Εισφορές Καταργουμένων Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ- Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)

Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)
Διαβάστε περισσότερα …

Εισφορές OAEE-Γενικές Πληροφορίες-Τρόποι Εξόφλησης Εισφορών

Γενικές Πληροφορίες

Με τις διατάξεις του Ν. 2676/99 συστάθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) που προήλθε από την ενοποίηση των Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ και έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των προσώπων που ασκούν ασφαλιστέο επάγγελμα σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας και μητρότητας, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου τους.
Πόροι του Οργανισμού προκειμένου να αντεπεξέλθει στο έργο του, εκτός των άλλων είναι και τα έσοδα από μηνιαίες ατομικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Υγείας καθώς και τα πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται για τη μη έγκαιρη εξόφλησή τους.
Διαβάστε περισσότερα …

Κατηγορίες Ασφαλισμένων OAEE

Υπάρχουν ασφαλισμένοι για τους οποίους απο τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται καταβολή προσαυξημένου ή μειωμένου ασφαλίστρου όπως αναλυτικά περιγράφονται στις υποομάδες που ακολουθούν.
Διαβάστε περισσότερα …

Έκδοση Πιστοποιητικών Βεβαιώσεων OAEE

Για τη χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, πλην της βεβαίωσης για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών.
Διαβάστε περισσότερα …

Ασφάλιση ΟΑΕΕ – Πρόσωπα που δικαιούνται επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα

«ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» (ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993 Ν. 2084/92 άρθρο 39)

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 οι χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι ασφαλισμένοι» δηλαδή τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/93 και εφεξής (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.
Διαβάστε περισσότερα …

Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Αλλες Χρήσιμες Πληροφορίες Ασφαλιστικών Θεμάτων

(‘Αρθρο 18 Π.Δ.258/05)

1. Πρόσωπα που είχαν ασφαλιστεί στα καταργούμενα ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ενώ δεν πληρούσαν προϋποθέσεις υποχρεωτικής ασφάλισης για όσο διάστημα μετά την 1/1/2007 διατηρούν την ιδιότητα για την οποία είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση αυτών, δύνανται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους και στον Ο.Α.Ε.Ε., εκτός εάν επιθυμούν την διακοπή της ασφάλισης οπότε και πρέπει μέχρι 31/12/2007 να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής. Εάν δεν υποβάλλουν μέχρι 31/12/2007 αίτηση για διαγραφή παραμένουν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι την απώλεια της ιδιότητας για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση του καταργούμενου ταμείου.
Διαβάστε περισσότερα …

Μηνιαία Σύνταξη Λόγω Γήρατος & Αναπηρίας/Κατώτατα όρια ΟΑΕΕ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν 1/1/1993)

TEBE

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΕΒΕ ( ΠΔ 116/88 άρθρο 9) το ποσό της μηνιαίας σύνταξης γήρατος και αναπηρίας αποτελείται:

Α) Από το βασικό ποσό ίσο με το τετραπλάσιο του ποσού της μηνιαίας εισφοράς της Α’ ασφαλιστικής κατηγορίας του κλάδου σύνταξης.
Διαβάστε περισσότερα …

Οι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΕ

ΟΞΥ είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών , όπως άλλωστε προκύπτει και από τη συνέντευξη του υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Νικ. Αγγελόπουλου, στη «Ν».
Διαβάστε περισσότερα …