικούσα Επιτροπή των Ειδικών
Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας, που δημιουργείται, διέπονται δε
από τις κείμενες περί αυτών διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 28 έως 32 του παρόντος νόμου
ισχύουν αναλόγως και επί των Ειδικών Λογαριασμών της
προηγούμενης παραγράφου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται, εντός έξι (6) μηνών, από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων του παρόντος
κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Αρθρο 33
Λοιπές διατάξεις

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του
Υπουργού Εθνικής Αμυνας, κωδικοποιούνται σε ενιαία κείμενα οι
νομοθεσίες που αφορούν:

α. Προστασία και αποκατάσταση αναπήρων πολέμου, αναπήρων
ειρηνικής περιόδου, ανάπηρων αγωνιστών Αντιδικτατορικού Αγώνα
του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α’), ανάπηρων αγωνιστών του
Δημοκρατικού Στρατού του ν. 1863/1989, ανάπηρων πολέμου αμάχου
πληθυσμού του ν. 812/1943 (περιόδου 1940-1949), όπως ισχύει
σήμερα και ανάπηρων αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989 (ΦΕΚ 204
Α’), καθώς και των θυμάτων των παραπάνω κατηγοριών.

β. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

γ. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού.

δ. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας.

ε. Τους ειδικούς λογαριασμούς “Ταμεία Αλληλοβοήθειας” των
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του π.δ. 290/2002 (ΦΕΚ 260 Α’) αντικαθίσταται ως
εξής:

“Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης
(ΓΔΟΣΥ), στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής
Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) και στο Γραφείο του
Υπουργού, ενενήντα οκτώ (98) θέσεις μόνιμου πολιτικού
προσωπικού και πενήντα πέντε (55) θέσεις ειδικού επιστημονικού
προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 3α’ του άρθρου 2
του π.δ. 290/2002, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού
και Υποστήριξης, είκοσι δύο (22) θέσεις, στη Γενική Διεύθυνση
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, είκοσι δύο (22) θέσεις,
στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Αμυνας και Διεθνών
Σχέσεων, πέντε (5) θέσεις, στο Γραφείο του Υπουργού Εθνικής
Αμυνας έξι (6) θέσεις, και κατανέμονται κατά κλάδο, κατηγορία
και ειδικότητα ως ακολούθως:”.

β. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του π.δ.
290/2002 (ΦΕΚ 260 Α’), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Η διαδικασία και τα κριτήρια πλήρωσης των θέσεων ειδικού
επιστημονικού προσωπικού, το γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσης
και τα της σχετικής προκήρυξης καθορίζονται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Αμυνας. Η νομιμότητα της
διαδικασίας και των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων ελέγχονται
από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις
αρμοδιότητες του και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της ανωτέρω
κοινής υπουργικής απόφασης. Για τα προσόντα πρόσληψης του ως
άνω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ
39 Α’), περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου
αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας.”

Αρθρο 34
Τροποποίηση διατάξεων των νόμων
3257/2004 και 3421/2005

1. Οι υπαξιωματικοί που αναφέρονται στο άρθρο 81 και επόμενα
του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α’) προάγονται αναδρομικά από το
έτος 1997 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.
3257/2004, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις
διατάξεις των άρθρων 81 και επομένων του ν. 3421/2005.

2. Στο άρθρο 81 παρ. 4 του ν. 3421/2005 προστίθεται εδάφιο δ’
ως εξής:

“δ. Από το έτος μονιμοποίησης των λοιπών εθελοντριών του ν.
705/1977, οι οποίες κατετάγησαν το αυτό έτος στις Ενοπλες
Δυνάμεις.”

3. Τα εδάφια α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.
3421/2005 καταργούνται και τα εδάφια γ’ και δ’
αναγραμματίζονται σε α’ και β’.

4. Οι προαγόμενες σε αξιωματικούς βάσει των διατάξεων του
παρόντος άρθρου καλύπτουν προσωποπαγείς κενές οργανικές θέσεις
της ειδικότητας τους, που συνιστώνται με το παρόν άρθρο και
εντάσσονται σε ιδιαίτερη επετηρίδα.

5. Οι παραπάνω διατάξεις δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψεως
αναδρομικών αποδοχών.

6. Στο άρθρο 18 του ν. 3421/2005 προστίθεται παράγραφος 12 ως
εξής:

“12. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις μέχρι
31.12.2008 των στρατευσίμων που η, για οποιονδήποτε λόγο,
νόμιμη παραμονή τους έξω από αυτές λήγει την 31.12.2007 και
συμμετέχουν αποδεδειγμένα ως αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2008.”

Αρθρο 35
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2936/2001

1. Το εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ
166 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

“Σε κάθε περίπτωση οι συνολικές θέσεις των Επαγγελματιών
Οπλιτών για τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας δεν
μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των σαράντα χιλιάδων (40.000).”

2. Στο άρθρο 4 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α’) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:

“3. Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών που απολύθηκαν ή θα
απολύονται για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιγράφονται
στις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου αυτού δύναται να
αναπληρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου.”

Αρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 2439/1996 και του ν.δ. 445/1974

1. Στο άρθρο 20 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’) προστίθεται
παράγραφος 21, ως εξής, η δε παράγραφος 21 και οι επόμενες
αριθμούνται ως 22 και αντίστοιχες:

“21. Σε αξιωματικούς που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση
υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο και προδήλως και
αναμφισβήτητα λόγω αυτού, απονέμεται με προεδρικό διάταγμα,
από την προηγουμένη του θανάτου τους, ο ανώτατος βαθμός που
προβλέπεται εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, μετά από απόφαση των
αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων. Ο βαθμός αυτός δεν μπορεί να
είναι ανώτερος του βαθμού του Αντιστράτηγου και των
αντιστοίχων των άλλων Κλάδων.”

2. Στο άρθρο 7 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α’) προστίθεται
παράγραφος 10, ως εξής, η δε παράγραφος 10 αριθμείται ως 11:

“10. Σε μόνιμους υπαξιωματικούς ή ανθυπασπιστές που αποβιώνουν
κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο
και προδήλως και αναμφισβήτητα λόγω αυτού, απονέμεται με
προεδρικό διάταγμα, από την προηγουμένη του θανάτου τους, ο
ανώτερος βαθμός στον οποίο μπορούσαν να εξελιχθούν, σύμφωνα με
το άρθρο 3, μετά από απόφαση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων.”

3. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, τα έξοδα της κηδείας
του αποβιώσαντος γίνονται δημοσία δαπάνη.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ από 24.7.1974.

Αρθρο 37

1. Το στοιχείο ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.
3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’) τροποποιείται και προστίθεται νέο
στοιχείο η’ ως ακολούθως:

“ζ. Οι επιτροπές διαπραγμάτευσης αντισταθμιστικών ωφελημάτων
(ΑΩ).

η. Οι επιτροπές αξιολόγησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων (ΑΩ),
εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής (ΕΒΣ) και έργου εγχώριας
βιομηχανίας (ΕΕΒ).”

2. Στο άρθρο 13 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’) προστίθεται
παράγραφος 10, ως εξής, η δε παράγραφος 10 αριθμείται ως 11:

“10. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 68 παρ. 1 του
νόμου αυτού, αλλά και σε περίπτωση που από την προκήρυξη ή
πρόσκληση προβλέπεται υποβολή πρότασης χρηματοδότησης
αποπληρωμής, ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας, προκειμένου να
αποφανθεί, μπορεί να συγκροτήσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων
αποτελούμενη από Αξιωματικούς ή υπαλλήλους του Υπουργείου
Εθνικής Αμυνας ή αν απαιτείται συναρμόδιων Υπουργείων με
κ.υ.α..”

3. Η παράγραφος 1α’ του άρθρου 16 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’)
τροποποιείται ως ακολούθως:

“1. Από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 13 του νόμου αυτού
εκείνες που διενεργούν διαγωνισμούς, διαπραγματεύσεις και
αγορές, υπάγονται διοικητικά στις αρμόδιες για τις προμήθειες
υπηρεσίες και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών:

(1) Διενεργούν τους διαγωνισμούς προμηθειών με βάση τους
γενικούς και ειδικούς όρους προκήρυξης και τις διαδικασίες του
νόμου αυτού.

(2) Μεριμνούν για την εξέταση και την τεχνικοοικονομική
αξιολόγηση των δειγμάτων και των στοιχείων που κατατίθενται
και των όρων των προσφορών.

(3) Αποφαίνονται για τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό των
υποψήφιων προμηθευτών, σύμφωνα με το νόμο και τους όρους της
προκήρυξης.

(4) Αξιολογούν τις προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό,
αφού λάβουν υπόψη τους τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης
και των επιτροπών εμπειρογνωμόνων όπου απαιτούνται. Η
αξιολόγηση με πλήρη αιτιολογία μπορεί να διαφέρει από την
κρίση και τις διαπιστώσεις των ανωτέρω επιτροπών.

(5) Εάν οι επιτροπές αξιολόγησης ή/και εμπειρογνωμόνων κρίνουν
μη παραδεκτή την προσφορά υποψήφιου προμηθευτή και η επιτροπή
διαγωνισμού έχει αντίθετη αιτιολογημένη γνώμη, αναπέμπει την
υπόθεση κατά περίπτωση στις ως άνω επιτροπές, οι οποίες
υποχρεούνται να δεχθούν την προσφορά και να προχωρήσουν στη
βαθμολογία.

(6) Εισηγούνται σχετικά με το αν είναι συμφέρουσες ή μη οι
προσφορές που πρόκειται να κατακυρωθούν.

(7) Στις προμήθειες αμυντικού υλικού η πλήρης αξιολόγηση των
προσφορών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές
διενέργειας διαγωνισμών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου
56 του νόμου αυτού.”

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’)
τροποποιείται ως ακολούθως:

“4. Η εντολή διενέργειας της προμήθειας, στην οποία ορίζεται
και ο τρόπος υλοποίησης αυτής, εκδίδεται από τον έχοντα την
οικονομική δικαιοδοσία, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΓΔΑΕΕ ή
του αρμόδιου οργάνου οικονομικής μέριμνας κάθε κλάδου των Ε.Δ.
για προμήθειες που πραγματοποιούνται από τα Γενικά Επιτελεία ή
από τα κατώτερα από τα Γενικά Επιτελεία κλιμάκια διοίκησης των
Ε.Δ. που έχουν οικονομική αρμοδιότητα.”

5. Το στοιχείο στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.
3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’) τροποποιείται ως ακολούθως:

“στ. Να περιέχουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αυτών που
συμμετέχουν ότι έλαβαν γνώση των Γενικών και Ειδικών Ορων
συμφωνιών και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες
των Ενόπλων Δυνάμεων.”

6. Το στοιχείο β’ της παραγράφου 13 του άρθρου 27 του ν.
3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’) τροποποιείται ως ακολούθως:

“β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη
συμφερότερη προσφορά, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο) μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής”.

Τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς που ορίζονται στο
άρθρο 56 του παρόντος τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο σε
χωριστούς σφραγισμένους φακέλους (υποφακελοι) που φέρουν τις
ενδείξεις “Τεχνική Προσφορά”, “Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή”,
“Εργο Εγχώριας Βιομηχανίας”, “Αντισταθμιστικά Ωφελήματα”,
“Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών” και “Κόστος Κύκλου Ζωής”. Τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι η τιμή προσφοράς και η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό επίσης
τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο (υποφάκελο) που τίθεται εντός του κυρίου φακέλου και
φέρει την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”. Στα λοιπά
δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 του προμηθευτή ότι η προβλεπόμενη από την
προκήρυξη εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνεται στο
φάκελο “Οικονομική Προσφορά”.”

7. Η παράγραφος 14 του άρθρου 27 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’)
τροποποιείται ως ακολούθως:

“14. Ολοι οι ως άνω χωριστοί φάκελοι (υποφάκελοι) πρέπει να
φέρουν έκαστος και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.”

8. Το στοιχείο ε’ της παραγράφου 17 του άρθρου 27 του ν.
3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’) διαγράφεται.

9. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2δ’ του άρθρου 31 του ν.
3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’) τροποποιείται ως ακολούθως:

“Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της
προσφυγής.”

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20
Α’) προστίθεται νέο στοιχείο δ’, τα δε υφιστάμενα στοιχεία δ’
και ε’ αναριθμούνται σε ε’ και στ’
αντίστοιχα, ως ακολούθως:

“δ. Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80%
έως 3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε
επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες.”

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’)
τροποποιείται ως ακολούθως:

“1. Στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
παραδίδεται έγκαιρα, από την υπηρεσία πραγματοποίησης της
προμήθειας, ο φάκελος των εγγράφων προπαρασκευής του
διαγωνισμού και πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού οι
ενσφράγιστες προσφορές μαζί με τα δείγματα των προμηθευτών ή
τα επίσημα δείγματα της υπηρεσίας.”

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.
3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’) τροποποιείται ως ακολούθως:

“Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη ή πρόσκληση.”

13. Το στοιχείο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.
3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’) τροποποιείται ως ακολούθως:

“β. Εάν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη
προσφορά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και οι
υποφάκελοι με τις ενδείξεις “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και
“Τεχνική Προσφορά”, μονογράφονται δε και σφραγίζονται ανά
φύλλο από τα μέλη της επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία που περιέχονται στους ως άνω υποφακέλους. Οσον αφορά
την αποσφράγιση των λοιπών υποφακελων που ορίζονται στο άρθρο
27 του παρόντος ακολουθείται η ίδια διαδικασία.”

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν.
3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’) τροποποιείται ως ακολούθως:

“Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται στον
αποκλειόμενο. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του και το σύνολο
των υποφακελων που περιέχονται σε αυτόν επιστρέφονται στον
ενδιαφερόμενο μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης και
υποβολής ένστασης για το λόγο αυτόν και σε κάθε περίπτωση μετά
την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 31 του
παρόντος, σχετικά με την υποβολή ενστάσεων ή/και διοικητικών
προσφυγών και της απόφασης επ’ αυτών.”

15. Η παράγραφος 8 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’)
τροποποιείται ως ακολούθως:

“8. Την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική
προκήρυξη για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση
ανακοινώνει πριν την αποσφράγιση τα αποτελέσματα του ελέγχου
της νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένης και της βαθμολογίας.
Οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται και οι
λοιποί υποφάκελοί τους αποσφραγίζονται, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 2 στοιχείο
(β) του παρόντος άρθρου. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί ο
έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητας των προσφορών και
συντάσσεται το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο πρακτικό
αποσφράγισης. Οι λοιπές προσφορές δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης και
υποβολής ένστασης για το λόγο αυτόν και σε κάθε περίπτωση μετά
την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 31 του
παρόντος, σχετικά με την υποβολή ενστάσεων ή/και διοικητικών
προσφυγών και της απόφασης επ’ αυτών. Στο παρόν στάδιο
αποσφράγισης και ελέγχου ανακοινώνονται οι τιμές των προσφορών
και επιτρέπεται η ανακοίνωση στοιχείων των λοιπών υποφακελων
των προσφορών. Στη συνέχεια, η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης
του κυρίως φακέλου και των υποφακελων, παραδίδει στις
επιτροπές αξιολόγησης των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, της ΕΒΣ
και του ΕΕΒ, τους αντίστοιχους υποφακέλους για αξιολόγηση και
υποβολή σχετικής έκθεσης εντός των προβλεπόμενων από τους
όρους του διαγωνισμού προθεσμιών. Παράλληλα η επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των
υποφακελων “Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών” και “Κόστος Κύκλου Ζωής”,
εκτός αν απαιτείται και προβλέπεται στην προκήρυξη η
αξιολόγηση των υποφακελων αυτών από την επιτροπή
εμπειρογνωμόνων του άρθρου 13 παρ. 10 του παρόντος, οπότε η
επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνει υπόψη της τη σχετική έκθεση της
επιτροπής εμπειρογνωμόνων που υποβάλλεται εντός των
προβλεπόμενων από τους όρους του διαγωνισμού προθεσμιών και
ακολούθως προσδιορίζει την ανηγμένη τιμή, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 56 του παρόντος. Μετά την αξιολόγηση
όλων των υποφακελων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού εξάγει
τη συμφεροτερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος.”

16. Το άρθρο 56 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α’) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:

“1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την
τελική επιλογή του προμηθευτή (χαμηλότερη τιμή ή συμφεροτερη
προσφορά) καθορίζεται με την εντολή διενέργειας της προμήθειας
που προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος.

2. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή
του προμηθευτή με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή λαμβάνεται υπόψη
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

3. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη
χαμηλότερη τιμή, από τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τεχνικές περιγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

4. Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή προβλέπεται το
κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. Σε αυτή την περίπτωση,
τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει
κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που
είχαν ισότιμες προσφορές.

5. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή
του προμηθευτή με κριτήριο τη συμφεροτερη προσφορά εφαρμόζεται
μέθοδος αξιολόγησης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Αμυνας, κατόπιν εισηγήσεως της ΓΔΑΕΕ, στην οποία
λαμβάνοντα υπόψη αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή.

β. Η Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ).

γ. Το Εργο της Εγχώριας Βιομηχανίας (ΕΕΒ).

δ. Αντισταθμιστικά Ωφελήματα.

ε. Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών.

στ. Κόστος Κύκλου Ζωής.
6. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης:

α. Η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή.

(1) Ανηγμένη (συγκριτική) τιμή είναι ο λόγος της τιμής
προσφοράς προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής
αξιολόγησης.

(2) Για την εξαγωγή της βαθμολογίας της τεχνικής αξιολόγησης
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω επί μέρους κριτήρια:

(α) Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των προδιαγραφών και των τεχνικών περιγραφών
που καθορίζονται στην προκήρυξη.

(β) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.

(γ) Η ποιότητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση και η παρεχόμενη
τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.

(δ) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

(ε) Οι απαιτήσεις συντήρησης και η ποιότητα των προσφερόμενων
υλικών.

(στ) Η αρχική υποστήριξη.

(ζ) Η εν συνεχεία υποστήριξη.

(η) Η δυνατότητα ένταξης-ενσωμάτωσης των προσφερόμενων υλικών
στις Ε.Δ. (Εγκατάσταση-Λειτουργία) όταν απαιτείται.

(θ) Η δυνατότητα ανάπτυξης-αναβάθμισης των προσφερόμενων
υλικών ή τμημάτων αυτών όταν απαιτείται και η εξασφάλιση της
προμήθειας σε βάθος χρόνου (security of supply).

(ι) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια
υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα των Ε.Δ. που
ορίζεται στην προκήρυξη.

(3) Τα επί μέρους κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης
κατατάσσονται σε δύο ομάδες: στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών,
Ποιότητας και Απόδοσης και στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και
Κάλυψης. Στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο
5 του παρόντος άρθρου καθορίζονται τόσο οι συντελεστές
βαρύτητας κάθε ομάδας όσο και η κατανομή των επί μέρους
κριτηρίων σε κάθε ομάδα.

(4) Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε επί μέρους κριτηρίου των
ως άνω ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του. Οι επί μέρους
συντελεστές βαρύτητας, των οποίων το άθροισμα για κάθε ομάδα
ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας,
καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία και περιλαμβάνονται στην
προκήρυξη.

(5) Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επί
μέρους κριτηρίων και των δύο ομάδων αποτελεί τη συνολική
βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς. Αποδεκτές
είναι όσες η βαθμολογία τους κυμαίνεται μεταξύ 75 και 100
βαθμών. Προσφορά με συνολική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης
μικρότερη των 75 βαθμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(6) Κατά την τεχνική αξιολόγηση συνεκτιμώνται στοιχεία των
προσφορών που υπερτερούν των ελαχίστων απαιτήσεων της
προκήρυξης, μόνο για επί μέρους κριτήρια που έχουν σαφώς
καθοριστεί στην αντίστοιχη τεχνική περιγραφή από το οικείο
Γενικό Επιτελείο, όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη.
Τα επί μέρους αυτά κριτήρια σε καμία περίπτωση δεν αφορούν σε
ουσιώδεις όρους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 27 παρ. 2 του
παρόντος νόμου.

(7) Ως συμφεροτερη κρίνεται η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή που
παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς τη
συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης.

β. Ως προς το κριτήριο της Εγχώρια Βιομηχανικής Συμμετοχής
(ΕΒΣ) συμφερότερη κρίνεται η προσφορά με την υψηλότερη Εγχώρια
Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ).

γ. Ως προς το κριτήριο του Εργου της Εγχώριας Βιομηχανίας
(ΕΕΒ) συμφεροτερη κρίνεται η προσφορά σύμφωνα με την οποία
ανατίθεται το μεγαλύτερης οικονομικής αξίας έργο στην εγχώρια
βιομηχανία.

δ. Ως προς το κριτήριο των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων η
συμφεροτερη προσφορά εξάγεται με βάση την αξιολόγηση, όπως
ορίζεται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 27 παρ. 16 του παρόντος
νόμου υπουργική απόφαση για τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ).

ε. Ως προς το κριτήριο του Χρονοδιαγράμματος Πληρωμών
συμφεροτερη κρίνεται η προσφορά με το ευνοϊκότερο για την
Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

στ. Ως προς το κριτήριο του Κόστους Κύκλου Ζωής συμφεροτερη
κρίνεται η προσφορά με το μικρότερο κόστος κύκλου ζωής των
προς προμήθεια υλικών, εφόσον ο τρόπος υπολογισμού αυτού
καθορίζεται από το οικείο Γενικό Επιτελείο και περιλαμβάνεται
στην προκήρυξη.

7. Τα ανωτέρω επί μέρους κριτήρια α’ έως στ’ βαθμολογούνται με
μέγιστη βαθμολογία τους 100 βαθμούς. Για κάθε κριτήριο από τα
ανωτέρω α’ έως στ’ καθορίζεται από την προκήρυξη συντελεστής
βαρύτητας, βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 υπουργικής
απόφασης.

8. Η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη της
συμφερότερης προσφοράς πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα,
βάσει της μεθόδου αξιολόγησης των συνεκτιμώμενων στοιχείων που
καθορίζεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 υπουργική
απόφαση.

9. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται
μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης. Στο στάδιο της
τεχνικής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων δύναται να
επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων, προκειμένου
να εξετάσει τις πραγματικές κατασκευαστικές δυνατότητες αυτών
για τα συγκεκριμένα υλικά που προσφέρουν στο διαγωνισμό.

10. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους ουσιώδεις
όρους των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης και της
πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις αφορούν όρους που
δεν
έχουν ορισθεί ως ουσιώδεις στην προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο
27 παρ. 2 του παρόντος, οπότε η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφαση θεωρεί ότι κρίνονται
τεχνικά αποδεκτές.

11. Συμφεροτερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το
μεγαλύτερο άθροισμα των γινομένων του συντελεστή βαρύτητας του
κάθε κριτηρίου επί την επιτευχθείσα βαθμολογία. Η κατακύρωση
τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών
της προκήρυξης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε ως η
πλέον συμφέρουσα. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, όπως
αυτές θα προκύψουν από την ως άνω διαδικασία αξιολόγησης,
μεταξύ δύο ή περισσότερων προμηθευτών, η κατακύρωση γίνεται σε
εκείνον του οποίου η προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή
προσφοράς τότε η συμφεροτερη προσφορά επιλέγεται κατόπιν
διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών,
αφού κληθούν οι προσφέροντες που είχαν ισοδύναμες και ισότιμες
προσφορές, μέσα σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται στην προκήρυξη.

12. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση
των προσφορών, συντάσσει πρακτικό και βεβαιώνει με αυτό ή με
ιδιαίτερη έκθεση:

α. Τη νομιμότητα και κανονικότητα των εγγράφων συμμετοχής όσων
διαγωνίζονται, που προβλέπονται και επιδείχθηκαν σε αυτή.

β. Την απόφαση της για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από
αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατά τη διάρκεια
αυτού, καθώς και την απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί
προσφυγής κατά της ρητής απόφασης της επιτροπής.

γ. Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που ελέγχθηκαν από αυτή.

δ. Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές που επιτεύχθηκαν
μετά από πλήρη αιτιολόγηση και για την καταλληλότητα του
υλικού ή της εργασίας ή της εργολαβίας που προσφέρονται από
καθέναν από τους διαγωνιζόμενους, σε σχέση με αντίστοιχα ή
παρόμοια υλικά ή υπηρεσίες.

ε. Την εισήγηση της για την κατακύρωση ή όχι της προμήθειας
και ειδικότερα μπορεί να προτείνει:

(1) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που καθορίζεται στην
προκήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, κάτω του καθοριζόμενου
από την προκήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από
τον προμηθευτή.

(2) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη
του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.

(3) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή
στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.

(4) Ακύρωση της προμήθειας.

(5) Στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
αναφέρονται υποχρεωτικά και οι θέσεις των τυχόν μειοψηφούντων
μελών της.

13. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας
υποχρεούνται να παρέχουν στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τις πληροφορίες, τα
μέσα και τις διευκολύνσεις που ζητούνται από αυτή για τη
διαμόρφωση γνώμης για τα είδη που προσφέρονται.

14. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, τέλος,
συγκεντρώνει όλα τα σχετικά με την προμήθεια παραστατικά
στοιχεία και τα υποβάλει στην προϊσταμένη της υπηρεσία με
αναφορά του Προέδρου της, μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από
την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στη διαταγή διεξαγωγής του διαγωνισμού ή
συγκρότησης της επιτροπής.”

Αρθρο 38

Το εδάφιο δ’ του άρθρου 2 του ν. 3366/2005 (ΦΕΚ 167 Α’)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“δ. Να έχουν ηλικία μέχρι τριάντα οκτώ (38) ετών όσοι
συμμετέχουν ως οπλίτες και μέχρι σαράντα τριών (43) ετών όσοι
συμμετέχουν ως Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές.”

Αρθρο 39
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις:

Του ν.δ. 582/1970 (ΦΕΚ 136 Α’), του ν. 1297/1982 (ΦΕΚ 128 Α’),
των άρθρων 11 παρ. 1 και 2 του ν. 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’), 31
παρ. 1 περ. β’ εδ. α’ του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α’), του άρθρου
2 παρ. 1 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α’), του άρθρου 14 παρ. 2
του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α’), του άρθρου 17 παρ. 9 του ν.δ.
398/1974 (ΦΕΚ 116 Α’), του ν.δ. 62/1968 (ΦΕΚ 303 Α’), καθώς
και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Αρθρο 40
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.-Β. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τη λύση θα δώσουν μόνο οι άμεσα θιγόμενοι

Θα πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και να καταλάβουμε πως όλα αυτά που δεν έγιναν από το κράτος τα 30 χρόνια που κράτησε η «μεταρρύθμιση» της κοινωνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να …

Από το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ στο @utonomia

Κάποια εποχή ο όρος «αναπηρία» έλεγε πολλά. Σήμερα ως όρος έχει αχρηστευτεί από την κατάχρηση που έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες από όλους: πολίτες, πολιτικούς, συνδικαλιστές, …

1η Θαλασσινή Συνάντηση Παιδιών με Αναπηρία

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ελληνικού «Ιππόκαμπος» στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Δράσης του και στον Κοινωνικό Τομέα, προγραμμάτισε την πραγματοποίηση εκδήλωσης για παιδιά με αναπηρία την …

Editorial 077: Να κάνουμε το συνεταιρίζεσθαι μόδα

Κάποτε το συνεταιρίζεσθαι ήταν επαναστατική ενέργεια και πρακτική. Ύστερα έγινε γραφειοκρατία και εργαλείο για την «αρπαχτή». Σήμερα το συνεταιρίζεσθαι είναι ξενέρωτο και έχει αντικατασταθεί από τον …

TEDxAthens 2010: η ελίτ των ιδεών στην Αθήνα

Ήταν το σημαντικότερο event του 2010 για τον κόσμο της διανόησης και της τεχνολογίας, σε ελληνικό έδαφος. Όποιος δεν κατάφερε να βρεθεί στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», στο νέο πολυδύναμο χώρο του «Ελληνικού Κόσμου» …

Ύστερα από την Autonomia EXPO 2010 τί;

Η 4η κατά σειρά Autonomia EXPO ολοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Ύστερα από τέσσερα χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως «κάθε χρόνο …

Ημερίδα 17 Μαΐου 2010: «Άτομα με Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός. Κεντρικός σχεδιασμός και Συμμετοχή για μια αποτελεσματική στρατηγική ενσωμάτωσης»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α - http://www.epeksa.gr/) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Άτομα με Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός. Κεντρικός σχεδιασμός και …

Το τηλεοπτικό σποτ της Autonomia EXPO 2010

Αυτό είναι το τηλεοπτικό σποτ που έπαιξε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, στις ειδήσεις και στις εκπομπές που έχουν μεγάλη τηλεθέαση για 15 ολόκληρες ημέρες, από τις 17 Μαΐου μέχρι και τη λήξη της …