Παράταση για τις ευφυείς οδικές μεταφορές

Χρηματοδότηση ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικών εφαρμογών σε επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορικό έργο…

Τον προηγούμενο μήνα είχαμε παρουσιάσει τη δράση: «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», η οποία είχε προδημοσιευτεί στις 21 Ιουνίου.

Σήμερα, επ’ ευκαιρία της παράτασης που δόθηκε για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων (έως την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης της σχετικής Προκήρυξης σε ΦΕΚ) και αντίστοιχα της ολιγοήμερης μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αυτών, θα σας θυμίσουμε μερικά βασικά στοιχεία του Προγράμματος.

Σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος, η Δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικών εφαρμογών ευφυών οδικών μεταφορών, που θα δίνουν τη δυνατότητα στις επιλέξιμες επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορικό έργο, να ενσωματώσουν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική τους διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τον βασικό διαχωρισμό των οδικών μεταφορών σε επιβατικές και εμπορευματικές, η εφαρμογή σχετικών λύσεων προσεγγίζεται ενδεικτικά ως ακολούθως.

Επιβατικές μεταφορές (υπεραστικά ΚΤΕΛ Α.Ε.)

Σε επίπεδο τηλεματικών εφαρμογών συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS – Intelligent Transportation Systems) οι παρεμβάσεις που αφορούν στόλους λεωφορείων καλύπτουν κυρίως:

– Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης στόλου και εντοπισμού θέσης οχημάτων (AVL).

-Συστήματα πληροφόρησης επιβατικού κοινού: Εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων ανακοινώσεων ή infokiosks, ανάπτυξη σχετικών δικτυακών τόπων, πληροφόρηση με τη χρήση των δικτύων σταθερής (π.χ. φωνητικές πύλες) και κινητής τηλεφωνίας (π.χ. SMS).

-Ανάπτυξη συστημάτων κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων, on line έκδοση εισιτηρίου στο εν κινήσει όχημα, μέσω Διαδικτύου, ή/και σε δημόσια σημεία (σταθμούς, στάσεις) μέσω συστημάτων πώλησης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν τόσο επ’ ωφελεία του επιβατικού κοινού όσο και των εταιρειών επιβατικών μεταφορών σε σχέση με την ανταποδοτικότητα της επένδυσης, αναφέρονται χαρακτηριστικά παρακάτω:

– Αύξηση της ασφάλειας και προστασίας του επιβατικού κοινού με την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης στόλου και εντοπισμού θέσης οχημάτων.

– Ανάπτυξη συστημάτων κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων που θα μπορέσει εύκολα να οδηγήσει στην ενσωμάτωση σε ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων μεταξύ διαφορετικών φορέων μεταφορικού έργου, στο πνεύμα της Λευκής Βίβλου της Ε.Ε για τις μεταφορές.

– Ενθάρρυνση του επιβατικού κοινού στην κατεύθυνση της χρήσης των δημόσιων οδικών υπεραστικών συγκοινωνιών.

– Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

– Αύξηση του όγκου του μεταφορικού έργου.

– Καλύτερη διαχείριση δρομολογίων.

– Μείωση εσωτερικού κόστους.

Εμπορευματικές μεταφορές

Στα συστήματα τηλεματικής που αναμένεται κατά κύριο λόγο να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

– Συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων και εντοπισμού θέσης οχήματος (AVL) σε συνδυασμό με έλεγχο οδηγικής συμπεριφοράς, συμμόρφωσης με τις ώρες οδήγησης, κατάστασης φορτίου και οχήματος.

– Συστήματα δυναμικής δρομολόγησης οχήματος για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Ενδεικτικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκτηθούν από τη χρήση τηλεματικών εφαρμογών για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου σε συνδυασμό με τη διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι:

– Η βέλτιστη εκμετάλλευση των διαθέσιμων φορτηγών και λοιπών οχημάτων του στόλου.

– Η χαμηλού κόστους δρομολόγηση.

– Η καλύτερη αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων.

– Ο πλήρης έλεγχος του αποθηκευτικού κυκλώματος και η αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

– Η εξασφάλιση ελέγχου και διαφάνειας στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με ταυτόχρονη μείωση των νεκρών χρόνων.

-Η μείωση των λαθών στην εκτέλεση των παραγγελιών και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους.

– Η ηλεκτρονική παρακολούθηση αποστολής παραγγελιών και η διασύνδεση με συστήματα εφοδιαστικής (ERP) με την ενσωμάτωση πληροφοριών πραγματικής ζήτησης.

– Η δυνατότητα παρέμβασης σε έκτακτα συμβάντα.

– Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (QoS).

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις.

– Δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών και πιο συγκεκριμένα ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

– ΚΤΕΛ Α.Ε. που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον νόμο 2963/2001 και εκτελούν υπεραστική επιβατική συγκοινωνία.

– Μεταφορικές επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον νόμο 383/1976 και στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρ. 346 (ΦΕΚ 233 / 11 Οκτωβρίου 2001).

– Ο κύκλος εργασιών και το ενεργητικό τους εμπίπτουν σε συγκεκριμένα όρια (κύκλος εργασιών < 50.000.000 ευρώ ή ενεργητικό <43.000.000 ευρώ). - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι μικρότερος ή ίσος των 250 ατόμων. - Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας. Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των 10 μηνών από την έναρξη του έργου. Επιδοτούνται ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις για την αγορά και εγκατάσταση Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems – ITS). Στις επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων περιλαμβάνονται τα κόστη των σημαντικότερων συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση και αφορούν σε: - Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού. - Δαπάνες λογισμικού. - Δαπάνες υπηρεσιών συμβούλων. - Δαπάνες σύνδεσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της παρούσας πρόσκλησης για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων ανέρχεται στα 3.912.937 ευρώ, από τα οποία το 50% προέρχεται από δημόσια δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή. Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση και ανά ομάδα έργων στην οποία εντάσσεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα: - 400.000 ευρώ (200.000 ευρώ ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά έργο) για την 1η ομάδα (επιβατικές μεταφορές) και - 50.000 ευρώ (25.000 ευρώ ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά έργο) για τη 2η ομάδα (εμπορευματικές μεταφορές). Η Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τη συγκεκριμένη Δράση, δεν ισχύει πια και παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να ελέγχουν τον ειδικό δικτυακό τόπο του προγράμματος http://inteltransport.e–transport.gov.gr/ όπου και θα ανακοινωθεί η νέα και τελική καταληκτική ημερομηνία. Hμερομηνία : 29-07-06 Copyright: http://www.kathimerini.gr

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Ευρήματα έρευνας – Εκπαίδευση σε ΤΠΕ και μαθησιακές εμπειρίες ατόμων με αναπηρίες

Το Έργο ViPi δημοσίευσε τα ευρήματα της Έρευνας Ενδιαφερομένων – Ενοποίηση και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων, καθώς και τη “Μεθοδολογία έρευνας & τελευταίες εξελίξεις στις σχετικές τεχνολογίες”. …

ATLEC – Κατάρτιση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες μέσω ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Από τις αρχές του 2012 ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια προσπάθεια από μια ομάδα οργανώσεων που σχετίζονται με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και το e-learning για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού …

Πρόγραμμα κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων από το ΙΚΑ αντικαθιστά το «Βοήθεια στο σπίτι»

Στα μέσα του Φεβρουαρίου 2012 και με την «ευκαιρία» του εφαρμοστικού νόμου για το μνημόνιο ΙΙ κατατέθηκε τροπολογία σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η συγκρότηση μιας μόνιμης δομής παροχής υποστήριξης …

Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ΕΣΑμεΑ στην Κυπριακή «Κάρτα Αναπηρίας»

Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ΕΣΑμεΑ στην Κυπριακή «Κάρτα Αναπηρίας»: Ενα επικίνδυνο «αγκάθι» στην επί χρόνια αδελφική σχέση της Ελληνικής και της Κυπριακής συνομοσπονδίας ΑμεΑ. Ζητείται η αποχώρηση …

Κονδύλια για νεανική επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με 1.000.000 ευρώ

Αρχίζει από Παρασκευή 1η Ιουλίου η υποβολή προτάσεων από νέους ηλικίας έως 40 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Η …

Έργο AEGIS: Διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες

Το έργο AEGIS πραγματοποιεί το τελικό workshop του και το 2ο διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες, στις 28-30 Νοεμβρίου 2011, με τίτλο «Η Προσβασιμότητα Φτάνει Παντού», φέρνοντας κοντά τόσο ανθρώπους με …