Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου!

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013 ο Νόμος 4144/2013, στο άρθρο 74 του οποίου αναφέρεται η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών εργοσήμου στο 25%.

Το εργόσημο αφορά αποκλειστικά στην ασφάλιση κατ’ οίκον απασχολούμενου προσωπικού, που παρέχει εργασία σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα και αμείβεται αναλογικά με το χρόνο εργασίας του σε ωριαία ή ημερήσια βάση. Πρέπει να τονίσουμε πως οι προσωπικοί βοηθοί των ανθρώπων με σοβαρές αναπηρίες πληρώνονται αποκλειστικά με εργόσημο, και κατά συνέπεια, η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών υπονομεύει εγκληματικά την επιβίωση των παραπληγικών και τετραπληγικών

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου υπολογίζονται σε ποσοστό 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας και Μητρότητας, στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) για επικουρική ασφάλιση, καθώς και στον τ. ΟΕΚ (εισφορά εργαζομένου).

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος που πρόκειται να ασφαλιστεί με εργόσημο δεν έχει απογραφεί στο μητρώο του ΙΚΑ (πχ. είναι πρώτη φορά εργαζόμενος), πρέπει να απευθυνθεί στο υποκατάστημα του ΙΚΑ της περιοχής του και να ζητήσει την έκδοση αριθμού μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) και ΑΜΚΑ.

ΕργόσημοΤο ειδικό εργόσημο διατίθεται στον εργοδότη με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από τις συνεργαζόμενες με τους φορείς τράπεζες, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και τα Κ.Ε.Π. Πρόκειται για μια δίπτυχη επιταγή, με μοναδικό αριθμό, που εκδίδεται από τον εργοδότη με τη χρήση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του, καθώς και την καταβολή ποσού (το ελάχιστο ποσό είναι 5 ευρώ). Στο εργόσημο επίσης αναφέρονται η ημερομηνία λήξης (ο χρόνος ισχύος του εργόσημου έχει οριστεί στους 4 μήνες) και τα στοιχεία του εργαζομένου (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ).

Το εργόσημο, μετά τη λήξη των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του, δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί και να εξαργυρωθεί από τον ίδιο εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

Το ένα αντίτυπο του εργόσημου, στο οποίο θα υπογράφει ο εργαζόμενος, το κρατά ο εργοδότης, ενώ το δεύτερο θα το λαμβάνει ο εργαζόμενος αντί χρηματικού ποσού για την αμοιβή των υπηρεσιών του. Κατά την εξαργύρωση του εργόσημου, στους συνεργαζόμενους φορείς – Τράπεζες, ΕΛΤΑ, ΚΕΠ – ο εργαζόμενος (μόνο με το ΑΜΚΑ του) εισπράττει το αναγραφόμενο ποσό μείον των ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 25% και αποδίδονται στον κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα που είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ο ΟΓΑ αντίστοιχα. Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αναγράφεται η πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου μέσα στο οποίο έχει εξαργυρωθεί το εργόσημο. Μέσω του εργόσημου οι ασφαλισμένοι έχουν πλήρη κάλυψη σε συνταξιοδοτικό και υγειονομικό επίπεδο, αλλά και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ενώ στην ίδια περίπτωση οι εργοδότες απαλλάσσονται από κάθε ποινική και αστική κύρωση. Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου.

Πώς υπολογίζουμε το ποσοστό του 25% του εργόσημου για την αμοιβή του προσωπικού βοηθού;

Για τον υπολογισμό του καθαρού ποσού (χωρίς τις κρατήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές) που θέλει να εισπράξει ο εργαζόμενος, αρκεί να πολλαπλασιάσει το καθαρό ποσό που θέλει να εισπράξει με το κλάσμα 4/3. Το αποτέλεσμα του δίνει το ποσό του εργοσήμου που πρέπει να αγορασθεί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: για καθαρό ποσό 300€ θα αγορασθεί εργόσημο αξίας 400€, αφού 300*4/3=400€. Πράγματι, οι κρατήσεις είναι 400*25%=100€, άρα καθαρό πληρωτέο ποσό: 400-100=300€

Τα πρόσωπα, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο στο ΙΚΑ, δικαιούνται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ (έχει διαμορφωθεί στα 33,57) και δεν μπορούν να υπερβούν τις 30 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.
Το ποσό που έχει παρακρατηθεί για ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου διαιρείται με το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνεται στις 31/12. Το ποσοστό κρατήσεων του ανειδίκευτου εργάτη ορίζεται 35,4%. Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 2 και έτσι προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης που δικαιούται ο ασφαλισμένος.
Προκειμένου να τύχουν παροχών ασθένειας σε είδος θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες ασφάλισης.

Παράδειγμα υπολογισμού ημερών ασφάλισης ΙΚΑ:

Εργόσημο αξίας 700€ –> Ασφαλιστικές εισφορές εργόσημου: 700€ * 25% = 175€
Κρατήσεις ανειδίκευτου εργάτη 33,57 * 35.4% = 11,88
Διαιρούμε τα ποσά των κρατήσεων: 175 : 11,88 = 14,73
και πολλαπλασιάζουμε επί 2: 14,73 * 2 = 29,46

Από τον παραπάνω υπολογισμό προκύπτει ότι με ένα εργόσημο αξίας 700€ ο εργαζόμενος ασφαλίζεται για 29,5 ημέρες.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …